Velkommen til Færgeli hytteeierforening

Foreninga organiserer hytteeiere i Færgeli i Steinkjer kommune, samt Finnhalla i nye Namsos kommune. De fleste hyttene ligger i tilknytning til Storferga, Lissferga, Rundhaugvatnet, Langvatnet og Setterstjærn. Foreningen ble stiftet i 1977 og har pr 2020 medlemmer fra 104 hytter i området.

Slide 1
Slide_2
Slide_3
slide_4
Slide_5
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

OBS! Elgjakt

04.11.2021 Lørdag 06.11. vil det være elgjakt i Fergeli. Fra Lissferja – Sjurlia og fram til grensa i øst.

Fergeli Eiendom.


Årsmøtereferat

25.10.2021 Se referat under menyknappen Møter


Årsberetning 2020/2021 for Færgeli Hytteeierforening

ÅRSBERETNING 2020


Referat styremøte 11. oktober

14.10.2021 Referat fra styremøte kan nå leses under menyknappen Møter. Referat fra årsmøte vil bli lagt ut så snart det er ferdig.


Sakliste til årsmøte mandag 11. oktober kl 18.00 i Jadarheim

1 Åpning

2 Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere

3 Styrets beretning

4 Regnskap og revisjonsrapport

5 Medlemskontingent og budsjett

6 Innkomne forslag – frist for innsendelse var 4. okt.

7 VALG: A – Valg av styremedlemmer for 2 år B – Valg av varamedlemmer for 1 år C Valg av styreleder for 1 år D Valg av to revisorer for 1 år og 1 varamedlem E Valg av 2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomite for 1 år F Val av fest- og arrangementkomite med inntil 8 personer G Avslutning og utdeling av trimpremier.

Bjørn Asp, styrets leder


Kultivering av fiskevann i Fergeli.

05.10.2021 Styret i hytteforeningen har ytret ønske om en orientering om kultiveringsarbeidet og følgende kan sies.

Allerede i november 2019 ble det sendt søknad om økonomisk støtte til kommunen for å starte kultiveringsarbeid i vatna i Fergeli. I første omgang var det tenkt kultivering i Langvatnet, Storferja, Lissferja og Settertjønna. Det viste seg å være et nokså omfattende arbeid i kommunen og spesielt da Verran og Steinkjer holdt på å slå seg sammen til en kommune og det opplyses at det har vært en lang prosess med mye dissens.

Grunneier har vært i løpende kontakt og dialog med kommunen hele tiden og i går fikk jeg en orientering om at tildeling fra fondet nå er vedtatt politisk. Likeså at all tildeling fra fondet vil bli overført til prosjekter i gamle Verran. (Bra jobbet av politikere fra gamle Verran). Slik jeg har forstått vil det nå etter hvert bli avertert i media at det er anledning til å søke om midler til kultivering og at opprinnelig søknad fra Fergeli vil bli behandlet sammen med øvrige søknader. Sannsynligvis vil dette skje i år.

Uavhengig av lang saksbehandlingstid i kommunen og intet svar på søknad ble det igangsatt prøvefiske sist sommer. Grunneier kjøpte inn 10 garn for prøvefiske, 30 omfar, og hyttefolk ved Rundhaugvatnet foretok fiske med resultat ca 350- 400 fisk. I påvente av svar fra kommunen ble ytterlige prøvefiske avventet da det i mai 2021 også var søkt om løyve for å kjøre med ATV som skulle benyttes til oppkjøring av båt, strømaggregat samt diverse utstyr. Svar på løyve kom i dag og det gis anledning til å kjøre opp til Rundhaugvatnet et visst antall turer over 2 år. I tilknytning til kultiveringen har grunneier engasjert tidligere fiskeforvalter Anton Rikstad som har tatt seg av den faglige delen i prosjektet.

Det siste er at Anton og grunneier dro til fots opp til Rundhaugvatnet i går 04.10. og foretok strømming av fisk i gytebekker. Det ble strømmet i overkant av 100 fisk hvorav det ble uttatt hunnfisk med rogn tilsvarende 2000 yngel pluss endel hannfisk. Endel strømmet fisk ble bæret i vannsekker og sluppet ut i nærliggende vann som ikke har gytemuligheter. I følge Rikstad skal det foretas et prøvefiske til våren og åpner for ordinært fiske med garn (26 omfar), oter og stangfiske for 2022.

