Møter

Referat fra styremøte 11.10.21

REFERAT FRA STYREMØTE  FÆRGELI HYTTEEIERFORENING MANDAG 11.10.21
KL 1700 JADARHEIM GRENDEHUS

Til stede: Aasmund Sprauten, Thorgeir Damås, Geir Benum, Bjørn
Frosthammer, Stein Brønstad og Bjørn Asp

Fraværende: Elisabeth Bach

Sak 28/21 Sak til årsmøtet fra Leif Karset: Hvem skal betale for vedlikehold av Lang-
vassvegen ved Sommerparkeringa ?

Vedtak/uttalelse:
Styret har ikke mottatt noen henvendelse om økonomisk bidrag.
Heller ikke Veilaget har mottatt noen slik forespørsel.

Sak 29/21 Sak til årsmøtet fra Leif Karset: Rettssaken angående veien Almlia –
Tverrelva. Styrets befatning med saken ?

Vedtak/uttalelse:
Styret mottok henvendelse fra grunneier om uttalelse vedrørende krav om
erstatning for manglende vedlikehold. Styret har hatt en nøytral holdning
til striden, men dette virket urettferdig. Styrets leder laget forslag til uttalelse,
som ble sendt styrets medlemmer. Ved en forglemmelse ble ikke uttalelsen
protokollført på etterfølgende styremøte.
Dette ble vi først klar over under vitneforklaringen, da Almlids advokat mente
uttalelsen fra foreninga ikke var protokollført som styrets beslutning og
dermed måtte avvises
For å bekrefte at alt var ihht tidligere utsagn, protokollerte styre en tilleggs-
protokoll til desembermøtet – som var i tråd med det faktiske vedtak.

Sak 30/21 Sak til årsmøte fra Leif Karset: Kostnader vedlikehold vei. Forslag om at
Hytteeierforeninga går til anskaffelse  av en « Drammensslodd» kostnad
12 – 15.000 kroner.

Vedtak/uttalelse:
Det er grunneiers ansvar å stå for praktisk vedlikehold av veien. Vi
forutsetter at dette skjer ihht vanlige forretningsmessige prinsipper.
Styret synes det er vanskelig å forsvare bruk av medlemskontingent
til veivedlikehold – særlig når grunneier ikke har sett en slik investering
som formålstjenlig.

Sak 31/21  Henvendelse fra Harald Elden om styret kan be grunneier gi en orientering
på årsmøtet vedrørende bestandsregulering av fisk i Færgeli.

Vedtak:
Styret har anmodet grunneier om å gi en slik orientering.


Referat fra styremøte 21.09.2021 Færgeli Hytteeierforening

Referat fra styremøte 21.09.21 Færgeli Hytteeierforening

Møtested: Skjelvågvegen 41, 7670 Inderøy

Til stede: Bjørn Asp, Aasmund Sprauten, Geir Benum, Thorgeir Damås

Fraværende: Bjørn Frosthammer, Elisabeth Bach, Stein Brønstad

Sak 20/21 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Godkjent

Sak 21/21  Godkjenning av referat fra møte 31.08.21
Vedtak: Godkjent

Sak 22/21  Godkjenning av regnskap for 2020/21 og forslag til budsjett og
medlemskontingent for kommende år.
Vedtak: Regnskapet, som viser et årsresultat på kr. 14.310 godkjennes.
Budsjett som viser et årsresultat på – kr.400 og en uendret medlems-
kontingent på kr. 300 legges frem for årsmøtet for godkjennelse.

Sak 23/21  Godkjenning av årsrapport/styrets beretning
Vedtak: Foreliggende utkast, med noen mindre justeringer, godkjennes
som styrets beretning for driftsåret 2020/21.

Sak 24/21  Sakliste årsmøte
Vedtak: Det legges fram en tradisjonell sakliste

Sak 25/21  Fastsettelse av tid og sted for årsmøte
Vedtak: Årsmøte legges til Jadarheim Grendehus mandag 11.10.21 og
kunngjøres i Trønder Avisa og foreningens Hjemmeside.

Sak 26/21  Salg av ved
Styret har mottatt en henvendelse fra Vidu om foreninga kan administrere
salg av ved fra container i Fergeli.
Vedtak: Saken legges fram for uformell drøftelse i tilknytning til årsmøtet.

Sak 27/21  Eventuelt
Det forelå 2 henvendelser
– henvendelse fra Bjørn Frosthammer om tilskudd på kr 400 til skruer for
arbeidet med rehabilitering av plankesti til Langvatnet.
Vedtak: Godkjent

– henvendelse vedrørende eierskap/vedlikehold av gapahuk ved
Langvassdammen.
Vedtak: Det bør arrangeres dugnad for beising av gapahuken
våren 2022.


REFERAT FRA STYRESMØTE 31.08.2021

Hjemme hos Bjørn Asp

Til stede: Bjørn Asp, Åsmund Sprauten, Geir Benum og Elisabeth Bach

Fraværende: Bjørn Frosthammer og Torgeir Damås, Stein Brønstad

Sak 13/21 Godkjenning av innkalling og sakliste –   Godkjent

Sak14/21 Godkjenning av referat fra møte 06.05.21, samt tilleggsprotokoll fra styremøte 10.12.20 –

Godkjent

Sak 15/21 Forberedelse av regnskap for siste regnskapsår.  – regnskap gjennomgått og ferdigstilles

Sak 16/21 Forberedelse av årsberetning for siste driftsår – Åsmund og Bjørn forbereder årsmelding

Sak 17/21 Årsmøte – fastsettelse av tid og sted – dette skjer i styremøte ca 17.09.21

Sak 18/21 Forslag til aktiviteter etter pandemien høsten 2021?

