Møter

 

 

Styret i Færgeli Hytteeierforening hadde møte 02.05.24

Styret var opptatt av forberedelse til møtet mellom grunneier og medlemmer som skulle skje samme ettermiddag.

Videre drøftet styret dialogen med grunneier vedrørende kjøp av tomter i fellesnaust.
Det jobbes videre med problemstillingen, da det er stort sprik mellom grunneiers ønske
om pris – og styrets syn på et akseptabelt prisleie. Styret ønsker å invitere nausteierne
til et møte om saken.
Mvh Bjørn Asp, leder


Møte i Nordre Langvatnet Veilag

Møte 1/2024   Referat fra styremøte i Nordre Langvatnet veilag 17.04.2024

Tilstede: Bjørn Frosthammer, Bjørn Tverås, Karsten Saugestad, Marian Brekke Rennan, Torhild Lorvik (forfall), sted: Seilmakergata 10, Steinkjer

1/24 Godkjenning av innkalling av sakliste – godkjent uten anmerkning

2/24 Veivedlikehold – styret i veilaget tar en befaring av veien 11.05.24. Det må gjøres en vurdering av hva som skal gjøres for å unngå at veien før «Nessø-hytta» og i dumpa rett etter krysset mot Langvatnet, blir utfordrende, slik det var i vinter. Veien fra Storferja må gruses, og pris innhentes. Veilaget tar kontakt med Fergeli eiendom for fritak av bompenger for grusbiler. Når det gjelder svingen før sommer-parkeringa, er det ikke oppnådd noen enighet med forrige grunneier, som tidligere lovde å utbedre svingen.

3/24 Brøyting – styret er av den oppfatting av at vintervedlikeholdet har vært bra. Det har vært mye strøing i vinter. Men parkeringsplassene må brøytes over større areal, for å gi tilstrekkelig plass til bilene.

 4/24 – Regnskap 2023– gjennomgått

 5/24 Årsmøte – planlegges til onsdag 5.juni – kl.18.00, Jadarheim forsamlingshus. 2 x Bjørn og Torhild står på valg, Karsten og Marian er ikke på valg.

 Ref: Marian Brekke Rennan


STYREMØTE 15.04.24

Styret i Færgeli Hytteeierforening hadde konstituerende møte på Skjelvågen 15.04.24

Aasmund Sprauten ble gjenvalgt som nestleder i styret og Elisabeth Bach ble gjenvalgt som sekretær. Nytt styremedlem Ketil Sakshaug ble valgt til kasserer. Styret består
forøvrig av styreleder Bjørn Asp, styremedlem Thorgeir Damås og varamedlemmene
Bjørn Frosthammer og Roar Stene.
Alle styremedlemmene møtte.

Styret har vedtatt å endre praksis mht referat fra møtene. I stedet for referat vil styret offentliggjøre en kort orientering om hvilke saker som var til behandling – jfr. denne meldingen.

– medlemsmøte 02.05.24. Styret er forberedt på et konstruktivt møte med ny grunneier og håper at mange medlemmer finner veien til kaffe og vafler på Jadarheim .

– det er fortsatt noen medlemmer som ikke har fornyet medlemskap. Vi regner med at dette er forglemmelse og minner derfor om saken. Styret vil arbeide med aktiviteter
omkring dette.

– styret drøftet forøvrig utvikling i naustsaken (tomt fellesnaust). Det er fortsatt ikke kommet noe utspill fra grunneier.


ÅRSMØTE I FÆRGELI HYTTEEIERFORENING 2024 20.03.2024

 

Leder ønsket velkommen.

 

 1. Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere.

Møteleder: Bjørn Asp. Referent: Aasmund Sprauten. Underskrift: Bjørn Stene og Odd Idar Brørs.

 

 1. Styrets orientering

Aasmund redegjorde for fullføring av plan 1 i skiltprogrammet, merking av turstier.

Geir Benum orienterte om foreningens økonomiske status.

 

 1. Orientering vedrørende eierskap av nausttomter.

Ketil Sakshaug og Jan Ole Vanebo orienterte:

Om dialogen med tiligere grunneier, Torbjørn Landsem, om fullmakt fra styret i hytteeierforeninga, om møte med leder og nestleder. Videre om møte med Steinkjer Kommune vedrørende mulighet for oppmåling hvis behov, og om møte med Jordskifteretten. Anbefalingen fra advokat i Jordskifteretten: “Sitt rolig i båten, men ha juridisk beredskap.”

 

 1. Valg:

Styreleder for 1 år: Bjørn Asp

Valg av 2 styremedlemmer for 2 år: Ketil Sakshaug og Thorgeir Damås

Valg av 2 varamedlemmer for 1 år:  Bjørn Frosthammer og Roar Stene

Valg av 1 revisor for 1 år: Erling Almlid

 

Geir Benum og Stein Brønstad fikk hver sin blomsterhilsen som takk for innsatsen i foreninga.

Styret jobber med tekniske justeringer av vedtektene, legges fram på årsmøtet i 2025.

 

Takk til alle som møtte opp for et ryddig og konstruktivt årsmøte. Og takk til vertskapet, Mari og Arild for – som vanlig, den flotte serveringen av snitter og dessert til kaffen.

 

Disse møtte: Mona Asp, Karin Talmo, Steinar Talmo, Jorid Tverås, Rolf Tverås, Inger M Sæther, Geir Aalberg, Arnulf Aas, Steinar Vang, Torhild Lorvik, Bjørn Aune, Elsa L Skrove, Luige O Skrove, Tor Brevik, Arnold Lysfjord, Bente Hoseth, Geir Hoseth, Solfrid Holstad, Jon Sigvart Holstad, Jan Ole Vanebo, Ketil Sakshaug, Liv Brørs, Odd Idar Brørs, Bodil Gjengaar Lein, Ole Lein, Børge Hofsøy, Ivar M Vanebo, Solfrid Skevik, Robert Farbo, Erling Almlid, Roar Stene, Karen Giskås, Stian Eldnes, Trude Eldnes, Norun Vanebo, Grete Tverås, Bodil Tverås, Ole Kulstadvik, Bjørn Tverås, Siv Hege Austli, Marius Grøtan, Thorgeir Damås, Bjørn Asp, Bjørn Frosthammer, Geir Benum og Aasmund Sprauten.

 

Ref: Aasmund Sprauten

 


Styremøte 29.01.2024

Referat fra styremøte 29.01.2024 kl 17.00 på Sandvollan
Til stede: Bjørn Asp, Geir Benum, Thorgeir Damås, Aasmund Sprauten, Bjørn Frosthammer, Stein Brønstad, Elisabeth Bach
Gjester: Jan Ole Vanebo og Ketil Sakshaug under sak 4/24
1/24 Innkalling og sakliste – Godkjent
2/24 Fastsettelse av tid og sted for årsmøte
20.03,2024 på Jadarheim. Samme bevertning som tidligere. Valgkomite er igangsatt
Bjørn bestiller hus og bevertning – Åsmund kunngjør årsmøte i Trønderavisa, hjemmesida hytteforeninga og facebook.
3/24 Sakliste årsmøte
Årsmøte gjennomføres jmf vedtekter og følger tradisjonell årsmøtegjennomføring
(kort om status økonomi, innkomne forslag og valg.)
4/24 Eierskap tomter i fellesnaust
Orientering ved Jan Ole Vanebo og Ketil Sakshaug som var oppnevnt av styret til å forberede info på saken.
Vedtak:

Styret utarbeider oversikt på hytteeiere med naust og sender over til Åsmund som redigerer listene og videresender Jan Ole og Kjetil.

Mål for denne prosessen er å få ryddet opp i eierforholdene på nausta med interesse for å komme til en minnelig ordning.
Refr; Elisabeth Bach


Styremøte 08.11.2023

Referat fra styremøte 08-11.2023 kl 17.00 på Sandvollan
Til stede: Bjørn Asp, Geir Benum, Thorgeir Damås, Aasmund Sprauten, Bjørn Frosthammer, Elisabeth
Bach
Forfall: Stein Brønstad
28/23 Innkalling og sakliste – Godkjent
29/23 HENVENDELSE FRA EIENDOMSMEGLER 1 AV 23.10.23 VEDRØRENDE SALG AV FERGELI
EIENDOM OG UTTALELSE FRA AVOKATKONTORET RAMBØLL
Da Fergeli Eiendom fikk ny eier 07.07.23 ble det samtdig klart at det ikke ville bli solgt jaktkort høsten
2023. For mange jegere ble dette en stor skuffelse og Hytteeierforeninga har fått mange henvendelser
i løpet av høsten.
Det ble bl.a. samlet inn dokumentasjon fra stridighetene i Follafoss (Norske Skog) og Malm (Ulvig
Kjær) angående allmenningsrettgheter.
Styret har invitert ny grunneier til foreningens styremøter (15.08.,06.09.,01.11.) for å få informasjon
han har for eiendommen. Grunneier har vært ikke prioritert møtene.
Da det viste seg vanskelig å få til en dialog med ny grunneier, oversendte vi
dokumentasjon vedrørende allmenningsstridighetene i Follafoss/Malm til ny grunneiers informasjon
02.10.23.
Styret har etter den tid hatt dialog med tidligere representant for Malm Jeger- og fiskeforening og satt
seg inn i tidligere saksgrunnlag.
02.11.23 fikk vi oversendt dokumenter fra Steinkjer kommune vedrørende kjøpskontrakt ( Verran
kommune/Torbjørn Landsem), saksframlegg fra Verran kommune og brev fra de bruksberettigede i
Follafoss – Fergeli allmenning.
Styret har søkt etter avtaler, uttalelser e.l. som gir lokale jegere rett til jakt i Fergeli allmenning.
Eiendomsmegler 1 har på vegne av tidligere grunneier bedt advokatirmaet Rambøll om en juridisk
vurdering . Rambøll konkluderer med at dette er en privat allmenning og at eier har alle juridiske
rettigheter mht jakt på eiendommen.
Styret har notert seg ny grunneiers uttalelse i konsesjonssøknaden om at forvaltning av eiendommen
mht jakt og fiske skal skje som tidligere – og ser samtidig positivt på uttalelsene på domene
«Fergeli.no» – om at utlysning av jakt/ salg av jaktkort skal vurderes fremover.
Vedtak:
Ut fra de foreliggende opplysninger vil styret ikke bestride grunneiers rett til å forvalte jakt på
eiendommen Fergeli.
30/23 Søknad fra Bjørn Tverås om tilskudd til restaurering av planketrase.
Vedtak: Hytteforeningen dekker 30% av totalsum kr. 5 656.-
31/23 Eventuelt.
Styret beklaget at det ikke har lyktes å etablere en konstruktiv dialog med ny grunneier.
Vi tror hytteeierforeningen kan være en nyttg samtalepartner før viktige avgjørelser skal tas, og ikke
minst gi råd om kostnadseffektive tiltak. Foreninga etablerte i sin tid en «Samarbeidsavtale» med
tidligere grunneier Fergeli Eiendom. Den ble aldri annet enn en papiravtale. Styret vil ta initiativ til en
reel samarbeidsavtale med ny grunneier.
Vedtak: Det tas kontakt med ny grunneier med sikte på å etablere ny samarbeidsavtale.
Møte slutt kl 18:30.
Refr: Elisabeth Bach