Når det gjelder kultivering av Storferja og Langvatnet er dette tenkt påstartet i 2022. Ut fra samtaler med noen ivrige fiskere i disse vatnene høres det ut som kvaliteten på fisken er på veg opp. Derfor vil grunneier foreta flere samtaler med disse for å ta med seg videre i kultiveringen.

Grunneier har også tatt opp den sterke grasveksten i Lissferja med Rikstad og han mente dette kunne det gjøres noe med. Dette kommer vi tilbake til.

 Så til slutt: Som kjent selges det fiskekort for hele Fergeli og alle som kjøper kort, uavhengig av hytte eller ikke, har de samme rettigheter som hyttefolk. Å ha hytte ved et bestemt vann betyr ikke at de har særretter på noen måte.

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem /s/

Mob: +47 91 66 28 68
E-post: torbjorn.landsem@gmail.com


Årsmøte

27.09.2021 Det avholdes årsmøte i Færgeli Hytteeierforening i Jadarheim Grendehus mandag 11.10.2021 kl 18.00. Saker som ønskes behandlet må være styret ihende innen 04.10.2021. Vel møtt.


Elgjakt 2021.

23.09.2021 Elgjakt for 2021 starter lørdag 25.09. og dette gjelder også for Fergeli. I første omgang vil det bli jaktet fra lørdag 25.09. til og med mandag 27.09.

Det er litt usikkert hvor jakta akkurat blir da dette er veldig væravhengig. Det foregår jo også småviltjakt i samme periode og det henstilles til at småviltjegerne tar kontakt med grunneier dag for dag slik at vi kan avtale hvor det kan jaktes. Jeg vil komme tilbake til når det vil bli jaktet etter den 27.09.

Er det noe annet småviltjegere eller hyttefolk lurer på er det bare å ta kontakt.

Dette til orientering.

Fergeli Eiendom/Torbjørn Landsem tlf. 91662868

Torbjorn.landsem@gmail.com


Styremøte

22.09.2021 Referat fra stryremøte 21.09. ligger ute under menyknappen Møter.


Høstsamling Fergeli

14.09.2021 Det var ingen forhåndspåmelding så usikkerheten var stor hvorvidt det ville dukke opp noen da Fergeli hytteeierforening inviterte til høstsamling på parkeringsplassen ved Storferga lørdag 11. september. Til tross for regnbyger, gruvespill i Malm, Steinkjerfestival og fuglejakt, strømmet det på med folk. Gapahuk og naust ble åpnet så det ble tak over hodet. Hytteeierforeninga sørget for bål, kaffe og kaker. For de yngste var det fiskekonkurranse. Resultatet ble kun et par napp, men det ble premie til alle deltagere. Det var også anledning til pilkast (darts), og konkurranse i skotthyll. I skotthyll var det 10 (20 personer) deltagende lag med innledende runder og final med de 4 beste lagene. Fergelimester ble laget bestående av Karsten Saugestad og Luige Skrove.  Vinnerne ble premiert. Totalt var det mellom 50 og 60 personer som møtte, og mange positive tilbakemeldinger tilsier at dette vil bli gjentatt. Alle premier som ble utdelt var sponset av Statskog.

Arrangementet ble gjennomført av festkomiteen bestående av Bodil Tverås, Ole Kulstadvik, Bjørg Bankhaug, Roar Brandzæg, Bente og Joar Nordtug, Inger Johanne og Stein Landsem.


Referat styremøte

06.09.2021 Referat fra styremøte 31. august, se under menyknappen Møter.


Fergelivegen

02.09.2021 Fergelivegen ble i dag høvlet hele veien fra fylkesvegen og oppover. Derfor henstilles det spesielt om lav hastighet slik at grusen får «satt seg» skikkelig slik at vi kan beholde en flott veg utover høsten.

Ellers er nå maskinkjører Oddbjørn Aune i gang med å rette opp i skarpsvingen nedenfor den gamle sommerparkeringa på Langvassvegen. Det er også skiftet ut et par stikkrenner ved Lissferga slik at en forhåpentligvis unngår at vannet går over vegen i vårløsninga. Dette blir bra!


Høstsamling i Fergeli.

Koronaen har i lang tid gjort det umulig å samle hytteboerne i Fergeli, men nå prøver vi oss med en samling

lørdag 11.september.

