Velkommen til Færgeli hytteeierforening

Foreninga organiserer hytteeiere i Færgeli i Steinkjer kommune, samt Finnhalla i nye Namsos kommune. De fleste hyttene ligger i tilknytning til Storferga, Lissferga, Rundhaugvatnet, Langvatnet og Setterstjærn. Foreningen ble stiftet i 1977 og har pr 2020 medlemmer fra 104 hytter i området.

Slide 1
Slide_2
Slide_3
slide_4
Slide_5
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Styremøte

07.06.2024 Styremøte Færgeli Hytteeierforening 05.06.24

Foruten ordinære saker diskuterte styret orientering til nausteierne om dialog med grunneier vedrørende eierskap til tomter i fellesnaust. Nausteierne får tilsendt  et notat fra advokat Rolf Christensen, som bl.a. gir en vurdering av eiernes rettslige stilling. Styret ber om fullmakt til å gå i dialog med grunneier for å finne en minnelig løsning.

Bjørn Asp, leder


Miljøarbeiderne på plass

29.05.2024 Da registrerer vi at våre miljøarbeidere er på plass i Fergeli i et antall av rundt 800. Hytteeiere bør sørge for stengsel så sauen ikke kommer til under hyttene og går seg fast. Sørg også for at tau blir utilgjengelig, eks. disser for ungene og hundebånd. Senest i fjor sommer ble et lam funnet hengende med et tau rundt halsen. Se også for sikkerhets skyld under bilen før du starter opp, de små lammene kan ha lagt seg i skyggen under bilen nå i godværet.


Fritt fiske

06.05.2024 Følgende informasjon har nå gått ut fra grunneier: Grunneier åpner opp for gratis fritt fiske i Litjferja, Storferja, Langvatnet, Rundhaugvatnet og Settertjønna i et forsøk på å få øke kvaliteten på fisken i Fergeli.

Det er viktig at den fisken som ikke har god kvalitet/innmat fra annen fisk graves ned forsvarlig og sikres så ikke rev og andre dyr kommer til.
Gratis fiske gjelder med redskapene stang, oter og garn med omfar 22 /24 og gjelder foreløpig for 2024.

Møte med grunneier

06.05.2024 Hytteeierne i Fergeli var torsdag 2. mai 2024 invitert til å møte grunneier Tor-Albert Thommesen i Jadarheim Grendehus. Kjetil Bjørvik, som til daglig er kontakten for Fergeli Eiendom, deltok også i møtet.

Det var stor interesse for å møte grunneier og ikke minst høre hvilke tanker han har for utvikling av Fergeli . Lokalet var derfor fylt til siste stol. Arild Sandstad gjorde som vanlig en kjempejobb med å koke kaffe og smøre vafler til forsamlingen. Styreleder Bjørn Asp ledet møtet.

Thommesen gjorde det innledningsvis klart at han var opptatt av å følge norsk lov, og
at lønnsomhet måtte stå i fokus for en bærekraftig utvikling. Dette gjelder jakt og fiske, samt vedlikehold/drift av bomveg. Han delte også noen tanker vedrørende småkraftverk , vanntesting og mulig landbasert oppdrett.

Spørsmål om jakt ble besvart med det f.t. er for liten bestand av fugl i området og at det de nærmeste to årene ikke vil bli adgang for allmen tilgang til kjøp av jaktkort.

Det kom fra i møtet at det er for mye småfisk i Langvatne , Ferga og Rundhaugvatnet – og at fisken inneholder mark. Grunneier svarte med frigi vannene for fritt stang- og
garnfiske inntil man når tilfredsstillende kvalitet. Det vil også bli bedt om ekstern bistand for å bedre bestanden.

Grunneier var ellers opptatt av at alle som ferdes i Fergeli må møte hverandre med vanlig høflighet og skikkelighet. Dette gjelder ikke bare hytteeiere, men også grunneier
og de som er på oppdrag på vegne av grunneier.

Et positivt møte ble avsluttet med applaus, som et tegn på at hytteeierne satte pris på
et åpenhjertig møte med ny grunneier – selv om ikke alle er like fornøyd med å bli utestengt fra et tradisjonsrikt jaktområde.

Ref.: Bjørn Asp


Styremøte 2. mai

04.05.2024 Se under menyknappen Møter


Møtereferat Nordre Langvatnet Veglag

Referat fra møtet ligger under menyknappen Møter


Styremøte 15.04.2024

Orientering fra styremøte ligger ut under menyknappen Møter


Møte med grunneier

08.04.2023

Møte med grunneier Thomessen 2. mai 2024 kl 1800.

Hytteeierforeninga inviterer til møte med ny grunneier torsdag 2. mai kl 1800 på Jadarheim Grendehus. Thomessen vil orientere om sine planer/tanker vedrørende Fergeli Eiendom og gi anledning til spørsmål og kommentarer.

Dersom noen medlemmer allerede har det klart hvilke tema de ønsker å ta opp, er det fint om disse blir oversendt til styrets leder (bjoern.asp@gmail.com) eller telefon 91343078 – slik at grunneier har mulighet til å forberede seg.

Vi ønsker alle vel møtt til et positivt møte og serverer kaffe og vafler denne gang.

Mvh Bjørn


Fiskekort i Fergeli

03.04.2024 Fiskekort for vannene i Fergeli fås kjøpt på www.inatur.no

 


 

Isfiskekonkurranse påska 2024

27.03.2024 Det blir beklageligvis ikke isfiskekonkurranse denne påska. Vi håper hytteeierne på Rundhaugvatnet forbereder seg til det blir deres tur neste påske 😊!

God påske !

Styret


God påske!

23.03.2024 Styret i hytteeierforeninga vil herved ønske alle medlemmer ei riktig god påske i vakre Fergeli!


Referat årsmøte

21.03.2024 Referat fra årsmøte 20. mars ligger nå ute under menyknappen Møter.


Plankesti Langvatnet sør

21.03.2024 I fjor sommer kjøpte Bjørn Tverås inn 2 pakker med impregnerte bord, til utbedring og nye platter i området forbi Finnkoibekken.

Styret i Fergeli ønsket å dekke 30% av utgiftene til plattene.
Det ble oppfordret på årsmøtet, at de som har hytter på sørsiden av Langvatet, og som ser nytten av at plattene blir oppgradert på dugnad kan vippse kr. 300,- til Bjørn Tverås på tlf nr: 996 94 801
Bjørn Tverås har lagt ut rundt kr 6000,- for materialene som ble kjøpt forrige vinter.

Sponsorer

11.03.2024 Vi har også i år sponsorer som ønsker å støtte hytteeierforeninga. Scooterforhandler Hjelde på Snåsa, Byggern Malm og Steinkjer varme- og hyttesenter sponser totalt 10 000,-. Da håper vi også at hytteeierforeningas medlemmer bruker våre sponsorer flittig enten det er materialer til hytta eller hytteutstyr forøvrig som skal kjøpes inn. Steinkjer varme- og hyttesenter gir i tillegg minimum 10 % rabatt på veil. pris på alle innkjøp til våre medlemmer. Gassleverandør LPG på Sørsileiret Steinkjer gir også 10 % rabatt, husk bare å si at du er medlem i Fergeli hytteeierforening.


Ny info om vegavgift

06.03.2024 Grunneier har kommet med ny info angående vegavgift på sin hjemmeside:

«Angående årskort til bom

Da det har kommet noen spørsmål knyttet til det nye bom systemet på Fergeli veien presiserer vi at et årskort går på kalender år, og ikke 12 måneder fra årskort er kjøpt.
De siste 2 års regnskap da Torbjørn Landsem var grunneier ble det solgt ca 170 årskort. Siden opprettelsen av bommen er det nå kjøpt 84 årskort.
Det er laget et budsjett for veien for 2024 med kostnader for selve bommen, brøyting, strøing, grusing, holde stikkrenner åpne, sette ut og ta inn brøyte stikker etc. Alt dette vedlikeholdet er svært kostbart. Hvis det ikke blir inntjening på bomveien som budsjettert, vil man søke Steinkjer kommune om nye satser for 2025.»

Årsmøte

26.02.2024 Årsmøte i Færgeli hytteeierforening avholdes i Jadarheim grendehus onsdag 20.03.2024 kl. 18.00.

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag som ønske behandlet må sendes styret innen 16.03.2024.

Styret


Ikke salg av kort på småvilt til høsten

20.02.2024 Til orientering er det i dag lagt ut sak om dette på grunneiers ega hjemmeside www.fergeli.no

«Stopp på jakt av småvilt

Grunneier har tatt en avgjørelse på at det ikke kommer til å bli solgt ordinære jaktkort på småvilt i Fergeli i 2024. Dette av flere årsaker.
2023 var et år hvor svært mange terreng ble stengt for jakt på grunn av lite fugl. Årsaken til dette var nok flere, blant annet lite smågnagere, dårlig vær i forbindelse med klekking samt jakt.
Og i 2022 sesongen ble det felt 90 ryper, som igjen har ført til at bestanden i Fergeli er ganske lav.
I tillegg ønsker grunneier at det skal foretas en kartlegging av småvilt bestanden i Fergeli. Dette vil bli kartlagt ved telling vinter og høst 2024.
Grunneier er enig i at det vil være viktig med jakt på predatorer og dette vil det bli jobbet med.»

Medlemskontingent hytteeierforeninga

13.02.2024 Det er nå sendt ut epost angående medlemskontingenten, men trolig har denne eposten havnet i «søppelpost» og ikke nådd fram til alle. Mange har allerede betalt, men kasserer sender ut ny faktura i disse dager og medlemmer bes følge med på sin epost.

Dersom du ennå ikke er medlem kan du melde deg inn ved å betale årskontingent på kr. 300,- til konto 4410.37.38455. Husk å oppgi navn på eier og eventuelt medeier. Mailadresse kan også sendes til gbenum@hotmail.com


Hundehold

12.02.2024 Vi har fått noen henvendelser i forbindelse med at grunneier har kommet med en sak på egne nettsider angående trening med jakthund, derfor publiserer vi denne teksten fra Miljødirektoratet for å oppklare eventuelle misforståelser:

«Å gå med løs hund i den tiden det ikke er båndtvang anses for å være en allemannsrett.
 gir rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge – når ferdselen «skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet». Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven.

Hvor og når kan jeg gå med løs hund?
Hundeloven regulerer retten til å gå med løs hund. Det betyr blant annet at

 • du kan ikke gå med løs hund i perioden 1. april–20. august
 • noen steder er det utvidet båndtvang, så sett deg inn i lokale bestemmelser

Hunder kan bare være løse når de

 • blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller
 • er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel

Det er Landbruks- og matdepartementet som har ansvar for hundeloven.»

Vi gjør oppmerksom på at det nå er mye rein i Fergeli, og snart står kalvingstida for døra. Så vær ekstra varsom – ta hensyn!


Referat styremøte

30.01.2024 Referat fra styremøte 29.januar ligger nå under menyknappen Møter.


Trening av hund

27.01.2024 Til orientering er følgende informasjon nylig lagt ut på grunneiers ega nettside www.fergeli.no

«Ulovlig trening av fuglehund

Det ble sist høst observert løs fuglehund med GPS 2 ganger i Fergeli. Vedkommende hundeeiere gikk ikke med våpen.
Dette anses som ulovlig trening av fuglehund, noe som er strengt forbudt. Det er ikke lov å aktivt trene hunder uten å ha grunneiers tillatelse, dette gjelder også etter at båndtvangen er opphevet. 
Det vil gjennomføres oppsyn i Fergeli. Grunneier oppfordrer alle som benytter Fergeli eiendommen til å respektere lover og regler.
Viser i den forbindelse til lov om forsvarlig hundehold §8.
Vi vil for øvrig informere om at grunneier vil foreta rype takstering i tidsrommet 5-7 april 2024.
§ 8.Særlig om hundedressur, jakt og fangst:
Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med samtykke av grunneieren eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen.

For statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.»

Felling av trær

24.01.2024 Grunneier ønsker ikke at det skal åpnes for å felle trær på Fergeli, da eiendommen i størst mulig grad skal bevares som en villmarks eiendom.
Det vurderes noe plukkhogst, men da i områder med plantet skog. Utover dette vil eiendommen bli bevart.
Grunneier vil derfor ikke imøtekomme forespørsler fra hytteeiere i Fergeli om fjerning av trær utenfor egen eiendomsgrense.


Leiekjøring med snøscooter til hyttene

08.01.2024 Fra 2024 gjelder nye priser for leiekjøring på snøscooter inn til Fergeli-eiendommen.
Kjøring til hyttene er 450,- kroner pr tur.
Skulle det også være ønskelig med innbæring/lessing/lossing koster det 450,- kroner pr time.

Løyvekjørere er også i vinter Ivar Magne Vanebo/Kai Ole Karset og Tore Vanebo. De kan kontaktes på telefonnummer 413 39 305 (Ivar), 452 50 743 (Kai Ole) og 957 88 806 (Tore). Bestill kjøring i god tid!


Regnskap Fergelivegen 2023

03.01.2024 Til orientering er nå regnskap for Fergelivegen i hht avtale sendt inn til kommunen for kontroll. Det kan nevnes at det ble et mindre underskudd på kr. 5.000,-. I og med at eiendommen er solgt vil underskuddet i sin helhet bli dekket av Fergeli Eiendom.

Fergeli Eiendom vil benytte anledningen til å ønske hyttefolket et godt nytt år!

Steinkjer 03.01.24

Fergeli Eiendom, Torbjørn Landsem

Torbjorn.landsem@gmail.com

Tlf. 91662868


 

God jul og godt nyttår ønskes alle medlemmer og andre fjellvenner  i Fergeli !

Styret i Færgeli Hytteeierforening


Nytt betalingssystem for Fergelivegen

10.12.2023 Fra 1. januar 2024 trer det i kraft et nytt betalingssystem for vegavgifta på Fergelivegen. Det blir nå et vanlig system for skiltgjenkjenning og det blir som før anledning til både årsabonnement og dagsbetaling. Nærmere info. kan leses på grunneiers egen hjemmeside www.fergeli.no. I tillegg er det enkelt forklart på nytt info.skilt ved den gamle bomstasjonen.

Den gamle ordninga med årsoblat og betaling for enkeltturer gjelder t.o.m. 31. desember 2023.

 


Styremøte 8.11.2023

09.11.2023 Referat fra styremøte ligger nå ute under menyknappen Møter


Ny bomløsning og nye bomsatser fra årsskiftet

05.11.2024 Steinkjer kommune har i brev av 2.11.23 fastsatt nye maksimalsatser for veiavgift for Fergelivegen . Enkeltur for personbil blir kr. 150,- og ny pris for årskort blir kr. 2.800,-.

Bakgrunn for nye satser er bl.a. en betydelig oppgradering av vedlikeholdet. Videre setter kommunen som vilkår at Fergelivegen etablerer eget regnskap for sommer – og vintervedlikehold på vegen – som grunnlag for fremtidig fastsetting av veg- og avgiftssatser.

Flere utførlige opplysninger om bomsystem, bomavgifter finner du på domene «fergeli.no» – hvor du også finner mye opplysninger om fremtidige jakt-og fiskemuligheter i Fergeli.

Bjørn Asp, leder Færgeli Hytteeierforening


Referat årsmøte

27.10.2023 Referat fra årsmøte 18.10. ligger nå under menyknappen Møter.


Referat styremøte

23.10.2023 Referat fra siste styremøte er lagt ut under menyknappen Møter


Elgjakt

17.10.2023 Storliseter jaktlag opplyser om at det vil pågå elgjakt i Fergeli ut denne uka.


Årsmøte

Årsmøte i Færgeli Hytteeierforening. 

Årsmøte 2023 avholdes i Jadarheim Grendehus onsdag 18.10.2023 kl 18.00. Saker som ønskes behandlet må være styret ihende innen 16.10.

Velkommen!


Kontaktopplysninger ny grunneier

02.10.2023 Det har kommet forespørsel om kontaktopplysninger til ny grunneier. Henvendelser kan skje til:

Grunneier  Tor-Albert Thommesen

Tlf. 92430750, mailadresse : tor@3t.no


Referat fra styremøte 6. sept.

11.09.2023 Referatet ligger under menyknappen Møter


Referat fra styremøte 15. august

29.08.2023 Referatet kan du lese under menyknappen Møter


Har du hytte å leie ut på Langvatnet?

15.08.2023 Håkon Brandt Fjeld (tlf. 91137798) er på utkikk etter hytte for utleie på Langvatnet (gjerne med båt).

Det er 3 – 4 personer som ønsker å leie fra 5. – 7. september 2023. De skal kartlegge skog på oppdrag fra Statsforvalteren og Miljødirektoratet i forbindelse med et mulig nytt naturreservat i områdene ved Finnmurshaugen vest for Langvatnet.

Ta direkte kontakt med Håkon Brandt Fjeld om du er interessert.

Vi formidler henvendelsen og har ellers ingen ting med saken å gjøre.

Bjørn Asp, leder Færgeli Hytteeierforening 


Fergelivegen

02.08.2023 Det ble i dag påført ett tonn med Kalsiumklorid fra starten av nyvegen  og fram til krysset ved Storferja.Vi får tro at dette vil hjelpe slik at støvskyene etter bilene blir mindre sjenerende.

Torbjørn Landsem


Ny Fergeli-info.

09.07.2023 Som kjent for de fleste som benytter Fergeli er eiendommen solgt og overtatt av ny eier fra den 07.07.23. I tilknytning til overtakelsen ble en del saker diskutert også herunder jakt og veg og følgende kan det orienteres om.

Ny grunneier vil bruke 2023 til å bli godt kjent med området og når det gjelder sesongen 2023 vil han disponere eiendommen selv og det vil ikke bli solgt jaktkort for småvilt til andre.  Men, dette er noe grunneier evt. vil vurdere og komme tilbake til for senere år. Også når det gjelder elgjakten for 2023 vil han ivareta dette selv.

Det kan også orienteres om at tidligere grunneier vil ivareta vedlikeholdet av vegene ut året 2023.

Mvh

Torbjørn Landsem


Ny Fergeli-info.

05.06.2023 Overtakelse av eiendommen til ny kjøper vil skje fredag 07.07.23. Før denne tid vil ny grunneier komme på kombinert befaring og besøk og for å framstille området fra sin beste side er det ønskelig at etterlatenskaper av trematerialer og annet som ligger langs veiene ryddes og fjernes. Likeså at klopper som ikke benyttes lenger plukkes opp og fjernes fra området.

Skulle det være saker som er satt utenfor eiendomsgrensene til hyttetomtene anmodes også om at dette fjernes.

Fra media har vel de fleste sannsynligvis fått med seg at ny eier er Tor Albert Thommesen fra Trondheim. Når det gjelder drifting av eiendommen for 2023 vil dette sannsynligvis bli utført av Fergeli Eiendom, men dette er noe vi vil komme tilbake til etter overtakelsen.

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem

Torbjorn.landsem@gmail.com

Tlf. 91662868


Vedlikeholdsarbeiderne er på plass

03.06.2023 Da er det registrert at våre vedlikeholdsarbeidere er på plass i Fergeli. Sauene gjør en fabelaktig jobb med å holde vegetasjonen nede så ikke områdene gror igjen. Hytteeiere må være obs og stenge for så sauer ikke går seg fast under hytter, trapper osv. Minner også om båndtvang for hunder. Dyrelivet er akkurat nå på det mest sårbare. Og snart kommer forhåpentligvis godværet!


Snødekt veg

25.04.2023 Det rapporteres om at Fergeli-vegen er snødekt igjen og det anbefales ikke kjøring med sommerdekk pr dags dato.


Rapport fra Fergeli

20.04.2023 Det er ennå godt med snø og fine skiforhold i Fergeli. Fergelivegen er bar og fin og har klart seg godt gjennom vinteren og påsketrafikken har heller ikke påført den noen skader. Parkeringsplassene er stort sett tørre og fine. Isen på vannene har skiftet farge og anbefales ikke å gå utpå grunnet mye overvann. Elveosene er delvis åpne.

Viktig: Det er kalvingstid for rein i april og mai. Kalven og simla er veldig sårbare for forstyrrelser i denne tida. Hvis simla blir skremt, kan hun forlate kalven sin med de følgene det får. Ta hensyn, gå utenom hvis du ser rein og hunder skal absolutt holdes i bånd!


Påskens isfiskekonkurranse 2023 på Langvatnet

09.04.2023 Værgudene var på vår side da nærmere 100 deltakere var med på årets isfiskekonkurranse. Det var salg av saft/kaffe/kaker og fiskehull. Alle som ønsket kunne grille på bålpanna, som ble flittig brukt.

Fiskefangsten ble heller dårlig – en fisk. Den var det Noah som fikk ! Han ble premiert sammen med de andre deltakerne under 16 år. Også 3 voksne ble premiert etter loddtrekning. Takk for flott oppmøte og veldig hyggelig dag for oss hyttefolk !

Bjørn Asp, leder Færgeli Hytteeierforening


Årets isfiskekonkurranse

02.04.2023 Det er Langvatnet’s tur i år . Dersom isen holder blir det tradisjonell isfiskekonkurranse påskeaften 8. april 2023 kl 1200. Som i tidligere år blir konkurransen i «fiskebukta» før Mehaugen. Ta med fiskeutstyr og gjerne en isbor (vi har noen). Vi setter opp bålpanne hvor det er mulig å grille pølse o.l for de som ønsker. Kanskje blir det kaffe/saft og noe attåt.

Vi ønsker alle medlemmer god påske !

Hjertelig velkommen !