ÅRSMØTE I FÆRGELI HYTTEFORENING 2023
Tid: 18.10.2023 kl 18.00
Sted: Jadarheim grendehus
1. ÅPNING
2. Leder ønsket velkommen til årsmøte. Det var 41 frammøtte.
3. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE
Møteleder: Bjørn Asp. Referent: Elisabeth Bach. Underskrift protokoll: Ole Kulstadvik og Karin Skevik Hofsøy.
I minutt stillhet for å ære medlemmer som har gått bort siden siste årsmøte.
3 STYRETS BERETNING
Kommentarer/ innspill:
Etterlysninga av gapahuk ved Rundhaugvatnet. Tegning/ forslag med kostnadsoverslag må sendes styret for videre godkjenning hos grunnleier og kommune.
Langvatnet veilag ønsker å fortsette med årlige møter som avholdes skiftevis nord– sør-parkering.
Det er behov for å fritt fiske ut vatna da det er mye mark i fisken pr nå.
Årsberetning godkjennes.
4. REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT
Godkjent
5. BUDSJETT/ MEDLEMSKONTIGENT
Medlemskontingenten som før kr. 300 og budsjett for 2024 godkjennes med økt kostnadsramme på 7000,- og tilsvarende underskudd.
6. INNKOMNE FORSLAG
Forslag om endring av ordlyd i vedtektenes § 5 til at det videre følges kalenderåret og årsmøte avholdes i løpet av mars måned påfølgende år
Forslaget vedtatt.
7. VALG
Forslag at nåværende styre prolongere ut til årsmøte 2024.
Forslag vedtatt.
D/ Revisorer 2 for 1 år 1 varamedlem;
Kjetil Sakshaug gjenvalg
Grete Tverås, ny
Karin Skevik Hofsøy – vara gjenvalg
Vedtatt
E) Valgkomite valgt for 1 år:
Tore Vanebo, gjenvalg
Geir Hoseth, ny
Gunvor Klefstad, vara/ny
Siv Hege Austli, vara
Vedtatt.
F) Arrangement komite:
Endre antall fra 8 – 6.
Bodil Tverås, gjenvalg
Ola Kulstdvik, gjenvalg
Joar Nordtug, gjenvalg
Bente Nordtug, gjenvalg
Anders Btandtzæg, ny
Kathrine Hagnes, ny
Vedtatt.
H) Valgkomiteen foreslår godtgjøring til styrets medlemmer slik pr år:
Leder kr. 3000
Øvrige medlemmer inkl vara : kr 2000
Forslaget vedtatt.
G) Avslutning med kaffe, snitter og kaker samt utdeling av trimpremier.

Referent: Elisabeth Bach
Sign Karin Skjevik Hofsøy : karins_hofs@hotmail.com
Ole Kulstadvik: ole.kulstadvik@gk.no Kulstadvik


Referat styremøte 18.10-2023

Referat fra styremøte 18-10.2023 kl 17.00 på Jadarheim
Til stede: Bjørn Asp, Geir Benum, Stein Brønstad, Aasmund Sprauten, Bjørn Frosthammer, Elisabeth Bach
Forfall: Thorgeir Damås
23/23 Innkalling og sakliste – Godkjent
24/23 Referat fra møte 06.09.23 – Godkjent
25/23 Årsberetning/ regnskap/ budsjett – Godkjent
26/23Endring av vedtektenes § 5 – Arnulf Aas har sendt inn forslag om at vedtektenes § 5 endres slik at styret makter å holde årsmøte innenfor vedtektenes ordlyd.
Forslag til vedtekt/ anbefaling til årsmøte: Vedtektenes § 5, 1.ledd gis følgende ordlyd: Ordinært årsmøte følger kalenderåret og holdes hvert år innen utgangen av mars måned påfølgende år. Det henlegges så vidt mulig til hytteområdet. Medlemmene innkalles med 14 dager varsel.
Styret foreslår at ny ordlyd § 5 vedtas i årsmøte.
27/23 Endring av vedtak i sak 9/23 vedrørende anskaffelse av utstyr til vaffelsteking
Styret foreslår at sak 9/23 ikke fremmes for årsmøte da det har vist seg vanskelig å fremskaffe utstyr som fungerer i praksis.
Møte slutt kl 17.50
Refr: Elisabeth Bach


Referat fra styremøte 06.09.2023

REFERAT FRA STYREMØTE 06.09.23  KL 1700 FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

Møtested: Skjelvågvegen 41, 7670 Inderøy

Til stede: Stein Brønstad, Aasmund Sprauten, Geir Benum, Bjørn Frosthammer, Elisabeth Bach og Bjørn Asp

Forfall: Thorgeir Damås

Til møtet var også grunneier Tor-Albert Thommesen invitert. Det viste seg også denne
gang at Thommesen ble forhindrer fra å møte. Styreleder var i telefonisk kontakt med
Thommesen tidligere på dagen og de ble enige om å treffes ved første anledning. På
spørsmål om jakt forstår vi det slik at det ikke vil bli fuglejakt i høst pga lav bestand.
Hvordan jakt og fiske vil bli organisert i årene som kommer er uavklart.

Sak 18/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak : Godkjent

Sak 19/23 Status/fremdrift Skiltplan Trinn 1

Aasmund redegjorde for status mht korrekturlesing , tegnet inn nye veier,
nye turstier, avstandsmerking på skilt mv
Det kom forslag om å markere grensene for Fergeli Eiendom på kartet.

Vedtak: Det innkalles til dugnader for oppsetting av skilt, såsnart skiltene
er produsert i løpet av september

Sak 20/23 Regnskap 2022/23

Geir redegjorde for regnskap, som viser et overskudd på kr. 17.559 og
fremla utkast til budsjett for kommende år. Medlemskontingent foreslås
uendret.

Vedtak: Styret slutter seg til de fremlagte forslag

Sak 21/23 Årsberetning 2022/23

Utkast til årsberetning ble drøftet. Det arbeides videre med bearbeiding av
innhold. Årsmøte er fastsatt til 18.10.23 på Jadarheim Grendehus.
Valgkomité har startet sitt arbeide.

Vedtak: Styret får årsberetning og regnskap/budsjett til endelig godkjenning

Sak 22/23 Eventuelt

Det var ingen saker under dette punkt
——-
Møtet ble hevet kl 1900


Referat fra styremøte 15.08.2023

Referat fra styremøte i Færgeli Hytteeierforening 15.08.23 hos Asp i Skjelvågen.

Til stede: Stein Brønstad, Geir Benum,Thorgeir Damås, Aasmund Sprauten og Bjørn Asp
Forfall :    Bjørn Frosthammer og Elisabeth Bach

Saker til behandling:

12/23 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Godkjent

13/23 Status skilting
Aasmund ga en orientering om status
Vedtak: Skiltplan trinn 1 gjennomføres med dugnader høsten 23. Planen
gjennomgås i styremøte 6. september

14/23 Årsmøte 2023
Vedtak: Årsmøte arrangeres onsdag 18. oktober på Jadarheim Grendehus

15/23 Dialog med ny grunneier
Styrets leder har vært i dialog med ny grunneier, som også var invitert til dagens
styremøte. Dessverre ble han forhindret fra å møte, men er positiv til videre
dialog med styret.
Vedtak: Tor-Albert Thommesen inviteres til neste styremøte 6.9.

16/23 Eiendomsrett til nausttomter/oppmåling
Det foreligger fortsatt ikke noe innspill fra Steinkjer kommune om hvordan
oppmåling skal foregå.
Vedtak: Styrets leder følger opp saken videre.

17/23 Valgkomité
Vedtak: Styrets leder sender melding til Valgkomiteen om dato for årsmøte.


Referat fra styremøte 27. februar.

Referat fra styremøte 27.02.23 hos Asp i Skjelvågen

Til stede: Bjørn Asp, Bjørn Frosthammer, Stein Brønstad, Geir Benum og Elisabeth Bach

Forfall: Thorgeir Damås og Aasmund Sprauten

Saker til behandling:

06/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent

07/23 Godkjenning av referat fra møte 28.11.22

Styrets leder har hatt kontakt med grunneier vedr. fritt fiske ( jfr. diskusjon i

siste årsmøte), uten å få positiv respons på forespørsel.

Vedtak: Godkjent

08/23 Status merking av løyper m.v.

Styret ønsker en snarlig oppfølging mht praktisk gjennomføring av skilting.

Skiltene skal være bestilt. Leder og nestleder skal delta på møte med Steinkjer

kommune den 7. mars vedr. turstier m.v.

Vedtak: Leder følger opp saken

09/23 Anskaffelse av vaffelstekeutstyr m.m

Det forelå forslag om innkjøp av vaffelstekeutstyr m.v

Vedtak: Styret er positiv til forslaget, men forslaget legges fram for årsmøtet.

10/23 Eiendomsrett til nausttomter.

Det har vært dialog med Steinkjer kommune om saken. Styrets leder har avtale

med Steinkjer kommune om ny kontakt medio mars 23.

Vedtak: Styret avventer nærmere utspill fra kommunen

11/23 Eventuelt

Årets isfiskekonkurranse : Leder undersøker hvem som står for tur

Økonomi: Geir sender nytt varsel på ikke betalt medlemskontingent og omtaler

saken på vår Hjemmeside og Hyttefolk i Fergeli

Styrehonorar: Forespørsel tas opp med Valgkomité , som eventuelt fremmer

forslag til årsmøte.


REFERAT FRA STYREMØTE FÆRGELI  HYTTEEIERFORENING 28.11.22 kl 1700

Møtested: Skjelvågvegen 41, Inderøy

Til stede: Aasmund Sprauten, Elisabeth Bach og Bjørn Asp

Fravær: Geir Benum, Thorgeir Damås, Bjørn Frosthammer og Stein Brønstad

SAKER

1/22-23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent

2/22-23 Godkjenning av referat fra møte 21.09.22

Vedtak: Godkjent

3/22-23 Konstituering av styre

Vedtak: nestleder: Aasmund Sprauten

kasserer : Geir Benum

sekretær : Elisabeth Bach

4/22-23 Oppfølging av årsmøtet

Årsmøtet drøftet muligheten for fritt fiske i perioden med ekstra uttak. Videre

var det orientering om uavklart spørsmål vedrørende nausttomter.