Sted: Parkeringsplassen ved Storferga kl. 17.00

Vi satser på en uformell samling hvor hver enkelt medbringer ev. mat for steking på bål, mens festkomiteen sørger for kaffe og kaker og brus til barna. Bålet brenner hele kvelden.

Aktiviteter:

 • Fiskekonkurranse for barn opp til 16 år.
 • Fergelimesterskap i skotthyll
 • Pilkast

Premiering

Det er begrenset antall stoler så det er fint om noen tar med seg en campingstol.

Ved spørsmål kontakt Bjørg Bankhaug på 411 27 859 eller Inger Johanne Landsem på 924 89 061

Vel møtt til medlemmer og ikke medlemmer i hytteeierforeninga!

Festkomiteen

Bjørg Bankhaug, Roar Brandtzæg, Bente og Joar Nordtug, Inger Johanne og Stein Landsem, Bodil Tverås, Ole Kulstadvik


Fiskeslo

06.08.2021 Det har kommet inn tips til redaksjonen om at det legges igjen en del fiskeslo når folk har vært og fisket og gjort opp fangsten. Fiskeslo må graves ned og ikke kastes i vannet eller bli lagt igjen ved vannkanten. Dette tiltrekker seg åtseldyr og spesielt måker som igjen fører til at det blir mark i fisken og det er ikke ønskelig av noen.


Jaktkort i Fergeli

Pause i jakta, Tore, Kai, Ivar.

05.07.2021 Fra fredag 06.08.2021 kl. 18.00 er det anledning til å søke om jaktkort for småvilt i Fergeli. Søknad sendes til; torbjorn.landsem@gmail.com, og det er «først til møllen prinsippet» som gjelder. Det vil bli samme prinsipp som for forrige år slik at det blir kun 15 kort for både 1. og henholdsvis 2. periode og etter 2. periode blir det tillatt jakt for alle som har kjøpt kort. I søknaden  det oppgis om det er ønskelig med kort for 2. perioden såfremt 1. perioden er fylt opp.

Som i fjor er både orrhøne og røy fredet i hele jaktperioden fram til jul. Det er «baglimit» på 2 ryper pr jeger pr dag og det er kun tillatt med en jeger pr. hund. I tillegg er det en limit på 14 ryper pr. jeger for hele jaktperioden. Jaktkort er kun gyldig sammen med betalt jegeravgiftskort. Jakten for 1.periode starter 10.09.2021 og start for 2.periode 17.09.2021. Jakten avsluttes den 23.12.2021. Kortet koster kr. 1.500,- inkl. m.v.a. for 1. og 2.periode med hund og kr. 1250,- inkl. m.v.a. uten hund. Etter 2.perioden vil det bli anledning til å kjøpe helga-kort (lørdag og søndag) til en kostnad av kr. 375,- inkl. m.v.a. med hund og kr. 300,- inkl. m.v.a. uten hund. Jaktrapport skal sendes tilbake innen 01.02.2022. Ser gjerne at tomhylser blir plukket opp og lagt i sekken:-)

For jakting på predatorer kan alle som har fått tildelt jaktkort på småvilt om ønskelig jakte små rovvilt på samme kort i tillatt periode utover vinteren. Det er den enkelte jegers plikt å undersøke hvilket rovvilt som det kan jaktes på og i hvilken periode.

Fergeli Eiendom, Torbjørn Landsem – Mob.91 662 868


Fjelltur med telt og fiskestang

Steinkjer kommune har et stort utvalg av fiskevann som bør besøkes i sommer. Mange av vannene ligger ved bilveg så det er enkelt å komme til. Andre ligger mer til fjells som krever en liten marsj på noen timer. Her er det bare å velge og vrake, alt etter hva du foretrekker.

Årets første fisketur går til et vann i tidligere Verran kommune, men som nå tilhører Steinkjer. Hit kommer du etter er liten times marsj, akkurat passe for undertegnede da toppformen for sesongen ennå ikke er nådd. Og skal du bære sekk med diverse innhold for overnatting så gjør det sitt til at svetten tidlig kommer fram, i hvert fall når sola har fått temperaturmåleren til å stige godt over 20 grader. Det er sagt at isen gikk for et par uker siden, så tankene går på om ørreten nå er bitevillig eller om den rett og slett ikke vil være interessert i marken som nylig er innkjøpt fra en butikk i byen. Slukeska og slukstanga er også med, sånn i tilfelle.