Færgeli Hytteeierforening – Bjørn Asp, leder


Husk båndtvang

02.04.2023 Vi vil bare minne om at det nå er båndtvang for hunder fram til og med 20. august.


Påminnelse medlemskontingent

16.03.2023 Vi minner om innbetaling av medlemskontingenten 2023 for hytteeierforeninga. De fleste har betalt, men noen mangler ennå. Om du ikke har fått tilsendt info om dette, så se også om dette kan ha havnet i søppelpost på din epost. Kasserer vil også sende ut påminnelse en av de nærmeste dagene. For nye medlemmer så se under menyknappen øverst «Medlemmer».

Hytteeierforeninga jobber for at vi sammen skal få best mulig opplevelse av å ha hytte i Fergeli-området med f.eks. opprettelse av plankelagte stier og fellesområder. Som de fleste har fått med seg så vil vi sannsynligvis få ny eier av Fergeli ganske snart og ei stor og samlet hytteeierforening vil da være positivt både for oss hytteeiere og de nye eierne.


 

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte 27. februar ligger nå ute under menyknappen Møter.


Eiendomsskatt hytter

20.03.2023 (Endret tekst fra tidligere) Steinkjer kommune har nå taksert hytteeiendommene i Fergeli i forbindelse med eiendomsskatt og vi har fått tilbakemelding om at det er tatt i godt når verditaksten er satt. Flere hytteeiere mener de aldri ville fått takstsummen om hytta hadde blitt lagt ut for salg. Steinkjer kommune sier det er fullt mulig å sende inn klage til behandling om dere synes taksten er satt feil. Vi er kjent med at flere av hytteeierne i Fergeli har sendt inn klage til kommunen.

Fra nettstedet www.abcnyheter.no har vi sakset følgende info:

Klage på takst av hus/hytte

Krever du nedsettelse av verdien er det nødvendig å dokumentere boligens markedsverdi. Her kan det benyttes takst fra kvalifisert takstmann, verdivurdering fra eiendomsmegler eller dokumentasjon for observerbar markedsverdi. Det siste kan for eksempel være salgsprisen dokumentert med kjøpekontrakten eller dokumentert kjøpesum på lik bolig i samme område.

Opplever man taksten som for høy i en kommune som takserer selv er det viktig å sjekke om alle opplysninger som ligger til grunn er riktige, som kvadratmeter, sone, boligtype og indre og ytre faktor. Hvis noen av disse opplysningene er feil, skal det klages direkte til kommunen.

Det hender også at taksten kan være urimelig høy selv om opplysningene er riktige.

– Da må man også klage til kommunen, og vise til for eksempel reell markedsverdi hvis boligen er solgt eller til at andre like boliger i samme område har en helt annen takst.

– Likebehandlingsprinsippet står sterkt innenfor eiendomsskatt.

Ønsker du å sende inn klage, klikk på adressen under:

https://www.steinkjer.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/eiendomsskatt/klage-pa-eiendomsskatt/


Bra rypeår

11.02.2023 I følge innrapporteringer fra jegerne ble det i fjorårets jaktsesong skutt 90 ryper, 8 orrhaner, 1 hare og 3 rever. Dette er en økning med skutte ryper fra 2021 med 15 ryper. Flere av jegerne melder om bra med fugl i Fergeli i år. Den ivrigste jegeren rapporterer om 14 ryper hvilket er kvoten for sesongen. Mange av jegerne rapporterer også om bra med fugl og melder om store flokker sent i sesongen. Noen kommenterer også at kvoten er grei, men må ikke økes.

 

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem


Vegmelding pr 25.01.2023

25.01.2023 Siste dagers regnvær har herjet med vegen til Fergeli. Mye ble ordnet i går og i dag, men for den bratteste bakken, Tømtbakkan, har vi ikke klart å får den 100 % i orden enda. Her har vatn i strie strømmer laget små grøfter etter vegen. Det skal gjøres et nytt forsøk i morgen med  å fylle i grøftene og inntil dette er i orden oppfordres til forsiktig kjøring og vær oppmerksom så at ikke hjulene havner i grøften.

Vi vil komme tilbake med mer info så snart vi vet mer om situasjonen. Det er meldt snø og kuldegrader og dette kan også endre situasjonen.

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem – Torbjorn.landsem@gmail.com

Tlf. 91662868


Fin vinterveg

13.01.2023 Til de som har tenkt seg til fjells i helga så meldes det om fin vinterveg inn til Fergeli. Bakkene skal være godt strødd. Ha ei riktig god helg!


Sponsorer

Velkommen til fylling hos LPG Steinkjer

11.01.2023 Også i år har hytteeierforeninga inngått sponsoravtaler med noen firma. Disse har logoen sin på vår hjemmeside som de betaler noen tusen for til hytteeierforeninga. I tillegg gir de rabatter til medlemmer av hytteeierforeninga når vi handler hos dem. F.eks. så gir Steinkjer varme- og hyttesenter 10% rabatt på ordinære priser, LPG Sørsileiret, Steinkjer gir 10% på alle gassfyllinger, Byggern Malm gir gode tilbud på materialer, beis, vedovner etc.

Gi bare beskjed om at du er medlem av Fergeli Hytteeierforening når du handler.


Husk jakt-rapport

08.01.2023 Grunneier minner om at alle som jaktet småvilt i Fergeli i fjor skal sende inn jaktrapport. Frist for innlevering 01.02.2023. Rapportering er et krav for å få utstedt eventuelt jaktkort ved høstens jakt 2023.


Godt nyttår til alle venner i Fergeli

03.01.2023 Det er hyggelig å se at mange benytter Fergeli både før og etter nyttår – og er opptatt av fremkommelighet både på vei og på ski.

For noen år siden fikk vi godkjent skitrasé på runden Stor-ferga , Langvatnet, Sprovsetertjønna , Rundhaugvatnet, Stor-ferga. En slik trasé må godkjennes av grunneier, kommune og statsforvalter.

Værforholdene gjorde det vanskelig å opprettholde en stabil løypetrasé de siste to vintrene. Vi satser på mere stabilitet denne vinteren. Utvidelse av løypetrasé  krever ytterligere godkjennelser og ikke minst kapasitet hos løypemannskap. Utvidelse til Mågåtjønna er vurdert, men så langt ikke søkt om.

Når det gjelder scootertraseer til den enkelte hytte krever det at hytteeieren selv bestiller og betaler for transportkjøring.

Vi satser på mye utfart og fin etterjulsvinter i Fergeli !

Bjørn Asp, leder Færgeli Hytteeierforening


 

Godt nytt år!

30.12.2022 Styret og redaktør vil ønske alle et riktig godt nytt år i Fergeli. Til orientering så vil det blir oppkjørt skispor hver fredag utover vinteren på den vanlige trimløypa fra Stor-Ferga til Rundhaugvatnet, videre forbi trimboka ved Sprovsetertjern og ned til Langvatnet og videre til Stor-Ferga igjen. Løype vil også bli kjørt opp til Settertjern. Det er våre to løyvekjørere i området som står for løypekjøringa. Kostnaden med dette blir sponset av Fergeli Hytteeierforening (er du ikke medlem så kan medlemskap tegnes for kr 300,- pr år – se under menyknappen «Medlemmer» øverst). Erfaringsvis vil det bli en del skuterspor etter hvert som det blir kjøring til hyttene med varer, ved og materialer m.m, uten at det blir lagt skispor.

Løypekjøringa vil selvfølgelig være avhengig av værforholdene. Sist vinter var det store problemer da sporene ofte snødde igjen samme dag, eller at mildværet førte til åpne bekker og overvann på isene. Men la oss håpe på en flott vinter med fint både inne- og utevær.

Når det gjelder bestilling av skutertransport av varer, materialer m.m. så er det de samme transportørene som tidligere, se info under menyknappen «Varetransport» øverst.


God jul

23.12.2022 Styret og redaktør vil med dette ønske alle medlemmer i hytteeierforeninga og brukere av Fergeli ei riktig god jul og et godt nyttår!


Oblater for vegavgift 2023

16.12.22 Det kan nå kjøpes oblater for 2023. Det er ingen endringer fra 2022.

 • Betale som før via nettbank kr 2000,-, k.nr. 4448.14.19287, og få oblat i posten. Det er ønskelig at flest mulig benytter denne betalingsmåten da en slipper gebyr. Oppgi navn, adr., reg.nr, mail.
 • Det kan også betales via Vipps «Bomveg Fergeli» eller kortnummer 563534, men det er ønskelig at flest betales via bank da Vips krever gebyr.                Oppgi navn, adr., reg.nr, mail.
 • Det er halv pris for bil nummer to.
 • Dagskort kan som tidligere kjøpes ved vegbommen.
 • NB! Av regnskapsmessige årsaker skal  oblatene betales etter 01.01.23.

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem Mob: +47 91 66 28 68
E-post: torbjorn.landsem@gmail.com


Nybrøyta veg inn til Fergeli

16.12.2022 For de som har tenkt seg en tur til Fergeli i helga så kan det rapporteres om at Fergelivegen er i topp tilstand og nybrøyta. Snødybden ellers er ca. 50 – 60 cm.


Bli medlem i hytteeierforeninga

06.12.2022 Etter flere eierskifter av hytter i Fergeli så ser vi at en del ennå ikke er medlemmer i Færgeli Hytteeierforening. Medlemskapet koster bare kr 300,- pr år og pr dags dato er det 105 medlemmer i foreninga.

Foreninga jobber for at alle som har hytter i området skal få ei felles best mulig utnyttelse av området. Derfor er foreninga med og støtter økonomisk flere tiltak som f.eks. plankestier, gapahuker, gangbroer, oppkjøring av skiløyper og sosiale sammenkomster både sommer og vinter. Vi har også et godt samarbeid med grunneier Landsem om forskjellige saker.

Ønsker dere å bli medlem så kan dere se hvordan dere går fram under menyknappen «Medlemmer».

Velkommen som nytt medlem av hytteeierforeninga.


Referat styremøte

29.11.2022 Referat fra styremøte 28.11. er nå utlagt under menyknappen Møter


Møte i Nordre Langvatnet Veilag

 Møte 3/2022   Referat fra styremøte i Nordre Langvatnet veilag 14.11.22

 Tilstede: Bjørn Frosthammer, Torhild Lorvik, Karsten Saugestad (delvis), Bjørn Tverås, Marian Brekke Rennan – sted: Brannvesenet Midt IKS sine lokaler

10/22 Godkjenning av innkalling av sakliste – godkjent uten anmerkning

11/22 Gjennomgang av tinglysninger – Registreringen i Brønnøysund registeret er godkjent. Nordre Langvatnet veilag er organisert som en forening, org.nr. 924810998. Kartverket har godkjent tinglysning av veiretten.

 12/22 Veivedlikehold – Parkeringsplass Nord er grøftet, og gruset, og veien dit er delvis gruset. Parkeringsplass Sør tas neste år, etter vurdert behov. RF tar kontakt med grunneier for å avklare hva som blir gjort med svingen før sommerparkeringen.

Grusing av veien fra krysset fra Storferja og oppover til neste år.

Inngått brøyteavtale, samme som grunneier.

13/22 Økonomi og kontingent – Kontingent for 2023, settes til 1200.-. sendes ut på nyåret. Dette for å sikre nok på konto til brøyting, sommervedlikehold, samt en buffer som vedtatt på siste årsmøte.

14/22 Årsmøte – fredag 09.06.23 på Jadarheim grendehus.

15/22 Eventuelt – sosialt samvær på parkeringsplass (grilling e.l.) lørdag 10.06.23 – mer info kommer etter hvert.

 Ref: Marian Brekke Rennan


Årsmelding

11.10.2022 Årsmelding er nå utlagt under menyknappen Årsmeldinger. Klikk på linken.


Referat årsmøte

11.10.2022 Referat fra årsmøte 5. 10 2022 er nå lagt under menyknappen Møter.


Styremøte

05.10.2022 Referat fra styremøte 21. sept. ligger under menyknappen Møter.


Elgjakt

25.09.2022 Elgjakta starter lørdag 01.10. i år og vil i første omgang pågå til og med 03.10. Det er vanskelig å stedfeste områdene da dette vil være væravhengig. Men, om mulig vil dette bli oppgitt dagen før jaktdag.

Vi ber om at de som ferdes i terrenget respekterer dette.

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem
Mob: +47 91 66 28 68
E-post: torbjorn.landsem@gmail.com


Årsmøte

23.09.2022 Årsmøte i Færgeli Hytteeierforening avholdes i Jadarheim grendehus, Jådåren, onsdag 5. oktober 2022 kl 18.00. Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 30. september.

Styret.


Referat styremøte

12.09.2022 Referat fra styremøte 7. sept 22 ligger under menyknappen Møter.


Informasjon rundt droneoppdrag for Fergeli Eiendom.

06.09.2022 I forbindelse med mulig salg av Fergeli Eiendom er det bestilt et produkt som krever bruk av drone. I den forbindelse kommer vi til å fly rundt i Fergeli, og vi setter sikkerhet høyt. Vi ser at det noen ganger er ønskelig å informere om denne type virksomhet.

Vi har tillatelse fra Luftfartstilsynet å gjennomføre dette uten å sende ut varsel, men vi ser at det gir en bedre opplevelse for folk å vite hvorfor den dronen som flyr utenfor er der.

Vår fotograf er vant til denne type droneoperasjoner. Det vil ikke bli gjennomført droneoppdrag ved regn, snø eller for kraftig vind, eller andre faktorer som kan påvirke lovligheten av flyvningen.

Med vennlig hilsen
Inviso AS
http://www.inviso.no/


Dugnad

04.09.2022 Lørdag var det stor innsats på flere områder ved Langvatnet. Mange med stor dugnadsinnsats og gode bidragsytere for å kunne komme i mål. Takk til alle.

Oppgavene var:

Reperasjon/ vedlikehold av plankesti. Grusing av parkeringsplass og vei. Nedsetting av brøytestikker og ei opparbeiding av ei avlastingsgrøft for å hindre vanntrykk gjennom vollen på øvre siden av parkeringsplass nord.

Mange bidragsytere var i sving: Olav Tverås bidro med grus. Olav Skar kjørte opp grusen og Andreas Elnan stilte med traktor mens Knut Norum, Solfrid Skevik og Steinar Talmo var rakegjeng. Roar Stene, Karen  Giskås og Liv Frosthammer grøftet. Jorun og Martin Braseth bar elementer fra plattstabelen i forkant. Inge Olsen,Guri Ovesen, Øystein og Astrid Ressem satte ned brøytestikker. Børge Hofsøy, Bjørn og Mona Asp, Bodil og Ole Lein og Mari Ann Landsem Melhus sto i all hovedsak for plankesten.

Vi prioriterte Nordre parkeringsplass på grunn av at den lett blir hullete og at Olav Tverås lovte å bidra til forbedring av denne. Veilaget må neste år se på hvordan vi oppgraderer søndre parkeringsplass.

Mvh Bjørn Frosthammer


Vintervedlikehold Fergelivegen

15.07.22 Avtale med firma som har hatt siste års vintervedlikehold er utløpt og grunneier har med basis i dette undersøkt litt i markedet. Resultatet har blitt at det vil bli skrevet ny avtale med Marius Stjern Vanebo og avtalen vil gjelde for 3 år. I hht tilbudet vil kostnadene være fast uansett om det er mye eller lite brøyting og strøing slik at kostnadene er forutsigbare. Brøytinga vil i fortrinnsvis foregå med fres som er en klar fordel for å beholde det meste av vegbredden.

Også kostnadene for vintervedlikeholdet av vegen er preget av generell prisstigning og spesielt gjelder dette selvfølgelig økningen i drivstoffprisene. Sammenlignet med de siste års kostnader ligger nå tilbudet ca kr. 50-60.000 høyere pr. år.

Siste vinter var vegen åpen hver dag og godt vedlikehold og bra brøyting medførte at en unngikk stenging av vegen. I den nye avtalen forutsettes det samme, men det er værgudene som til slutt avgjør om dette er gjennomførbart. En kan aldri utelukke at dette kan skje ved stort snøfall og evt. regn over korte tidsperioder.

Skulle noen trafikanter være uheldig og trenge hjelp og brøyter må tilkalles blir dette en intern økonomisk sak mellom partene.

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem

Torbjorn.landsem@gmail.com


Småviltjakt Fergeli

14.07.2022 Fra fredag 05.08.2022 kl. 18.00 er det anledning til å søke om jaktkort for småvilt i Fergeli. Søknad sendes til; torbjorn.landsem@gmail.com, og det er «først til møllen prinsippet» som gjelder. Det vil bli samme prinsipp som for forrige år slik at det blir kun 15 kort for både 1. og henholdsvis 2. periode og etter 2. periode blir det tillatt jakt for alle som har kjøpt kort. I søknaden  det oppgis om det er ønskelig med kort for 2. perioden såfremt 1. perioden er fylt opp.

Som i fjor er både orrhøne og røy fredet i hele jaktperioden fram til jul. Det er «baglimit» på 2 ryper pr jeger pr dag og det er kun tillatt med en jeger pr. hund. I tillegg er det en limit på 14 ryper pr. jeger for hele jaktperioden. Jaktkort er kun gyldig sammen med betalt jegeravgiftskort. Jakten for 1.periode starter 10.09.2022 og start for 2.periode 17.09.2022. Jakten avsluttes den 23.12.2022. Kortet koster kr. 1.700,- inkl. m.v.a. for 1. og 2.periode med hund og kr. 1500,- inkl. m.v.a. uten hund. Etter 2.perioden vil det bli anledning til å kjøpe helga-kort (lørdag og søndag) til en kostnad av kr. 425,- inkl. m.v.a. med hund og kr. 350,- inkl. m.v.a. uten hund. Jaktrapport skal sendes tilbake innen 01.02.2023. Ser gjerne at tomhylser blir plukket opp og lagt i sekken:-)

For jakting på predatorer kan alle som har fått tildelt jaktkort på småvilt om ønskelig jakte små rovvilt på samme kort i tillatt periode utover vinteren. Det er den enkelte jegers plikt å undersøke hvilket rovvilt som det kan jaktes på og i hvilken periode.

Fergeli Eiendom, Torbjørn Landsem – Mob.91 662 868


Sommertreffet

03.07.2022 Sommertreffet ble arrangert fredag 1. juli under knallforhold. Oppmøtet på treffet var noe lavere enn forventet, kanskje var været for bra. Ca. 25 personer var tilstede. Værforholdene var upåklagelig. Godt over 20 grader og ikke noe åte. Turbingo ble gjennomført. Skotthyll-konkurranse med 6 lag. Suverene vinnere ble Geir Hoseth og Rolf Arvid Tverås. Noen våget seg ut i vannet som holdt 19-20 grader. Grilling og sosialt samvær til langt på kveld.


Referat styremøte

20.06.2022 Referat fra styremøte 16. juni ligger nå under menyknappen Møter.


Sommertreff ved Stor-Ferga

16.06.2022 Vi gjentar suksessen fra sist høst og inviterer hyttefolket til treff ved Stor-ferga fredag 1. juli kl. 17.00.

Det blir trimbingo, skotthyllkonkurranse og diverse aktiviteter. Arrangementskomiteen sørger for kaffe, saft og kaker. Muligheter for grilling. Ta med noe å sitte på.

Velkommen!

Festkomiteen


Kultivering fiskevann i Fergeli

12.06.2022 Som det er informert om tidligere så foregår det kultivering av vatn i Fergeli for å få bedre kvalitet på fisken. For Rundhaugvatnet er det pr nå oppfisket over 20 kg med 30 omfar garn og tilsvarende for Langvatnet med over 15 kg. Fisken er i størrelsesorden 120 g i snitt.

Det er kjent at det fiskes endel også fra hyttefolket både i nevnte vatn samt i Stor- og Lissferja og det er ønskelig med tilbakemeldinger herfra også. Antall fisk og total vekt er tilstrekkelig.

Det har kommet noen tilbakemeldinger om det er nødvendig og ønskelig med oppfisking av småfisk i Storferja, men om andre har syn på dette tas dette i mot med takk.

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem
Mob: +47 91 66 28 68
E-post: torbjorn.landsem@gmail.com


Sommertreff ved Stor-Ferga

06.06.2022 Festkomiteen i hytteeierforeninga vil informere om at det planlegges «Sommertreff» fredag 1. juli fra kl 17.oo. Nærmere info. kommer.


Bedre mobilforhold i Fergeli

30.04.2022 Telia melder overraskende i dag, at de har fremskyndet oppgradering av basestasjonen i Fergeli. De har aktivert flere frekvenser og melder at kapasiteten er doblet i forhold til situasjonen i påska. Veldig hyggelig gjort av Telia. De ber også om tilbakemelding om hvordan dekningen fungerer fremover. Jeg vil tro at Wifi-dekningen er betydelig bedre for de som har slik antenne, men jeg håper også at den generelle mobildekningen er bedre. Ellers får vi jobbe for forsterket sender.

God helg til alle medlemmer !

Bjørn Asp, leder


Referat styremøte 20.04.2022

28.04.2022 Referat fra siste styremøte er lagt ut under menyknappen Møter


Dårlige mobilforhold i Fergeli

27.04.2022 Styret har gjennom flere år hatt dialog med driftsansvarlige i Telia ved feil på senderen i området. Telia har et godt overvåkningssystem og kan raskt gi tilbakemelding om årsak og lokalisering. De rekvirerer lokal entreprenør, som reparerer feil så snart som praktisk mulig. Vi er ikke fornøyd med mobildekning i området – jfr. også uttalelser på siste årsmøte. Styret sendte derfor en ny forespørsel høsten 2021 – om det kunne gjøres konkrete tiltak på senderen i Fergeli (NTR195 Fergeli).