Vedtak:Styreleder gjør henvendelse til grunneier vedrørende om sakene

5/22-23 Eventuelt

Styret er gjort kjent med at det mangler bok i kassen på Mågåtjønna

Vedtak: Dette bringes i orden snarest mulig

Møtet ble hevet kl 1800


REFERAT FRA ÅRSMØTE I FÆRGELI HYTTEEIERFORENING 2022

JADARHEIM GRENDEHUS ONSDAG 05.10.2022

 1. ÅPNING

Leder ønsket velkommen

Til Stede: Mona Asp, Bjørn Asp, Solfrid Skevik, Ivar Vanebo, Norun Vanebo, Ole  Lein, Bodil Lein, Bjørn Tverås, Ole Kulstadvik, Liv Brørs, Odd Brørs, Arnulf Aas, Gunn Aas,  Geir Aalberg, Karin Skevik Hofsøy, Børge Hofsøy, Randi Sæther,  Grete Benum, Geir  Benum, Bente Hoseth,  Geir Hoseth, Mari Sandstad, Arild Sandstad,  Trude Sandstad, Elisabeth  Bach, Aasmund Sprauten, Stein Brønstad, Harald Elden, Brit Elden,  Jan Haraldsen , Brit Haraldsen , Ketil Sakshaug, Steinar Vang.

 1. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 RROTOKOLLUNDERSKRIVERE

Møteleder: Bjørn Asp. Referent: Aasmund Sprauten

Protokollunderskrivere: Liv Brørs og Arnulf Aas

2 b.  1 MINUTTS STILLHET

Leder ba forsamlingen reise seg for å markere 1 minutts stillhet til ære for medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte.

 1. STYRETS BERETNING

Under gjennomgang av styrets beretning fremkom innspill/kommentarer vedrørende:

 • Fin oppgradering av sittegruppe og gapahuk ved Storferga.
 • Vi ser fram til merking av turstier/skiløyper m.v.
 • Positivt at det arbeides med oppgradering av gapahuk ved Langvatnet og planer om gapahuk ved Rundhaugvatnet.
 • Flere innspill om kultivering av fiskevann. Mange mener det bør åpnes for fritt fiske i kultiveringsperioden. Styret tar dette opp til drøfting med grunneier.
 • Positivt med oppkjøring av skiløyper. Det fremkom ønske om løypetrase på sørsiden av Langvatnet mot Mehaugen. Verna område kan begrense dette dersom vannet ikke er islagt.

Årsberetning godkjennes.

 1. REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 1. MEDLEMSKONTIGENT OG BUDSJETT

Styrets forslag: medlemskontigenten blir kr. 300,- som før, og budsjett for 2022 enstemmig vedtatt.

 1. INNKOMNE FORSLAG: Ingen innkomne forslag.
 2. VALG:

Valg av 2 styremedlemmer for 2 år:

Elisabeth Back og Aasmund Sprauten

Valg av 2 varamedlemmer for 1 år:

Bjørn Frosthammer og Stein Brønstad

Valg av styreleder for 1 år:

Bjørn Asp

Valg av 2 revisorer for 1 år:

Berit Arnøy Landsem og Ketil Sakshaug. Varamedlem: Karin Skevik Hofsøy

Valg av 2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomite for 1 år:

Henry Skevik og Tore Vanebo. Varamedlem: Siv Hege Austli.

 1. VALG AV ARRANGEMENTSKOMITE FOR 1 ÅR:

Bodil Tverås, Ole Kulstadvik, Joar Nordtug, Bente Nordtug, Stein Landsem, Inger Johanne Landsem, Roar Brandtzæg og Bjørg Bankhaug

Avslutning med kaffe og blautkake og utdeling av trimpriser.

Referent: Aasmund Sprauten

Liv Brørs (s)                                                                                                      Arnulf Aas (s)


REFERAT FRA STYREMØTE I FÆRGELI HYTTEEIERFORENING 21.09.22 KL 1700

Møtested: Skjelvågvegen 41, Inderøy
Til stede: Aasmund Sprauten, Geir Benum, Bjørn Frosthammer og Bjørn Asp (referent)
Fravær: Elisabeth Bach, Stein Brønstad og Thorgeir Damås

SAKER

26/22 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Godkjent

27/22 Godkjenning av referat fra møte 07.09.22
Vedtak: Godkjent

28/22 Godkjenning av forslag til
– regnskap for året 2021/22
– budsjett for året 2022/23
– medlemskontingent for kommende år

Vedtak: – regnskapet som viser et overskudd på kr. 12.009,71 godkjennes
– budsjettforslaget godkjennes
– medlemskontingent foreslås uendret kr. 300

29/22 Godkjenning av årsberetning for siste driftsår
Vedtak: Forslaget godkjennes med noen justeringer/tilpasninger

30/22 Godkjenning av sakliste årsmøte
Vedtak: Standard sakliste godkjennes.

Det forelå ingen saker til behandling under eventuelt.


REFERAT FRA STYREMØTE  07.09.22

Møtested: Skjelvågvegen 41, Inderøy
Til stede: Aasmund Sprauten, Geir Benum, Stein Brønstad og Bjørn Asp
Fravær: Elisabeth  Bach, Thorgeir Damås og Bjørn Frosthammer

SAK 20/22 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Godkjent

SAK 21/22 Godkjenning av referat fra møte 16.06.22
Vedtak: Godkjent

SAK 22/22 Forberedelse av regnskap for siste regnskapsår
Vedtak: Geir klargjør regnskap pr. 31.07., fremmer forslag til budsjett og kontingent til
neste styremøte

SAK 23/22 Forberedelse av årsberetning for siste driftsår
Vedtak: Aasmund og Bjørn samarbeider om oppsett/innhold i beretningen

SAK 24/22 Årsmøte – fastsettelse av tid og sted
Vedtak: Neste styremøte 21.09.22, årsmøte på Jadarheim 05.10.22 kl 1800, Aasmund
setter inn annnonse i Trønder Avisa. Frist for komme med forslag settes til 30.09.22.
Bjørn avklarer møtelokale og kontakter Valgkomité.

SAK 25/22 Eventuelt
Skiltplaner for Færgeli ble diskutert. Saken har av forskjellige årsaker tatt lang tid.
Vedtak: Styret bevilger inntil kr. 12.000 i kostnadsramme  for bestilling av skilt m.v., slik
at arbeidet med produksjon av skiltene kan komme i gang så snart som mulig.


REFERAT FRA STYREMØTE 16.06.22

Møtested: Skjelvågvegen 41, Inderøy
Til stede :  Aasmund Sprauten, Bjørn Frosthammer, Geir Benum og Bjørn Asp
Fravær:      Elisabeth Bach, Thorgeir Damås og Stein Brønstad

SAK 15/22 Godkjenning av referat fra møte 20.04.22
Vedtak: Godkjent

SAK 16/22 Kjøp/leie nausttomter i Fergeli
Hytteeierforeninga har mottatt en henvendelse fra grunneier Fergeli Eiendom vedrørende mulig kjøp av eldre nausttomter. Styret diskuterte saken og gjorde følgende vedtak: Hytteeierforeninga engasjerer juridisk bistand for å klargjøre hytteeiernes rettigheter vedrørende nausttomter i   Fergeli.

SAK 17/22 Forespørsel om økomisk støtte
I forbindelse med medlemsarrangement 01.07.22 har komiteen søkt om
økonomisk støtte.
Vedtak: Utgiftsbilag honoreres innen en kostnadsramme på kr. 3.000,-.

SAK 18/22 Kostnader løypekjøring
Vi har mottatt faktura på kr. 3.000,-  fra Tore Vanebo for løypekjøring sist
vinter.
Vedtak: Faktura godkjennes

SAK 19/22 Eventuelt
Det forelå ingen saker til behandling under dette punkt.

Referent Bjørn Asp


REFERAT FRA  STYRESMØTE 20.04.2022

Hjemme hos Bjørn og Mona

Til stede: Åsmund Sprauten, Torgeir Damås, Geir Benum, Bjørn Frosthammer, Bjørn Asp og Elisabeth Bach

8/22 Godkjenning innkalling og sakliste – vedtak : Godkjent

9/22 Gjennomgang og godkjenning av referat fra 29.11.21 – vedtak: Godkjent

10/22 Gjennomgang av referat fra møte med grunneier 08.03.22:

 • Vedlikehold / brøyting av vei:

Styret ønsker samme forutsigbare fremkommelighet som tidligere år.

 • Tomtespørsmål naust:

Saken tas opp med Steinkjer kommune for å klarlegge de juridiske forholdene rundt dette.

 • Kultivering av fiskevann:

Styret stiller seg positivt til kultivering av fiskevann i Fergeli.

Mobilforhold :

Styret vurderer at Telia bør kunne sette opp flere 4G baser i Fergeli så fort det kan la seg gjøre. Vedtak: Forsere utbygging av antenne. Styreleder tar kontakt med Telia.

 • Løypenett/ kart over trasè

Styreleder sjekker om det er kommet på nett og tar en henvendelse til løypekjørerne med ønske om stabile løyper kommende vinterstid,   spesielt i vinterferie, påske bl.a.

 • Toalettforhold ved Storferja

Styret er positivt til at grunnleier arbeider videre med reguleringsplan angående toalettforhold.

11/22 Merking av turstier -vedtak: Saken kommer tilbake til styret etter avklaring med mulige sponsorer.

12/22 Oppgradering gapahuker – vedtak: Styret er positivt til at det vurderes oppgradering/ modernisering av gapahuk ved Langvatnet, Storferja og vurdering evt ny ved Rundhaugvatnet.

13/22 Status medlemsoppslutning/ økonomi

Det er god økonomi i foreninga.

Minner om viktigheten av medlemskap i Fergeli hytteforening for at foreninga kan representere med flest mulige medlemmer (tyngde) i forhold til samarbeidspartene (kommune, grunneier bl.a) Info om medlemskap på nettsida.

14/22 Eventuelt

Referat fra fiskekonkurranse Påskeaften.  Det er ønske om gjentagelse av aktiviteten, men oppstart litt senere på dagen!

Elisabeth Bach ref.


Referat fra styresmøte Fergeli hytteforening 08.03.2022

Hos Bjørn Asp

Til stede: Geir, Stein, Bjørn , Elisabeth fra styret

Torbjørn Landsem

Styret hadde invitert grunneier Torbjørn Landsem til dialog med styret om utvikling/utfordringer i Fergeli. Grunnet mange fravær ble ordinært styremøte utsatt.