 • Utlagte poster/ o- poster i Færgeli

Sak 19/21 Eventuelt

 • Gjennomgang søknad om midler for skilting av løyper  sommer/ vinter – sak neste styremøte
 • Parkeringsplass med turløyper for dagsturister?

Referent Elisabeth Bach


TILLEGGSPROTOKOLL  FRA STYREMØTE 1-2020/21 FÆRGELI HYTTEEIERFORENING 10.12.20

Ved en inkurie ble følgende styresak ikke med i referatet fra styremøte 10.12.20:

SAK 5 B Varsel om krav for manglende vedlikehold av vei mellom Almlia gård og Tverrelva.

Torbjørn Landsem har henvendt seg til Hytteeierforeninga om en uttalelse vedrørende vedlikehold av veien.

Styreleder Bjørn Asp sendte 15.11.20 mail til styrets medlemmer med følgene forslag til uttalelse:

Hytteeierforeningens medlemmer har benyttet vegstrekningen gjennom mange år. Vegen mellom gården og Tverrelva har «alltid» vært preget av dårlig fremkommelighet – særlig i vårløysinga.

Som det fremgår av saksdokumentene ble de verste gjennomslagsområder stensatt av T. Landsem. Etter den tid har fremkommeligheten vært mindre risikofylt , men den generelle mangel på vedlikehold har vært som tidligere.

Etter vår oppfatning er vegen i stort sett samme stand som den alltid har vært, men som nevnt er de verste områdene utbedret av Landsem. Det virker ikke rimelig at T. Landsem skal betale for tidligere tiders manglende vedlikehold.

——

Vedtak: Styret slutter seg enstemmig til uttalelsen.

Bjørn Asp (sign)               Aasmund Sprauten (sign)           Torgeir Damås (sign)

Bjørn Frosthammer (sign)      Geir Benum (sign)

Elisabeth Bach og Stein Brønstad , som ikke var tilstede på møtet, har sluttet seg til styrets vedtak


                                         STYREMØTE 1/2021 FÆRGELI HYTTEFORENING

Torsdag 06.05.201 kl. 17.00

Sted: ASP, Skjelvågvegen 41, 7670 Inderøy

Sak 06/21: Godkjenning av innkalling og sakliste – Godkjent

Sak7/21: Godkjenning av referat fra møte 10.12.20 – Godkjent

Sak8/21: Status økonomi/ medlemmer

Fortsatt en del uregistrerte medlemmer i hyttegrendene samt flere registrerte medlemmer i foreninga, som ikke har betalt.

Vedtak: Bjørn skriver et innlegg på nettsida/ hjemmesida

Styremedlemmer fordeles på hver sitt område for å tilby medlemskap til nye hytteeiere :

Torgeir og Elisabeth: Langvatnet nord

Bjørn: Langvatnet sør

Åsmund: Fergskalet/ Rundhaugvatnet, Settertjønna

Stein/ Geir: Lisjferga, resten Storferga

Sak9/21: Medlemsoversikt på hjemmesiden?

Vedtak: usikkert hvordan dette eventuelt kan gjennomføres juridisk. Derfor ikke aktuelt.

Sak/10:m Opprydding planketrase til Langvatnet

Vedtak: Hytteforeninga godtgjør Tore  for nedkjøring materiale: 10 t – kr. 4800,- .

Sak 11/21: Godtgjørelse for løypekjøring

Kjøring er gjennomført av Tore og Kai-

Vedtak: Kjøring godtgjøres kr. 6000,-

Mål: Trasekart på nett og oppslagstavle for senere.

Sak 12/21: Eventuelt

Åsmund orienterte om ny sittebenk ved Storferga samt furukubber som sittekubber ved gapahuken.

Referent Elisabeth Bach


Referat fra styremøte 1 – 2020/21 Færgeli Hytteeierforening  10.12.2020

Strandvegen 22 B, Steinkjer

Til stede: Aasmund Sprauten, Geir Benum, Torgeir Damås, Bjørn Frosthammer og Bjørn Asp. Forfall: Elisabeth Bach og Stein Brønstad

Saker

1-2020/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent

2-2020/21 Godkjenning av utkast til årsberetning for 2019/20

Foreningens aktivitet har vært noe begrenset som følge av covid-19

Vedtak: Med noen mindre justeringer godkjennes utkastet som foreningens
beretning for året 2019/20

3-2020/21 Godkjenning av årsregnskap

Vedtak: Regnskapet, som viser et overskudd på kr. 31.456,- , godkjennes.

4-2020/21 Budsjett 2020/21

Vedtak: Budsjettet som har en inntekts- og kostnadsramme på kr. 54.400,-
godkjennes.

5-2020/21 Anskaffelse av ny løypeslodd

For å få til bedre turløyper i Færgeli er det foreslått anskaffelse av ny løype-
slodd til 24.000 kroner. Foreninga anskaffet sist vinter ny sporlegger-
maskin. Det er enighet om bedre merking og holde turløypene fri for
nyttekjøring .

Vedtak: Foreninga går til anskaffelse av ny løypeslodd. Styrets leder bes
påse at anleggelse av løyper og bruk av slodd mv. har nødvendige
tillatelser.

Bjørn Asp
Referent


STYREMØTE 4/20 FÆRGELI HYTTEEIERFORENING 02.09.2020

Strandvegen 22B, Steinkjer

Til stede: Aasmund Sprauten, Stein Brønstad, Bjørn Asp og Elisabeth Bach

Saker

20/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent

21/20 Godkjenning av referat fra møte 18.06.20

Vedtak: Godkjent

22/20 Forberedelse av regnskap for siste regnskapsår

Vedtak: Regnskap ferdigstilles i løpet av september, ansvarlig Geir og Bjørn

23/20 Forberedelse av årsberetning for siste driftsår

Vedtak: Årsberetning ferdigstilles i løpet av september, Aasmund forbereder årsberetning

24/20 Årsmøte(fastsettelse av sted og dato). Hvordan gjør vi det?