Vel framme ved vannet blir det gjort en kjapp beskuelse, hvor kan den beste fiskeplassen være? Teltplass skal også finnes. På grunn av langvarig tørke så er bål fullstendig uaktuelt. I stedet er en liten primus med og skal gjøre nytten for steking av fisk og vannkoking, for vann må det være til den nyinnkjøpte Gilde lapskausen, et nytt produkt med frysetørret ingredienser, kun tilsetting av kokende vann. Denne er så fersk at den faktisk ikke er utprøvd av undertegnede tidligere. Vanligvis er det den kjente Real turmat som er med, men denne gangen er det på tide å prøve denne nyheten. Men den får vente til kveldsmaten.

Teltplass blir lokalisert rundt 15 meter fra vannet, på ei lita gresslette som ser tørr og jevn ut. Akkurat plass til teltet som er et lite enmannstelt som også kan brukes som gapahuk, akkurat plass til en person, men lengda bør ikke være spesielt mye over 180 cm. Et Mammut liggeunderlag blir rullet ut og soveposen legges på plass. Da er det klart for fisking.

Først ut med markstanga og ei stor fristende markklyse. Men etter flere kast ser det dessverre ut til at ørreten ikke er spesielt bitevillig. Ikke en eneste antydning til berøring. Markduppen får ligge ute så lenge, og optimismen stiger da en blank atom-sluk blir koblet på snøret. Om den ikke vil ha mark så må det være mulig å få terga den nok til å ta sluken. Monsen har sagt at du ikke trenger sluker og spinnere med all mulige slags farger, bruk blanke. Men det var like dødt der også, ikke ei lita antydning til napp, og markduppen fløt fremdeles godt og glinsa i solsteiken selv om klokka snart passerte åtte på kvelden. Nei, da er det heller tid for å finne fram lapskausen, kanskje vil det gjøre godt med en pause i fiskinga, også for fiskets skyld. La den få fred ei stund. I hvert fall vil det nå gjøre seg med litt mat.

Etter en halvtimes matpause “så er det på han igjen”, slik en viss Eggum synger i en av sine viser. Klokka passerer 10 på kvelden, men ennå ikke et eneste napp. Kjentfolk har sagt at det skal være meget fin fisk i dette vannet, men hva hjelper det når den ikke er bitevillig i det hele tatt. Kanskje har godværet den siste tida virket i negativ retning?  Ennå ligger enkelte snøflekker i dalsprekkene, mulig det er for kaldt i vannet? Flere ulike årsaker surrer rundt i hodet.

Det blir gått til begge sider av teltplassen og prøvd forskjellige steder, men til ingen nytte. Sola har nå gått ned og lufta blir kaldere og vinden stilner. Da blir det i hvert fall ikke noe fisk å få, en får vel bare krype i posen og vente med fiskinga til neste dag. Kanskje blir det bedre med en grytidlig start i morgen? Jeg sitter ei stund i teltåpninga og titter utover blikkstille vann; et andepar svømmer forbi og er mer opptatt av hverandre enn å oppdage at jeg beskuer dem. Rypekakkel høres godt i dalen på andre sida av vannet. Kanskje blir det et godt rypeår? Egglegginga er vel for lengst over og kyllingene er kanskje snart ute av eggene. Da er det i hvert fall en fordel med godt vær og mye innsekter i lynget som rypekyllingene livnærer seg på den første levetida.

I halv sekstida våkner fiskeren med små drypplyder på teltduken. Regn. Lyden fra regndråpene er økende og ei lita regnskur er i anmarsj. Kanskje dette ville gjøre susen på fisken? Regnet forsvinner like fort som det hadde kommet, etter bare et kvarters tid. En kjapp frokost blir unnagjort. Slukstanga tas fram først, forhåpningen om at den helblanke atom-sluken vil gjøre susen dukker opp igjen. Første kast går akkurat slik som samtlige kast i går kveld, men så, på andre kastet sitter sluken fast. Bunn-napp, nei så sannelig, rykkene kjennes godt i slukstanga. Etter en kortvarig kamp ligger en fin ørret i lyngen, kanskje ca en halvkilos kar dette, tenker jeg. Denne skal bli god etter en tur i stekepanna.