Til info. legger vi ut de punkter som ble drøftet i møtet. I ettertid har grunneier også påpekt de formelle uavklarte omstendigheter ved at en rekke naust ( i fellesnaust) formelt står på grunneiers eiendom. Dette kan skape «vanskeligheter» ved eventuelt salg. Styret vil arbeide videre med disse spørsmål.

Fra Torbjørn/styretsmedlemmer:  Utviklingstanker for Fergeli hyttefelt:

 • Vei-

Søndre parkeringsplass mangler avløp for vatn. Bjørn tar dette opp med Bjørn Frosthammer

 • -Kultivering  av fiskevatn- Rikstad har det overordna ansvaret.

Målet for arbeidet er bedre størrelse på fisken. Kommunen sponser arbeidet og det starter opp i Rundhaugvatnet.

 • Liten interesse for hyttetomter. Spørsmål om det er for dyre tomter?
 • Strømforsyning til feltet er fortsatt en aktuell problemstilling
 • Løypenett. Det arbeides for å få opp et løypenett, og det er viktig at nyheter om løyper legges ut både på hjemmesida/nett og facebook.

Kart over trasseen – Bjørn A ansvarlig for å legge ut info.

Muligens kommer det oppkjørt  skiløype til Måggåtjønna til påske.

 

 • Mobilforhold – viktig å bedre mobilforhold i feltet. Bjørn A tar kontakt med Telia. Flere 4 G baser må inn så fort som mulig.
 • Veien – kostbar å holde åpen 365 dager/år. Redusert framkommelighet vinterstid? Evt. øke  bomavgift?

Saken drøftes  i hele styret samt i Veilaget og gir tilbakemelding til Torbjørn.

 • Toalettforhold ved Storferja.

Ikke henvendelser på dette fra medlemmer . Det er inntegna i reguleringsplan, synspunkter på dette?

I tillegg:

Merking av turstier: Skal søkes om tilskudd til dette.

Sosialt treff ved Storferja i høst – POSITIVT! Legg gjerne ut foto av dette!

Referent Elisabeth


REFERAT FRA STYREMØTE FÆRGELI  HYTTEEIERFORENING 29.11.21

Sted: Skjelvågvegen 41, Inderøy

Tilstede: Thorgeir Damås, Geir Benum, Stein Brønstad og Bjørn Asp

Fraværende: Aasmund Sprauten, Elisabeth Back og Bjørn Frosthammer

Møtet ble ledet og referert av leder Bjørn Asp

Sak  1/21-22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent

Sak  2/21-22 Konstituering av styre

Vedtak: Aasmund Sprauten gjenvelges som nestleder, Geir Benum

gjenvelges som kasserer, Elisabeth Back gjenvelges som sekretær

Sak  3/21-22 Bedre mobildekning i Fergeli

I årsmøte kom det fram ønsker om at foreninga arbeider for å bedre mobil

forholdene i området

Vedtak : Styrets leder sender henvendelse til Telia

Sak  4/21-22 Medlemsverving

Selv om medlemsantallet holder seg stabilt, ble det diskutert i årsmøtet

hvordan foreninga kan rekruttere nye medlemmer ved hyttesalg osv.

Vedtak: I tillegg til Hjemmesiden legges det ut en

orientering på Hyttefolk i Færgeli

Sak  5/21-22 Status Skiltplan Færgeli

Vedtak: Saken utsettes pga Aasmund’s fravær

Sak  6/21-22 Møte med grunneier

Vedtak: Det planlegges møte med grunneier i januar 2022; for å drøfte

utviklingstiltak i Fergeli. Møte er ihht Samarbeidsavtale.

Sak  7/21-22 Eventuelt

Det var ingen saker under dette punkt.


REFERAT FRA ÅRSMØTE I FÆRGELI HYTTEEIERFORENING 2021

MØTESTED: JADARHEIM GRENDEHUS

MØTETID: MANDAG 11.10. KL. 18.00

 

 1. ÅPNING

Leder ønsket velkommen.

 

 1. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

Møteleder: Bjørn Asp. Referent: Aasmund Sprauten.

Protokollunderskrivere:  Karin Skevik Hofsøy og Bjørn Tverås.

 

 1. STYRETS BERETNING

Årsmeldingen godkjent uten merknader.

 

 1. REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT (se årsberetning)

VEDTAK: Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

 1. MEDLRMSKONTIGENT OG BUDSJETT

Styrets forslag: medlemskontigenten holdes uforandret.

Diskutert: Hvordan få flere til å melde seg inn i Færgeli hytteeierforening. Styre skal arbeide videre med saken.

Enstemmig vedtatt

 

 1. INNKOMNE FORSLAG

Styret har mottatt 3 forslag fra medlem Leif Karset.

 

 1. Om styrets befatning og behandlig av sak mellom gunneier Westvik og grunneier Landsem vedrørende den gamle vegen fra Almlia og til Tverrelva.

Styrets forslag til vedtak:

«Styret mottok henvendelse fra grunneier om uttalelse vedrørende krav om
erstatning for manglende vedlikehold. Styret har hatt en nøytral holdning
til striden, men dette virket urettferdig. Styrets leder laget forslag til uttalelse,
som ble sendt styrets medlemmer. Ved en forglemmelse ble ikke uttalelsen
protokollført på etterfølgende styremøte.
Dette ble vi først klar over under vitneforklaringen, da Westviks advokat mente
uttalelsen fra foreninga ikke var protokollført som styrets beslutning og
dermed måtte avvises
For å bekrefte at alt var ihht tidligere utsagn, protokollerte styre en tilleggs-
protokoll til desembermøtet – som var i tråd med det faktiske vedtak.»

Styrets forslag ble vedtatt etter en kort oppsummering og forklaring.

 

 1. Om vedlikehold av nyvegen og om hytteeierforeninga kan bidra med innkjøp av en «Drammensslodd». Leif Karsets begrunnelse for forslaget er at utgiftene til manult vedlikehold av vegen blir redusert.

Styrets forslag til vedtak:

«Det er grunneiers ansvar å stå for praktisk vedlikehold av veien. Vi
forutsetter at dette skjer ihht vanlige forretningsmessige prinsipper. Styret synes det er vanskelig å forsvare bruk av medlemskontingent  til veivedlikehold – særlig når grunneier ikke har sett en slik investering som formålstjenlig.»

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Hvem skal betale for vedlikehold av Langvassvegen ved sommerparkeringa ?

Styrets forslag til vedtak:

«Styret i hytteeierforeninga har ikke mottatt forespørsel om økonomisk bidrag. Heller ikke veglaget».

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

Harald Elden anmodet styret å be grunneier om orientering av bestandsreguleringen av fiskevatna. Grunneier har lagt ut orientering om dette på hjemmesida.

 

 1. VALG

Valg av 3 styremedlemmer for 2 år

Valgt: Bjørn Asp, Geir Benum og Thorgeir Damås

 

Valg av 2 varamedlemmer for 2 år

Valgt: Bjørn Frosthammer og Stein Brønstad

 

Valg av styreleder for 1 år

Valgt: Bjørn Asp

 

Valg av 2 revisorer for 1 år

Valgt: Berit Arnøy Landsem og Ketil Sakshaug

Varamedlem: Karin Skevik Hofsøy

 

Valg av 2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomite for 1 år

Valgt: Henry Skevik og Tore Vanebo. Varamedlem: Siv Hege Austli

 

 1. Valg av arrangementskomite med inntil 8 medlemmer

Valgt ble: Bodil Tverås og Ole Kulstadvik (ny). Joar Nordtug,  Bente Nordtug og Bjørn Tverås.

 

Trivelig avslutning med utdeling av trimpriser og kaffe og blautkak…

Referent Aasmund S.

Bjørn Tverås (s)                                                     Karin Skevik Hofsøy (s)


Referat fra styremøte 11.10.21

REFERAT FRA STYREMØTE  FÆRGELI HYTTEEIERFORENING MANDAG 11.10.21
KL 1700 JADARHEIM GRENDEHUS

Til stede: Aasmund Sprauten, Thorgeir Damås, Geir Benum, Bjørn
Frosthammer, Stein Brønstad og Bjørn Asp

Fraværende: Elisabeth Bach

Sak 28/21 Sak til årsmøtet fra Leif Karset: Hvem skal betale for vedlikehold av Lang-
vassvegen ved Sommerparkeringa ?

Vedtak/uttalelse:
Styret har ikke mottatt noen henvendelse om økonomisk bidrag.
Heller ikke Veilaget har mottatt noen slik forespørsel.

Sak 29/21 Sak til årsmøtet fra Leif Karset: Rettssaken angående veien Almlia –
Tverrelva. Styrets befatning med saken ?

Vedtak/uttalelse:
Styret mottok henvendelse fra grunneier om uttalelse vedrørende krav om
erstatning for manglende vedlikehold. Styret har hatt en nøytral holdning
til striden, men dette virket urettferdig. Styrets leder laget forslag til uttalelse,
som ble sendt styrets medlemmer. Ved en forglemmelse ble ikke uttalelsen
protokollført på etterfølgende styremøte.
Dette ble vi først klar over under vitneforklaringen, da Almlids advokat mente
uttalelsen fra foreninga ikke var protokollført som styrets beslutning og
dermed måtte avvises
For å bekrefte at alt var ihht tidligere utsagn, protokollerte styre en tilleggs-
protokoll til desembermøtet – som var i tråd med det faktiske vedtak.

Sak 30/21 Sak til årsmøte fra Leif Karset: Kostnader vedlikehold vei. Forslag om at
Hytteeierforeninga går til anskaffelse  av en « Drammensslodd» kostnad
12 – 15.000 kroner.

Vedtak/uttalelse:
Det er grunneiers ansvar å stå for praktisk vedlikehold av veien. Vi
forutsetter at dette skjer ihht vanlige forretningsmessige prinsipper.
Styret synes det er vanskelig å forsvare bruk av medlemskontingent
til veivedlikehold – særlig når grunneier ikke har sett en slik investering
som formålstjenlig.

Sak 31/21  Henvendelse fra Harald Elden om styret kan be grunneier gi en orientering
på årsmøtet vedrørende bestandsregulering av fisk i Færgeli.

Vedtak:
Styret har anmodet grunneier om å gi en slik orientering.