Vedtak: Årsmøtet utsettes 1 år til høsten 2021 pga Covid-19. Alle valg i år utsettes/alle innehar

sine  verv  til årsmøte 2021. Årsberetning og regnskap skrives og legges ut på hjemmesida.

25/20 Eventuelt

 • Vedligehold av sitteplass ved infotavla, Storferja

Vedtak: Styret forutsetter at arbeidet utføres på dugnad men at kostnader belastes hytteforeninga.

 • Oppussing ved gapahuken

Forslag: Rydde framfor gapahuken, eventuelt kjøre på grus , rette opp underlaget.

Referent: Elisabeth Bach


STYREMØTE 3/20 FÆRGELI HYTTEEIERFORENING 18.06.20 REFERAT

Sted: Strandvegen 22 B, Steinkjer

Til stede: Aasmund Sprauten, Geir Benum, Torgeir Damås, Stein Brønstad, Bjørn Frosthammer, Bjørn Asp. Forfall: Elisabeth Bach

SAKER

13/20 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Godkjent

14/20 Godkjenning av referat fra møte 2/20
Vedtak: Godkjent

15/20 Brev fra Leif Karset datert 10.05.20 vedr. veivedlikehold/kostnader
Vedtak: Styret tar brevet til orientering. Det forutsettes at Steinkjer kommune
innhenter nødvendig informasjon som grunnlag for fastsettelse av vei-
avgift.

16/20 Status skiltprogram
Aasmund orienterte om ny Infotavle ved Storferga . Videre vil skiltprogrammet
bli tatt videre  når vegnavn mv er bestemt. Foreninga vil søke flere instanser om
økonomisk støtte når dette er klart.
Vedtak: Styret tar info. til orientering og ber om at det legges ut info til
medlemmene på vår Hjemmeside

17/20 Økonomi
Geir orienterte kort om foreningens økonomi, som er rimelig god f.t.
Vedtak: Saken tas til orientering

18/20 Motorisert ferdsel på vassdrag i Steinkjer kommune
Steinkjer kommune har i vinter behandlet regelverket vedr. motorisert ferdsel på
vassdrag i kommunen. De ønsket bl.a. å forby bruk av bensinmotor i Storferga
og Langvatne. Bl.a. Hytteeierforeninga avga høringsuttalelse, som gikk imot
endring av regelverket. Kommunen vedtok å opprettholde dagens praksis.
Vedtak: Saken legges ut på Hjemmesiden med en bredere orientering til
medlemmene.

19/20 Planketraseer
Etter at ny veg er bygde fra Sommerparkering til Langvatnet er det nødvendig å
rydde opp i gammel planketrase/sviller. Det er enighet om at brukbart materiale
kan benyttes til forbedring og forlenging av eksisterende trasé fra parkering.
Vedtak: Bjørn Frosthammer tar ansvar for å innkalle til dugnad etter sommer-
ferien.

Referent Bjørn Asp


STYREMØTE 2/20  I FÆRGELI HYTTEFORENING 13.02.2020

Strandvegen 22 B, Steinkjer

Til stede: Åsmund, Bjørn, Geir, Thorgeir, Stein, Bjørn, Elisabeth

I tillegg til styret er  Torbjørn Landsem invitert til styremøte.

SAKLISTE:

7/20: Godkjenning innkalling og sakliste. Godkjent

8/20: Godkjenning referat fra styremøte 09.01.20. Godkjent

9/20: Grunneier Torbjørn Landsem gir oss en orientering om «store og små» utviklingstiltak i Færgeli. Er det ting vi som forening har synspunkter på, prosjekter det kan være fornuftig å samarbeide om osv:

– ønske om WC ved Storferja, Bio-toalett? Pris skal uthøres, og saken vil bli tatt opp i et senere styremøte.

– orientering om gapahuken ved Storferja, spørsmål om den skal flyttes nærmere vatnet mot hyttene? Kostand? Styre drøfter dette på et senere tidspunkt.

– Info-tavlen, bord og benker vurderes og bli flyttet til utkjøring på ny vei for å gjøres mer tilgjengelig. Torbjørn kan skaffe furu til nytt bord/benk.

– Ny parkeringsplass ved Holmvikbekken/ dagsturisme?

– Løypeanlegg i samarbeid med Holden ?

– Naust ved Storferja, ca 12 tomter i alt. Det har vært mye etterspørsel, og det tenkes festekontrakter.

10/20: Status skiltprosjekt – Åsmund orienterer og sørger for at informasjon kommer på hjemmesiden.

11/20: Status medlemskontigent – I alt 170 hytter inkludert alle nye tomter. Delt ut flyveblad til alle styremedlemmer i håp om å få flere medlemmer.

12/20: Eventuelt :

– Bjørn Frosthammer refererte kort  fra møte 1/2020 i veilaget

– Referat om høringsuttalelse fra Færgeli hytteforening vedrørende utkast til forskrift om  motorisert ferdsel på vassdrag i Steinkjer kommune.