Telia har meldt tilbake, at det er «kapasitetsproblemer» på basestasjonen «- ettersom vi bare har 1 4G frekvens påslått. Det er planlagt å legge på flere 4G frekvenser på denne basestasjonen.» Det nevnes videre at utbedringene først kommer i 1.halvår 2023. Kapasitetsutfordringene ble veldig synlig i vinterferien og særlig nå i påska. Styret har igjen bedt Telia fremskynde oppgradering av basestasjon NTR195. Telia har gitt oss følgende svar:

«Vi ser at kapasiteten på basestasjonen NTR195 Fergeli har nådd taket i påsken. Årsaken til dette er at vi kun har en 4G frekvens påskrudd. Når det blir mange besøkende og mange bruker telefonen samtidig, så vil kapasiteten fort bli brukt opp. Tale og sms vil ikke være berørt, men alt som går på data vil oppleves veldig tregt. Dekningen er god, men kapasiteten er dårlig og det kan oppleves som dårlig dekning når man er i et område hvor kapasiteten er brukt opp. Jeg tar dette med inn til ansvarlig radioplanlegger i området. Tiltak er på vei, men er fortsatt en del måneder unna.»

Styret vil fortsatt prøve å påvirke fremdriften på oppgradering av basestasjonen i området, men vil med dette gi medlemmene informasjon om vår dialog med Telia.

Med ønske om fin vår i Fergeli til dere alle !

Færgeli Hytteeierforening

Bjørn Asp, leder


IKKE MOTTATT VARSEL OM MEDLEMSKONTINGENT I 2022?

26.04.2022 En del medlemmer har etterlyst varsel om innbetaling av medlemskontingent for året 2022. Det viser seg at en del varsler har gått til SPAM – og ikke kommet inn i den enkeltes postkasse.

Vi sender derfor ut et nytt varsel til de som står som ubetalt (og håper at systemet ikke sorterer dette ut som SPAM). Er du i tvil om du har betalt – ta kontakt med kasserer Geir Benum tlf. 95814195 eller leder Bjørn Asp tlf. 91343078.

Medlemskapet koster kr. 300 pr år. Beløpet kan enkelt Vippses til nr. 692657 eller betales til konto 4410 37 38455. Vennligst oppgi navn, hyttenr. og mailadresse.

Vennlig hilsen

Færgeli Hytteeierforening

Bjørn Asp, leder


Fiskekonkurranse på Stor-Ferga påskeaften

08.04.2022 Dersom forholdene tillater det arrangeres fiske-konkurranse på isen på Stor-Ferga påskeaften fra kl. 10.00. Startkontigent kr. 50,- pr hull.  Pga værforbehold tar vi med egen servering. Premiering til største og minste fisk….

Velkommen….


God påske!

08.04.2022 Styret i hytteeierforeninga ønsker alle brukere av Fergeli ei riktig god påske! Vær obs på rasfare og skavler når dere er på tur, samt delvis åpne bekker. Det meldes om ca 15-20 cm løssnø på flatmark. Det vil etter hvert bli oppkjørt løyper i det vanlige løypenettet, med forbehold om føreforhold og overvann på isene. Vær også obs på tynn is ved bekke- og elveos. Løyvekjørerne har kjørt en god del rundt i hytteområdene i det siste, så det skal være greit å komme fram på ski til de fleste steder.

Ha ei riktig god påske!


Båndtvang hund/vegmelding

01.04.2022 Vi minner om at det er båndtvang for hund fra og med idag til og med 20. august. Dette er landsdekkende og noe som de fleste hundeeiere kjenner til, men vi legger herved ut ei påminnelse da vi har fått inn meldinger tidligere år om at dette dessverre ikke respekteres av alle. Både små- og storvilt skal nå ha fred i en viktig paring- og forøkelsestid. Det meldes også om at det er observert en skokk på rundt hundretalls rein i området.

Vi melder også om at Fergelivegen er i utmerket stand og er for det meste snø/isdekt.

God helg!


Fin veg

18.03.2022 Rikki melder om fin veg til Fergeli, bart enkelte steder og nystrødd i isete partier.


Naust i Fergeli

15.03.2022 Grunneier har fått henvendelse fra hyttefolk som ønsker å bygge naust ved vatnet ved Ferg-skaret. Saken er tatt opp med kommunen som ikke stiller seg direkte negativt til saken, men det må uansett søkes dispans fra reguleringsplanen for området. Men, kommunen vil ikke tillate klattvis utbygging og det må legges fram en samlet plan sammen med søknaden.

En ber om at hyttefolk i området som er interessert henvender seg til Kjell Morten Vanebo, (tlf 99235466) som har hytte i Ferg-skaret, som har tatt på seg rollen med å undersøke interessen med naust. Grunneier vil ikke ha noe med selve byggingen å gjøre, men ser nødvendigheten med å avstå grunn hvis dette skal bli realitet.

Skulle det være tilsvarende interesse med naust andre steder, eksempelvis ved Langvatnet, bør dette samordnes med Ferg-skaret slik at kommunen får se dette i en helhet.

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem

Torbjorn.landsem@gmail.com

Tlf. 91662868


Referat møte med grunneier

15.03.2022 Referat fra styremøte med invitert grunneier ligger under menyknappen Møter.


Oppdatering angående fiskekultiveringsarbeidet i Fergeli

28.02.2022 Som tidligere orientert på nettsiden ble det i 2019 søkt kommunen om midler knyttet til kultivering av fiskevann i Fergeli. Søknaden ble ikke behandlet før kommunesammenslåingen, og har etter dette ligget i påvente av avklaring av nye vedtekter for fond for fiske, vilt og friluftsliv i ny kommune. Søknaden er også i ettertid gjennomgått telefonisk mellom kommunen og grunneier for å få klarhet i målgruppe, detaljer rundt gjennomføring, kostnadsoverslag, egeninnsats og forventet effekt i forhold til omsøkt tiltak. I tilknytning til dette ble det ettersendt et kostnadsoverslag i november 2021. Grunneier ønsker å få fin fisk i vatna, slik at de blir attraktive fiskevatn for både hytteeiere og allmenheten. Det selges fiskekort for disse vatna. Hensikten med prøvefiskingen er å estimere bestanden, slik at man kan bestemme eventuelle ytterligere kultiveringstiltak. Av et totalt budsjett på 60000 ble det søkt om å få dekket 30 000 (det dekkes maks 50 % av budsjett) hvilket ble innvilget til gjennomføring av fiskeundersøkelse i Langvatnet, Rundhaugvatnet, Storferja og Lissferja.  Tiltakene er tenkt gjennomført som følger;

 • Garnfiske i totalt 4 netter for henholdsvis vatna Langvatnet, Rundhaugvatnet, Storferja og Lissferja.
 • El-Fiske i gytebekker for å kunne vurdere rekruttering i følgende gytebekker: Rundhaugvatnet, utløpsbekk til Settertjønna, Langvatnet, innløpsbekk, Finnkoiebekken, Storferja, innløpsbekk fra Langvatnet, Lissferja, innløpsbekk fra Storferja
 • Planlegging, oppsummering av resultatet og anbefalinger for videre kultivering i egen rapport. Arbeidene utføres av grunneier i samarbeid med tidligere fiskeriforvalter Anton Rikstad. I tillegg er det noen ivrige fiskeinteresserte som har meldt sin hjelp. Kopi av rapport fra prøvefisket skal leveres til kommunen innen 31.12.22.

Uavhengig av saksbehandlingstid i kommunen og i avvente av svar på søknad ble det igangsatt prøvefiske sist sommer. Grunneier kjøpte inn 10 garn for prøvefiske, 30 omfar, og hyttefolk ved Rundhaugvatnet foretok fiske med resultat ca 350- 400 fisk. I tillegg «tyvstartet» Rikstad og grunneier ved å strømme fisk i gytebekker ved Rundhaugvatnet høsten 2021. Det ble strømmet i overkant av 100 fisk hvorav det ble uttatt hunnfisk med rogn tilsvarende 2000 yngel pluss endel hannfisk. Endel strømmet fisk ble fraktet i vannsekker og sluppet ut i nærliggende vann som ikke har gytemuligheter. Oppfølging med prøvefiske i vatna vil bli oppstartet så snart isen går nå til våren 2022. Grunneier er for øvrig meget interessert i tilbakemeldinger fra ivrige fiskere gjennom mange år eller fiskere fra de senere årene. Ut fra det jeg hører kan det tyde på at kvaliteten på fisken er på veg opp, spesielt i Storferja.

Grunneier har også tatt opp den sterke grasveksten i Lissferja med Rikstad og han mente dette kunne det gjøres noe med noe som vi kommer tilbake til. I tilknytning til arbeidene med kultiveringen har grunneier fått dispensasjon for kjøring for antall turer fra dags dato og fram til 31.10.23.

Steinkjer 28.02.22

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem

Tlf 91662868

 

 

Fiskekort i Fergeli

28.02.2022 Info om fiskekort for 2022 ligger under menyknappen Jakt/fiske.


Ha kontroll på hunder

22.02.2022 Den snørike vinteren er tøff for både tamrein og hjortevilt. Det kraftige snøfallet den siste tiden har ført til tunge forhold i fjellet og høyereliggende skogsområder i store deler av fylket. På grunn av de store snømengdene vil tamreinen lete etter lett tilgjengelige traseer i terrenget, som skuterløyper og skiløyper, og bruke disse som ferdselsårer.

Av den grunn ber Statsforvalteren hundeeiere være spesielt oppmerksomme på dette. Det er ikke båndtvang, men Statsforvalteren er kjent med flere episoder hvor hund har jaget rein. Dette er situasjoner som kan få dramatisk utfall, spesielt for simlene.

Hundeloven stiller krav om at hunden skal være under eiers kontroll når den er løs. Vi oppfordrer derfor hundeeierne om å ha tilstrekkelig kontroll på hunden, slik at man kan unngå uheldige episoder. Statsforvalteren har mulighet til å innføre ekstraordinært båndtvang av hensyn til tamrein. Per i dag er ikke dette et aktuelt virkemiddel, men situasjonen vurderes fortløpende i de ulike reinbeitedistriktene.


Nybrøyta veg

21.02.2022 Fergelivegen er nå nybrøyta etter at Rikki har vært ute med fresen i formiddag, fin veg og utbrøyta møteplasser.


Jaktrapport småviltjakta

Like før skuddet går! Foto Ole Vanebo

18.02.2022 I følge innrapporteringer fra jegerne ble det i fjorårets jaktsesong skutt 79 ryper og 8 orrhaner. Dette er en økning fra 2020 og flere jegere melder om bra med fugl i Fergeli. De to ivrigste jegerne hadde 13 ryper hver, men snittet lå langt lavere. Dessverre er det ikke alle jegerne som har levert jaktrapport, noe som er et krav for å få løst jaktkort til kommende høstjakt.


Regnskap Fergelivegen

16.02.2022 Regnskap for Fergelivegen for 2021 er nå godkjent av Steinkjer kommune uten anmerkninger. For fullstendig regnskap kan eventuelle interesserte ta direkte kontakt med Steinkjer kommune.


Nybrøyta veg

12.02.2022 Til orientering så ble Fergeli-vegen brøyta i formiddag etter nattens snøfokk. Fine kjøreforhold.


Mye snø på enkelte hyttetak

05.02.2022 Det meldes om at det har snødd en god del i Fergeli-området i det siste. Dette har ført til at enkelte hytter har en god del snø på taket, spesielt de hyttene som ligger slik til at snøen ikke fyker av. Er det ei stund siden du har vært på hytta så er det kanskje lurt å høre med hyttenaboer eller skuterkjørerne som farter litt rundt.


Skiløyper

03.02.2021 Det vil i morgen bli oppkjørt en del skiløyper i de vanlige traseene. Været ser ut til å bli ganske stabilt noen dager, så løypene kan forhåpentligvis stå seg litt lengre uten å regne bort eller snø ned. Grunnet dårlig is med delvis overvann vil det ikke bli kjørt skuter på vannene. Når det gjelder varetransport eller kjøring av materialer så er det de samme kjørerne som i fjor, se under menyknappen «Varetransport».


Bli medlem i Færgeli Hytteeierforening

Færgeli Hytteeierforening ønsker å ivareta hytteeiernes interesser i Fergeli.

Medlemsoppsluttningen er stabil, men vi ønsker også nye hytteeiere velkommen som medlemmer i foreninga. Vi ser at det er en del utskifting av eiere og håper at våre medlemmer ønsker de velkommen og oppfordrer til medlemskap i Hytteeierforeninga.

I de seinere år har vi satset betydelige midler på utstyr til løypetraséer, som sporlegger og slodd  – i tillegg til løypekjøring. Foreninga har god økonomi og gir også årlig bidrag til andre fellestiltak.

Medlemskapet koster kr. 300 pr år og beløpet kan enkelt Vippses til  nr 692657 eller betales inn til konto nr 4410 37 38455. Vennligst oppgi navn, hyttenr. og mailadresse.

For de som ikke ønsker å stå som ikke valgbare medlemmer kan «støttebeløp» innbetales til samme konto. Da må beløpet i tillegg merkes «Støtte»

Vennlig hilsen Bjørn Asp, leder Færgeli Hytteeierforening


Våre sponsorer

19.01.2022 Vi har også i år inngått sponsoravtaler med firma som gjerne vil være med å støtte hytteeierforeninga. Dette er ei kjærkommen inntekt for oss til det beste for hytteeierne i Fergeli. Pengene blir brukt til felles tiltak, løypekjøring, plankestier m.m. I tillegg får vi rabattert propangass hos LPG på Sørsileiret. Bare gi beskjed om at du er medlem av Fergeli hytteeierforening når du handler, så får du 10% fratrekk i kassen.

Hos Byggern Malm får vi byggevarer til en svært gunstig pris. Jan Roger Aasland (bildet) lover gode rabatter og garanterer at de skal være konkurransedyktige på alle slags byggevarer. I tillegg kan de være behjelpelige med å skaffe frakt av byggevarer til Fergeli, store og små kvanta. Hos Steinkjer varme & hyttesenter (Sunwind) får vi minimum 10% rabatt på ordinær pris. Det jobbes med flere sponsorer, men disse er foreløbig i boks.


Fergelivegen

15.01.2022 Vi kan melde om at Fergeli-vegen har tålt de store nedbørsmengdene de siste dagene meget godt og framstår som en utmerket skogsbilveg. Det ble jobbet intenst med å åpne stikkrennet og vannveger under Gydas store nedbørsmengder og dette har gjort sitt til at vegen berget tross mye regn. Nå ser det ut til at det er vintervær igjen og brøyter Rikki Sæther gjør en god jobb med å holde vegen åpen, i år som i fjor.

Fergelivegen er klassifisert som skogsbilveg klasse 3 og brøyter skal følge standard krav når det gjelder brøyting, d.v.s. brøyting skal skje når snømengden overstiger 15 cm, som er vanlig standard på denne vegklassen. Vær obs  på at det koster ganske mye for hver brøytetur  og at vi ikke ringer til brøyter om det strengt tatt ikke er nødvendig. Det kan i så fall føre til økte vegavgifter.

 


God jul og godt nyttår

ønskes alle hytteeiere , medlemmer og brukere av Fergeli.

Hilsen styret i hytteeierforeninga


Oblater for vegavgift 2022

21.12.2021 Det kan nå kjøpes oblater for 2022. Det er ingen endringer fra 2021.

 • Betale som før via nettbank kr 2000,-, k.nr. 4448.14.19287, og få oblat i posten. Oppgi navn, adr., reg.nr, mail.
 • Det kan også betales via Vipps «Bomveg Fergeli» eller kortnummer 563534. Oppgi navn, adr., reg.nr, mail.
 • Det er halv pris for bil nummer to.
 • Dagskort kan som tidligere kjøpes ved vegbommen.
 • NB! Regnskapsmessig er det ønskelig at oblatene betales etter 01.01.22

Fergeli Eiendom


Kraftstasjonen i Ferg-fossen

De fleste husker vel fra barnelærdommen at Thomas Alva Edison laget den første holdbare glødelampe i 1881. Mange grunnleggende oppfinnelser for elektrisitetens anvendelse var gjort tidligere, men det var glødelampa som utløste den allmenne interesse for elektrisiteten. I Norge var det ingeniør Gunnar Knudsen, senere statsminister, som bygde det første elektrisitetsverk i landet, Laugstol bruk, i 1885. Her på berget ble det også etter hvert stor interesse for bruk av vannkraften til noe mer enn å drive en møllestein eller en sagspindel. I Steinkjer ladested var det allerede omkring var det allerede omkring 1900 sterkt framme å skaffe elektrisk lys til gatelamper, og utover i distriktet var det mange som syslet med tanker om utnyttelse av den kraft som både store og små vassdrag kunne gi. Men dersom ”mangmannen” skulle gis mulighet for å dra nytte av dette tekniske vidunderet som lys og kraft ville være, måtte det større utbygginger til.

Kraftverket i startgropa

Hans K. Foosnæs var vår lokale gründer, og han var nok inspirert av Gunnar Knudsen vedrørende elektrisitetsforsyning. På møte i Beitstaden herredsstyre den 13. februar i 1914 la ordfører H. K. Foosnæs fram et andragende til Beitstaden herred om overtakelse av to ved håndgivelse og en ved kjøpekontrakt tilsagte rettigheter for utnyttelse av vannkraften i Færgen elv. Etter en del diskusjon så ble det oppnevnt en komite på tre medlemmer for å undersøke saken nærmere. Dette var den første spede begynnelse på det som skulle bli Beitstaden kommunale elektrisitetsverk.
Etter utallige møter både i herredsstyret og i komiteen der temaet ble diskutert ble det klart for levering av elektrisitet fra Beitstaden kommunale elektrisitetsverk i 1919 til bygda. Fosdalen Bergverk fikk sin første strøm levert i 1916. Datoen for når allmennheten fikk sin strøm levert, er ikke helt klar, men Vellaskolen fikk i alle fall sin første elektriske strøm levert 1. oktober. Og i et møte på Utvik den 6. oktober 1919 ble det vedtatt under sak 4: ”Besluttedes at holde en lysfest i Arbeideren (forsamlingshuset i Beitstad) den 12. oktober 1919. Montører og andre som har arbeidet ved verket, blir at indbyde. Entreen settes til kr 1,50 og festen begynner klokken 6 presis”.

Staselig inntaksdam

Kraftverket lå i elva Færgen. Det var ei grenseelv mellom de gamle kommunene Beitstad og Namdalseid, og nedbørsfeltet lå i stor utstrekning i daværende Malm kommune. Inntaksdammen var i Lissferja, og det var reguleringsdammer i Stor-Ferja og Langvatnet. Både inntaksdammen og reguleringsdammene var alle bygd av naturstein, men inntaksdammen var den aller største og staseligste.

Foto Brit Kolstad

Kraftmengde på 1500 kW

Inntaksdammen ved Færgenfoss var oppført i rød granitt. Dammen hadde en lengde på 92 meter og en høyde på 6 meter, og besto av ca 1.800m3 mur. Dammen var konstruert av ingeniør Konrad Elnan og murarbeidet ble utført av P. K. Høgelien fra Byafossen. Fra dammen førte en ledning som var 200 meter lang og med en diameter på 900 millimeter. På den første strekningen er det forholdsvis svakt fall, men så stuper den nedover bakken og ned til kraftstasjonen som ligger ved Tverrelven. Det var Fredrikstad Mek. verksted som leverte rørledningen. Opphalingsspill for damlukene ble levert av Aalberg Mek. verksted, Steinkjer.
I stasjonen var det 2 generatorer direkte koplet til turbinene, og bygget for 250 kVA. 7.500 V spenning med påbygde magnetiseringsmaskiner. Instrumentene var montert på en marmortavle på veggen mellom maskinrom og høyspentrom. Her fantes amperemeter og voltmeter for magnetiseringsmaskin og wattmåler, overspenningsrelè og automatisk utløsning for oljebrytere. Som felles instrumenter for generatorene finnes spenningsregulator og innfasningsordning. Ved utnyttelse av Tverrelven og utbygging av Dølfossen, så vil verket rå over en kraftmengde på ca 1500 kW.

Fra kraftstasjonens kontrollrom

Strøm til bygda og Fosdalen

I tillegg til vanlige husholdninger med behov for godt arbeidslys i stuer, kjøkken og fjøs, var det en del større abonnenter. Fosdalen Bergverk var den absolutt største, og var første kunde i elektrisitetsverket. De fire meieriene i bygda fikk nå motordrift på sine separatorer og kjerner. Sagbrukene, både de større og mindre, fikk nå sin motorkraft fra Færgenfoss. Mange bygde nå også sin egen gårdssag. På Vikan ble det i 1919 bygd ei større kornmølle. Før hadde all maling av korn vært henvist til den fjerntliggende Byakverna. De større gårdene som før var henvist til damptreskeverket, fikk eget treskeverk med motor. De mindre ble delaktig i lettvinte ambulerende treskeverk med elektrisk som lot seg tilkople, selv på de minste bruk. Rasjonell tresking og mølledrift var som manna fra himmelen for ei jordbruksbygd med sterkt stigende kornproduksjon.

Bestyrer var Anton Welde, og han hadde denne jobben så lenge verket fungerte. Einar Elnan var fra første stund kasserer for foretaket, og også han ble ved sin dont til verket opphørte.
Helt fra byggestarten i 1914 hadde kommunestyret en valgt elektrisitetsnemnd som i hovedsak fungerte som byggekomite. Fra 1919 ble det valgt et styre på tre personer for e.-verket. Edvart Stamnes ble formann med Ragnvald Benum og Håkon Sprauten som styremedlemmer.