Referat fra styremøte 21.09.2021 Færgeli Hytteeierforening

Referat fra styremøte 21.09.21 Færgeli Hytteeierforening

Møtested: Skjelvågvegen 41, 7670 Inderøy

Til stede: Bjørn Asp, Aasmund Sprauten, Geir Benum, Thorgeir Damås

Fraværende: Bjørn Frosthammer, Elisabeth Bach, Stein Brønstad

Sak 20/21 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Godkjent

Sak 21/21  Godkjenning av referat fra møte 31.08.21
Vedtak: Godkjent

Sak 22/21  Godkjenning av regnskap for 2020/21 og forslag til budsjett og
medlemskontingent for kommende år.
Vedtak: Regnskapet, som viser et årsresultat på kr. 14.310 godkjennes.
Budsjett som viser et årsresultat på – kr.400 og en uendret medlems-
kontingent på kr. 300 legges frem for årsmøtet for godkjennelse.

Sak 23/21  Godkjenning av årsrapport/styrets beretning
Vedtak: Foreliggende utkast, med noen mindre justeringer, godkjennes
som styrets beretning for driftsåret 2020/21.

Sak 24/21  Sakliste årsmøte
Vedtak: Det legges fram en tradisjonell sakliste

Sak 25/21  Fastsettelse av tid og sted for årsmøte
Vedtak: Årsmøte legges til Jadarheim Grendehus mandag 11.10.21 og
kunngjøres i Trønder Avisa og foreningens Hjemmeside.

Sak 26/21  Salg av ved
Styret har mottatt en henvendelse fra Vidu om foreninga kan administrere
salg av ved fra container i Fergeli.
Vedtak: Saken legges fram for uformell drøftelse i tilknytning til årsmøtet.

Sak 27/21  Eventuelt
Det forelå 2 henvendelser
– henvendelse fra Bjørn Frosthammer om tilskudd på kr 400 til skruer for
arbeidet med rehabilitering av plankesti til Langvatnet.
Vedtak: Godkjent

– henvendelse vedrørende eierskap/vedlikehold av gapahuk ved
Langvassdammen.
Vedtak: Det bør arrangeres dugnad for beising av gapahuken
våren 2022.


REFERAT FRA STYRESMØTE 31.08.2021

Hjemme hos Bjørn Asp

Til stede: Bjørn Asp, Åsmund Sprauten, Geir Benum og Elisabeth Bach

Fraværende: Bjørn Frosthammer og Torgeir Damås, Stein Brønstad

Sak 13/21 Godkjenning av innkalling og sakliste –   Godkjent

Sak14/21 Godkjenning av referat fra møte 06.05.21, samt tilleggsprotokoll fra styremøte 10.12.20 –

Godkjent

Sak 15/21 Forberedelse av regnskap for siste regnskapsår.  – regnskap gjennomgått og ferdigstilles

Sak 16/21 Forberedelse av årsberetning for siste driftsår – Åsmund og Bjørn forbereder årsmelding

Sak 17/21 Årsmøte – fastsettelse av tid og sted – dette skjer i styremøte ca 17.09.21

Sak 18/21 Forslag til aktiviteter etter pandemien høsten 2021?

 • Utlagte poster/ o- poster i Færgeli

Sak 19/21 Eventuelt

 • Gjennomgang søknad om midler for skilting av løyper  sommer/ vinter – sak neste styremøte
 • Parkeringsplass med turløyper for dagsturister?

Referent Elisabeth Bach


TILLEGGSPROTOKOLL  FRA STYREMØTE 1-2020/21 FÆRGELI HYTTEEIERFORENING 10.12.20

Ved en inkurie ble følgende styresak ikke med i referatet fra styremøte 10.12.20:

SAK 5 B Varsel om krav for manglende vedlikehold av vei mellom Almlia gård og Tverrelva.

Torbjørn Landsem har henvendt seg til Hytteeierforeninga om en uttalelse vedrørende vedlikehold av veien.

Styreleder Bjørn Asp sendte 15.11.20 mail til styrets medlemmer med følgene forslag til uttalelse:

Hytteeierforeningens medlemmer har benyttet vegstrekningen gjennom mange år. Vegen mellom gården og Tverrelva har «alltid» vært preget av dårlig fremkommelighet – særlig i vårløysinga.

Som det fremgår av saksdokumentene ble de verste gjennomslagsområder stensatt av T. Landsem. Etter den tid har fremkommeligheten vært mindre risikofylt , men den generelle mangel på vedlikehold har vært som tidligere.

Etter vår oppfatning er vegen i stort sett samme stand som den alltid har vært, men som nevnt er de verste områdene utbedret av Landsem. Det virker ikke rimelig at T. Landsem skal betale for tidligere tiders manglende vedlikehold.

——

Vedtak: Styret slutter seg enstemmig til uttalelsen.

Bjørn Asp (sign)               Aasmund Sprauten (sign)           Torgeir Damås (sign)

Bjørn Frosthammer (sign)      Geir Benum (sign)

Elisabeth Bach og Stein Brønstad , som ikke var tilstede på møtet, har sluttet seg til styrets vedtak


                                         STYREMØTE 1/2021 FÆRGELI HYTTEFORENING

Torsdag 06.05.201 kl. 17.00

Sted: ASP, Skjelvågvegen 41, 7670 Inderøy

Sak 06/21: Godkjenning av innkalling og sakliste – Godkjent

Sak7/21: Godkjenning av referat fra møte 10.12.20 – Godkjent

Sak8/21: Status økonomi/ medlemmer

Fortsatt en del uregistrerte medlemmer i hyttegrendene samt flere registrerte medlemmer i foreninga, som ikke har betalt.

Vedtak: Bjørn skriver et innlegg på nettsida/ hjemmesida

Styremedlemmer fordeles på hver sitt område for å tilby medlemskap til nye hytteeiere :

Torgeir og Elisabeth: Langvatnet nord

Bjørn: Langvatnet sør

Åsmund: Fergskalet/ Rundhaugvatnet, Settertjønna

Stein/ Geir: Lisjferga, resten Storferga

Sak9/21: Medlemsoversikt på hjemmesiden?

Vedtak: usikkert hvordan dette eventuelt kan gjennomføres juridisk. Derfor ikke aktuelt.

Sak/10:m Opprydding planketrase til Langvatnet

Vedtak: Hytteforeninga godtgjør Tore  for nedkjøring materiale: 10 t – kr. 4800,- .

Sak 11/21: Godtgjørelse for løypekjøring

Kjøring er gjennomført av Tore og Kai-

Vedtak: Kjøring godtgjøres kr. 6000,-

Mål: Trasekart på nett og oppslagstavle for senere.

Sak 12/21: Eventuelt

Åsmund orienterte om ny sittebenk ved Storferga samt furukubber som sittekubber ved gapahuken.

Referent Elisabeth Bach


Referat fra styremøte 1 – 2020/21 Færgeli Hytteeierforening  10.12.2020

Strandvegen 22 B, Steinkjer

Til stede: Aasmund Sprauten, Geir Benum, Torgeir Damås, Bjørn Frosthammer og Bjørn Asp. Forfall: Elisabeth Bach og Stein Brønstad

Saker

1-2020/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent

2-2020/21 Godkjenning av utkast til årsberetning for 2019/20

Foreningens aktivitet har vært noe begrenset som følge av covid-19

Vedtak: Med noen mindre justeringer godkjennes utkastet som foreningens
beretning for året 2019/20

3-2020/21 Godkjenning av årsregnskap

Vedtak: Regnskapet, som viser et overskudd på kr. 31.456,- , godkjennes.

4-2020/21 Budsjett 2020/21

Vedtak: Budsjettet som har en inntekts- og kostnadsramme på kr. 54.400,-
godkjennes.

5-2020/21 Anskaffelse av ny løypeslodd

For å få til bedre turløyper i Færgeli er det foreslått anskaffelse av ny løype-
slodd til 24.000 kroner. Foreninga anskaffet sist vinter ny sporlegger-
maskin. Det er enighet om bedre merking og holde turløypene fri for
nyttekjøring .

Vedtak: Foreninga går til anskaffelse av ny løypeslodd. Styrets leder bes
påse at anleggelse av løyper og bruk av slodd mv. har nødvendige
tillatelser.

Bjørn Asp
Referent


STYREMØTE 4/20 FÆRGELI HYTTEEIERFORENING 02.09.2020

Strandvegen 22B, Steinkjer

Til stede: Aasmund Sprauten, Stein Brønstad, Bjørn Asp og Elisabeth Bach

Saker

20/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent

21/20 Godkjenning av referat fra møte 18.06.20

Vedtak: Godkjent

22/20 Forberedelse av regnskap for siste regnskapsår

Vedtak: Regnskap ferdigstilles i løpet av september, ansvarlig Geir og Bjørn

23/20 Forberedelse av årsberetning for siste driftsår

Vedtak: Årsberetning ferdigstilles i løpet av september, Aasmund forbereder årsberetning

24/20 Årsmøte(fastsettelse av sted og dato). Hvordan gjør vi det?

Vedtak: Årsmøtet utsettes 1 år til høsten 2021 pga Covid-19. Alle valg i år utsettes/alle innehar

sine  verv  til årsmøte 2021. Årsberetning og regnskap skrives og legges ut på hjemmesida.

25/20 Eventuelt

 • Vedligehold av sitteplass ved infotavla, Storferja

Vedtak: Styret forutsetter at arbeidet utføres på dugnad men at kostnader belastes hytteforeninga.

 • Oppussing ved gapahuken

Forslag: Rydde framfor gapahuken, eventuelt kjøre på grus , rette opp underlaget.

Referent: Elisabeth Bach


STYREMØTE 3/20 FÆRGELI HYTTEEIERFORENING 18.06.20 REFERAT

Sted: Strandvegen 22 B, Steinkjer

Til stede: Aasmund Sprauten, Geir Benum, Torgeir Damås, Stein Brønstad, Bjørn Frosthammer, Bjørn Asp. Forfall: Elisabeth Bach

SAKER

13/20 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Godkjent

14/20 Godkjenning av referat fra møte 2/20
Vedtak: Godkjent

15/20 Brev fra Leif Karset datert 10.05.20 vedr. veivedlikehold/kostnader
Vedtak: Styret tar brevet til orientering. Det forutsettes at Steinkjer kommune
innhenter nødvendig informasjon som grunnlag for fastsettelse av vei-
avgift.