Servert på Røros flatbrød med tyttebær og med Røros-smør ble dette en smaksopplevelse. Akkurat slik som du nå forestiller deg. Denne ene ørreten forandret fisketuren fra fiasko til suksess.

Saka har stått i juni-utgaven av magasinet Bil & Fritid v/Ole Vanebo


Bålforbud

30.06.2021 I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap


Tilleggsprotokoll fra styremøte 1 – 2020/2021

10.06.2021 Se protokoll under menyen Møter


Støvplager

03.06.2021 Støvplagene etter Fergelivegen har i det siste blitt så plagsom at grunneier for et par dager siden valgte å å foreta salting av veg med Calsium Chloride i +26 C. Støvplagene ble etter dette mye bedre, men det vil likevel bli påført ytterligere et tonn i løpet av kommende helg. Det oppfordres fortsatt til lav hastighet slik at ikke Calsiumen blåser til skogs før den får gjort nytten. Vær også obs på at det er en god del sau etter vegen.


Kultivering av Rundhaugvatnet.

01.06.2021 Kultivering av vatnet har nå startet og med dette må det foretas noen restriksjoner. Fra 01.06.21 er det forbudt med garnfiske og oterfiske og det vil kun være lov med  stangfiske noe som vil være  gratis for alle i år. Det vil bli gitt nærmere regler for fiske når kultiveringen er ferdig.

Fergeli Eiendom, Torbjørn Landsem

Torbjorn.landsem@gmail.com

Tlf. 91662868


Info. Langvassvegen

31.05.2021 Leder i Nordre Langvatnet veilag kan melde følgende:

22.mai hadde styret i veilaget møte. Dette foregikk ved å befare veien fra Stor-Ferga og til parkeringsplassene. Følgende ble vurdert: I vår var veien opp til sommerparkeringen svært hullete. Hullene er fylt igjen. Da denne veistrekningen ble anlagt, ble fundamenteringen gjort for å bruke veien i sommermånedene. Veien var avstengt om våren. Veien ble reparert etter at den ble nedkjørt i forbindelse med bygging av den nye veien til Langvatnet. Styret fant at vi må gruse opp denne veistrekningen. Det vil si fra ovenfor Nessøhytta (tidligere Reinhytta) og oppover mot svingen nedenfor sommerparkeringen. Pål skraper veikantene og bestiller grusing. Denne prosessen er nå i gang og vil bli utført i løpet av de neste to ukene.

Svingen nedenfor sommerparkeringplassen har Torbjørn Landsem planer om å utbedre. Nyveien holder bra stand fortsatt dog med litt justeringer. Videre grusing vil derfor bli vurdert senere.

Bjørn Frosthammer


Tid for hoggormen

28.05.2021 Det har i de siste dagene vært en del observasjoner av hoggorm i Fergeli. Det er typisk at den nå kryper fram fra skjulestedene når det blir litt varmere og sola steiker. Hoggormen er vanligvis ikke spesielt farlig og stikker oftest av når mennesker nærmer seg. Og om den skulle hogge så er det heller ikke sikkert at den sprøyter ut gift da den fortrinnsvis bruker gifta til å bedøve sine bytter. Men et bitt kan være vondt, og man bør alltid oppsøke lege hvis man blir bitt. Noen mennesker kan få allergiske reaksjoner og bør derfor være ekstra på vakt. Hoggormen er fredet i Norge.


Fergelivegen

27.05.2021 Kjøring på Fergelivegen pr i dag betyr endel støvoppvirvling hvor støvet fyker til skogs. Det er uheldig for vegen at finstoffet forsvinner fra vegen. Imidlertid er det planlagt utkjøring av ca 3 tonn med Kalsiumklorid for å avhjelpe problemet, men dette kan først skje når vegen er litt fuktig da det er mest effektivt.

Inntil dette er ferdigstilt henstilles det til alle vegfarende at dette tas hensyn til med ekstra lav hastighet. Dette gjelder såvel biler som utøver frakt som hyttefolk forøvrig.