Rørgata fra dammen og ned mot kraftstasjonen

I balanse

På høsten i 1919 vedtok kommunestyret, etter forslag fra styret, tariff for levering av lys og kraft til abonnentene i bygda. Det var jo kraftleierne som skulle svare for drifts- og kapitalutgiftene verket hadde pådratt seg. At verket måtte gå i balanse var en selvfølge. Den tariffen som ble vedtatt baserte seg på pris pr kW abonnement, antall lampepunkter og en pris på overforbruk. Overforbruksmålere skulle monteres etter hvert, het det i vedtaket.
Høsten 1919 skulle arte seg som ei prøvetid for de som hadde installert. Men fra 1. januar 1920 skulle kraftleia begynne å løpe, og fra da av også inntektene til verket. Tariffspørsmålet skulle vise seg å bli en gjenganger til ut i 30-årene av forskjellige årsaker.

Katastrofal brann

Men 9. oktober 1931 skjedde det en katastrofal brann i stasjonen. Det hele brant ned til grunnen. I tilfelle gjenoppbygging måtte det til både nye generatorer og ny kraftstasjonsbygning. Årsaken til brannen var et felt tre på høyspentlinjen som forårsaket kortslutning og brann i stasjonen. Det var ikke folk til stede i stasjonen da kortslutningen skjedde. Det var en tid planer om at kraftstasjonen skulle gjenoppbygges, men i 1934 ble det avgjort av diverse årsaker at denne kraftstasjonen hadde tent sitt siste lys.

(All info. framskaffet av Beitstaden Historielag)


Leif Karset har sendt oss en redegjørelse for skjebnen av den flotte dammen i Liss-Ferga.

“Gjennom min ansettelse i Inn-trøndelag skogeierforening hadde jeg en avtale med Verran kommune/Verran kommuneskoger som skogbestyrer i Fergeli. På det første styremøte jeg deltok i ca. 1.desember 1979 var dammer i Fergeli en sak på lista og temaet var stort sett med på de fleste styremøter. Selv om dammene var i mer eller mindre dårlig forfatning og preget av lang tids mangelfullt vedlikehold så var det største problemet Liss-Fergdammen. Damtilsynet/NVE ga årlige rapporter med pålegg om hva som måtte gjøres, alt i fra redusert vannstand til åpen botnluke om vinteren til vårflommen var over.

I mellomtiden fikk Verran kommuneskoger et tilbud om opprusting av dammen. Påstøyping av ny front til kr 300 000,- og kjørebru over dammen til 200 000,-. Styret for kommuneskogen så ingen mulighet til å finansiere dette og da det like etterpå kom krav fra damtilsynet om at alternativet var å rive ned dammen slik at vannstanden i Liss-ferga var på et lavmål hele året. Det ble også truet med døgnmult om ikke kommuneskogen foretok seg noe snarest. Da hadde ikke styuret noe valg og dammen ble revet ca 1985.

Det som da skjedde var at det kom forslag om å bygge en terskel/steinfyllingsdam ca. 150 meter lengre opp i elva med damhøyde på det som var normal “sommervannstand”. Da fikk hytteeierne ved Liss-Ferga tilbake en stabil vannstand hele året. Det ble innhentet anbud fra entreprenør og Myrabakk fra Leksvik kom og gjorde jobben med riving og bygging av ny steinfyllingsdam, et arbeid han hadde god erfaring med.

All stein i dammen ble brukt med unntak av innløpet til rørgata på østsiden av demningen. Elveløpet ble ryddet og vannet steg til ønsket nivå ved terskelen. Terskelen var dimensjonert for tømmerkjøring med lassbærer og det ble utført skogsdrift sør for Liss-Ferga i 1988,89 og 91. Terskelen ble da noe komprimert så det var nødvendig å foreta en liten oppjustering med gravemaskin.

I ettertid kan jeg ikke huske at det har vært nødvendig med noe vedlikehold med unntak av storflommen i 2006, 180 mm nedbør på fire døgn pluss snøsmelting i tillegg.

Jeg kan avslutningsvis nevne at i forbindelse med NVEs befaring etter damrivingen og terskelbyggingen så lurte NVEs representant på hvilken konsulent vi hadde brukt, men da var svaret ganske enkelt: “Vi skulle gjøre det så bra som mulig og så billig som mulig. Prisen ble 38 000,-.”

For å dokumentere dette har jeg hatt kontakt med tidligere styremedlemmer og herredsskogmester i Verran, så dette er historikken for Liss-Fergdammens skjebne.” Leif Karset – sign.


Litt om Fergeli

(Utdrag av orientering – utarbeidet av A. Lindstrøm)
Dette er sakset fra Salva nr. 2 1961. Merk at dette er skrevet i 1961, en del opplysninger stemmer da ikke med dagens, eks. at Fergeli nå tilhører Steinkjer kommune.

Fergeli – eller Færgelien Almenning som det egentlig heter – tilhører Malm kommune. Fergeli ligger rundt Lille Fergen, Store Fergen, Langvann og Rundhaugvannet.

Yttergrenser: Vi tar utgangspunktet på toppen av Olheia, derfra går grensen i nordlig retning til Nord Esplingskurven, svinger så i østlig retning i rett linje til Alusen, svinger så igjen sydøstlig retning i rett linje til utløpet av Gåslonet (Setterstjernet), følger så videre Tverrelva til den møter Fergelva og fortsetter langs denne til rett ned for Almli gård, går så i sydlig retning og følger kommunegrensa med Beitstad til Skaukamen, herfra går så grensa til utgangspunktet på Olheia.

Litt historie: Gjennom det 18. hundreåret solgte de danske konger en rekke allmenninger i Norge for å skaffe større inntekter til den sterkt anstrengte statskassen. Den 26. mars 1799 ble det utlyst auksjon over Betstaden kongelige almenning som den da hette under dansketiden, og omfattet da Follafoss og Fergeli allmenninger. Tilslaget fikk Christian Johan Muller på Vinje gods i Mosvik for 8155 riksdaler.

I 1820 ble allmenningen solgt til Hans Wingård Finne i Trondheim, som igjen solgte den til Ytterøens kobberverk i 1850 for 2250 spesidaler. Kobberverket hadde så allmenningsrett til i 1869, da den ble utskilt fra kobberverket på Ytterøy og solgt til en Oslo-advokat som hette Henrik Homann. Homann ble den siste enkelteier av allmenningen.

I april 1901 ble AS Folla stiftet – det som nå heter Folla Tresliperi – og samme år ble Follafoss allmenning overtatt av AS Folla, og Fergeli allmenning ble solgt til Spillum Dampsag og høvleri v/P. Torkilsen, Namsos.

Spillum Dampsag hadde Fergeli til 1936 da firmaet gikk konkurs. I 1937 søkte så Namsos Sparebank – som hadde pant i Fergeli – Malm kommune om konsesjon for å overta Fergeli etter Torkilsens konkursbo, til en angivelig pris på kr 25.000,-.

I denne tid var Malm kommune under administrasjon og en skulle tro det var lett å skremme de kommunale myndigheter med den forholdsvis høye pris som var satt på Fergeli. Men heldigvis var de kommunale myndigheter våkne og ante at her var det noe muggent, og de gjorde derfor straks sin forkjøpsrett gjeldende.

Det skulle senere vise seg at det ikke gikk så lett som en fra først trodde. Banken bestred kommunens forkjøpsrett og det ble da anlagt sak. Kommunen fikk medhold av Inderøy herredsrett, men tapte for Lagmannsretten. Saken gikk så til Høyesterett som den 20/10-1948 avsa følgende dom:

 1. Malm kommune er berettiget til å erverve eiendommen Fergeli, g.nr. 25, b.nr. 2 i Malm kommune for kr 6.146,83.
 2. Namsos Sparebank plikter å utstede skjøte til Malm kommune på eiendommen Fergeli, g.nr. 25, b.nr. 2 i Malm kommune for kjøpesum kr 6.146,83.
 3. Partene bærer hver sine omkostninger.

Denne domsslutningen ble avsagt av Inderøy herredsrett den 3/2-1943 og høyesterett stadfestet således denne dommen.

I 1914 fikk Beitstad kommune v/H. K. Foosnæs kjøpe vannrettighetene i Fergeli av Spillum Dampsag og høvleri, og i årene 1915 og 1916 bygde Beitstad kommune opp demningene i vassdraget og bygde ut fossefallet i Fergfossen. Dette kraftverket skaffet blant annet en del kraft til Fosdalens Bergverk. Kraftverket brann ned i 1930 og ble senere ikke bygd opp igjen da Nord-Trøndelag elektrisitetsverk på den tid hadde kraft nok som de ikke fikk solgt.

Av de som betjente kraftverket var flere fra Malm, blant annet Albert Ressem, Torberg B. Malmo og Hans Hellemansen.

Vassrettighetene ble siden solgt til Fergen Fellesfløtningsforening. Denne forening består av de fleste skogeiere innover Namdalseid, og de bruker nå vannet til tømmertransporten i Fergen fram til Årgård.

Allminnelig bruksrett er det ikke i Fergeli, unntatt til seterbehov. Denne allmenningssaken ble opptatt av Peter Ystmark med flere mot AS Folla og Spillum Dampsag og høvleri i 1932.

Inderøy herredsrett avsa den 8/10-1934 dom og frifant de to nevnte bedrifter. Saken kom opp til endelig behandling i Høyesterett den 19. mars 1937 hvor etter domsslutningen Peter Ystmark, Einar Bartnes, Peder O. Tverås, K. J. Våde, Petrus Rennemo og Sverre Rones, kjennes ikke allmenningsberettiget til hugst til gårdsbehov i Follafoss allmenning med Fagerlia, men for øvrig berettiget til å utøve de allmenningsrettigheter som ved kongeskjøte på denne allmenning av 14. januar 1801 ble allmuen forbeholdt.

Da kommunen overtok Fergeli var skogen glissen og svært opprevet, og det som var igjen var for det meste gamle og utvokste trær.

I 1939 ble det foretatt takst og kartlegging av Fergeli, og en gjengir nedenfor arealfordelingen under skoggrensen.

Markslag Dekar %
Sætervoller 46,50 0,3
Myr 3.409,20 21,3
Impediment 2.822,10 12,9
Vann 1.849,95 11,6
Produktiv skogmark 7.705,50 48,6
Sum 15.833,25 100,0

Resten av arealet er da vesentlig snaufjell med 18.102 dekar, slik at det totale arealet blir 33.935 dekar.

Etter at kommunen overtok Fergeli ble det i krigsårene utdrevet ca 4.000 m3 tømmer og nær 2.000 favner med ved. Tømmeret ble solgt til Bratreit Sagbruk på rot og til en rimelig pris. Når kommunen så måtte bekoste traktorveg fra Almlia til Store Fergen gikk for det meste vinningen opp i spinningen.

De første årene etter krigen var det ikke nevneverdig drift i skogen, men først i 1955-56 ble det satt i gang drift igjen, og i de 4-5 siste årene er det utdrevet nærmere 4.000 m3 til en førstehåndsverdi av kr 246.000,-. Hertil kommer innbetalt investeringsavgift med kr 46.000,-.

I de siste 3 årene er utvist nærmere 500 favner ved.

Fergeli byr på et naturskjønt terreng både for vinter- og sommervandrere, med mange fine speilblanke fiskevann om sommeren og høye snaufjell med ypperlig skiterreng om vinteren. Elgjakta har vært en god inntektskilde for Fergeli, og etter 1940 er det felt 24 elger, og samlet inntekt for disse har gitt kr 21.250,-. Småvilt er det heller mindre av, men det er et fint småvilt- og jaktterreng, så en får håpe at småviltbestanden vil ta seg opp igjen.

Fisk er det ganske bra med i vatna, forholdene tatt i betraktning, særlig i Langvannet er det bra med ørret.

Styret arbeider med å få demningene satt hele året for å få en mer normal vannstand. På denne måte kan en få et bedre næringsforhold for fiskebestanden, og da særlig i Ferg-vatna. De som har vassrettighetene har sagt seg villige til dette når de har utbedret sine demninger..

Det gror nå jamt opp med pene hytter i Fergeli, og da særlig rundt Stor-Ferga og Langvannet. Det er nå utvist 42 hyttetomter og de fleste er bebygget. Fergeli er et pent utfartssted, og det ligger meget godt til rette også for de som vil ha dette sted som utgangspunkt for videre utfart i fjellet.

Styret vil således legge alt til rette, slik at det kan bli et trivelig sted for folk som vil ta en søndagstur eller vil avvikle ferien der ute.

Styret i Fergeli består for tiden av Johs. Selbo formann, Sig. T. Malmo varaformann, Øyvind Strømnes styremedlem.

Til slutt vil vi ta med en appell til skogvandrere:

På ett vi kjenner
skogens sanne venner. 

De setter aldri stygge spor
i vekster eller jord. 

Ser de for fot en plante sped
de lar den pent i fred. 

Med øks og kniv i bark og bjerk
de gjør et nidingsverk. 

De krenker ei et lovstrengt ord
mot ild på skogens jord. 

En snaddeglo og røykestump
de kaster ei på slump. 

Ei rask og rusk gjør skam på dem
der de har vandret frem. 

Din egen ferd
vil vitne om hva du er verd. 

Vær skogens sanne venn.

(B. H. Kj.)

Dette er sakset fra Salva nr. 2 1961

Jan Haraldsen


Referat styremøte

30.11.2021 Referat fra styremøte 29.11 er lagt ut under menyknappen Møter.


Årsmøtereferat

25.10.2021 Se referat under menyknappen Møter


Årsberetning 2020/2021 for Færgeli Hytteeierforening

ÅRSBERETNING 2020


Referat styremøte 11. oktober

14.10.2021 Referat fra styremøte kan nå leses under menyknappen Møter. Referat fra årsmøte vil bli lagt ut så snart det er ferdig.


Sakliste til årsmøte mandag 11. oktober kl 18.00 i Jadarheim

1 Åpning

2 Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere

3 Styrets beretning

4 Regnskap og revisjonsrapport

5 Medlemskontingent og budsjett

6 Innkomne forslag – frist for innsendelse var 4. okt.

7 VALG: A – Valg av styremedlemmer for 2 år B – Valg av varamedlemmer for 1 år C Valg av styreleder for 1 år D Valg av to revisorer for 1 år og 1 varamedlem E Valg av 2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomite for 1 år F Val av fest- og arrangementkomite med inntil 8 personer G Avslutning og utdeling av trimpremier.

Bjørn Asp, styrets leder


Kultivering av fiskevann i Fergeli.

05.10.2021 Styret i hytteforeningen har ytret ønske om en orientering om kultiveringsarbeidet og følgende kan sies.

Allerede i november 2019 ble det sendt søknad om økonomisk støtte til kommunen for å starte kultiveringsarbeid i vatna i Fergeli. I første omgang var det tenkt kultivering i Langvatnet, Storferja, Lissferja og Settertjønna. Det viste seg å være et nokså omfattende arbeid i kommunen og spesielt da Verran og Steinkjer holdt på å slå seg sammen til en kommune og det opplyses at det har vært en lang prosess med mye dissens.

Grunneier har vært i løpende kontakt og dialog med kommunen hele tiden og i går fikk jeg en orientering om at tildeling fra fondet nå er vedtatt politisk. Likeså at all tildeling fra fondet vil bli overført til prosjekter i gamle Verran. (Bra jobbet av politikere fra gamle Verran). Slik jeg har forstått vil det nå etter hvert bli avertert i media at det er anledning til å søke om midler til kultivering og at opprinnelig søknad fra Fergeli vil bli behandlet sammen med øvrige søknader. Sannsynligvis vil dette skje i år.

Uavhengig av lang saksbehandlingstid i kommunen og intet svar på søknad ble det igangsatt prøvefiske sist sommer. Grunneier kjøpte inn 10 garn for prøvefiske, 30 omfar, og hyttefolk ved Rundhaugvatnet foretok fiske med resultat ca 350- 400 fisk. I påvente av svar fra kommunen ble ytterlige prøvefiske avventet da det i mai 2021 også var søkt om løyve for å kjøre med ATV som skulle benyttes til oppkjøring av båt, strømaggregat samt diverse utstyr. Svar på løyve kom i dag og det gis anledning til å kjøre opp til Rundhaugvatnet et visst antall turer over 2 år. I tilknytning til kultiveringen har grunneier engasjert tidligere fiskeforvalter Anton Rikstad som har tatt seg av den faglige delen i prosjektet.

Det siste er at Anton og grunneier dro til fots opp til Rundhaugvatnet i går 04.10. og foretok strømming av fisk i gytebekker. Det ble strømmet i overkant av 100 fisk hvorav det ble uttatt hunnfisk med rogn tilsvarende 2000 yngel pluss endel hannfisk. Endel strømmet fisk ble bæret i vannsekker og sluppet ut i nærliggende vann som ikke har gytemuligheter. I følge Rikstad skal det foretas et prøvefiske til våren og åpner for ordinært fiske med garn (26 omfar), oter og stangfiske for 2022.

Når det gjelder kultivering av Storferja og Langvatnet er dette tenkt påstartet i 2022. Ut fra samtaler med noen ivrige fiskere i disse vatnene høres det ut som kvaliteten på fisken er på veg opp. Derfor vil grunneier foreta flere samtaler med disse for å ta med seg videre i kultiveringen.

Grunneier har også tatt opp den sterke grasveksten i Lissferja med Rikstad og han mente dette kunne det gjøres noe med. Dette kommer vi tilbake til.

 Så til slutt: Som kjent selges det fiskekort for hele Fergeli og alle som kjøper kort, uavhengig av hytte eller ikke, har de samme rettigheter som hyttefolk. Å ha hytte ved et bestemt vann betyr ikke at de har særretter på noen måte.

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem /s/

Mob: +47 91 66 28 68
E-post: torbjorn.landsem@gmail.com


Årsmøte

27.09.2021 Det avholdes årsmøte i Færgeli Hytteeierforening i Jadarheim Grendehus mandag 11.10.2021 kl 18.00. Saker som ønskes behandlet må være styret ihende innen 04.10.2021. Vel møtt.


Elgjakt 2021.

23.09.2021 Elgjakt for 2021 starter lørdag 25.09. og dette gjelder også for Fergeli. I første omgang vil det bli jaktet fra lørdag 25.09. til og med mandag 27.09.

Det er litt usikkert hvor jakta akkurat blir da dette er veldig væravhengig. Det foregår jo også småviltjakt i samme periode og det henstilles til at småviltjegerne tar kontakt med grunneier dag for dag slik at vi kan avtale hvor det kan jaktes. Jeg vil komme tilbake til når det vil bli jaktet etter den 27.09.

Er det noe annet småviltjegere eller hyttefolk lurer på er det bare å ta kontakt.

Dette til orientering.

Fergeli Eiendom/Torbjørn Landsem tlf. 91662868

Torbjorn.landsem@gmail.com


Styremøte

22.09.2021 Referat fra stryremøte 21.09. ligger ute under menyknappen Møter.


Høstsamling Fergeli

14.09.2021 Det var ingen forhåndspåmelding så usikkerheten var stor hvorvidt det ville dukke opp noen da Fergeli hytteeierforening inviterte til høstsamling på parkeringsplassen ved Storferga lørdag 11. september. Til tross for regnbyger, gruvespill i Malm, Steinkjerfestival og fuglejakt, strømmet det på med folk. Gapahuk og naust ble åpnet så det ble tak over hodet. Hytteeierforeninga sørget for bål, kaffe og kaker. For de yngste var det fiskekonkurranse. Resultatet ble kun et par napp, men det ble premie til alle deltagere. Det var også anledning til pilkast (darts), og konkurranse i skotthyll. I skotthyll var det 10 (20 personer) deltagende lag med innledende runder og final med de 4 beste lagene. Fergelimester ble laget bestående av Karsten Saugestad og Luige Skrove.  Vinnerne ble premiert. Totalt var det mellom 50 og 60 personer som møtte, og mange positive tilbakemeldinger tilsier at dette vil bli gjentatt. Alle premier som ble utdelt var sponset av Statskog.

Arrangementet ble gjennomført av festkomiteen bestående av Bodil Tverås, Ole Kulstadvik, Bjørg Bankhaug, Roar Brandzæg, Bente og Joar Nordtug, Inger Johanne og Stein Landsem.


Referat styremøte

06.09.2021 Referat fra styremøte 31. august, se under menyknappen Møter.


Fergelivegen

02.09.2021 Fergelivegen ble i dag høvlet hele veien fra fylkesvegen og oppover. Derfor henstilles det spesielt om lav hastighet slik at grusen får «satt seg» skikkelig slik at vi kan beholde en flott veg utover høsten.

Ellers er nå maskinkjører Oddbjørn Aune i gang med å rette opp i skarpsvingen nedenfor den gamle sommerparkeringa på Langvassvegen. Det er også skiftet ut et par stikkrenner ved Lissferga slik at en forhåpentligvis unngår at vannet går over vegen i vårløsninga. Dette blir bra!


Høstsamling i Fergeli.

Koronaen har i lang tid gjort det umulig å samle hytteboerne i Fergeli, men nå prøver vi oss med en samling

lørdag 11.september.

Sted: Parkeringsplassen ved Storferga kl. 17.00

Vi satser på en uformell samling hvor hver enkelt medbringer ev. mat for steking på bål, mens festkomiteen sørger for kaffe og kaker og brus til barna. Bålet brenner hele kvelden.

Aktiviteter:

 • Fiskekonkurranse for barn opp til 16 år.
 • Fergelimesterskap i skotthyll
 • Pilkast

Premiering

Det er begrenset antall stoler så det er fint om noen tar med seg en campingstol.

Ved spørsmål kontakt Bjørg Bankhaug på 411 27 859 eller Inger Johanne Landsem på 924 89 061

Vel møtt til medlemmer og ikke medlemmer i hytteeierforeninga!