16/20 Status skiltprogram
Aasmund orienterte om ny Infotavle ved Storferga . Videre vil skiltprogrammet
bli tatt videre  når vegnavn mv er bestemt. Foreninga vil søke flere instanser om
økonomisk støtte når dette er klart.
Vedtak: Styret tar info. til orientering og ber om at det legges ut info til
medlemmene på vår Hjemmeside

17/20 Økonomi
Geir orienterte kort om foreningens økonomi, som er rimelig god f.t.
Vedtak: Saken tas til orientering

18/20 Motorisert ferdsel på vassdrag i Steinkjer kommune
Steinkjer kommune har i vinter behandlet regelverket vedr. motorisert ferdsel på
vassdrag i kommunen. De ønsket bl.a. å forby bruk av bensinmotor i Storferga
og Langvatne. Bl.a. Hytteeierforeninga avga høringsuttalelse, som gikk imot
endring av regelverket. Kommunen vedtok å opprettholde dagens praksis.
Vedtak: Saken legges ut på Hjemmesiden med en bredere orientering til
medlemmene.

19/20 Planketraseer
Etter at ny veg er bygde fra Sommerparkering til Langvatnet er det nødvendig å
rydde opp i gammel planketrase/sviller. Det er enighet om at brukbart materiale
kan benyttes til forbedring og forlenging av eksisterende trasé fra parkering.
Vedtak: Bjørn Frosthammer tar ansvar for å innkalle til dugnad etter sommer-
ferien.

Referent Bjørn Asp


STYREMØTE 2/20  I FÆRGELI HYTTEFORENING 13.02.2020

Strandvegen 22 B, Steinkjer

Til stede: Åsmund, Bjørn, Geir, Thorgeir, Stein, Bjørn, Elisabeth

I tillegg til styret er  Torbjørn Landsem invitert til styremøte.

SAKLISTE:

7/20: Godkjenning innkalling og sakliste. Godkjent

8/20: Godkjenning referat fra styremøte 09.01.20. Godkjent

9/20: Grunneier Torbjørn Landsem gir oss en orientering om «store og små» utviklingstiltak i Færgeli. Er det ting vi som forening har synspunkter på, prosjekter det kan være fornuftig å samarbeide om osv:

– ønske om WC ved Storferja, Bio-toalett? Pris skal uthøres, og saken vil bli tatt opp i et senere styremøte.

– orientering om gapahuken ved Storferja, spørsmål om den skal flyttes nærmere vatnet mot hyttene? Kostand? Styre drøfter dette på et senere tidspunkt.

– Info-tavlen, bord og benker vurderes og bli flyttet til utkjøring på ny vei for å gjøres mer tilgjengelig. Torbjørn kan skaffe furu til nytt bord/benk.

– Ny parkeringsplass ved Holmvikbekken/ dagsturisme?

– Løypeanlegg i samarbeid med Holden ?

– Naust ved Storferja, ca 12 tomter i alt. Det har vært mye etterspørsel, og det tenkes festekontrakter.

10/20: Status skiltprosjekt – Åsmund orienterer og sørger for at informasjon kommer på hjemmesiden.

11/20: Status medlemskontigent – I alt 170 hytter inkludert alle nye tomter. Delt ut flyveblad til alle styremedlemmer i håp om å få flere medlemmer.

12/20: Eventuelt :

– Bjørn Frosthammer refererte kort  fra møte 1/2020 i veilaget

– Referat om høringsuttalelse fra Færgeli hytteforening vedrørende utkast til forskrift om  motorisert ferdsel på vassdrag i Steinkjer kommune.

– Referat av kopi av brev fra L. Karseth til Steinkjer kommune vedrørende regnskap for Fergelivegen

Referent: Elisabeth Bach


Møte 1/2020   Referat fra styremøte i Fergeli hytte-forening 09.01.2020

Tilstede: Åsmund Sprauten, Bjørn Asp, Geir Benum, Torgeir Damås, Bjørn Frosthammer, Stein Bronstad, Elisabeth Bach

1/20 Godkjenning av innkalling av sakliste – godkjent uten anmerkning

2/20 Konstituering av styret

Nestleder: Åsmund Sprauten

Kasserer: Geir Benum

Sekretær: Elisabeth Bach

3/20 Orientering om Langvassvegen – God påmelding, flere kan melde seg på. 20 000kr står per i dag på konto, brøyting jmf. Avtale resten av veien. Stiftelsesmøte 15.01.2020

4/20 Orientering fra festkomiteen – To stk er valgt til fest-komité. Det har ikke vært arrangert fest siste årene grunnet lite påmelding. Forslag fra styret: Endre fra festkomite til arr.komite. Oppfordre komiteen til å legge ut informasjon på hjemmesiden. Forslag til aktivitet i komiteen (arrangere fiskekonkurranse, annet…)

5/20 Nytt om skilting: Åsmund har innhentet underskrift fra grunneier og formann i Fergeli hytteforening på avtale om skilting/merking av turstier og skiløyper for området Ferja/Langvatnet/Ferjelia/Rundhaugen.  Åsmund legger ut plan på hjemmesiden, og forbereder sak til neste styremøte m.t.p søknad/økonomiske midler.

6/20 Eventuelt: Ingen sak.


REFERAT FRA ÅRSMØTE I FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

MØTESTED: Jadarheim Grendehus

MØTEDATO: 02.10.19 kl 19.00

 1. ÅPNING

Leder ønsket velkommen

 1. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 PROTOKOLL-UNDERSKRIVERE

Møteleder: Bjørn Asp. Referent: Solfrid Skevik

Protokoll-underskrivere: Hilde Sakshaug og Brit Haraldsen.

 1. STYRETS BERETNING

Årsmeldingen godkjent uten merknader

 1. REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT

Regnskaps-utdrag 2018/2019

Inntekter                Utgifter

Medlemskontingent                                                        32.100,00

Porto/bankgebyr                                                                                             1.024,00

Renter                                                                                   355.00

Rekv./premier/gaver                                                        24.250,00             22.647,70

Årsmøte/kultur/sosialt                                                                                     8.080,00

Miljøtiltak/prosjekter                                                          1.400.00              8.437,00


58.105,00              40.188,70

Overskudd                                                                                                      17.916,00

58.104,70

Beholdning pr. 31.07.18            51.414,47

Overskudd                                 17.916,30

Beholdning pr. 31.07.19            69.330,77

Regnskapet er revidert og funnet i orden. Steinkjer 25.09.19. Revisorer: Bodil G. Lein og

Ketil Sakshaug.

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent.

 

 1. MEDLEMSKONTINGENT/BUDSJETT

*   Styrets forslag er at kontingenten holdes uforandret for 2019/2020 med kr.300,-  pr. år.

Forslaget enstemmig godkjent.

*    Budsjett 2019/2020

Inntekter:          Utgifter:

Medlemskontingent                                                            34.000,00

Porto/bankgebyr                                                                                             1.000,00

Renter                                                                                      400,00

Rekvisita/premier/gaver                                                                                 6.000,00

Årsmøte/sosialt/kultur                                                                                   16.400,00

Miljøtiltak/prosjekter                                                                                     24.000,00

Nettannonse                                                                          16.000,00           2.000,00

Gaver/stier uspes.                                                                   1.500,00

Skiløyper                                                                                2.500,00           5.000,00

___________________________________________________________________________

54.400,00         54.400,00

Vedtak: Budsjett godkjent.

 

 1. INNKOMNE FORSLAG

Styret har mottatt 2 innkomne forslag fra medlem Leif Karset.

Regnskap Fergelivegen m.m..

  a)

Leif Karset ber i brev av 22.09.19 om at det orienteres i årsmøtet om regnskap

for perioden 19.02.19 – 01.07.19.

Verran kommune/Steinkjer kommune har vedtatt at det skal føres regnskap for

driftskostnader og inntekter for Fergelivegen. Fergeli Eiendom skal levere

regnskap pr.31.12.19. Karset er opptatt av perioden 19.02.19 – 01.07.19.

Etter styrets mening har ikke Færgeli Hytteeierforening noen rolle hverken som

revisor eller høringsinstans når det gjelder regnskap og bomavgift. Det er Verran

kommune og nye Steinkjer kommune som har suverenitet og ansvar for å påse at

dette blir fornuftig. En annen sak er at vi kan uttale oss til kommunen om vi mener at

noe bærer galt av sted, men det er ikke dette det er snakk om i denne sammenheng.

 

Styrets forslag til vedtak:  (legges frem for årsmøte)

«Verran kommune og Steinkjer kommune har fastsatt nye satser for

bomavgifter med virkning fra 19.02.19. I samme vedtak har de bestemt at regnskapet

skal legges frem pr. 31.12.19.

Færgeli hytteeierforening tar disse vedtak til etterretning.

Årsmøtets behandling av saken:

Styret i Fergeli Hytteeierforeningens forslag enstemmig vedtatt.

b)

Leif Karset har i samme brev spurt om hvorfor styret ikke har sørget for å korrigere

oppslag på bom kassen, om at årsavgift fra 01.07.19 skal være 1.000,- og ikke  2.000,-.

Styrets forslag til vedtak: (legges frem for årsmøte)

«Verran kommune og Steinkjer kommune har fastsatt årsavgiften for 2019 til

2.000,-.

Færgeli Hytteeierforening tar vedtaket til etterretning.»

Årsmøtes behandling av saken:

 Styret i Fergeli Hytteeierforeningens  forslag vedtatt mot  2 stemmer.

 1. VALG                                                                                                                                                                                             a) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år :

Elisabeth Bach (ny).  Åsmund Sprauten(gjenvalg).

b) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år:

Bjørn Frosthammar (gjenvalg). Stein Brønstad (gjenvalg)

c )  Valg av styreleder for 1 år

Bjørn Asp (gjenvalg)

d) Valg av 2 revisorer for 1 år og 1 varamedlem

Bodil G. Lein og Ketil Sakshaug (gjenvalg)

Varamedlem: Berit Arnøy Landsem (gjenvalg)

e) Valg av 2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomité for 1 år

Henry Skevik og Tore Vanebo. (ny)  Varamedlem Siv Hege Austli (ny)

f) Valg av festkomité 4 medlemmer

Følgende valgt: Bjørg Bankhaug, Roar Brandzæg, Inger Johanne og Stein

Landsem. (alle ny)

 1. AVSLUTNING.

 

Styret og festkomiteen takket for flott oppmøte. 41 medlemmer møtte.

Etter avsluttet årsmøte orienterte Stein Brønstad  fra arbeidet med utredning av strømforsyning til hytteeiere i Færgeli.  Takker for flott servering.

Referent Solfrid Skevik


REFERAT FRA STYREMØTE I FÆRGELI

HYTTEEIERFORENING

 MØTESTED:  Jadarheim Grendehus

MØTEDATO:  02.10.19. KL. 17.00

FØLGENDE MØTTE:

Åsmund Sprauten, Geir Benum, Bjørn Asp, Thorgeir Damås, Stein Brønstad og Solfrid Skevik.

