Årsmøte

201118 Referat fra årsmøte i Jadarheim 4. oktober kl 19.00

1.  ÅPNING

      Leder ønsket velkommen

2.   VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 PROTOKOLL-UNDERSKRIVERE

       Møteleder: Bjørn Asp. Referent: Solfrid Skevik

       Protokoll-underskrivere: Ivar Vanebo og Jorid Tverås

3.   STYRETS BERETNING

       Årsmeldingen godkjent uten merknader

4. REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT

    Regnskaps-utdrag 2017/2018

                                                                                            Inntekter                Utgifter

    Medlemskontingent                                                            35.400,00

    Porto/bankgebyr                                                                                           389,00

    Renter                                                                                 187,00 

    Rekv./premier/gaver                                                                                     1.016,00

    Årsmøte/kultur/sosialt                                                                                 11.170,71

    Stier                                                                                                         10.073,11

    Sporlegger                                                                                                    5,750,00

    Gaver/stier uspes.                                                              2.700,00

   ____________________________________________________________________________

                                                                                        38.287,00           28.398,82

     Overskudd                                                                                               9.888,18

                                                                                                                  38.287,00

     Beholdning pr. 31.07.17           41.526,29

     Overskudd                              9.888,18  

     Beholdning pr. 31.07.18            51.414,47

     Regnskapet er revidert og funnet i orden. Steinkjer 16.09.18. Revisorer: Bodil G. Lein og

     Ketil Sakshaug.

     Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent.

                                                                                              

5. MEDLEMSKONTINGENT/BUDSJETT

*   Styrets forslag er at kontingenten holdes uforandret for 2018 med kr.300,- .

      Forslaget enstemmig vedtatt.                                                                                            

*    Budsjett 2018/19

                                                                                      Inntekter:         Utgifter:

Medlemskontingent                                                             36.000,00

Porto/bankgebyr                                                                                         500,00

Renter                                                                                 200,00

Rekvisita/premier/gaver                                                                             3.200,00

Årsmøte/sosialt/kultur                                                                             12.000,00

Miljøtiltak/prosjekter                                                                               22.000,00

Gaver/stier uspes.                                                               1.500,00          

      _______________________________________________________________________  

                                                                                      37.700,00        37.700,00       

       Vedtak: Budsjett godkjent.

                  

6.   INNKOMNE FORSLAG

      Ingen innkomne forslag mottatt

 

7.   VALG

      a)  Valg av 3 styremedlemmer for 2 år :

            Bjørn Asp (gjenvalg).  Geir Benum (gjenvalg). Thorgeir Damås (ny).

      b)  Valg av 2 varamedlemmer for 1 år:

            Bjørn Frosthammar (gjenvalg). Stein Brønstad (ny)

      c )  Valg av styreleder for 1 år

            Bjørn Asp (gjenvalg)

       d)  Valg av 2 revisorer for 1 år og 1 varamedlem

             Bodil G. Lein og Ketil Sakshaug (gjenvalg)

             Varamedlem: Berit Arnøy Landsem

      e)    Valg av 2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomité for 1 år

             Stein Landsem (ny). Rakel Djuvsland (ny).  Varamedlem Tore Vanebo (ny)

      f)     Valg av festkomité inntil 8 personer    

              Følgende ikke på valg: Brit og Harald Elden. Bjørn Tverås.

              Følgende valgt: Bodil Tverås (ny). Joar og Bente Nordtug (ny)

8.          AVSLUTNING.

             Bjørn Asp delte ut blomster til styremedlem Leif Karset som gikk ut av styret, samt en 

              rose til festkomiteen. Styret og festkomiteen takket for flott

              oppmøte. 49 medlemmer møtte.

Etter avsluttet årsmøte og servering, orienterte grunneier  (Fergeli eiendom) Torbjørn Landsem om om foreliggende planer for ny veitrasé til Fergeli .

Referent Solfrid Skevik