– Referat av kopi av brev fra L. Karseth til Steinkjer kommune vedrørende regnskap for Fergelivegen

Referent: Elisabeth Bach


Møte 1/2020   Referat fra styremøte i Fergeli hytte-forening 09.01.2020

Tilstede: Åsmund Sprauten, Bjørn Asp, Geir Benum, Torgeir Damås, Bjørn Frosthammer, Stein Bronstad, Elisabeth Bach

1/20 Godkjenning av innkalling av sakliste – godkjent uten anmerkning

2/20 Konstituering av styret

Nestleder: Åsmund Sprauten

Kasserer: Geir Benum

Sekretær: Elisabeth Bach

3/20 Orientering om Langvassvegen – God påmelding, flere kan melde seg på. 20 000kr står per i dag på konto, brøyting jmf. Avtale resten av veien. Stiftelsesmøte 15.01.2020

4/20 Orientering fra festkomiteen – To stk er valgt til fest-komité. Det har ikke vært arrangert fest siste årene grunnet lite påmelding. Forslag fra styret: Endre fra festkomite til arr.komite. Oppfordre komiteen til å legge ut informasjon på hjemmesiden. Forslag til aktivitet i komiteen (arrangere fiskekonkurranse, annet…)

5/20 Nytt om skilting: Åsmund har innhentet underskrift fra grunneier og formann i Fergeli hytteforening på avtale om skilting/merking av turstier og skiløyper for området Ferja/Langvatnet/Ferjelia/Rundhaugen.  Åsmund legger ut plan på hjemmesiden, og forbereder sak til neste styremøte m.t.p søknad/økonomiske midler.

6/20 Eventuelt: Ingen sak.


REFERAT FRA ÅRSMØTE I FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

MØTESTED: Jadarheim Grendehus

MØTEDATO: 02.10.19 kl 19.00

 1. ÅPNING

Leder ønsket velkommen

 1. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 PROTOKOLL-UNDERSKRIVERE

Møteleder: Bjørn Asp. Referent: Solfrid Skevik

Protokoll-underskrivere: Hilde Sakshaug og Brit Haraldsen.

 1. STYRETS BERETNING

Årsmeldingen godkjent uten merknader

 1. REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT

Regnskaps-utdrag 2018/2019

Inntekter                Utgifter

Medlemskontingent                                                        32.100,00

Porto/bankgebyr                                                                                             1.024,00

Renter                                                                                   355.00

Rekv./premier/gaver                                                        24.250,00             22.647,70

Årsmøte/kultur/sosialt                                                                                     8.080,00

Miljøtiltak/prosjekter                                                          1.400.00              8.437,00


58.105,00              40.188,70

Overskudd                                                                                                      17.916,00

58.104,70

Beholdning pr. 31.07.18            51.414,47

Overskudd                                 17.916,30

Beholdning pr. 31.07.19            69.330,77

Regnskapet er revidert og funnet i orden. Steinkjer 25.09.19. Revisorer: Bodil G. Lein og

Ketil Sakshaug.

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent.

 

 1. MEDLEMSKONTINGENT/BUDSJETT

*   Styrets forslag er at kontingenten holdes uforandret for 2019/2020 med kr.300,-  pr. år.

Forslaget enstemmig godkjent.

*    Budsjett 2019/2020

Inntekter:          Utgifter:

Medlemskontingent                                                            34.000,00

Porto/bankgebyr                                                                                             1.000,00

Renter                                                                                      400,00

Rekvisita/premier/gaver                                                                                 6.000,00

Årsmøte/sosialt/kultur                                                                                   16.400,00

Miljøtiltak/prosjekter                                                                                     24.000,00

Nettannonse                                                                          16.000,00           2.000,00

Gaver/stier uspes.                                                                   1.500,00

Skiløyper                                                                                2.500,00           5.000,00

___________________________________________________________________________

54.400,00         54.400,00

Vedtak: Budsjett godkjent.

 

 1. INNKOMNE FORSLAG

Styret har mottatt 2 innkomne forslag fra medlem Leif Karset.

Regnskap Fergelivegen m.m..

  a)

Leif Karset ber i brev av 22.09.19 om at det orienteres i årsmøtet om regnskap

for perioden 19.02.19 – 01.07.19.

Verran kommune/Steinkjer kommune har vedtatt at det skal føres regnskap for

driftskostnader og inntekter for Fergelivegen. Fergeli Eiendom skal levere

regnskap pr.31.12.19. Karset er opptatt av perioden 19.02.19 – 01.07.19.

Etter styrets mening har ikke Færgeli Hytteeierforening noen rolle hverken som

revisor eller høringsinstans når det gjelder regnskap og bomavgift. Det er Verran

kommune og nye Steinkjer kommune som har suverenitet og ansvar for å påse at

dette blir fornuftig. En annen sak er at vi kan uttale oss til kommunen om vi mener at

noe bærer galt av sted, men det er ikke dette det er snakk om i denne sammenheng.

 

Styrets forslag til vedtak:  (legges frem for årsmøte)

«Verran kommune og Steinkjer kommune har fastsatt nye satser for

bomavgifter med virkning fra 19.02.19. I samme vedtak har de bestemt at regnskapet

skal legges frem pr. 31.12.19.

Færgeli hytteeierforening tar disse vedtak til etterretning.

Årsmøtets behandling av saken:

Styret i Fergeli Hytteeierforeningens forslag enstemmig vedtatt.

b)

Leif Karset har i samme brev spurt om hvorfor styret ikke har sørget for å korrigere

oppslag på bom kassen, om at årsavgift fra 01.07.19 skal være 1.000,- og ikke  2.000,-.

Styrets forslag til vedtak: (legges frem for årsmøte)

«Verran kommune og Steinkjer kommune har fastsatt årsavgiften for 2019 til

2.000,-.

Færgeli Hytteeierforening tar vedtaket til etterretning.»

Årsmøtes behandling av saken:

 Styret i Fergeli Hytteeierforeningens  forslag vedtatt mot  2 stemmer.