Forfall: Bjørn Frosthammer

Sakliste:

63/19  Godkjenning av innkalling/sakliste.  Enst. godkjent.

64/19  Godkjenning av  protokoll fra styremøte  23.09.19. Enst. godkjent

65/19  Innkomne forslag til årsmøte. Regnskap Fergelivegen m.m.

a)

Leif Karset ber i brev av 22.09.19 om at det orienteres i årsmøtet om regnskap

for perioden 19.02.19 – 01.07.19.

Verran kommune/Steinkjer kommune har vedtatt at det skal føres regnskap for

driftskostnader og inntekter for Fergelivegen. Fergeli Eiendom skal levere

regnskap pr.31.12.19. Karset er opptatt av perioden 19.02.19 – 01.07.19.

Etter styrets mening har ikke Færgeli Hytteeierforening noen rolle hverken som

revisor eller høringsinstans når det gjelder regnskap og bomavgift. Det er Verran

kommune og nye Steinkjer kommune som har suverenitet og ansvar for å påse at

dette blir fornuftig. En annen sak er at vi kan uttale oss til kommunen om vi mener at noe

bærer galt av sted, men det er ikke dette det er snakk om i denne sammenheng.

 

Styrets forslag til vedtak:  (som legges frem for årsmøte)

«Verran kommune og Steinkjer kommune har fastsatt nye satser for

bomavgifter med virkning fra 19.02.19. I samme vedtak har de bestemt at regnskapet

skal legges frem pr.31.12.19. Færgeli Hytteeierforening tar disse vedtak til etterretning.»

b)

Leif Karset har i samme brev spurt om hvorfor styret ikke har sørget for å korrigere

oppslag på bom kassen, om at årsavgift fra 01.07.19 skal være 1.000,- og ikke  2.000,-.

Styrets forslag til vedtak: (som legges frem for årsmøte)

«Verran kommune og Steinkjer kommune har fastsatt årsavgiften for 2019 til kr. 2.000,-.

Færgeli Hytteeierforening tar vedtaket til etterretning.»

 

66/19 Søknad om tilskudd til materiale – ny gangsti/tilpassing i forbindelse med nye

parkeringsplasser Langvatnet,

Vedtak: Styret i Færgeli hytteeierforening innvilger inntil kr. 1.000,- i tilskudd til hver av de 2

nye parkeringsplassene på Langvatnet.

Sjøåsen 13.10.19

Ref. Solfrid Skevik


REFERAT FRA STYREMØTE I FÆRGELI

HYTTEEIERFORENING

 MØTESTED:  Strandvegen 22. – BJØRN ASP

MØTEDATO:  23.09.19. KL. 17.00

FØLGENDE MØTTE:

Åsmund Sprauten, Geir Benum, Bjørn Asp, Bjørn Frosthammer og Solfrid Skevik.

Forfall: Thorgeir Damås og Stein Brønstad

Sakliste:

57/19  Godkjenning av innkalling/sakliste.  Enst. godkjent.

58/19  Godkjenning av  protokoll fra styremøte  02.09.19. Enst. godkjent

59/19   Søknad om tilskudd til løypekjøring.

Vedtak:  Søknad sendes til Verran kommune om tilskudd til oppkjøring av løyper

2019/2020. Leder sender søknad,

60/19   Godkjenning av årsrapport og regnskap.

Årsrapport og regnskap gjennomgått.

Vedtak:  Forslag til årsrapport og regnskap godkjent, og legges frem for årsmøte.

61/19    Forslag til årskontingent for året 2019/20.

Vedtak: Styrets forslag til årsmøte: Årskontingent for  året 2019  foreslås uendret kr. 300,-.

62/19     Grunneier Torbjørn Landsem inviteres til årsmøte.

 

Sjøåsen 23.09.19 Solfrid Skevik ref.


REFERAT FRA STYREMØTE I FÆRGELI

HYTTEEIERFORENING

 MØTESTED:  SKJELVÅGEN INDERØY – BJØRN ASP

MØTEDATO:  02.09.19. KL. 17.00

FØLGENDE MØTTE:

Åsmund Sprauten, Geir Benum, Bjørn Asp, Stein Brønstad og Solfrid Skevik.

Forfall: Torgeir Damås og Bjørn Frosthammer

Sakliste:

48/19  Godkjenning av innkalling/sakliste     Enst. godkjent.

49/19  Godkjenning av  protokoll fra styremøte  12.06.19. Enst. godkjent

50/19   Brev fra Leif Karset.

Vedtak: Styret tar brevet fra Leif Karset til etterretning.

51/19   Fastsettelse av sted og tidspunkt for årsmøte.

Vedtak: Årsmøte i Fergeli hytteeierforening avholdes i Jadarheim Grendehus onsdag

 1. oktober kl. 19.00.

52/19   Innspill til årsberetning

Innhold i årsberetning gjennomgått.

53/19  Søknad om om tilskudd til planketrase Settertjønna.

Vedtak: Styret i Fergeli hytteeierforening innvilger kr. 5.000,- i tilskudd til planke-

sti/utkjøring.

54/19    Søknad om tilskudd til løypekjøring.

Vedtak:  Leder sender søknad til Verran kommune om tilskudd til oppkjøring av løyper

i samme trase som tidligere.

55/19   Søknad om tillatelse til kjøring i nåværende løypetrasé.

Vedtak: Leder tar kontakt med løypekjørerne vedr. kart og sender søknad til Verran

kommune om godkjenning av løypetrasé.

56/19    Vervekampanje – medlemmer

Solfrid fremmer forslag til neste møte.

Sjøåsen 14.09.19 Solfrid Skevik ref.


REFERAT FRA STYREMØTE I FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

 MØTESTED:  STRANDVEGEN 22 – BJØRN ASP

MØTEDATO:  12.06.19. KL. 17.00

FØLGENDE MØTTE:
Åsmund Spruten, Geir Benum, Bjørn Asp, Bjørn Frosthammer, Stein Brønstad, Torgeir Damås og Solfrid Skevik.
Sakliste:
39/19  Godkjenning av innkalling/sakliste     Enst. godkjent.
40/19  Godkjenning av  protokoll fra styremøte 22.05.19. Enst. godkjent
41/19   Overføring av eksisterende vegrett  til ny veg/avtale med grunneier.
              I e-mail av 26.05.19 oversender Fergeli Eiendom forslag til «Avtale vedrørende
              bruk av den nye Fergelivegen i Steinkjer og Verran kommune».
              Styret har drøftet ordlyd og innhold i avtalen og mener at avtaleforslaget i prinsippet
              ivaretar hytteeiernes rett til adkomst/bruksrett tilsvarende de rettigheter vi har hatt
              på gammel adkomstveg.
              I forhold til ordlyd i tidligere avtale med Verran kommune hvor vegen kunne stenges  ved
              tømmerdrift og var stengt i vinterhalvåret fram til påske – er den nye bruksretten basert
              på  helårlig framkommelighet.
              Vedtak:  Styret i  Fergeli Hytteeierforening vedtar å inngå foreslåtte avtale med Fergeli
              Eiendom med virkning fra 01.07.2019.
42/19  Status strømforsyning/konkludering.
             Flere medlemmer har ønsket å få klarlagt kostnadene med eventuell strømforsyning
             til Fergeli. Hytteeierforeningen har derfor hatt dialog med NTE vedrørende mulige løsninger.
             Våre representanter har vært Stein Brønstad og Luige Skrove. Det er nedlagt et betydelig
             arbeide fra NTEs side for å beregne mulige løsninger og kostnader med strøm fram til den
             enkelte hytte. Tidligere ble det gitt inntil 50% støtte fra NTE. Denne ordningen er avviklet.
             Den foreløpige beregningen viser derfor en høy pris  pr hytte/tomt – ca. 95.000 kroner ved
             100 %  oppslutning. Vi regner med at ikke alle vil ha en slik investeringskostnad. Noe som
             igjen gir enda høyere enhetskostnad.
              Hytteeierforeningen vil på denne bakgrunn avslutte sine undersøkelser vedrørende
              mulig strømforsyning til området.
              Fergeli Eiendom vil bli invitert til orienteringsmøte om vår undersøkelse.
              Vi vil selvsagt tilby oss å samarbeide med Fergeli Eiendom om de ønsker å fremme et
              initiativ i saken.
              Vedtak: Hytteeierforeningen avslutter  sine undersøkelser vedr. strømforsyning i området.
43/19   Skilting turløper m.v.
              Aasmund  Sprauten informerte om følgende: Grunneier har gitt tilslutning til skiltplan.
              Forslag til avtale  er oversendt.  Avventer underskrift av Grunneier.
              Vedtak: Saken tas til orientering
44/19   Planke-trase Tverrelva/Settertjønna.
              Godkjent av grunneier og oversendt Verran kommune.
              Vedtak: Saken taes til orientering.
45/19    Dagskort/årskort.
               Fergeli Eiendom har bedt om foreningens synspunkt på endringer i  bom penge –
               struktur.
               Det viser seg at andel av årskort er redusert og at mange benytter dagskort/turkort.
               Grunneier vurderer å tidsbegrense turkort til et døgn, slik at inntektsgrunnlaget
                til dekning av vedlikeholds- brøytekostnader blir tilfredsstillende. Styret drøftet
                prinsippene omkring bomavgift-strukturen. Avgiftens størrelse og struktur er vedtatt av
                Steinkjer og Verran kommune. Grunneier er også pålagt å føre regnskap for inntekter og
                kostnader.
               Det er viktig at avgifts strukturen blir så rettferdig som mulig – og at inntektene blir
               tilfredsstillende.
               Vedtak: Styret ser at avgifts-strukturen kan være mer fleksibel.
46/19    Medlems treff.
               Vedtak: Solfrid Skevik tar kontakt med festkomiteen med tanke
               på arrangement i første halvdel av august.
47/19    Økonomi.
               Kasserer Geir Benum orienterte.  Hjemmesiden har gitt gode reklameinntekter.
 Sjøåsen 13.06.19
Solfrid Skevik  (referent)

REFERAT FRA STYREMØTE 

Møtested: Strandvegen 22 Bjørn Asp

Møtedato: 22.05.19 kl 1700

Følgende møtte: Geir Benum, Bjørn Asp, Bjørn Frosthammer, Stein Brønstad og Aasmund Sprauten 

Forfall: Solfrid Asp og Torgeir Damås

SAKLISTE 

31/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

          Vedtak: Godkjennes

32/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.03.19

           Vedtak: Godkjennes

33/19 Overføring av eksisterende vegrett til ny veg

           Aasmund Sprauten orienterte om arbeidet med klargjøring av hytteeiernes 
           bruksrett/ankomsrett. Styret drøftet saken

           Vedtak: Aasmund lager et utkast til avtale, som ivaretar hytteeiernes rett til 
                          helårig adkomst på ny veg.
                          Avtale med grunneier må være på plass før nåværende vei kan stenges

34/19 Status strømforsyning

          Stein Brønstad orienterte om status i arbeidet.Så langt antas kostnadene pr
          hytte å være for høye. Det er avtalt møte med NTE 23.05.19 - hvor Stein 
          Brønstad, Luige Skrove, Torbjørn Landsem og Bjørn Asp deltar.