Festkomiteen

Bjørg Bankhaug, Roar Brandtzæg, Bente og Joar Nordtug, Inger Johanne og Stein Landsem, Bodil Tverås, Ole Kulstadvik


Fiskeslo

06.08.2021 Det har kommet inn tips til redaksjonen om at det legges igjen en del fiskeslo når folk har vært og fisket og gjort opp fangsten. Fiskeslo må graves ned og ikke kastes i vannet eller bli lagt igjen ved vannkanten. Dette tiltrekker seg åtseldyr og spesielt måker som igjen fører til at det blir mark i fisken og det er ikke ønskelig av noen.


Jaktkort i Fergeli

Pause i jakta, Tore, Kai, Ivar.

05.07.2021 Fra fredag 06.08.2021 kl. 18.00 er det anledning til å søke om jaktkort for småvilt i Fergeli. Søknad sendes til; torbjorn.landsem@gmail.com, og det er «først til møllen prinsippet» som gjelder. Det vil bli samme prinsipp som for forrige år slik at det blir kun 15 kort for både 1. og henholdsvis 2. periode og etter 2. periode blir det tillatt jakt for alle som har kjøpt kort. I søknaden  det oppgis om det er ønskelig med kort for 2. perioden såfremt 1. perioden er fylt opp.

Som i fjor er både orrhøne og røy fredet i hele jaktperioden fram til jul. Det er «baglimit» på 2 ryper pr jeger pr dag og det er kun tillatt med en jeger pr. hund. I tillegg er det en limit på 14 ryper pr. jeger for hele jaktperioden. Jaktkort er kun gyldig sammen med betalt jegeravgiftskort. Jakten for 1.periode starter 10.09.2021 og start for 2.periode 17.09.2021. Jakten avsluttes den 23.12.2021. Kortet koster kr. 1.500,- inkl. m.v.a. for 1. og 2.periode med hund og kr. 1250,- inkl. m.v.a. uten hund. Etter 2.perioden vil det bli anledning til å kjøpe helga-kort (lørdag og søndag) til en kostnad av kr. 375,- inkl. m.v.a. med hund og kr. 300,- inkl. m.v.a. uten hund. Jaktrapport skal sendes tilbake innen 01.02.2022. Ser gjerne at tomhylser blir plukket opp og lagt i sekken:-)

For jakting på predatorer kan alle som har fått tildelt jaktkort på småvilt om ønskelig jakte små rovvilt på samme kort i tillatt periode utover vinteren. Det er den enkelte jegers plikt å undersøke hvilket rovvilt som det kan jaktes på og i hvilken periode.

Fergeli Eiendom, Torbjørn Landsem – Mob.91 662 868


Fjelltur med telt og fiskestang

Steinkjer kommune har et stort utvalg av fiskevann som bør besøkes i sommer. Mange av vannene ligger ved bilveg så det er enkelt å komme til. Andre ligger mer til fjells som krever en liten marsj på noen timer. Her er det bare å velge og vrake, alt etter hva du foretrekker.

Årets første fisketur går til et vann i tidligere Verran kommune, men som nå tilhører Steinkjer. Hit kommer du etter er liten times marsj, akkurat passe for undertegnede da toppformen for sesongen ennå ikke er nådd. Og skal du bære sekk med diverse innhold for overnatting så gjør det sitt til at svetten tidlig kommer fram, i hvert fall når sola har fått temperaturmåleren til å stige godt over 20 grader. Det er sagt at isen gikk for et par uker siden, så tankene går på om ørreten nå er bitevillig eller om den rett og slett ikke vil være interessert i marken som nylig er innkjøpt fra en butikk i byen. Slukeska og slukstanga er også med, sånn i tilfelle.

Vel framme ved vannet blir det gjort en kjapp beskuelse, hvor kan den beste fiskeplassen være? Teltplass skal også finnes. På grunn av langvarig tørke så er bål fullstendig uaktuelt. I stedet er en liten primus med og skal gjøre nytten for steking av fisk og vannkoking, for vann må det være til den nyinnkjøpte Gilde lapskausen, et nytt produkt med frysetørret ingredienser, kun tilsetting av kokende vann. Denne er så fersk at den faktisk ikke er utprøvd av undertegnede tidligere. Vanligvis er det den kjente Real turmat som er med, men denne gangen er det på tide å prøve denne nyheten. Men den får vente til kveldsmaten.

Teltplass blir lokalisert rundt 15 meter fra vannet, på ei lita gresslette som ser tørr og jevn ut. Akkurat plass til teltet som er et lite enmannstelt som også kan brukes som gapahuk, akkurat plass til en person, men lengda bør ikke være spesielt mye over 180 cm. Et Mammut liggeunderlag blir rullet ut og soveposen legges på plass. Da er det klart for fisking.

Først ut med markstanga og ei stor fristende markklyse. Men etter flere kast ser det dessverre ut til at ørreten ikke er spesielt bitevillig. Ikke en eneste antydning til berøring. Markduppen får ligge ute så lenge, og optimismen stiger da en blank atom-sluk blir koblet på snøret. Om den ikke vil ha mark så må det være mulig å få terga den nok til å ta sluken. Monsen har sagt at du ikke trenger sluker og spinnere med all mulige slags farger, bruk blanke. Men det var like dødt der også, ikke ei lita antydning til napp, og markduppen fløt fremdeles godt og glinsa i solsteiken selv om klokka snart passerte åtte på kvelden. Nei, da er det heller tid for å finne fram lapskausen, kanskje vil det gjøre godt med en pause i fiskinga, også for fiskets skyld. La den få fred ei stund. I hvert fall vil det nå gjøre seg med litt mat.

Etter en halvtimes matpause “så er det på han igjen”, slik en viss Eggum synger i en av sine viser. Klokka passerer 10 på kvelden, men ennå ikke et eneste napp. Kjentfolk har sagt at det skal være meget fin fisk i dette vannet, men hva hjelper det når den ikke er bitevillig i det hele tatt. Kanskje har godværet den siste tida virket i negativ retning?  Ennå ligger enkelte snøflekker i dalsprekkene, mulig det er for kaldt i vannet? Flere ulike årsaker surrer rundt i hodet.

Det blir gått til begge sider av teltplassen og prøvd forskjellige steder, men til ingen nytte. Sola har nå gått ned og lufta blir kaldere og vinden stilner. Da blir det i hvert fall ikke noe fisk å få, en får vel bare krype i posen og vente med fiskinga til neste dag. Kanskje blir det bedre med en grytidlig start i morgen? Jeg sitter ei stund i teltåpninga og titter utover blikkstille vann; et andepar svømmer forbi og er mer opptatt av hverandre enn å oppdage at jeg beskuer dem. Rypekakkel høres godt i dalen på andre sida av vannet. Kanskje blir det et godt rypeår? Egglegginga er vel for lengst over og kyllingene er kanskje snart ute av eggene. Da er det i hvert fall en fordel med godt vær og mye innsekter i lynget som rypekyllingene livnærer seg på den første levetida.

I halv sekstida våkner fiskeren med små drypplyder på teltduken. Regn. Lyden fra regndråpene er økende og ei lita regnskur er i anmarsj. Kanskje dette ville gjøre susen på fisken? Regnet forsvinner like fort som det hadde kommet, etter bare et kvarters tid. En kjapp frokost blir unnagjort. Slukstanga tas fram først, forhåpningen om at den helblanke atom-sluken vil gjøre susen dukker opp igjen. Første kast går akkurat slik som samtlige kast i går kveld, men så, på andre kastet sitter sluken fast. Bunn-napp, nei så sannelig, rykkene kjennes godt i slukstanga. Etter en kortvarig kamp ligger en fin ørret i lyngen, kanskje ca en halvkilos kar dette, tenker jeg. Denne skal bli god etter en tur i stekepanna.

Servert på Røros flatbrød med tyttebær og med Røros-smør ble dette en smaksopplevelse. Akkurat slik som du nå forestiller deg. Denne ene ørreten forandret fisketuren fra fiasko til suksess.

Saka har stått i juni-utgaven av magasinet Bil & Fritid v/Ole Vanebo


Bålforbud

30.06.2021 I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap


Tilleggsprotokoll fra styremøte 1 – 2020/2021

10.06.2021 Se protokoll under menyen Møter


Støvplager

03.06.2021 Støvplagene etter Fergelivegen har i det siste blitt så plagsom at grunneier for et par dager siden valgte å å foreta salting av veg med Calsium Chloride i +26 C. Støvplagene ble etter dette mye bedre, men det vil likevel bli påført ytterligere et tonn i løpet av kommende helg. Det oppfordres fortsatt til lav hastighet slik at ikke Calsiumen blåser til skogs før den får gjort nytten. Vær også obs på at det er en god del sau etter vegen.


Kultivering av Rundhaugvatnet.

01.06.2021 Kultivering av vatnet har nå startet og med dette må det foretas noen restriksjoner. Fra 01.06.21 er det forbudt med garnfiske og oterfiske og det vil kun være lov med  stangfiske noe som vil være  gratis for alle i år. Det vil bli gitt nærmere regler for fiske når kultiveringen er ferdig.

Fergeli Eiendom, Torbjørn Landsem

Torbjorn.landsem@gmail.com

Tlf. 91662868


Info. Langvassvegen

31.05.2021 Leder i Nordre Langvatnet veilag kan melde følgende:

22.mai hadde styret i veilaget møte. Dette foregikk ved å befare veien fra Stor-Ferga og til parkeringsplassene. Følgende ble vurdert: I vår var veien opp til sommerparkeringen svært hullete. Hullene er fylt igjen. Da denne veistrekningen ble anlagt, ble fundamenteringen gjort for å bruke veien i sommermånedene. Veien var avstengt om våren. Veien ble reparert etter at den ble nedkjørt i forbindelse med bygging av den nye veien til Langvatnet. Styret fant at vi må gruse opp denne veistrekningen. Det vil si fra ovenfor Nessøhytta (tidligere Reinhytta) og oppover mot svingen nedenfor sommerparkeringen. Pål skraper veikantene og bestiller grusing. Denne prosessen er nå i gang og vil bli utført i løpet av de neste to ukene.

Svingen nedenfor sommerparkeringplassen har Torbjørn Landsem planer om å utbedre. Nyveien holder bra stand fortsatt dog med litt justeringer. Videre grusing vil derfor bli vurdert senere.

Bjørn Frosthammer


Tid for hoggormen

28.05.2021 Det har i de siste dagene vært en del observasjoner av hoggorm i Fergeli. Det er typisk at den nå kryper fram fra skjulestedene når det blir litt varmere og sola steiker. Hoggormen er vanligvis ikke spesielt farlig og stikker oftest av når mennesker nærmer seg. Og om den skulle hogge så er det heller ikke sikkert at den sprøyter ut gift da den fortrinnsvis bruker gifta til å bedøve sine bytter. Men et bitt kan være vondt, og man bør alltid oppsøke lege hvis man blir bitt. Noen mennesker kan få allergiske reaksjoner og bør derfor være ekstra på vakt. Hoggormen er fredet i Norge.


Fergelivegen

27.05.2021 Kjøring på Fergelivegen pr i dag betyr endel støvoppvirvling hvor støvet fyker til skogs. Det er uheldig for vegen at finstoffet forsvinner fra vegen. Imidlertid er det planlagt utkjøring av ca 3 tonn med Kalsiumklorid for å avhjelpe problemet, men dette kan først skje når vegen er litt fuktig da det er mest effektivt.

Inntil dette er ferdigstilt henstilles det til alle vegfarende at dette tas hensyn til med ekstra lav hastighet. Dette gjelder såvel biler som utøver frakt som hyttefolk forøvrig.


Sau-slipp

26.05.2021 Da er våre firebeinte venner igjen på tur ut i Fergeli. De første ble sluppet i går kveld og rundt 1000 skal ut i fjellet i området i løpet av de første dagene. Hytteeiere og andre fjellfarende bes vise hensyn til dette, spesielt med tanke på å ha hunder i bånd. I tillegg vet vi at de kan trekke mot hyttene og gjerne finne kvileplass under hyttene om det er mulig. Dette fører ofte til at de kan gå seg fast, så vær nøye med å stenge av eventuelle smutthull.


Kultivering Rundhaugvatnet

25.05.2021 Det ble i helga satt ut garn i Rundhaugvatnet i forbindelse med det nystarta kultiveringsarbeidet i vatna i Fergeli, 12 garn i tre netter. Det ble tatt opp 352 fisk i løpet av pinsa, snittvekt på ca 100 gram. Se øvrig info litt lenger ned på denne sida.


Referat styremøte

20.05.2021 Referat fra styremøte i hytteeierforeninga 6. mai finner du under menyknappen Møter.


Det våres!

12.05.2021 Våren er nå på full fart til å ta over for vinteren i Fergeli. Isen på vannene er på veg bort og skiføret synger nok på siste verset. Gårsdagens skitur i 15 plussgrader var nok den siste skituren denne sesongen. Selv om det fremdeles er en god del snø så er den råtten og du går til bunns enkelte steder, selv med ski på beina. Mange steder er gangplattingene fremdeles under snøen noe som gjør framkommeligheten til fots til en risikabel affære.

Ellers er Fergeli nå på det flotteste og det er meldt god temperatur mot helga!


Kultivering av fiskevann i Fergeli

08.05.2021 For å bedre kvaliteten på fisken i vatna i Fergeli har Fergeli Eiendom besluttet å gjøre ulike tiltak. Tiltakene vil skje i nært samarbeid med tidligere fiskeforvalter Anton Rikstad.

Først ute er Rundhaugvatnet og etter hvert Stor- og Lissferja samt Langvatnet.
Det foreligger søknad om støtte til prosjektet til Steinkjer kommune og etter purring ser det ut som søknaden blir behandlet 28.05.21.
Uansett støtte eller ikke vil prosjektene bli gjennomført.
For Rundhaugvatnet er det foreslått et uttak på 1000 ørret over en treårsperiode – 2021/23. Målsetting for -21 vil være 1500 ørret.
Selve uttaket vil skje med 10 stk 21 mm (30 omfar) garn samt elektrisk fiske i gytebekkene.
Grunneier vil selv ivareta selve utfiskingen i samarbeid med Rikstad og etter hvert vil også han spesielt bistå med det elektriske fiske. Det kan bli noe restriksjoner i tilknytning til ordinært fiske i prøveperioden, men dette vil vi komme tilbake til.
Når det er klart igjen for ordinært fiske vil grunneier sørge for at det blir lagt ut båt ved vatnet som vil være tilgjengelig for alle som løser fiskekort i Fergeli.
Info om prøvefisket vil bli lagt ut fortløpende på FB og nettsiden.
Torbjørn Landsem, grunneier.

Snøføre igjen

23.04.2021 Det har igjen blitt snøføre etter Fergelivegen. Det har kommet en liten 10 cm lengst opp, men det har allerede vært en del trafikk så snøen er for det meste nedkjørt i sporene. Sommerdekk anbefales ikke!


Feil rettet!

21.04.2021 Det opplyses nå om at feil på mobilsignalene i Fergeli ble rettet kl 12.00 i dag.


Feilsøking mobilsignaler Fergeli

20.04.2021 Mange opplevde sikkert dårlige mobilsignaler i Fergeli i helga. Formann Bjørn Asp i hytteeierforeninga har vært i kontakt med Telia og de forteller at de opplever problemer med basestasjon Fergeli og det vil bli foretatt feilsøking i morgen tidlig. Forhåpentligvis er dette utbedret allerede iløpet av morgendagen.


Bar veg

16.04.2021 Fergelivegen er nå 99 % bar og godt farbar. Noen hull er det selvfølgelig etter et variabelt vårvær med skiftende snø, sludd og regn. Når det nå tørker opp vil hullene bli lappet. Skiføret er fremdeles helt topp og været i helga ser ut til å bli helt fenomenalt. God helg!


Påminnelse

08.04.2021 Det er i følge reineiere en god del rein som oppholder seg i Fergeli-området og de ønsker å minne om at det nå er båndtvang for alle hunder. Kalvingstida er nært forestående og det er ikke akseptabelt med løse hunder. Løse hunder kan også være forstyrrende for fugler og annet vilt som nå er i en viktig fase.


God påske

31.03.2021 Styret i Fergeli hytteeierforening ønsker alle brukere av flotte Fergeli ei riktig GOD PÅSKE!

Husk båndtvang for alle hunder!


Båndtvang for hund

28.03.2021 Husk at det er lovbestemt båndtvang for hund i perioden 1. april t.o.m. 20. august. Fugl, vilt og bufe trenger ro og fred i en viktig periode der de er ekstra sårbare.

Reineiere på Fosen ønsker spesielt at dette respekteres da det er en god del rein i Fergeli-området og kalvingstida er nært forestående.


Linåsve gård

26.03.2021 Like før vegen svinger av til Fergeli ligger det ei melkerampe som vi gjerne anbefaler. Her kan du få masse godt til påskekosen. Linåsve gård pakker varer og avtaler levering på melkrampa eller bringing til Fergeli i covid-stil. Send PM for bestilling, eller tlf./SMS 97981297. Påskepakke inneholder: Burger av boergeit 6pk (750g), Bratwurst 4pk (350g), Elghakk (500g) Pris: NOK 279,- Syltetøy pakke Inneholder: Et glass aprikos syltetøy med stjerneanis og kanel, et glass fikenmarmelade, Bestemors havrekjeks Pris: NOK 240,- Passer perfekt til påskekosen med ost og kjeks.

Våre varer: Burger av boergeit 6 pk (750g) NOK 150,- Bratwurst 4 pk (350g) NOK 60,- Elghakk (500g) NOK 75,- Aprikos syltetøy med stjerneanis og kanel NOK 80,- Fikenmarmelade NOK 80,- Bestemors havrekjeks (ca 240g) NOK 80,- Potetkake (5pk) NOK 40,- Spekepølse av elg (ca 480g) NOK 200,- Spekepølse av hjort NOK 200,- Spekepølse Boersnabben NOK 150,- Vipps nummer 540156.


Støtt våre sponsorer

25.03.2021 Som dere ser så har vi en del annonsører/sponsorer på denne sida. Denne inntekta er gull verdt for hytteeierforeninga. Vi håper at hytte- og fjellfolk i Fergeli støtter opp om våre annonsører og bruker de så langt det er mulig.


Siste stoppested før fjellet

25.03.2021 ML Melland i Sprova har i over 100 år vært siste stoppested før Fergeli. Her har fjellfolket vært innom og handlet inn til turen gjennom generasjoner. Her har folk fått kjøpt fiskekort for Fergeli, og årsavgift for vegen har også blitt betalt inn her hos Magne & Co. I gamle dager da Monrad drev butikken var det også mulighet for å kjøpe seg ei ny fiskesnelle, eller en dupp og noen ekstra angler om behovet var der. Servicen har alltid vært i fokus i denne butikken.

Nå er Joker-butikken en dagligvarebutikk med godt utvalg, gode priser og kundevennlige åpningstider som er et must når en driver butikk, sier Magne. –Nå håper vi at fjellfolket stopper opp hos oss og tar med seg masse påskevarer til fjells. Våre åpningstider finner du i Joker-annonsen på denne nettsida.

God påske til alle, avslutter Magne.


Årsberetning for Nordre Langvatnet veilag for 2020

Styret har i meldingsåret bestått av:

Leder:                         Bjørn Frosthammer

Nestleder:                   Ulrikke Tveraas

Sekretær:                    Marian Brekke Rennan

Kasserer:                    Karsten Saugestad

Varaperson:                Pål Sprauten

Revisorer: Bodil Gjengaard Lein og Berit A. Landsem
Valgkomiteen har bestått av: Øystein Ressem og Guri Ovesen

Antall medlemmer er ved årsskiftet 47.

Styret har holdt 3 styremøter i perioden. I tillegg har vi hatt diskusjon via mail istedenfor styremøter pga coronasituasjonen.

Vi har arbeidet med utforming av oblater, skilting, inngått brøyteavtale, gjort parkeringsavtale for tre hytteeiere ved Stor-Ferga, besiktiget vei og parkeringplasser, fått opparbeidet møteplass mellom Stor-Ferga og sommerparkeringen, gruset opp Nordre parkeringsplass, lagt drensrør og gruset gropa rett etter krysset ved Stor-Ferga. – Og jobbet ovenfor Brønnøysund registret for god kjenning som lag og forening. Vedtektsendring må gjøres for videre arbeid her. Videre har vi fastsatt midlertidig kontingent og satt opp Øystein Ressem og Luige Skrove til å ha ansvar for brøytestikker.

Namsos 170321 – Bjørn Frosthammer, leder

regnskap 2019-2020 revidert                  Saldo 2019-2020 revidert

 


Like før skuddet går! Foto Ole Vanebo

Rapport fra høstjakta

24.02.2021 Grunneier har nå fått inn de fleste jaktrapportene fra høstens småviltjakt. Det er skutt 76 ryper, 5 orrhaner, 1 tiur og 4 harer. Altså er det en økning i skutt vilt fra forrige år. Dette tyder på en oppgang i bestanden da antall jegere er nogenlunde likt. La oss håpe på en fin vår, så vil nok de fleste av kyllingene få en god start. Det er også meldt om at det er skutt en god del rev i området i vinter.

NB: de som ennå ikke har levert rapport må snarest melde fra til grunneier. Fangsrapport er et krav for å få tildelt jaktkort til høsten.


 

Snøskredfare

15.02.2021 Det er nå ekstremt stor snøskredfare etter helgas snøfall. Fergeli har stort sett vært forskånet mot skred, men det er nå stor fare for skred i utsatte helninger. Bildet er fra et ras som gikk i Øyenskavelen på søndag.

 


Regnskap nye Fergelivegen 2020

14.02.2021 Grunneier rapporterer om at regnskap for Fergelivegen 2020 er godkjent av Steinkjer kommune. Fra 2019 ble det overført et underskudd på ca. 8000,-.