 1. VALG                                                                                                                                                                                             a) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år :

Elisabeth Bach (ny).  Åsmund Sprauten(gjenvalg).

b) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år:

Bjørn Frosthammar (gjenvalg). Stein Brønstad (gjenvalg)

c )  Valg av styreleder for 1 år

Bjørn Asp (gjenvalg)

d) Valg av 2 revisorer for 1 år og 1 varamedlem

Bodil G. Lein og Ketil Sakshaug (gjenvalg)

Varamedlem: Berit Arnøy Landsem (gjenvalg)

e) Valg av 2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomité for 1 år

Henry Skevik og Tore Vanebo. (ny)  Varamedlem Siv Hege Austli (ny)

f) Valg av festkomité 4 medlemmer

Følgende valgt: Bjørg Bankhaug, Roar Brandzæg, Inger Johanne og Stein

Landsem. (alle ny)

 1. AVSLUTNING.

 

Styret og festkomiteen takket for flott oppmøte. 41 medlemmer møtte.

Etter avsluttet årsmøte orienterte Stein Brønstad  fra arbeidet med utredning av strømforsyning til hytteeiere i Færgeli.  Takker for flott servering.

Referent Solfrid Skevik


REFERAT FRA STYREMØTE I FÆRGELI

HYTTEEIERFORENING

 MØTESTED:  Jadarheim Grendehus

MØTEDATO:  02.10.19. KL. 17.00

FØLGENDE MØTTE:

Åsmund Sprauten, Geir Benum, Bjørn Asp, Thorgeir Damås, Stein Brønstad og Solfrid Skevik.

Forfall: Bjørn Frosthammer

Sakliste:

63/19  Godkjenning av innkalling/sakliste.  Enst. godkjent.

64/19  Godkjenning av  protokoll fra styremøte  23.09.19. Enst. godkjent

65/19  Innkomne forslag til årsmøte. Regnskap Fergelivegen m.m.

a)

Leif Karset ber i brev av 22.09.19 om at det orienteres i årsmøtet om regnskap

for perioden 19.02.19 – 01.07.19.

Verran kommune/Steinkjer kommune har vedtatt at det skal føres regnskap for

driftskostnader og inntekter for Fergelivegen. Fergeli Eiendom skal levere

regnskap pr.31.12.19. Karset er opptatt av perioden 19.02.19 – 01.07.19.

Etter styrets mening har ikke Færgeli Hytteeierforening noen rolle hverken som

revisor eller høringsinstans når det gjelder regnskap og bomavgift. Det er Verran

kommune og nye Steinkjer kommune som har suverenitet og ansvar for å påse at

dette blir fornuftig. En annen sak er at vi kan uttale oss til kommunen om vi mener at noe

bærer galt av sted, men det er ikke dette det er snakk om i denne sammenheng.

 

Styrets forslag til vedtak:  (som legges frem for årsmøte)

«Verran kommune og Steinkjer kommune har fastsatt nye satser for

bomavgifter med virkning fra 19.02.19. I samme vedtak har de bestemt at regnskapet

skal legges frem pr.31.12.19. Færgeli Hytteeierforening tar disse vedtak til etterretning.»

b)

Leif Karset har i samme brev spurt om hvorfor styret ikke har sørget for å korrigere

oppslag på bom kassen, om at årsavgift fra 01.07.19 skal være 1.000,- og ikke  2.000,-.

Styrets forslag til vedtak: (som legges frem for årsmøte)

«Verran kommune og Steinkjer kommune har fastsatt årsavgiften for 2019 til kr. 2.000,-.

Færgeli Hytteeierforening tar vedtaket til etterretning.»

 

66/19 Søknad om tilskudd til materiale – ny gangsti/tilpassing i forbindelse med nye

parkeringsplasser Langvatnet,

Vedtak: Styret i Færgeli hytteeierforening innvilger inntil kr. 1.000,- i tilskudd til hver av de 2

nye parkeringsplassene på Langvatnet.

Sjøåsen 13.10.19

Ref. Solfrid Skevik


REFERAT FRA STYREMØTE I FÆRGELI

HYTTEEIERFORENING

 MØTESTED:  Strandvegen 22. – BJØRN ASP

MØTEDATO:  23.09.19. KL. 17.00

FØLGENDE MØTTE:

Åsmund Sprauten, Geir Benum, Bjørn Asp, Bjørn Frosthammer og Solfrid Skevik.

Forfall: Thorgeir Damås og Stein Brønstad

Sakliste:

57/19  Godkjenning av innkalling/sakliste.  Enst. godkjent.

58/19  Godkjenning av  protokoll fra styremøte  02.09.19. Enst. godkjent

59/19   Søknad om tilskudd til løypekjøring.

Vedtak:  Søknad sendes til Verran kommune om tilskudd til oppkjøring av løyper

2019/2020. Leder sender søknad,

60/19   Godkjenning av årsrapport og regnskap.

Årsrapport og regnskap gjennomgått.

Vedtak:  Forslag til årsrapport og regnskap godkjent, og legges frem for årsmøte.

61/19    Forslag til årskontingent for året 2019/20.

Vedtak: Styrets forslag til årsmøte: Årskontingent for  året 2019  foreslås uendret kr. 300,-.

62/19     Grunneier Torbjørn Landsem inviteres til årsmøte.

 

Sjøåsen 23.09.19 Solfrid Skevik ref.


REFERAT FRA STYREMØTE I FÆRGELI

HYTTEEIERFORENING

 MØTESTED:  SKJELVÅGEN INDERØY – BJØRN ASP

MØTEDATO:  02.09.19. KL. 17.00

FØLGENDE MØTTE:

Åsmund Sprauten, Geir Benum, Bjørn Asp, Stein Brønstad og Solfrid Skevik.

Forfall: Torgeir Damås og Bjørn Frosthammer

Sakliste:

48/19  Godkjenning av innkalling/sakliste     Enst. godkjent.

49/19  Godkjenning av  protokoll fra styremøte  12.06.19. Enst. godkjent

50/19   Brev fra Leif Karset.