          Vedtak: Saken tas til orientering

35/19 Skilting av turløyper mv

          Aasmund Sprauten  orienterte om at skiltplanen, samt avtale om skilting er 
          oversendt grunneier. Det avventes underskrift/godkjenning før det kan søkes 
          om tilskudd til prosjektet.

          Vedtak: Saken tas til orientering

36/19 Vegforlengelse Langvatne - status

          Grovplanering av veitrasé er ferdig. Etter at ny veg til Fergeli er ferdig (01.07.)
          opplyser grunneier at arbeidet med vegforlengelsen vil fortsette - og at vegen 
          kan være kjørbar sensommers. Grunneier har lovet å fremme forslag til avtale 
          mellom hytteeierne og grunneier.

          Vedtak: Saken tas til orientering

37/19 Brev fra Leif Karset

          Brevet omhandler spørsmål vedrørende videreføring av hytteeiernes bruksrett/
          ankomsrett, spørsmål om regnskap for drift- og vedlikeholdskostnader - samt 
          forslag til endring av bomavgift 

          Styret regner med at regnskap for drift og vedlikehold er offentlig tilgjengelig
          informasjon etter 01.07.19

          Som omtalt i sak 33/19 arbeider styret med overføring av veirett

          Forslag vedrørende endring i bompengestruktur bør tas direkte med grunneier

          Vedtak: Styreleder gis fullmakt til å besvare brevet

38/19 Eventuelt

          Det var ingen saker til behandling

REFERAT FRA STYREMØTE

MØTESTED:  STRANDVEGEN 22 – BJØRN ASP

MØTEDATO:  14.03.19. KL. 17.00

FØLGENDE MØTTE:

Geir Benum, Bjørn Asp, Bjørn Frosthammer, Stein Brønstad, Torgeir Damås og Solfrid Skevik.

I tillegg møtte redaktør for lagets hjemmeside Ole Iver Vanebo.

Forfall: Åsmund Sprauten.

Sakliste:

22/19  Godkjenning av innkalling/sakliste     Enst. godkjent.

23/19  Godkjenning av  protokoll fra styremøte  21.01.19. Enst. godkjent

24/19   Dispensasjonssøknad turløyper.

Leder informerte om at  Fergeli hytteeierforening må søke Verran kommune om

dispensasjon for kjøring av skiløyper.

Vedtak: Leder tar kontakt med kjørerne som tegner inn løype trase. Leder sender søknad.

25/19  Vei Langvatnet –  status.

Arbeidsgruppen har sendt ut informasjon til de berørte hytteeiere med svarfrist 25.03.19.

Informasjon pr. i dag viser allerede god respons.

26/19   Elektrisitet Fergeli – status

Stein Brønstad  orienterte om status. Arbeider videre med saken.

Når gruppen har fått et bilde av kostnadene mv. tas dette opp i møte med Landsem.

27/19   Bomavgift 2019 – Formannskapsvedtak.

Leder refererte vedtaket fra Verran formannskap.

Vedtak: Vedtaket i Verran formannskap tas til etterretning

28/19  Innspill fra Bjørn Frosthammer Vegavgift mv.

Innspill diskutert i styret, uten at det ble fattet vedtak.

29/19  Ny  hjemmeside – v/ Ole Iver Vanebo.

Ole Iver orienterte om den nye hjemmesiden. Styret er godt fornøyd med utført jobb. Den nye hjemmesiden vil bli en god informasjonskilde til lagets medlemmer. Redaktør  har fått tak i flere sponsorer som er med og dekker utgifter til foreningens  nye hjemmeside.

30.19   Overføring av vegrett til ny veg.

På grunn av Åsmund Sprauten  sitt fravær på møte, ble ikke saken behandlet.

 

Ref. Solfrid Skevik 15.03.19


Referat styremøte

MØTESTED: STRANDVEGEN 22 – BJØRN ASP

MØTEDATO: 21.01.19. KL. 19.00

FØLGENDE MØTTE: Åsmund Sprauten, Geir Benum, Bjørn Asp, Bjørn Frosthammer, Stein Brønstad, Torgeir Damås og Solfrid Skevik.

Sakliste:

12/19 Godkjenning av innkalling/sakliste. Enst. godkjent.

13/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.11.10. Enst. godkjent

14/19 Brev av 05.01.19 fra Leif Karset vedrørende årsavgift Fergeli

Vedtak: Brevet tas til etterretning.

Styret beklager at økte driftskostnader på ny veg gjør det påkrevet med betydelig økning av årsavgiften.

15/19 Søknad om planketrase Setterstjønna – orientering

Leder orienterte om at søknad var oversendt grunneier til godkjenning.

Etter grunneiers godkjenning sendes søknaden til Verran kommune.

16/19 Samarbeids utvalgsmøte Fergeli Eiendom 08.01.19 – orientering

Leder orienterte fra møte, der tema var arbeide med ny veg – strøm – årsavgift -forlengelse av vei til Langvatnet. Grunneier opplyste i møte at nyvegen skulle være ferdig innen fristen 01.07.19.

17/19 Videreføring veg Langvatnet – status

Leder orienterte. Overslag opplyst fra grunneier var kr. 950.000.

Det vil bli utsendt brev til hytteeierne på Langvatnet med informasjon.

18.19 Strømtilførsel til Fergeli – status.

Stein Brønstad orienterte vedr. kontakt NTE. Ny saksbehandler i saken.

Avventeter tilbud – Liss ferga, Ferga. Langvatnet, Setterstjønna og Rundhaugvatnet.

19/19 Bruksrett ny veg/avtalefesting – status

Åsmund orienterte. Vegrett på den veien vi har. Har vært i kontakt med advokat

i forhold til saken. Ny avtale om vegrett på den nye veien.

20/19 Ny hjemmeside/reklame hjemmeside -status

Leder orienterte. Ole Iver hadde fått inn reklame inntekt fra Byggmaker.

Kommer tilbake til dette på neste styremøte.

21/19 Eventuelt

– Planlagt fest avlyst p.g.a lite påmelding. Solfrid tar kontakt med festkomiteen

med mulighet for annen sosial sammenkomst for hytteeierne i Fergeli.

– Brøyting av veg. Styret i Fergeli hytteeierforening ber om særlig fokus på brøyting i

forbindelse med helger, slik at hytteeiere kommer seg ned fra fjellet.

Referent 23.01.19 Solfrid Skevik


Referat fra årsmøte i Jadarheim 4. oktober kl 19.00

1.  ÅPNING

      Leder ønsket velkommen

2.   VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 PROTOKOLL-UNDERSKRIVERE

       Møteleder: Bjørn Asp. Referent: Solfrid Skevik

       Protokoll-underskrivere: Ivar Vanebo og Jorid Tverås

3.   STYRETS BERETNING

       Årsmeldingen godkjent uten merknader

4. REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT

    Regnskaps-utdrag 2017/2018

                                                                                            Inntekter                Utgifter

    Medlemskontingent                                                            35.400,00

    Porto/bankgebyr                                                                                           389,00

    Renter                                                                                 187,00 

    Rekv./premier/gaver                                                                                     1.016,00

    Årsmøte/kultur/sosialt                                                                                 11.170,71

    Stier                                                                                                         10.073,11

    Sporlegger                                                                                                    5,750,00

    Gaver/stier uspes.                                                              2.700,00

   ____________________________________________________________________________

                                                                                        38.287,00           28.398,82

     Overskudd                                                                                               9.888,18

                                                                                                                  38.287,00

     Beholdning pr. 31.07.17           41.526,29

     Overskudd                              9.888,18  

     Beholdning pr. 31.07.18            51.414,47

     Regnskapet er revidert og funnet i orden. Steinkjer 16.09.18. Revisorer: Bodil G. Lein og

     Ketil Sakshaug.

     Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent.

                                                                                              

5. MEDLEMSKONTINGENT/BUDSJETT

*   Styrets forslag er at kontingenten holdes uforandret for 2018 med kr.300,- .

      Forslaget enstemmig vedtatt.                                                                                            

*    Budsjett 2018/19

                                                                                      Inntekter:         Utgifter:

Medlemskontingent                                                             36.000,00

Porto/bankgebyr                                                                                         500,00

Renter                                                                                 200,00

Rekvisita/premier/gaver                                                                             3.200,00

Årsmøte/sosialt/kultur                                                                             12.000,00

Miljøtiltak/prosjekter                                                                               22.000,00

Gaver/stier uspes.                                                               1.500,00          

      _______________________________________________________________________  

                                                                                      37.700,00        37.700,00       

       Vedtak: Budsjett godkjent.

                  

6.   INNKOMNE FORSLAG

      Ingen innkomne forslag mottatt

 

7.   VALG

      a)  Valg av 3 styremedlemmer for 2 år :

            Bjørn Asp (gjenvalg).  Geir Benum (gjenvalg). Thorgeir Damås (ny).

      b)  Valg av 2 varamedlemmer for 1 år:

            Bjørn Frosthammar (gjenvalg). Stein Brønstad (ny)

      c )  Valg av styreleder for 1 år

            Bjørn Asp (gjenvalg)

       d)  Valg av 2 revisorer for 1 år og 1 varamedlem

             Bodil G. Lein og Ketil Sakshaug (gjenvalg)

             Varamedlem: Berit Arnøy Landsem

      e)    Valg av 2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomité for 1 år

             Stein Landsem (ny). Rakel Djuvsland (ny).  Varamedlem Tore Vanebo (ny)

      f)     Valg av festkomité inntil 8 personer    

              Følgende ikke på valg: Brit og Harald Elden. Bjørn Tverås.

              Følgende valgt: Bodil Tverås (ny). Joar og Bente Nordtug (ny)

8.          AVSLUTNING.

             Bjørn Asp delte ut blomster til styremedlem Leif Karset som gikk ut av styret, samt en 

              rose til festkomiteen. Styret og festkomiteen takket for flott

              oppmøte. 49 medlemmer møtte.

Etter avsluttet årsmøte og servering, orienterte grunneier  (Fergeli eiendom) Torbjørn Landsem om om foreliggende planer for ny veitrasé til Fergeli .

Referent Solfrid Skevik