Sau-slipp

26.05.2021 Da er våre firebeinte venner igjen på tur ut i Fergeli. De første ble sluppet i går kveld og rundt 1000 skal ut i fjellet i området i løpet av de første dagene. Hytteeiere og andre fjellfarende bes vise hensyn til dette, spesielt med tanke på å ha hunder i bånd. I tillegg vet vi at de kan trekke mot hyttene og gjerne finne kvileplass under hyttene om det er mulig. Dette fører ofte til at de kan gå seg fast, så vær nøye med å stenge av eventuelle smutthull.


Kultivering Rundhaugvatnet

25.05.2021 Det ble i helga satt ut garn i Rundhaugvatnet i forbindelse med det nystarta kultiveringsarbeidet i vatna i Fergeli, 12 garn i tre netter. Det ble tatt opp 352 fisk i løpet av pinsa, snittvekt på ca 100 gram. Se øvrig info litt lenger ned på denne sida.


Referat styremøte

20.05.2021 Referat fra styremøte i hytteeierforeninga 6. mai finner du under menyknappen Møter.


Det våres!

12.05.2021 Våren er nå på full fart til å ta over for vinteren i Fergeli. Isen på vannene er på veg bort og skiføret synger nok på siste verset. Gårsdagens skitur i 15 plussgrader var nok den siste skituren denne sesongen. Selv om det fremdeles er en god del snø så er den råtten og du går til bunns enkelte steder, selv med ski på beina. Mange steder er gangplattingene fremdeles under snøen noe som gjør framkommeligheten til fots til en risikabel affære.

Ellers er Fergeli nå på det flotteste og det er meldt god temperatur mot helga!


Kultivering av fiskevann i Fergeli

08.05.2021 For å bedre kvaliteten på fisken i vatna i Fergeli har Fergeli Eiendom besluttet å gjøre ulike tiltak. Tiltakene vil skje i nært samarbeid med tidligere fiskeforvalter Anton Rikstad.

Først ute er Rundhaugvatnet og etter hvert Stor- og Lissferja samt Langvatnet.
Det foreligger søknad om støtte til prosjektet til Steinkjer kommune og etter purring ser det ut som søknaden blir behandlet 28.05.21.
Uansett støtte eller ikke vil prosjektene bli gjennomført.
For Rundhaugvatnet er det foreslått et uttak på 1000 ørret over en treårsperiode – 2021/23. Målsetting for -21 vil være 1500 ørret.
Selve uttaket vil skje med 10 stk 21 mm (30 omfar) garn samt elektrisk fiske i gytebekkene.
Grunneier vil selv ivareta selve utfiskingen i samarbeid med Rikstad og etter hvert vil også han spesielt bistå med det elektriske fiske. Det kan bli noe restriksjoner i tilknytning til ordinært fiske i prøveperioden, men dette vil vi komme tilbake til.
Når det er klart igjen for ordinært fiske vil grunneier sørge for at det blir lagt ut båt ved vatnet som vil være tilgjengelig for alle som løser fiskekort i Fergeli.
Info om prøvefisket vil bli lagt ut fortløpende på FB og nettsiden.
Torbjørn Landsem, grunneier.

Snøføre igjen

23.04.2021 Det har igjen blitt snøføre etter Fergelivegen. Det har kommet en liten 10 cm lengst opp, men det har allerede vært en del trafikk så snøen er for det meste nedkjørt i sporene. Sommerdekk anbefales ikke!


Feil rettet!

21.04.2021 Det opplyses nå om at feil på mobilsignalene i Fergeli ble rettet kl 12.00 i dag.


Feilsøking mobilsignaler Fergeli

20.04.2021 Mange opplevde sikkert dårlige mobilsignaler i Fergeli i helga. Formann Bjørn Asp i hytteeierforeninga har vært i kontakt med Telia og de forteller at de opplever problemer med basestasjon Fergeli og det vil bli foretatt feilsøking i morgen tidlig. Forhåpentligvis er dette utbedret allerede iløpet av morgendagen.


Bar veg

16.04.2021 Fergelivegen er nå 99 % bar og godt farbar. Noen hull er det selvfølgelig etter et variabelt vårvær med skiftende snø, sludd og regn. Når det nå tørker opp vil hullene bli lappet. Skiføret er fremdeles helt topp og været i helga ser ut til å bli helt fenomenalt. God helg!