Vedtak: Styret tar brevet fra Leif Karset til etterretning.

51/19   Fastsettelse av sted og tidspunkt for årsmøte.

Vedtak: Årsmøte i Fergeli hytteeierforening avholdes i Jadarheim Grendehus onsdag

 1. oktober kl. 19.00.

52/19   Innspill til årsberetning

Innhold i årsberetning gjennomgått.

53/19  Søknad om om tilskudd til planketrase Settertjønna.

Vedtak: Styret i Fergeli hytteeierforening innvilger kr. 5.000,- i tilskudd til planke-

sti/utkjøring.

54/19    Søknad om tilskudd til løypekjøring.

Vedtak:  Leder sender søknad til Verran kommune om tilskudd til oppkjøring av løyper

i samme trase som tidligere.

55/19   Søknad om tillatelse til kjøring i nåværende løypetrasé.

Vedtak: Leder tar kontakt med løypekjørerne vedr. kart og sender søknad til Verran

kommune om godkjenning av løypetrasé.

56/19    Vervekampanje – medlemmer

Solfrid fremmer forslag til neste møte.

Sjøåsen 14.09.19 Solfrid Skevik ref.


REFERAT FRA STYREMØTE I FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

 MØTESTED:  STRANDVEGEN 22 – BJØRN ASP

MØTEDATO:  12.06.19. KL. 17.00

FØLGENDE MØTTE:
Åsmund Spruten, Geir Benum, Bjørn Asp, Bjørn Frosthammer, Stein Brønstad, Torgeir Damås og Solfrid Skevik.
Sakliste:
39/19  Godkjenning av innkalling/sakliste     Enst. godkjent.
40/19  Godkjenning av  protokoll fra styremøte 22.05.19. Enst. godkjent
41/19   Overføring av eksisterende vegrett  til ny veg/avtale med grunneier.
              I e-mail av 26.05.19 oversender Fergeli Eiendom forslag til «Avtale vedrørende
              bruk av den nye Fergelivegen i Steinkjer og Verran kommune».
              Styret har drøftet ordlyd og innhold i avtalen og mener at avtaleforslaget i prinsippet
              ivaretar hytteeiernes rett til adkomst/bruksrett tilsvarende de rettigheter vi har hatt
              på gammel adkomstveg.
              I forhold til ordlyd i tidligere avtale med Verran kommune hvor vegen kunne stenges  ved
              tømmerdrift og var stengt i vinterhalvåret fram til påske – er den nye bruksretten basert
              på  helårlig framkommelighet.
              Vedtak:  Styret i  Fergeli Hytteeierforening vedtar å inngå foreslåtte avtale med Fergeli
              Eiendom med virkning fra 01.07.2019.
42/19  Status strømforsyning/konkludering.
             Flere medlemmer har ønsket å få klarlagt kostnadene med eventuell strømforsyning
             til Fergeli. Hytteeierforeningen har derfor hatt dialog med NTE vedrørende mulige løsninger.
             Våre representanter har vært Stein Brønstad og Luige Skrove. Det er nedlagt et betydelig
             arbeide fra NTEs side for å beregne mulige løsninger og kostnader med strøm fram til den
             enkelte hytte. Tidligere ble det gitt inntil 50% støtte fra NTE. Denne ordningen er avviklet.
             Den foreløpige beregningen viser derfor en høy pris  pr hytte/tomt – ca. 95.000 kroner ved
             100 %  oppslutning. Vi regner med at ikke alle vil ha en slik investeringskostnad. Noe som
             igjen gir enda høyere enhetskostnad.
              Hytteeierforeningen vil på denne bakgrunn avslutte sine undersøkelser vedrørende
              mulig strømforsyning til området.
              Fergeli Eiendom vil bli invitert til orienteringsmøte om vår undersøkelse.
              Vi vil selvsagt tilby oss å samarbeide med Fergeli Eiendom om de ønsker å fremme et
              initiativ i saken.
              Vedtak: Hytteeierforeningen avslutter  sine undersøkelser vedr. strømforsyning i området.
43/19   Skilting turløper m.v.
              Aasmund  Sprauten informerte om følgende: Grunneier har gitt tilslutning til skiltplan.
              Forslag til avtale  er oversendt.  Avventer underskrift av Grunneier.
              Vedtak: Saken tas til orientering
44/19   Planke-trase Tverrelva/Settertjønna.
              Godkjent av grunneier og oversendt Verran kommune.
              Vedtak: Saken taes til orientering.
45/19    Dagskort/årskort.
               Fergeli Eiendom har bedt om foreningens synspunkt på endringer i  bom penge –
               struktur.
               Det viser seg at andel av årskort er redusert og at mange benytter dagskort/turkort.
               Grunneier vurderer å tidsbegrense turkort til et døgn, slik at inntektsgrunnlaget
                til dekning av vedlikeholds- brøytekostnader blir tilfredsstillende. Styret drøftet
                prinsippene omkring bomavgift-strukturen. Avgiftens størrelse og struktur er vedtatt av
                Steinkjer og Verran kommune. Grunneier er også pålagt å føre regnskap for inntekter og
                kostnader.
               Det er viktig at avgifts strukturen blir så rettferdig som mulig – og at inntektene blir
               tilfredsstillende.
               Vedtak: Styret ser at avgifts-strukturen kan være mer fleksibel.
46/19    Medlems treff.
               Vedtak: Solfrid Skevik tar kontakt med festkomiteen med tanke
               på arrangement i første halvdel av august.
47/19    Økonomi.
               Kasserer Geir Benum orienterte.  Hjemmesiden har gitt gode reklameinntekter.
 Sjøåsen 13.06.19
Solfrid Skevik  (referent)