Mye snø på etterjulsvinteren som varierte med regn førte til store brøyte- og strøutgifter. Sommervedlikeholdet med lapping av hull og skraping/høvling er sikkert noe likt for hver sommer, litt ekstra ble det imidlertid da det støvet ganske mye utover sommeren og det ble strødd på kalsium for å bedre på dette noe som etter hvert virket positivt. Denne kostnaden alene kom på i underkant av 20 000,-. Førjulsvinteren 2020 ble ganske snøfattig så her ble det spart en del i forhold til «normalen». Totalt for året kom brøyte- og strøutgifter på 157 000,-. Andre utgifter er stort sett sommervedlikehold som lapping av hull, høvling, rensing av grøfter og stikkrenner, setting/opptak av brøytestikker, skilting m.m. Totale utgifter for Fergelivegen 2020 kom på 333 000,-. Inntekter fra vegavgift kom på 342 300,-. Altså et samlet overskudd på kr 9 300,- som overføres til 2021.

I år er det planlagt diverse arbeider på vegen fra Storferga og forbi Lissferga opp mot parkeringa ved Tverelva. I tillegg skal 90-gradersvingen nedenfor sommerparkeringa på Langvassvegen utbedres.

Fullstendig regnskap ligger hos Steinkjer kommune.

Grunneier ønsker å takke for et godt samarbeid med hytteeierforeninga gjennom året.


Mye snø

13.02.2021 Det har sist natt kommet en god del snø i Fergeli, og det er meldt mer snø i ettermiddag og til natta. De fleste hyttene har vel stått en vinterdag før, men det er nå en god del snø på mange hyttetak, bare så det er nevnt.


Helga-rapport

12.02.2021 Det meldes om flott vinterveg utover til Fergeli. Det er skiløype fra Stor-Ferga og utover til Nilsengtangen på Langvatnet. Det er også skuterspor fra Stor-Ferga og utover i retning Rundhaugvatnet etter sommerstien, denne går helt til Sprovsetertjærn. Etter som det fremdeles er overvann på isene så er det ikke kjørt nye skuterspor på vannene. I følge skuterkjører så er det idag strålende sol i fjellet, men vær obs på at det meldes en del snø og vind i natt og i morgen lørdag, så løypene vil trolig fort bli borte.

Ha ei fin helg i fjellet!


Ny sponsor

03.02.2021 Vi har i dag inngått sponsoravtale med en ny byggevareleverandør. I år er det Byggern Malm som trår til og sponser oss med noen kroner. Daglig leder hos Byggern Malm, Jan Roger Aasland, lover at de skal være meget konkurransedyktige i forhold til priser, både på enkeltvarer og byggeprosjekter og håper at mange kunder fra Fergeli-området tar turen innom. -Handler du her så kan du også låne en av våre hengere eller vi kan også tilby bringing av byggevarer til en hyggelig pris gjennom vårt transportfirma, sier Aasland.


Medlemskontingent 2021

27.01.2021 Det er nå utsendt info om betaling av medlemskontingenten i hytteeierforeninga for 2021. Beløpet er uforandret fra i fjor. Flesteparten av hyttene er representerte i vår felles forening, noe vi setter stor pris på. Inntektene til foreninga går til fellesskapet, nå i vinter ble det innkjøpt ny slådd til 24000,-, og skuterkjørerne som kjører opp løyper skal også ha godtgjort sine utgifter. Derfor ønsker vi også nye medlemmer/hytteeiere velkomne i foreninga, info om medlemskap kan leses under menyknappen «Medlemmer».

Som det står i den utsendte kontingent-infoen, så er det mulig for de som ønsker det å betale inn et ekstra beløp som støtte til foreninga.


Skiløyper

16.01.2021 Da er nyslådden tatt i bruk og skiløype er nå kjørt opp fra Storferga om Rundhaugvatnet, Langvatnet og nedover igjen. Det er også skuterspor opp til Setterstjern.

Vi håper på stabilt og godt skiføre utover så blir det anledning til mange fine skiturer i flotte Fergeli.


Snøskuter-transport Fergeli

Tore Vanebo med ny snøskuter levert av Hjelde maskinservice på Snåsa. Tore og Ivar blir våre transportører i vinter.

02.01.2021 Det er også i år Ivar Magne Vanebo som står for snøskuter-transporten i Fergeli. Nytt av året er det at han har fått med seg Tore Vanebo som medhjelper med egen skuter. Dermed skulle all hyttetransport være sikret, både for folk, proviant, ved, materialer m.m. Tlf.nr. til kjørerne finner du under menyknappen «Varetransport» øverst på sida.

Hytteeiere med godkjent byggetillatelse fra Steinkjer kommune kan søke grunneier om å bruke egen skuter til kjøring av materialer.

 

 


Ny slådd

23.12.2020 Hytteeierforeninga bruker nå 24 000,- på kjøp av ny slådd. Dette vil komme alle skifarende i Fergeli til gode, slådden er på 1 meter og 60 cm bredde og sporlegger kan hektes på bak. Nå mangler vi bare snø! Ha ei riktig god jul, alle brukere av Fergeli.


Årsmelding

16.12.2020 Årsmelding er nå lagt ut under Menyknappen «Årsmelding» øverst på sida.


Styremøte

16.12.2020 Referat fra styremøte 10. desember 2020 ligger under Menyknappen «Møter».


Oblater for vegavgift 2021

14.12.2020 Det kan nå kjøpes oblater for 2021. Det er ingen endringer fra 2020.

 • Betale som før via nettbank kr 2000,-, k.nr. 4448.14.19287, og få oblat i posten. Oppgi navn, adr., reg.nr, mail.
 • Det kan også betales via Vipps «Bomveg Fergeli» eller kortnummer 563534. Oppgi navn, adr., reg.nr, mail.
 • Det er halv pris for bil nummer to.

Medlemskap i hytteeierforeninga

05.12.2020 Flere hytter i Fergeli har i det siste skiftet eiere og om noen ønsker å melde seg inn i hytteeierforeninga så kan info ses i menyknappen Medlemmer på linja øverst.

Foreninga er ei felles forening for hytteeierne i Fergeli og godt over 100 hytter er representert og vi vil gjerne ha flere medlemmer. Foreninga drives godt økonomisk med ei beholdning på over 100 000,-, takket være medlemskontingent og annonseinntekter fra denne nettsida. Foreninga gir gjerne økonomisk støtte til tiltak for fellesskapet, bl.a. er det gitt tilskudd til innkjøp av materialer for sti til Langvatnet nord og til Setterstjern, samt gangbro over Tverelva til Finnlia.

Vi minner om at det er inngått rabattavtaler med både leverandøren av propangass, LPG på Sørsileiret, samt hyttebutikken på Nordsileiret i Steinkjer. Er du medlem av hytteeierforeninga får du rabatt på alle handler hos disse to firmaene.


Ny brøyter i vinter

15.11.2020 Marius Stjern Vanebo har gjort en fabelaktig jobb som brøyter av Fergelivegen, og har holdt vegen åpen selv om været har vært krevende til tider. Vegen har stor høydeforskjell og forholdene nederst og øverst kan være vidt forskjellige med snø på fjellet og regn i bygda, men Marius har så langt det har vært mulig holdt vegen framkommelig hver eneste dag. Nå er det Rikki Sæther som overtar brøyting og strøing. For sikkerhets skyld så kan det kanskje være like greit å lagre hans telefonnummer i tilfelle behovet skulle være til stede. Rikki, mobil 952 46 149.


Naust Storferga

01.11.2020 Den nye naustrekka ved Storferga er nå ferdigstilt. Alle de seks naustene ble raskt solgt til hytteeiere i området. Til de som ble for sene i denne omgang, så skal det bygges tilsvarende rekke ved siden av denne. Byggestart vil bli til våren. Kanskje er det på tide å melde interesse allerede nå? Foto: Aasmund Sprauten

 


Oppgradering Storferga

22.09.2020 Som nevnt i sak under pågår det nå en ganske omfattende restaurering og oppgradering av fellesområdet ved Storferga. Aasmund Sprauten fra hytteeierforeninga er primus motor og er her i gang med å skifte ut stolper på sitteplassen. Nye benker, bord, vindskier skal på plass, samt nytt torvtak.

Stolpene på oppslagstavla er også byttet ut og nytt torvtak er pålagt. I tillegg er det ryddet rundt gapahuken og det skal fylles på med pukk foran. Videre skal det ryddes enda mer ned mot vannet der vegetasjonen er tettest. Dette blir flott! Takk til Aasmund som har tatt på seg ansvaret for utførelsen.


Dugnad Langvatnet Nord

20.09.2020 Dugnadsånden er stor i Færgeli hytteeierforening. Etter at det ble anlagt vei fram til Langvatnet ble det ikke behov for den gamle plankestien fram mot Ovesenbukta. Pga at det ble brukt sviller og trykkimp materiale ble det vedtatt i styret at det var nødvendig med en dugnad for å fjerne stien. Vi innkalte til dugnad og var selvfølgelig spent på oppmøte. Det ble over all forventning. Det kom folk fra nesten alle hyttene som hadde parkeringsplass på nordsiden av Langvatnet. I tillegg til å fjerne den gamle plankestien utførte vi også dugnad på parkeringsplassen. Tre lass med subbus og med god hjelp av Pål Sprauten med traktor lånt av Torbjørn Landsem, ble plassen grei. Problemet med parkeringsplassen er at den er dårlig drenert, så vi håper å få hjelp av Olav Tverås som var entreprenør, til å legge kulvert ved innkjøringen  på parkeringsplassen. (Info.: Bjørn Frosthammer) (Fotos: Bjørn Asp)


Oppgradering Storferga

18.09.2020 Det foregår nå en storstilt oppgradering av fellesområder ved Storferga. Dette skjer i regi av hytteeierforening og primus motor er Aasmund Sprauten. Oppslagstavle, gapahuk og benkene får nå en oppshining og pukk skal påkjøres på enkelte steder, trær og kratt fjernes m.m.

Nærmere info. kommer etter hvert.

 

 


Småviltjakta starter

09.09.2020 I morgen 10. september starter småviltjakta i Fergeli. Så om noen observerer folk med gevær så er dette grunnen. Noen smeller vil nok også høres. 15 jegere og noen fuglehunder vil da innta heiene i området.


Årsmøte utsettes

08.09.2020 I vedtak fra styret i møte 2.9.2020 er det bestemt: Årsmøtet utsettes 1 år til høsten 2021 pga Covid-19.

Alle valg i år utsettes/ alle innehar sine  verv  til årsmøte 2021. Årsberetning og regnskap skrives og legges ut på hjemmesida.


Referat styremøte

08.09.2020 Referat fra styremøte 2.9.2020 er nå lagt ut under menyen Møter.


Merking av turstier i Fergeli

02.09.2020 Færgeli Hytteeierforening har inngått avtale med grunneieren i Fergeli Eiendom, Torbjørn Landsem, om rydding, skilting og merking av de mest brukte turstiene i området. Den foreløpige planen går ut på å rydde og merke disse traseer: Til Setterstjønna, Lissferga, Rundhaugvatnet og Langvatnet.

Det er også mulighet å få satt opp merking av «rundturløypa», skiløypa Storferga-Langvatnet-Storferga. Det er planlagt å stedmerke: Storferga, Lissferga, Tverrelva og Langvatnet med skilt. Det er også planlagt å oppgradere oversiktskartet på info-tavla ved Storferga med inntegning av ny veg og merka turstier. Bildet viser et eksempel på hvordan det er gjort i Sør-Beitstad.

Det understrekes at dette er fase 1, det vil bli løpende vurdert om flere turer blir ryddet og merket. Skiltingen og merkingen (+ ryddingen) vil skje etter mal fra Turistforeningen m.fl., og retningslinjene er hentet fra «Turhåndboka».

Det er innhentet pristilbud på skilt, stolper og diverse. Det er også verdiberegnet dugnadsverdi på prosjektet. Søknad om tilskudd vil i løpet av høsten bli sendt til respektive tilskuddsgivere.

Færgeli Hytteeieforening vil med dette bidra til å utvikle og tilrettelegge Fergeli for enda flere «glade» brukere.

GOD TUR


Nye naust

02.09.2020 Det bygges nå 12 naust på parkeringsplassen ved Storferga. Grunnarbeid og støping av plate på det ene bygget er nå ferdig og reisverket er godt i gang. Det blir to bygg a 6 naust i hvert, totalt altså 12 naust. Noen av naustene er allerede avsatt til interesserte hytteeiere i området, men flere er fremdeles ledige. Her er det først til mølla som gjelder. Ta kontakt med grunneier for nærmere info.

 

 


Middels multeår

09.08.2020 Det rapporteres om et middels multeår i Fergeli. Ikke svartår og ikke toppår, men nok til at flere er godt fornøyd med resultatet. Ellers meldes det om til dels store rypekull noe som tegner bra i forhold til høstjakta. Det finnes ennå ledige jaktkort både for 1. og 2. periode.


Jaktkort Fergeli for 2020

27.07.2020 Fra fredag 07.08.20 kl. 18.00 er det anledning til å søke om jaktkort for småvilt i Fergeli. Søknad sendes til; torbjorn.landsem@gmail.com, og det er «først til møllen prinsippet» som gjelder. Det vil bli samme prinsipp som for forrige år slik at det blir kun 15 kort for både 1. og henholdsvis 2. periode og etter 2. periode blir det tillatt jakt for alle som har kjøpt kort. I søknaden det oppgis om det er ønskelig med kort for 2. perioden såfremt 1. perioden er fylt opp.

Som i fjor er både orrhøne og røy fredet i hele jaktperioden fram til jul. Det er «baglimit» på 2 ryper pr jeger pr dag og det er kun tillatt med en jeger pr. hund. I tillegg er det en limit på 14 ryper pr. jeger for hele jaktperioden. Jaktkort er kun gyldig sammen med betalt jegeravgiftskort. Jakten for 1.periode starter 10.09.2020 og start for 2.periode 17.09.2020. Jakten avsluttes den 23.12.2020. Kortet koster kr. 1.500,- inkl. m.v.a. for 1. og 2.periode med hund og kr. 1250,- inkl. m.v.a. uten hund. Etter 2.perioden vil det bli anledning til å kjøpe helga-kort (lørdag og søndag) til en kostnad av kr. 375,- inkl. m.v.a. Jaktrapport skal sendes tilbake innen 01.02.2021. Ser gjerne at tomhylser blir plukket opp og lagt i sekken:-)

For jakting på predatorer kan alle som har fått tildelt jaktkort på småvilt om ønskelig jakte små rovvilt på samme kort i tillatt periode utover vinteren. Det er den enkelte jegers plikt å undersøke hvilket rovvilt som det kan jaktes på og i hvilken periode.

Fergeli Eiendom, Torbjørn Landsem – Mob.91 662 868


Styremøte

20.06.2020 Referat fra siste styremøte er nå lagt ut under menyen «Møter»


Vegstøv

09.06.2020 Det har vært en god del vegstøv etter nye Fergelivegen, men det er i dag kjørt på kalsium som skal binde støvet. Da er det en stor fordel at folk som ferdes holder lav hastighet slik at kalsiumet får tid til å «sette seg» og vi kan få en støvfri veg.

Det har vært en del hull på parkeringsplassen Nord ved Langvatnet, men dette er også utbedret nå.


Flotte Fergeli

05.06.2020 Nok en fantastisk dag i Fergeli, steikende sol og foreløbig ingen plagsomme insekter. Temperatur rundt 20 grader og snøen har fått fart på seg. Det er nå trillebårføre på det meste av plattingene, kun noen små snøflekker klorer seg fast. Vi ser fram til en strålende sommer og de fleste av hyttene vil nok få godt med besøk nå når vi skal feriere på hjemlige trakter denne sommeren.


Snart isfritt

26.05.2020 Isen er seig i år, men holder nå på å slippe taket. På Stor-Ferga er det nå kun et lite flak igjen, på Liss-Ferga er det rent i den sørlige delen og fremdeles is i den nordlige.


Husk båndtvangen

20.05.2020 Husk at det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august. Det er en del unntak, for hunder i reindrift, bufehund og hunder brukt i aktiv tjeneste i politi-, toll-, militær- og redningsarbeid. Det er nå spesielt viktig da det er reinkalving, fuglene skal legge sine egg, og snart skal flere hundre sau ut i området.


Tverelvbrua revet

19.05.2020 Det informeres til alle hytteeiere og fjellfarende i Fergeli at brua over Tverelva (etter gammelvegen) ble revet sist helg. Rivinga er godkjent av alle impliserte parter, grunneiere, kommuner og som siste instans ble rivinga godkjent av Fylkesmannen i Trøndelag i mars i år.

 

 

 


Nye naust

09.05.2020 Det skal i sommer bygges 12 naust ved den store parkeringsplassen ved Stor-Ferga. Det oppføres i 2 bygg a 6 naust i hver. Her er det anledning for hytteeierne i området å skaffe seg naust, flere har allerede benyttet seg av sjansen og bestilt. De som synes dette kan være av interesse må snarest henvende seg til grunneier Landsem på tlf. 916 62 868. Her er det førstemann til mølla og gravearbeidene starter umiddelbart!


Fin tid i Fergeli

21.04.2020 Det er nå fantastisk flott i Fergeli, skiføret kan ikke bli bedre og det er fremdeles mye snø. Vegen er nyhøvla og er bar og for det meste tørr.


Retningslinjer for motorferdsel i utmark

12.04.2020 Steinkjer kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark som nå også blir gjeldende i Fergeli.

Se retningslinjene!


God påske!

Styret ønsker alle medlemmer en riktig god påske – enten man kan være på hytta eller ikke ! For de som skal og kan bruke hytta og fjellet , håper vi veien har god fremkommelighet både til og fra.

Vennlig hilsen

Bjørn Asp,leder


Påskehandel

Vi minner om at alle medlemmer i hytteeierforeninga har 10 % rabatt på kjøp av propan til hytta hos LPG på Sørsileiret i Steinkjer. Trenger du utstyr til hytta så har vi også rabattavtale hos Steinkjer varme- og hyttesenter. Så det lønner seg å være medlem i hytteeierforeninga!


Båndtvang for hund

01.04.2020 Det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august. Det er en del unntak, for hunder i reindrift, bufehund og hunder brukt i aktiv tjeneste i politi-, toll-, militær- og redningsarbeid.


Scootertransport

Har du behov for scootertransport av varer, ved og materialer, se under menyknappen «Varetransport».


Kjøp av dagskort på Fergelivegen

17.03.2020 Mobilselskapet som samordner betaling for dagskort via mobil til Fergeli har reorganisert og økt administrasjons-prisene med 10-gangen noe som vi fikk beskjed om i dag. Det vil derfor i løpet av kort tid kun bli mulighet til å betale dagskort med Vipps. Det skal som før benyttes vegkort, som ligger i kassen på bomstasjonen, for nødvendig utfylling og legges i bilvinduet som før.

Vegkortene vil bli revidert og lagt i bomkassen i løpet av kort tid.

Fergeli Eiendom


Melding fra grunneier:

15.03.2020 Det forutsettes at alle har fått med seg de kritiske forholdene Norge er i grunnet Corona viruset. Siste melding fra myndigheten er tydelig på at de vil at hyttefolket skal holde seg hjemme og ikke benytte hytten. Foreløpig lyder forskriften på å forby folk å være på hytta i en annen kommune, men dette kan fort bli forandret og hyttefolket oppfordres til fortløpende å følge med på nyhetene hva regjeringen vedtar etter hvert.

Grunneier vil i samråd med hytteforeningen vurdere muligheten for å stenge vegen såfremt påleggene fra regjeringen ikke overholdes. Alle anmodes til å forholde seg til påleggene som har kommet i dag.

NRK: REGJERINGEN VIL FORBY FOLK Å DRA PÅ EN HYTTE I EN ANNEN KOMMUNE.

 Regjeringen vil i dag vedta en ny forskrift som forbyr folk å være på hytta i en annen kommune enn der de bor. Det opplyser helseminister bent Høie til NRK søndag ettermiddag. Det betyr at folk kan tvinges hjem fra hytta med loven i hånd om nødvendig, skriver statskanalen.

Fergeli Eiendom


Regnskap Fergelivegen

For de som er interesserte i regnskapet for Fergelivegen så ligger det ute offentlig på Steinkjer kommunes postliste.


Kjøring/parkering Langvassvegen

Det er nå satt opp skilt for veien fra Storferga og til Langvatnet og ved parkeringsplassene ved Langvatnet. Disse er satt opp for at kun de som har betalt for veien og vedlikehold av veien, skal ha den tilgangen de har betalt for.

Vær vennlig å respekter skiltene. Bjørn Frosthammer ( leder i Nordre Langvatnet veilag)


Referat

Referat fra styremøte 13. februar er lagt ut under menyen «Møter».


Propan-avtale

12.02.2020 Fergeli Hytteeierforening har idag inngått avtale med LPG (på Sørsileiret, Steinkjer) om avtale på propan. Alle medlemmer av hytteeierforeninga får 10 % rabatt på alt av propankjøp.


Skutertransport

Det meldes om at skuterkjørerne, Pål og Ivar, er parate. Telefonnummer til dem finner du under menyen «Varetransport».


Brøyting og vedlikehold av Fergelivegen

05.02.2020 Det meldes idag om fin og godt farbar vinterveg inn til Fergeli og helt inn til Langvatnet. Det har de siste dagene vært varierende vær med både snø og regn, men brøyteansvarlig Marius Stjern Vanebo gjør en formidabel jobb for å holde vegen i best mulig stand også på vinteren. Vi minner igjen om at Fergelivegen er en skogsbilveg klasse 3 og brøyter forholder seg til at det skal brøytes ved minimum 15 cm snø som er vanlig standard på slik veg. Brøyter bor i området og følger godt med på forholdene, men kan kontaktes direkte ved behov. Vær obs  på at det koster en del for hver brøyte-tur  og at vi ikke ringer til brøyter om det strengt tatt ikke er nødvendig. Det kan i så fall føre til økte vegavgifter.