REFERAT FRA STYREMØTE 

Møtested: Strandvegen 22 Bjørn Asp

Møtedato: 22.05.19 kl 1700

Følgende møtte: Geir Benum, Bjørn Asp, Bjørn Frosthammer, Stein Brønstad og Aasmund Sprauten 

Forfall: Solfrid Asp og Torgeir Damås

SAKLISTE 

31/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

          Vedtak: Godkjennes

32/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.03.19

           Vedtak: Godkjennes

33/19 Overføring av eksisterende vegrett til ny veg

           Aasmund Sprauten orienterte om arbeidet med klargjøring av hytteeiernes 
           bruksrett/ankomsrett. Styret drøftet saken

           Vedtak: Aasmund lager et utkast til avtale, som ivaretar hytteeiernes rett til 
                          helårig adkomst på ny veg.
                          Avtale med grunneier må være på plass før nåværende vei kan stenges

34/19 Status strømforsyning

          Stein Brønstad orienterte om status i arbeidet.Så langt antas kostnadene pr
          hytte å være for høye. Det er avtalt møte med NTE 23.05.19 - hvor Stein 
          Brønstad, Luige Skrove, Torbjørn Landsem og Bjørn Asp deltar.

          Vedtak: Saken tas til orientering

35/19 Skilting av turløyper mv

          Aasmund Sprauten  orienterte om at skiltplanen, samt avtale om skilting er 
          oversendt grunneier. Det avventes underskrift/godkjenning før det kan søkes 
          om tilskudd til prosjektet.

          Vedtak: Saken tas til orientering

36/19 Vegforlengelse Langvatne - status

          Grovplanering av veitrasé er ferdig. Etter at ny veg til Fergeli er ferdig (01.07.)
          opplyser grunneier at arbeidet med vegforlengelsen vil fortsette - og at vegen 
          kan være kjørbar sensommers. Grunneier har lovet å fremme forslag til avtale 
          mellom hytteeierne og grunneier.

          Vedtak: Saken tas til orientering

37/19 Brev fra Leif Karset

          Brevet omhandler spørsmål vedrørende videreføring av hytteeiernes bruksrett/
          ankomsrett, spørsmål om regnskap for drift- og vedlikeholdskostnader - samt 
          forslag til endring av bomavgift 

          Styret regner med at regnskap for drift og vedlikehold er offentlig tilgjengelig
          informasjon etter 01.07.19

          Som omtalt i sak 33/19 arbeider styret med overføring av veirett

          Forslag vedrørende endring i bompengestruktur bør tas direkte med grunneier

          Vedtak: Styreleder gis fullmakt til å besvare brevet

38/19 Eventuelt

          Det var ingen saker til behandling

REFERAT FRA STYREMØTE

MØTESTED:  STRANDVEGEN 22 – BJØRN ASP

MØTEDATO:  14.03.19. KL. 17.00

FØLGENDE MØTTE:

Geir Benum, Bjørn Asp, Bjørn Frosthammer, Stein Brønstad, Torgeir Damås og Solfrid Skevik.

I tillegg møtte redaktør for lagets hjemmeside Ole Iver Vanebo.

Forfall: Åsmund Sprauten.

Sakliste:

22/19  Godkjenning av innkalling/sakliste     Enst. godkjent.

23/19  Godkjenning av  protokoll fra styremøte  21.01.19. Enst. godkjent

24/19   Dispensasjonssøknad turløyper.

Leder informerte om at  Fergeli hytteeierforening må søke Verran kommune om

dispensasjon for kjøring av skiløyper.

Vedtak: Leder tar kontakt med kjørerne som tegner inn løype trase. Leder sender søknad.

25/19  Vei Langvatnet –  status.

Arbeidsgruppen har sendt ut informasjon til de berørte hytteeiere med svarfrist 25.03.19.

Informasjon pr. i dag viser allerede god respons.

26/19   Elektrisitet Fergeli – status

Stein Brønstad  orienterte om status. Arbeider videre med saken.

Når gruppen har fått et bilde av kostnadene mv. tas dette opp i møte med Landsem.

27/19   Bomavgift 2019 – Formannskapsvedtak.

Leder refererte vedtaket fra Verran formannskap.

Vedtak: Vedtaket i Verran formannskap tas til etterretning

28/19  Innspill fra Bjørn Frosthammer Vegavgift mv.

Innspill diskutert i styret, uten at det ble fattet vedtak.

29/19  Ny  hjemmeside – v/ Ole Iver Vanebo.

Ole Iver orienterte om den nye hjemmesiden. Styret er godt fornøyd med utført jobb. Den nye hjemmesiden vil bli en god informasjonskilde til lagets medlemmer. Redaktør  har fått tak i flere sponsorer som er med og dekker utgifter til foreningens  nye hjemmeside.

30.19   Overføring av vegrett til ny veg.

På grunn av Åsmund Sprauten  sitt fravær på møte, ble ikke saken behandlet.

 

Ref. Solfrid Skevik 15.03.19


Referat styremøte

MØTESTED: STRANDVEGEN 22 – BJØRN ASP

MØTEDATO: 21.01.19. KL. 19.00

FØLGENDE MØTTE: Åsmund Sprauten, Geir Benum, Bjørn Asp, Bjørn Frosthammer, Stein Brønstad, Torgeir Damås og Solfrid Skevik.

Sakliste:

12/19 Godkjenning av innkalling/sakliste. Enst. godkjent.

13/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.11.10. Enst. godkjent

14/19 Brev av 05.01.19 fra Leif Karset vedrørende årsavgift Fergeli

Vedtak: Brevet tas til etterretning.

Styret beklager at økte driftskostnader på ny veg gjør det påkrevet med betydelig økning av årsavgiften.