Når det gjelder vegen fra Stor-Ferga og opp til Langvatnet styres nå denne av et eget veglag med eget styre og eventuelle spørsmål angående denne rettes direkte til veglaget ved leder Bjørn Frosthammer og ikke til grunneier. I henhold til intensjonsavtale med grunneier vil kun de som har betalt tilknytningsavgift/engangsinnbetaling ha adgang til å benytte veien.

Husk også at det pågår kjøring med tømmerbil på 40 tonn og at det tas hensyn! Det er brøyta ut flere møteplasser.


Jaktrapport småviltjakta

04.02.2020 Opptelling etter innrapportert resultat viser at det ble skutt ca 50 ryper, 3 orrhaner og en hare siste jaktsesong. Den som hadde flest ryper hadde skutt 12 ryper. Det var forholdsvis lite ryper å se tidlig i sesongen, men flere på senhøsten. Dette burde love godt for en god jaktsesong til høsten.

NB: Det mangler fremdeles et par innrapporteringer og det opplyses om at de som ikke leverer rapport ikke kan forvente å få kjøpt kort kommende høst.


Tømmerkjøring

27.01.2020 Grunneier ønsker å gjøre oss oppmerksom på at det denne uka vil bli omfattende kjøring med tømmerbil på Fergelivegen og ber oss som ferdes etter vegen ta hensyn. Det vil bli rundt 40 – 50 turer med tømmerbil med rundt 40 tonn på hvert lass og det må til enkelte tider påregnes litt ventetid.

Det kom i helga henvendelser om at Fergeli-vegen måtte brøytes grunnet mye snø, men brøyter hadde fått beskjed om å la være å brøyte for å få best mulig kjøreforhold for tømmerbil denne uka og unngå blankis. Vegen ble likevel brøyta etter henvendelse fra hyttefolk.


Regnskap Fergelivegen

27.01.2020 Det meldes fra kommunen i dag om at regnskap for Fergelivegen er godkjent av kommunen for perioden 01.07.-31.12.2019.. Inntekt kr. 156.783 og utgifter kr. 165.009. Et lite underskudd på kr. 8.226 føres over til regnskap for 2020.

Som de fleste vet så har Langvassvegen fra krysset Fergelivegen og utover til Langvatnet et eget regnskap som styres av det nyetablerte veglaget.


Jaktrapport

De som ennå ikke har sendt inn jaktrapport for siste sesong bør gjøre det snarest. De som ikke sender inn vil ikke ha adgang til kort til høsten.


Savnet

21.01.2020 Terje Selen savner hunden Tale som nå har vært borte i over 2 uker. Terje har fortsatt håp om å finne igjen hunden sin og ber oss som ferdes ute i Fergeli om å være obs og titte under hytter og uthus eller hvor det måtte være. Fergeli er ikke langt unna der hunden forsvant og Terje er meget takknemlig for tips og hjelp til å finne hunden.

 


Fiskekort 2020

Det er nå anledning til å kjøpe fiskekort for Fergeli for sesongen 2020. Se info. under menyen Jakt/fiske.


Stiftelsesmøte

Onsdag 15.1. var det stiftelsesmøte for å etablere et veilag for veien fra krysset med nyveien og opp til Langvatnet.

Det var stort oppmøte, 40 personer totalt. Enstemmige vedtak ble gjort vedrørende avtale med grunneier, godkjenning av vedtekter og valg av tillitsvalgte.

Styret består av: leder Bjørn Frosthammer og styremedlemmene Karsten Saugestad, Ulrikke Tverås og Marian B. Rennan.


Sponsorer/annonsører

15.01.2020 Som dere ser i spalten til høyre så har vi en del sponsorer/annonsører. Vi har nå hatt en ny runde med dem og de er med og bidrar med et vesentlig beløp til hytteeierforeninga. Vi henstiller derfor til at vi som medlemmer bruker disse annonsørene så langt det er mulig. Vi som er medlemmer i foreninga får også en fremforhandlet avtale på alt vi handler hos Steinkjer Varme- og hyttesenter. Rabatten avhenger litt av hva som handles, men avtalen er at alle som er medlemmer i hytteeierforeninga skal få en eller annen form for rabatt.


Takket av

Solfrid Skevik ble nylig takket av som mangeårig styremedlem og sekretær i hytteeierforeninga. Vel fortjent blomster ble overlevert. Takk for innsatsen!

Foto: Mona Asp

 


Info. fra arrangementskomiteen

P.g.a. liten interesse for festene i februar har festkomiteen besluttet å arrangere en samling på parkerinsplassen ved Storferja i slutten av mai/starten av juni. Informasjon om dato og opplegg vil bli lagt ut på hjemmesida når det er klart.

Vi minner også om at årets isfiskekonkurranse skal foregå på Lissferja. Det er hytteeierne ved Lissferja som har ansvar for arrangementet.


Er du ennå ikke medlem i hytteeierforeninga?

BLI MEDLEM NÅ!

Dersom du ikke er medlem kan du melde deg inn ved å betale årskontingent på kr. 300,- til konto 4410.37.38455. Husk å oppgi navn på eier og eventuelt medeier. Mailadresse kan også sendes til gbenum@hotmail.com

Hilsen styret


Styremøte

Referat fra styremøte 9. januar ligger under menyen «Møter». Nytt konstituert styre, se under menyen «Styret»


God jul

Redaktør og styret ønsker alle i Fergeli ei riktig god jul og et godt nytt fjellår! Husk småfuglene!


Vegavgift 2020

Dagskort.

 • Betale som før via dagskort som ligger i bomstasjonen, personbil kr 130,-, stor bil 150,-.
 • Nytt er at det også kan betales bompenger via Vipps. Utsteder heter «Bomveg Fergeli» og du kan søke opp navnet eller bruke kortnummer 563534.

Det vil bli satt opp plakat på bomstasjonen.

Årskort.

 • Betale som før via nettbank kr 2000,-, k.nr. 4448.14.19287, og få oblat i posten. Oppgi navn, adr., reg.nr, mail.
 • Det kan også betales via Vipps «Bomveg Fergeli» eller kortnummer 563534. Oppgi navn, adr., reg.nr, mail.
 • Oblater for årskort 2020 har ankommet slik at de som ønsker kan bestille nå.

Kjempefin vinterveg

11.12.2019 Det kom en god del snø i Fergeli siste døgn, mellom 20 og 30 cm. Vegen er nå nybrøyta helt opp til parkeringa ved Langvatnet og er i meget fin forfatning. Bildet er fra den gamle sommerparkeringsplassen og oppover nyvegen.


Vegforlengelse til Langvatnet

08.12.2019 Vegforlengelse  til Langvatne har fått stor oppslutning  og veien er fullfinansiert . Selv om noen ble litt forsinket i forhold til en kort innbetalingsfrist , er pengene nå på konto og vi er istand til å betale kostnadene for vegen.

Det arbeides fortsatt med utvidelse av parkeringsplass Nord, men også dette arbeidet er i sluttfasen. Veien har så langt i vinter hatt god fremkommelighet.

Vi regner med å underskrive vegavtale med grunneier før jul. Videre vil  vi sende ut invitasjon til stiftelsesmøte til alle bruksberettigede. Stiftelsesmøte  må vedta vedtekter for veilaget og velge et «driftsstyre «.

Vi regner med at stiftelsesmøte vil finne sted i 1. halvdel av januar 2020.

Bjørn Asp, leder for interimstyret


Parkeringsplass utvidet

23.11.2019 Den nye parkeringsplassen ved Langvatnet Nord utvides. Sprenging ble foretatt sist mandag. (Foto Bjørn Asp)

Det meldes også om fin og brøyta veg utover. Snødybde mellom 20 – 30 cm.


Søknad om støtte fra Fiskefondet

22.11.2019 Det er nå innsendt søknad om støtte fra Fiskefondet i Verran kommune. Søknaden ser du i sin helhet her:

Til Verran kommunes fond til vilt, fisk og friluftslivsformål

Søknad om økonomisk støtte til fiskeribiologisk undersøkelse av innsjøer i Fergeli.

Fergelia er et viktig friluftsområde med mange hytter og stor utfart. Området omfatter bla Langvatnet, Rundhaugvatnet, Storferja og Litjferja. Disse innsjøene ble sist prøvefisket for 16 år siden, i 2003. Det var tett bestand av  aure i alle fire vatn og røye var i ferd med å etablere seg (utsatt). Det ble den gang innkjøpt garn og satt i verk utfiskingstiltak og et nytt kontrollfiske var planlagt i 2009. Dette ble ikke gjennomført.  Tilstanden til fiskebestandene i dag er derfor noe uklar.

I samarbeide med Færgeli hytteeierforening og grunneier Torbjørn Landsem er det ønskelig med en fiskeundersøkelse i 2020. Undertegnede er bedt om å gjennomføre dette i august/september neste år. Rapport skal være klar i oktober 2020.

Metodikk:  Standard prøvegarnsserie en natt i Langvatn, Rundhaugvatn, Storferja og Litjferja, til sammen 4 netter.  Elektrisk fiske på gytebekker for å vurdere rekruttering.

Bearbeiding av fiskematerialet og beskrivelse av rekruttering, middelvekter, kondisjon, kvalitet og eventuell parasittering. Rapportskriving med forslag til tiltak.

På denne bakgrunn søkes om tilskudd på kr 30.000 til fiskeundersøkelser i fire innsjøer i Fergeli. Hytteeierforeninga vil bidra med dugnadsinnsats.

Med vennlig hilsen

Anton Rikstad – tidligere fiskeforvalter, nå pensjonist


Innbetaling av engangskostnad vei Langvatnet

Til hytteeiere/tomteeiere Langvatnet

Da er veien til  Langvatnet på det nærmeste ferdig. Det gjenstår noe utvidelse av parkeringsplass Nord, slik at det blir mulig med skråparkering på begge sider. Veien har blitt veldig bra. Det viste seg imidlertid vanskelig å bidra med dugnadsinnsats  under byggeprosesssen. Alt arbeid ble utført maskinelt. Dette betyr at engangs-innbetalingen  for den enkelte hytteeier/tomteeier blir noe høyere enn først antatt. Totale kostnader er kr. 1.022.500. Fordelt på 52 interessenter blir beløpet for den enkelte kr. 19.663. Det forutsettes at alle 52 opprettholder avtale om deltakelse. Dersom ikke alle blir med vil det medføre et høyere engangsbeløp, men dette må vi komme tilbake til.
Grunneier vil ihht avtale betale for de 7 hyttetomtene som er lagt ut for salg. Disse er inkludert i de 52 andeler.
I henhold til intensjonsavtale med grunneier vil kun de som har betalt tilknytningsavgift/engangsinnbetaling ha adgang til å benytte veien.
Så snart veien er finansiert vil vi innkalle til stiftelsesmøte for « Langvatnet veilag» og velge et styre, som får den videre praktiske oppfølging av avtale med grunneier, vedlikehold , dugnader m.v.
Langvatnet veilag vil ha ansvar for drift og vedlikehold av veien. Engangsbeløp kr. 19.663  bes innbetalt til Langvatnet veilag (v/Karsten Saugestad). kontonr. 4212.55.44015 snarest mulig og seinest innen 01.11.19.

For interimstyret for Langvatnet veilag

Bjørn Asp


Årsmøte

Referat fra årsmøte 2. oktober kl 19.00 ligger nå under menyen møter.


Styremøte

Referat fra styremøte 2. oktober kl 17.oo ligger nå under menyen møter.


Sandkasser/elgjakt

Sandkasser på Fergelivegen.

I disse dager er det fint høstvær, men det vil høyst sannsynlig komme dager til vinteren hvor det vil være behov for strøsand. Det er derfor satt ut to sandkasser i de to bakkene med størst stigning som er tenkt benyttet til strøing i tilfelle dette skulle bli nødvendig. Sanden er blandet med salt slik at den ikke skal fryse og det er lagt egnede spader i begge kassene. Etter at det er tatt sand fra kassene er det viktig at lokket blir lukket og at det blir lagt litt ballast på slik at det ikke blåser opp og at det snør/regner nedi.

 


Småviltjegere og høstferierende

04.10.2019 Grunneier melder om at det nå i helga ikke vil bli jaktet på elg, så småviltjegere og høstferierende hyttefolk har fri tilgang til hele Fergeli-området uten å måtte ta hensyn til elgdrev og posteringer. Grunneier og styret i foreninga ønsker alle en riktig god høstferie!


 

Vegskilt Ferjlia

30.09.2019 Det har kommet spørsmål om de nye vegskiltene som nylig har kommet opp. Enkelte mener det burde ha stått Fergeli eller Fergelivegen, istedet for Ferjlia. Grunneier har ingen ting med vegnavn og skilting å gjøre, skiltene er Statens vegvesen sin eiendom. Det har vært korrespondanse mellom Statens Vegvesen og Verran kommune angående riktig navn på skiltene, og Verran kommune har slått fast følgende:

«Ferjlia er godkjent som navn på hyttefeltet i Verran. Den godkjente formen kan uten videre brukes på skilt som peker mot hyttefeltet. Verran kommune arbeider nå med navnsetting av vegen, og denne prosessen skal gjennomføres ihht Stadnamnlova §§ 7, 8 og 9, som en ordinær adresseringsprosess.  Dette innebærer bla a tilrådning fra Språkrådet. Det er derfor mulig å gjennomføre skilting på omsøkt sted med henvisning til hytteområde Ferjlia.  Det bør ikke gjennomføres skilting med «Fergelivegen» fra Fv 17 nå.  Resultatet kan bli at vegen får dette navnet, men prosessen kan også gi et annet resultat.»

Altså vil det ihvertfall foreløbig stå Ferjlia på skiltene.


Nye Fergelivegen

29.09.2019 Siste uke hadde det blitt endel hull i vegen og det ble derfor fylt grus i tilnærmet alle hull. Men, i ettermiddag var i praksis all grus borte og hullene tilbake. Det er tidligere informert om at maks hastighet er 50 km/t, men i tilfeller hvor det kommer endel regn må farten tilpasses slik at ikke grusen spruter ut av hullene. Det anmodes derfor at farten tilpasses forholdene og dette gjelder ikke bare hyttefolk, men alle som ferdes på vegen.

Fergeli Eiendom


Referat fra siste styremøte

Referat fra styremøte 23.9. er utlagt under menyen «Møter»


ÅRSMØTE I FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

ONSDAG 2. OKTOBER 2019 KL 19.00

I JADARHEIM GRENDEHUS

SAKLISTE:

 1. ÅPNING
 2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2PROTOKOLLUNDERSKRIVERE
 3. STYRETS BERETNING
 4. REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT
 5. MEDLEMSKONTIGENT/BUDSJETT

¤ Styrets forslag: Kontigenten holdes uforandret, kr. 300,- p.å

¤ Budsjett 2019/2020

 1. INNKOMNE FORSLAG
 2. VALG

a: Valg av 2 styremedlemmer for 2 år

b: Valg av 2 varamedlemmer for2år

c: Valg av styreleder for 1 år

d: Valg av 2 revisorer og 1 varamedlemfor 1 år

e: Valg av 2 medlemmer og 1 vara til valgkomite for 1 år

f: Valg av festkomite med inn til 8 personer

 1. AVSLUTNING

Etter avsluttet årsmøte blir det servering, samt en kort orientering om samarbeidet med NTE om kostnader for mulig strømforsyning til Fergeli.

Steinkjer 23. september 2019

Bjørn Asp

styreleder


Styremøte-referat

Referat fra siste styremøte 2. sept. kan nå leses under menyen møter.


Jakt-tid

04.09.2019 Det gjøres oppmerksom på at det snart er jakt-tid i Fergeli. 10. september går startskuddet for småvilt-jakta og det er solgt 15 jakt-kort for Fergeli for første periode. Altså må det forventes en del jegere og hunder i området og sannsynligvis blir det en del smeller. Elg-jakta starter 25. september.

 

 


Skilting av nye Fergeli-vegen

Det er ikke alle som er like lokalkjente i området, derfor har grunneier nå satt opp to midlertidige skilt som viser vegen inn til Fergeli. Det vil komme permanent skilting når søknad er ferdigbehandlet i de rette forum. Avkjøring er som før fra FV17 i Tørringdalen, deretter er det bare å følge skiltinga.

Til opplysning så har det kommet ønske fra vegentreprenøren om at kjørende etter vegen holder seg langt til høyre på vegen nå i innkjøringsfasen. Dette for at hele vegen skal «sette seg» og dermed unngå at det blir to spor midt på vegen.


Kjøp/salg

Det har kommet forespørsel om vi ikke kan ha en egen rubrikk for kjøp og salg på sida vår. Derfor er det nå laget en egen meny-knapp i meny-linja øverst. Ta kontakt med redaktør om du har noe du vil legge ut.


Jaktkort Fergeli for 2019

Fra fredag 09.08.19 kl. 17.00 er det anledning til å søke om jaktkort for småvilt i Fergeli. Søknad sendes til; torbjorn.landsem@gmail.com, og det er «først til møllen prinsippet» som gjelder. Det vil bli samme prinsipp som for forrige år slik at det blir kun 15 kort for både 1. og henholdsvis 2. periode og etter 2. periode blir det tillatt jakt for alle som har kjøpt kort. I søknaden det oppgis om det er ønskelig med kort for 2. perioden såfremt 1. perioden er fylt opp.

Som i fjor er både orrhøne og røy fredet i hele jaktperioden fram til jul. Det er «baglimit» på 2 ryper pr jeger pr dag og det er kun tillatt med en jeger pr. hund. I tillegg er det en limit på 14 ryper pr. jeger for hele jaktperioden. Jaktkort er kun gyldig sammen med betalt jegeravgiftskort. Jakten for 1.periode starter 10.09.2019 og start for 2.periode 17.09.2019. Jakten avsluttes den 23.12.2019. Kortet koster kr. 1.500,- inkl. m.v.a. for 1. og 2.periode med hund og kr. 1250,- inkl. m.v.a. uten hund. Etter 2.perioden vil det bli anledning til å kjøpe helga-kort (lørdag og søndag) til en kostnad av kr. 375,- inkl. m.v.a. Jaktrapport skal sendes tilbake innen 01.02.2020. Ser gjerne at tomhylser blir plukket opp og lagt i sekken:-)

For jakting på predatorer kan alle som har fått tildelt jaktkort på småvilt om ønskelig jakte små rovvilt på samme kort i tillatt periode utover vinteren. Det er den enkelte jegers plikt å undersøke hvilket rovvilt som det kan jaktes på og i hvilken periode.

Fergeli Eiendom, Torbjørn Landsem/s – Mob.91 662 868


Nye Langvass-vegen

04.08.2019 Den nye  vegen opp fra sommerparkeringa mot Langvatnet vil trolig være ferdig rundt midten av september. Lørdag ble det foretatt to sprenginger av et par fjellknauser og hyttefolket på Langvatnet vil nå få en langt enklere adkomst til hyttene sine, spesielt på vinters tid da det er forslag om vinterbrøyting helt fram. Det er entreprenør Olav Tveraas som står for utførelsen også på denne vegen slik som på den nye Fergelivegen.

 

 


Befaring på nyvegen

16.07.2019 Grunneier melder om at det i dag er avholdt ferdigbefaring av nyvegen og på selve vegen ble det ingen anmerkninger, kun justering av snuplass samt pussing av vegkant på et par plasser.
Mange godord fra kontrollørene fra kommunene som roste prosjektet. Kontrollører, entreprenør, planleggere og grunneier er veldig godt fornøyd.

Etter endt befaring ble det kaffe og kaker i gapahuken. Det er også søkt vegvesenet om godkjennelse angående skilting. Skilt vil komme når dette er i orden. Det ble litt til overs av pukk og slitelag som kan benyttes til framtidig vedlikehold.

NB: Det er 50 km fartsgrense på veien og vi ber om at dette respekteres, både for trafikksikkerhet og vegslitasje.


Nye medlemmer

16.07.2019 Vi har forespørsler fra nye hytteeiere i Fergeli om hvordan man blir medlem av hytteeierforeninga. Da er det bare å sende en epost til vår kasserer Geir Benum: gbenum@hotmail.com Medlemskontingent er for tiden kr 300,- pr år pr hytte.


Ny info fra grunneier 26.06.

26.06.2019 Teknisk sjef Gunvor Aursjø i Steinkjer kommune har i dag, sammen med de aktuelle saksbehandlere i Verran og Steinkjer, vurdert forståelsen av enkelt-tur i bompenge-vedtaket på nytt.

Etter denne vurderingen har grunneier fått beskjed om å gå bort fra de tidligere avgifter på kr. 50,- pr døgn og ut fra dette kan det fastslås at en enkel tur i Fergeli vil koste kr. 130,- uansett lengde av opphold.

Saksbehandlerne i kommunene beklager sterkt ovenfor grunneier at enkelt tur kunne tolkes til dagskort ut fra deres ståsted og det vil komme en redegjørelse fra teknisk sjef Gunvor Aursjø i Steinkjer kommune om dette.

Denne redegjørelsen vil vise at det ikke er grunneier som har tatt seg til rette med hensyn til et dagskort. Dagskortet ble til og med kvalitetssikret to ganger fra grunneier til saksbehandlerne i Verran og Steinkjer kommune før det ble gitt info om dette.  Gunvor Aursjø i kommunen har i kveld gitt en redegjørelse angående bompengesaken. Denne kan du lese under dette.

Vi håper med dette at bompengesaken nå kan legges død.