15/19 Søknad om planketrase Setterstjønna – orientering

Leder orienterte om at søknad var oversendt grunneier til godkjenning.

Etter grunneiers godkjenning sendes søknaden til Verran kommune.

16/19 Samarbeids utvalgsmøte Fergeli Eiendom 08.01.19 – orientering

Leder orienterte fra møte, der tema var arbeide med ny veg – strøm – årsavgift -forlengelse av vei til Langvatnet. Grunneier opplyste i møte at nyvegen skulle være ferdig innen fristen 01.07.19.

17/19 Videreføring veg Langvatnet – status

Leder orienterte. Overslag opplyst fra grunneier var kr. 950.000.

Det vil bli utsendt brev til hytteeierne på Langvatnet med informasjon.

18.19 Strømtilførsel til Fergeli – status.

Stein Brønstad orienterte vedr. kontakt NTE. Ny saksbehandler i saken.

Avventeter tilbud – Liss ferga, Ferga. Langvatnet, Setterstjønna og Rundhaugvatnet.

19/19 Bruksrett ny veg/avtalefesting – status

Åsmund orienterte. Vegrett på den veien vi har. Har vært i kontakt med advokat

i forhold til saken. Ny avtale om vegrett på den nye veien.

20/19 Ny hjemmeside/reklame hjemmeside -status

Leder orienterte. Ole Iver hadde fått inn reklame inntekt fra Byggmaker.

Kommer tilbake til dette på neste styremøte.

21/19 Eventuelt

– Planlagt fest avlyst p.g.a lite påmelding. Solfrid tar kontakt med festkomiteen

med mulighet for annen sosial sammenkomst for hytteeierne i Fergeli.

– Brøyting av veg. Styret i Fergeli hytteeierforening ber om særlig fokus på brøyting i

forbindelse med helger, slik at hytteeiere kommer seg ned fra fjellet.

Referent 23.01.19 Solfrid Skevik


Referat fra årsmøte i Jadarheim 4. oktober kl 19.00

1.  ÅPNING

      Leder ønsket velkommen

2.   VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2 PROTOKOLL-UNDERSKRIVERE

       Møteleder: Bjørn Asp. Referent: Solfrid Skevik

       Protokoll-underskrivere: Ivar Vanebo og Jorid Tverås

3.   STYRETS BERETNING

       Årsmeldingen godkjent uten merknader

4. REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT

    Regnskaps-utdrag 2017/2018

                                                                                            Inntekter                Utgifter

    Medlemskontingent                                                            35.400,00

    Porto/bankgebyr                                                                                           389,00

    Renter                                                                                 187,00 

    Rekv./premier/gaver                                                                                     1.016,00

    Årsmøte/kultur/sosialt                                                                                 11.170,71

    Stier                                                                                                         10.073,11

    Sporlegger                                                                                                    5,750,00

    Gaver/stier uspes.                                                              2.700,00

   ____________________________________________________________________________

                                                                                        38.287,00           28.398,82

     Overskudd                                                                                               9.888,18

                                                                                                                  38.287,00

     Beholdning pr. 31.07.17           41.526,29

     Overskudd                              9.888,18  

     Beholdning pr. 31.07.18            51.414,47

     Regnskapet er revidert og funnet i orden. Steinkjer 16.09.18. Revisorer: Bodil G. Lein og

     Ketil Sakshaug.

     Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent.

                                                                                              

5. MEDLEMSKONTINGENT/BUDSJETT

*   Styrets forslag er at kontingenten holdes uforandret for 2018 med kr.300,- .

      Forslaget enstemmig vedtatt.                                                                                            

*    Budsjett 2018/19

                                                                                      Inntekter:         Utgifter:

Medlemskontingent                                                             36.000,00

Porto/bankgebyr                                                                                         500,00

Renter                                                                                 200,00

Rekvisita/premier/gaver                                                                             3.200,00

Årsmøte/sosialt/kultur                                                                             12.000,00

Miljøtiltak/prosjekter                                                                               22.000,00

Gaver/stier uspes.                                                               1.500,00          

      _______________________________________________________________________  

                                                                                      37.700,00        37.700,00       

       Vedtak: Budsjett godkjent.

                  

6.   INNKOMNE FORSLAG

      Ingen innkomne forslag mottatt

 

7.   VALG

      a)  Valg av 3 styremedlemmer for 2 år :

            Bjørn Asp (gjenvalg).  Geir Benum (gjenvalg). Thorgeir Damås (ny).

      b)  Valg av 2 varamedlemmer for 1 år:

            Bjørn Frosthammar (gjenvalg). Stein Brønstad (ny)

      c )  Valg av styreleder for 1 år

            Bjørn Asp (gjenvalg)

       d)  Valg av 2 revisorer for 1 år og 1 varamedlem

             Bodil G. Lein og Ketil Sakshaug (gjenvalg)

             Varamedlem: Berit Arnøy Landsem

      e)    Valg av 2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomité for 1 år

             Stein Landsem (ny). Rakel Djuvsland (ny).  Varamedlem Tore Vanebo (ny)

      f)     Valg av festkomité inntil 8 personer    

              Følgende ikke på valg: Brit og Harald Elden. Bjørn Tverås.

              Følgende valgt: Bodil Tverås (ny). Joar og Bente Nordtug (ny)

8.          AVSLUTNING.

             Bjørn Asp delte ut blomster til styremedlem Leif Karset som gikk ut av styret, samt en 

              rose til festkomiteen. Styret og festkomiteen takket for flott

              oppmøte. 49 medlemmer møtte.

Etter avsluttet årsmøte og servering, orienterte grunneier  (Fergeli eiendom) Torbjørn Landsem om om foreliggende planer for ny veitrasé til Fergeli .

Referent Solfrid Skevik