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem

Torbjorn.landsem@gmail.com

Tlf. 91662868

 

 

Til Fergeli Eiendom

v/Torbjørn Landsem

Redegjørelse angående bompenger i Fergeli:

Formannskapet i Verran fattet i sin sak 16/19 følgende vedtak:

 1. Med hjemmel i vegloven § 56 godkjenner Verran kommune følgende satser for bompengeavgift på Vånnåbuvegen/Fergelivegen fra 19.02.2019:

Årskort:                                                              kr. 2000

Enkelttur personbil:                                         kr.    130

Enkelttur stor bil (buss, lastebil):                  kr.    150

Med hensyn til kort nr. 2 til samme husstand gis det 50 % rabatt på årskortet.

 1. Med hjemmel i samme lov gir Verran kommune tillatelse til at det ved utelatt betalt bomavgift kan det kreves kr 500,- i tilleggsavgift av eieren til kjøretøyet.
 2. Det settes som vilkår at det føres eget regnskap for Vånnåbuvegen/Fergelivegen.
 3. Det settes som vilkår at eventuelle overskudd settes av på et fond for vegen til fremtidig drift.

Steinkjer kommune har i sin administrative behandling av saken fattet samme vedtak.

Vedtakene gir søkeren rett til å kreve bompenger for Vånnåbuvegen/Fergelivegen etter de satser som ble omsøkt.

I søknaden er begrepet «enkelttur» benyttet.  Dette er et begrep kommunene har forholdt seg til i behandling av søknaden i begge kommunene.  Begrepet «enkelttur» er ikke et begrep som er endelig definert verken i vegloven eller tilhørende forskrifter.  Begrepet er heller ikke gjort til gjenstand for vurdering i saken i noen av kommunen.  Det må imidlertid legges til grunn at forståelsen av begrepet omfatter en enkelt tur/retur på vegen.  Eksempelvis vil en hytteeier som besøker hytta for ei helg foreta en «enkelttur» fordelt med tur fredag ettermiddag og retur søndag kveld.

I ettertid har du reist spørsmål om forståelsen av begrepet «enkelttur».  Det er angitt en annen mulig forståelse av begrepet, der «enkelttur» blir vurdert som mulig å forstå som tur/retur i løpet av samme døgn.  Det er imidlertid ikke grunnlag for kommunen å vurdere forståelsen av begrepet «enkelttur» som noe annet enn en tur/retur uavhengig av hvor lenge oppholdet i området varer.  Dersom en forståelse av begrepet som tur/retur i løpet av samme døgn skal legges til grunn, må begrepet «døgnsats» benyttes.  Dette er ikke et begrep som er benyttet verken i søknad eller i kommunenes behandling.

Kommunenes administrasjon har i kommunikasjonen med deg gitt informasjon som har gitt grunnlag for å oppfatte at forståelsen «døgnavgift» aksepteres som forståelse av begrepet «enkelttur».

Dette har gitt deg grunnlag for å kommunisere denne forståelsen ut til hytteeierne i området.  I kommunikasjonen har kommunen vært uklar og dermed gitt deg grunnlag for å kommunisere til hytteeierne i god tro en forståelse det ikke er grunnlag for å legge i begrepet.

Med bakgrunn i dette håper kommunene at i det videre ikke skal være grunnlag for uklarheter om hva som er besluttet.  Det er fastsatt en avgift for tur/retur på kr 130, uavhengig av om oppholdet før retur varer ett eller flere døgn.

Overfor deg vil jeg beklage at det har oppstått grunn til annen tolkning, og jeg beklager den uleiligheten dette har skapt for deg.

26. juni 2019

Gunvor Aursjø

Teknisk sjef

Mob 482 49 142

 


Info fra grunneier.

24.06.2019 Avtalen om bruk av den nye Fergeli vegen mellom hytteeiere og grunneier er basert på at det tas sikte på å betrakte denne som helårsveg. Dette innebærer at veger og parkeringsplasser blir brøytet helt fram til Tverrelva.

I følge vedtak fra Verran kommune vil driftskostnadene på årsbasis ligge rundt kr.310.000, men når vi vet at området vegen ligger i er meget snørikt er dette et høyst usikkert anslag. For å dekke driftskostnadene er det bompengene som skal dekke disse kostnadene. Valget for de som skal benytte vegen og området er enten årskort eller dagskort i tråd med vedtaket fra kommunene. For øvrig registreres det at salget av årskort har sunket vesentlig til fordel for dagskort det siste året.

I samtaler med lederen i hytteforeningen i dag har det tydeligvis nådd fram en del kommentarer og misnøye knyttet til at en må betale for hvert døgn en er inne i Fergeli. Alle må jo selvsagt få komme fram med sin mening, men å påstå at det er ulovlig tas det sterkt avstand fra da saken selvsagt på forhånd er avklart med begge kommuner. Ved at en kjører til Fergeli og opptar parkeringsplass og blir i området på dagesvis ved kun å betale kun for en dag er usolidarisk og medfører at det er de med årskort som først og fremst skaffer til veie midler til vedlikeholdet. Såfremt det ikke kommer inn tilstrekkelig med bompenger kan og vil dette kunne medføre til at vegen stenges i perioder vinters tid. Dette igjen vil medføre at grunneier senere er nødt til å søke om ytterligere forhøyelse av kostnadene med årskortet noe som grunneier ville synes være uheldig. Slik som vedtaket fra kommunene lyder vil regnskapet etter to driftsår vise om det er grunnlag for å øke bompengesatsen ytterligere slik at oppnår inndekning av vegvedlikeholdet. I og med at de første årene er prøveår for å se hvordan inntekter og utgifter henger sammen vil dagskortet bli justert som følgende: Det betales kr. 130,- for det første døgnet og kr.50,- for hvert av de resterende døgnene.

I tillegg opplyses det om at vegen vil være kjørbar fra og med 1. juli som planlagt, men grunnet havari på en knuser vil det det siste slitelaget bli påført innen få dager etter åpninga.

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem

Torbjorn.landsem@gmail.com

Tlf. 91662868


Bompengesatser/bomstasjon

Info fra grunneier 19.06.2019

 1.Bompengesatser.

Som kjent søkte Fergeli Eiendom henholdsvis Verran og Steinkjer kommune om å øke bompengesatsene i tilknytning til den nye Fergelivegen. Dette ble innvilget med satser på kr.2.000 for årskort og kr. 130 for dagskort og satsene kan effektueres når nyveien kan tas i bruk fra 01.07.2019.

De som har årskort og har betalt kr. 1000 og fortsatt vil ha årskort betaler inn kr. 1000 senest 10.07.2019. Det er en del som allerede har innbetalt kr. 2000 og disse er registrert. Når det gjelder bil nr. 2 og som det fortsatt ønsker årskort for skal det betales inn kr. 500 innen 10.07.2019. Kontonummer for innbetaling er som før 4448 14 19287.

Når det gjelder dagskort gjelder følgende. Det betales kr. 130 for et dagskort som gjelder i 24 timer. Såfremt en blir lengre enn et døgn skal det betales ytterligere kr.130 for hvert påbegynte døgn. Det er et felt på kortet hvor både varigheten samt total sum som er betalt skal angis av den som kjøper kortet.

2.Bomstasjon.

Eksisterende bomstasjon ved Tverrelva vil bli flyttet til starten av den nye vegen neste uke. Det vil fortsatt være muligheter for å kjøpe dagskort ved Tverrelva fram til den 01.07. ved at dagskort legges ut i kasse som festes på grinda på broen.

Etter hvert som en kommer i orden og alt forhåpentligvis går som det skal, vil gammelvegen bli stengt og etter hvert vil også broen bli revet.

 

Det kan komme noen justeringer da nyveien skal kontrolleres og godkjennes av kommunene og dags dato er det noe usikkert når dette kan skje og det vil da i så fall komme ny info. Selv om en kan begynne å kjøre på nyveien fra 01.07. vil offisiell  åpning skje noe senere.

 

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem

Torbjorn.landsem@gmail.com

Tlf. 91662868


Avtale vedrørende bruk av den nye Fergelivegen i Steinkjer og Verran kommune.

Styret har drøftet ordlyd og innhold i avtalen og mener at avtaleforslaget i prinsippet ivaretar hytteeiernes rett til adkomst/bruksrett tilsvarende de rettigheter vi har hatt på gammel adkomstveg. Se sak 41/19 i siste styremøte. Avtalen kan leses i sin helhet under menyen Avtaler.


Styremøte

Referat fra siste styremøte, 12. juni, er å finne under menyen «Møter».


Nyvegen

07.06.2019 Bilde fra Fergelivegen tatt i dag 7. juni. Det foregår knusing av stein etter sprengning, valsing og høvling, utkjøring av bærelag på de siste strekningene. Til slutt utkjøring av slitelag. Pr i dag ser det ut til at vegen kan tas i bruk til den 01.07. Mer info kommer etter hvert.


Styremøte

24.05.2019 Referat fra siste styremøte 22.05.2019 ligger under menyknappen Møter.


Sauen er på plass

24.05.2019 Våre venner sauene er nå på tur ut i Fergeli-området i et stort antall. Som brukere av området oppfordres både hytteeiere og trafikanter i området å ta visse forholdsregler. Sørg for at hytter og uthus er i en slik tilstand at sauene ikke kan krabbe under og sette seg fast. Ta også gjerne en titt under bilen før du starter opp da de små lammene har en tendens til å søke ly og skygge under bilene. Husk også at det er båndtvang for hunder. Ha en fin sommer i Fergeli!


Fiskekort i Fergeli

22.05.2019 Det har kommet spørsmål om hvordan man får kjøpt fiskekort for vannene i Fergeli. Informasjon finner du under menyknappen Jakt/fiske øverst på denne sida.


Rapport fra småviltjakta 2018/19

20.05.2019 Jaktrapport for småviltjakta siste sesong foreligger nå og grunneier kan melde om at det ble felt 55 ryper, 1 tiur og 5 orrhaner. Dette er en nedgang fra forrige sesong og tyder på at det var mindre fugl i fjellet da antall jegere var omtrent det samme. Jegeren med best resultat fikk 13 ryper. Det er fremdeles noen få jegere som ikke har levert rapport og det gjøres oppmerksom på at dette er et krav for å få tildelt kort denne høsten.

 


Fe-rista er flytta

Fe-rista ved Tverelvbrua er nå flytta over til nyvegen. Der fe-rista tidligere sto er det nå fylt opp med grus slik at det skal være uproblematisk å passere. Vegen er her blitt noe smalere, men personbiler skal ikke ha problem med å komme fram. Vegskuldra er også tydelig merket med stikker.

Etter som fe-rista nå er borte så er det viktig at vegfarende er påpasselig med å lukke grinda som snart kommer på plass. Våre venner sauene skal igjen til fjells om få dager!

Fe-rista er nå flytta ned mot bygda, ca 200-300 meter opp i nyvegen som tar av fylkesvegen ved Linåsve gård.

 


Påskeinfo.

12.04.2019 De fleste er kjent med at det kan bli fullparkert på parkeringsplassene nå når det nærmer seg påske. Derfor henstilles det om at eventuelle bilhengere blir fjernet så de ikke unødvendig tar opp parkeringsplasser. Grunneier opplyser om at nyvegen ned mot Liss-Ferga også kan benyttes til parkering om nødvendig.

Når det gjelder «gammelvegen» nord for Liss-Ferga så vil denne bli utbedret rett over påske. Overflatevann har gravd ut litt av vegbredden, men dette vil altså bli tatt tak i når påsketrafikken har gitt seg og vegen har tørket opp litt mer.

Påskens faste isfiskekonkurranse går i år ut grunnet dårlig is på Liss-Ferga.

Styret og redaktør ønsker alle ei riktig god påske i Fergeli!

 


Påsketransport med snøscooter

11.04.2019 Snøscooterkjørerne informerer om at det fremdeles er farbart med snøscooter, men de anbefaler at de som skal ha oppkjørt varer bør ta kontakt ganske kjapt. Nattekulda har gjort sitt til at snøbroa fremdeles er holdbar de fleste steder. Det forventes en god del kjøring i helga og kjøring bør bestilles på forhånd for å unngå lang ventetid. Se under menyknappen «Varetransport» for telefonnummer til kjørerne.


Utvidelse av Langvassvegen er i gang

10.04.2019 Maskinfører Bjørn Tore Aune er nå godt igang med utvidelse av Langvassvegen. Etter et par dagers arbeid er det allerede gjort mye og det er nå tydelig å se hvor den ferdige vegen skal gå, også opp til den planlagte parkeringsplassen i nordøst.


Støttespillere

05.04.2019 Som dere ser så har vi en del støttespillere/annonsører som er med og støtter opp om hytteeierforeningen. Beløpene varierer litt, men oppsummert så monner det bra. Så fremt det er mulig så oppfordrer vi til å bruke våre samarbeidspartnere, eksempelvis så tilbyr Steinkjer Varme- og hyttesenter en rabatt på veiledende priser til alle som er medlemmer i hytteeierforeninga. Her kan det være penger å spare! I tillegg jobbes det med å få til en avtale på propangass. Vi legger ut info når den er klar.


Båndtvang

02.04.2019 I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke jager eller forvolder skade på storfesaugeitfjærfereinhest eller vilt, herunder viltets eggreir og bo.

Bestemmelsen gjelder i hele Norge, og kun noen hunder i aktiv tjeneste (for eksempel gjeterhunderpolitihunder og lignende) blir på visse vilkår unntatt fra den (se lov om hundehold, kapittel 2, §9).


34 hyttetomter til salgs

01.04.2019 Da er 34 nye hyttetomter lagt ut for salg i Fergeli. Tomtene selges etter prinsippet først til mølla osv…. Annonse for tomtene er publisert i blant annet magasinet Bil & Fritid som går ut til både Innherred og Namdalen. I tillegg er det som dere kan se annonse på denne nettsida. For ordens skyld så gjøres det oppmerksom på at denne også er fakturert på linje med de andre annonsene på vår nettside. Grunneier kan opplyse om at det allerede har kommet henvendelser og flere som er interesserte kan ta  kontakt på tlf. 916 62 868 eller epost torbjorn.landsem@gmail.com for å sette seg på interesseliste og få tomtekart tilsendt.

Vi ønsker lykke til med innsalget.


Utvidelse av Langvassvegen starter nå!

Det markerte streket viser forlengelsen fra sommerparkeringa

28.03.2019 Grunneier informerer om at entreprenør ønsker å starte på med utvidelse av Langvassvegen umiddelbart mens alt utstyret er på plass. I første omgang vil dette gjelde stien som går rett fram mot nordre siden av Langvatnet. Hytteeierforeningas leder, Bjørn Asp, kan fortelle at det er stor interesse i området for dette vegprosjektet. Så langt har over 80 % av de forespurte hytteeierne gitt positive tilbakemeldinger og er villige til å bidra med en egenandel.

Vegarbeidet vil nødvendigvis medføre at folk som skal til hyttene sine på nordsida vil få litt dårligere framkommelighet en kort periode, men om dere tar vegen til venstre opp fra sommerparkeringa, opp der snøscooterne kjører og ned til høyre igjen når dere kommer opp bakken, så dere kommer inn på den vanlige stien litt lenger opp i traseen. Vegen forventes å bli ferdigstilt i løpet av høsten. Dette blir bra!


«Gjennomslag» for nye Fergeli-vegen

Nyvegen er nå grovplanert helt fram.            Fotograf: Arnulf Aas

21.03.2019 Det er nå gjennomslag for nye Fergeli-vegen. Arbeidet har gått som smurt og maskinfører Bjørn Tore Aune & co i Tverås Maskin har gjort en kjempejobb. Over 7 kilometer veg er nå grovplanert og nå venter topplaget før vegen kan ferdigstilles innen tidsfristen som ble satt til 1. juli.

 

 

 

 


Nye medlemmer

Vi har forespørsler fra nye hytteeiere i Fergeli om hvordan man blir medlem av hytteeierforeninga. Da er det bare å sende en epost til vår kasserer Geir Benum: gbenum@hotmail.com

Medlemskontingent er for tiden kr 300,- pr år pr hytte.


Bomvegavgift Fergeli

Behandling i Formannskapet – 07.03.2019

Rådmannen informerte om at saken i Steinkjer blir behandlet av administrasjonen, etter delegasjonsreglementet, og de har vurdert saken likedan som i Verran.

Det ble også informert om underskrevet avtale – rettigheter vedr. nybygging av Fergelivegen i Steinkjer og Verran kommune – avtale mellom Torbjørn Landsem og grunneierne.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet – 07.03.2019

Enstemmig vedtatt ble:

 1. Med hjemmel i vegloven § 56 godkjenner Verran kommune følgende satser for bompengeavgift på Vånnåbuvegen/Fergelivegen fra 19.02.2019:

Årskort: kr. 2000

Enkelttur personbil: kr. 130

Enkelttur stor bil (buss, lastebil): kr. 150

Med hensyn til kort nr. 2 til samme husstand gis det 50 % rabatt på årskortet.

 1. Med hjemmel i samme lov gir Verran kommune tillatelse til at det ved utelatt betalt bomavgift kan det kreves kr 500,- i tilleggsavgift av eieren til kjøretøyet.
 2. Det settes som vilkår at det føres eget regnskap for Vånnåbuvegen/Fergelivegen.
 3. Det settes som vilkår at eventuelle overskudd settes av på et fond for vegen til fremtidig drift.

Forlengelse av veg mot Langvatnet

I arealplan for Fergeli er det godkjent forlengelse av nåværende veg fra «sommerparkeringa» videre oppover dalen med en trasé mot øst og en trasé mot nordsiden av Langvatnet. I enden av begge traséene er godkjent opparbeiding av parkeringsplass.

Det markerte streket viser forlengelsen fra sommerparkeringa

Grunneier arbeider f.t. med ferdigstillelse av ny veitrasé fram til Storferga. Dersom vegen utover mot Langvatnet også skal ferdigstilles i løpet av våren 2019, ønsker grunneier at det skjer i samarbeide med hytteeierne i området.

I samarbeid med grunneier har vi sett på mulighetene for en forlengelse av vegen samtidig som anleggsmaskinene er i området.

Totale kostnader er beregnet til nærmere 1 mill. kroner. Vi har fått opplyst at prosjektet ikke vil være mva. pliktig. Det er ca. 63 hyttetomter i området. Totalkostnadene forventes redusert betydelig ved dugnadsinnsats, som i stor grad nødvendigvis vil bli maskinbasert. Videre er det så langt uavklart hvor stor andel som kan påregnes fra grunneier.

Totale engangskostnader pr hyttetomt forventes å bli i størrelsesorden 10 – 15.000 kroner. I tillegg kommer årlige kostnader til vedlikehold/brøyting.

Vi er forøvrig enige med grunneier om følgende prinsipper:

– vegen forutsettes å være helårsveg

– det etableres et veglag som administrer vedlikehold/brøyting og kostnadsfordeling

– det etableres en særskilt avtale med grunneier mht. bruksrett mv. for brukerne

– bruksrett til veg og parkeringsarealer begrenses til de som bidrar med finansieringen

– vi håper å unngå egen bomstasjonsløsning

For å få en oversikt over hvor stor interessen er for vegforlengelse, kan svar meddeles pr.  mail eller melding til en av oss undertegnede innen 25.03.19.

Med vennlig hilsen

Bjørn Asp  – Luige Skrove – Pål Sprauten – Bjørn Tverås – Ole Lein  


Kjøreløyver i Fergeli

02.03.2019 Fergeli Eiendom sammen med Verran kommune gir løyver i tilknytning til kjøring i utmarksterreng med scooter i Fergeli. Løyvet gir spesifikke tillatelser primært i forbindelse med kjøring i tilknytning til frakt av byggematerialer til bygging og utvidelser av hytter og bygging av anneks. I tillegg er det utgitt et løyve i tilknytning til handicapkjøring opp til Rundhaugvatnet.

Grunneier har fått signaler om at enkelte som har fått tildelt løyver bruker løyvet til frakting av både personer og annet som ikke inngår i tillatelsen til løyvet. Såfremt det ikke blir en slutt på dette kan det få konsekvenser ved at løyvet inndras. Det er å ønske at de det gjelder tar dette til etterretning.

Fergeli Eiendom, Torbjørn Landsem


Nyvegen tar form

Dette ser ut til å bli en flott nyveg til Fergeli.

03.03.2019 Vi tok en kjapp befaring på nyvegen til Fergeli. Denne ser ut til å bli meget bra. Vegen blir bred og med skikkelige grøfter på sidene som leder bort vannet. Status i dag er at det er trauget ut til ca 100 m vest for Holmvikbekken og kjørt ut forsterkningslag omtrent til Holmvikbekken. Kun ca 700 m gjenstår før en kommer fram til utført uttrauging fra andre enden. Etter planen skal trauging og forsterkningslag være ferdig til 15.03. hvilket ser ut til å holde. Etter dette gjenstår finpuss, noe bærelag og slitelag.

Åpningsdato 1. juli ser ut til å holde i rikt monn.

 


Scootertransport

Telefonnummer til kjørerne finner du under meny-knappen «Varetransport»

Det er nå full fart på scooterkjørerne, Ivar og Pål. Varer og proviant skal kjøres opp til hyttene, og mange sekker ved er allerede på plass i enkelte hytter og mer vil det bli. Det henstilles også til de som skal ha opp byggevarer/materialer m.m. om å ikke vente for lenge, spesielt om det skal bringes med eks. tyngre Byggmakker-biler opp til parkeringsplassen. Vi får håpe på godt scooterføre framover, men vær obs på at påska er ganske sen i år!

 

 


Årsmøte/styremøte

Under menyen møter finner du referater fra siste styremøte samt fra årsmøtet.


Fiskekort

Fiskekort for samtlige vann i Fergeli, sesongen 2019, kan nå bestilles. Se under menyknappen Jakt/fiske.