Påminnelse

08.04.2021 Det er i følge reineiere en god del rein som oppholder seg i Fergeli-området og de ønsker å minne om at det nå er båndtvang for alle hunder. Kalvingstida er nært forestående og det er ikke akseptabelt med løse hunder. Løse hunder kan også være forstyrrende for fugler og annet vilt som nå er i en viktig fase.


God påske

31.03.2021 Styret i Fergeli hytteeierforening ønsker alle brukere av flotte Fergeli ei riktig GOD PÅSKE!

Husk båndtvang for alle hunder!


Båndtvang for hund

28.03.2021 Husk at det er lovbestemt båndtvang for hund i perioden 1. april t.o.m. 20. august. Fugl, vilt og bufe trenger ro og fred i en viktig periode der de er ekstra sårbare.

Reineiere på Fosen ønsker spesielt at dette respekteres da det er en god del rein i Fergeli-området og kalvingstida er nært forestående.


Linåsve gård

26.03.2021 Like før vegen svinger av til Fergeli ligger det ei melkerampe som vi gjerne anbefaler. Her kan du få masse godt til påskekosen. Linåsve gård pakker varer og avtaler levering på melkrampa eller bringing til Fergeli i covid-stil. Send PM for bestilling, eller tlf./SMS 97981297. Påskepakke inneholder: Burger av boergeit 6pk (750g), Bratwurst 4pk (350g), Elghakk (500g) Pris: NOK 279,- Syltetøy pakke Inneholder: Et glass aprikos syltetøy med stjerneanis og kanel, et glass fikenmarmelade, Bestemors havrekjeks Pris: NOK 240,- Passer perfekt til påskekosen med ost og kjeks.

Våre varer: Burger av boergeit 6 pk (750g) NOK 150,- Bratwurst 4 pk (350g) NOK 60,- Elghakk (500g) NOK 75,- Aprikos syltetøy med stjerneanis og kanel NOK 80,- Fikenmarmelade NOK 80,- Bestemors havrekjeks (ca 240g) NOK 80,- Potetkake (5pk) NOK 40,- Spekepølse av elg (ca 480g) NOK 200,- Spekepølse av hjort NOK 200,- Spekepølse Boersnabben NOK 150,- Vipps nummer 540156.


Støtt våre sponsorer

25.03.2021 Som dere ser så har vi en del annonsører/sponsorer på denne sida. Denne inntekta er gull verdt for hytteeierforeninga. Vi håper at hytte- og fjellfolk i Fergeli støtter opp om våre annonsører og bruker de så langt det er mulig.


Siste stoppested før fjellet

25.03.2021 ML Melland i Sprova har i over 100 år vært siste stoppested før Fergeli. Her har fjellfolket vært innom og handlet inn til turen gjennom generasjoner. Her har folk fått kjøpt fiskekort for Fergeli, og årsavgift for vegen har også blitt betalt inn her hos Magne & Co. I gamle dager da Monrad drev butikken var det også mulighet for å kjøpe seg ei ny fiskesnelle, eller en dupp og noen ekstra angler om behovet var der. Servicen har alltid vært i fokus i denne butikken.

Nå er Joker-butikken en dagligvarebutikk med godt utvalg, gode priser og kundevennlige åpningstider som er et must når en driver butikk, sier Magne. –Nå håper vi at fjellfolket stopper opp hos oss og tar med seg masse påskevarer til fjells. Våre åpningstider finner du i Joker-annonsen på denne nettsida.

God påske til alle, avslutter Magne.


Årsberetning for Nordre Langvatnet veilag for 2020

Styret har i meldingsåret bestått av:

Leder:                         Bjørn Frosthammer

Nestleder:                   Ulrikke Tveraas

Sekretær:                    Marian Brekke Rennan

Kasserer:                    Karsten Saugestad

Varaperson:                Pål Sprauten

Revisorer: Bodil Gjengaard Lein og Berit A. Landsem
Valgkomiteen har bestått av: Øystein Ressem og Guri Ovesen

Antall medlemmer er ved årsskiftet 47.

Styret har holdt 3 styremøter i perioden. I tillegg har vi hatt diskusjon via mail istedenfor styremøter pga coronasituasjonen.

Vi har arbeidet med utforming av oblater, skilting, inngått brøyteavtale, gjort parkeringsavtale for tre hytteeiere ved Stor-Ferga, besiktiget vei og parkeringplasser, fått opparbeidet møteplass mellom Stor-Ferga og sommerparkeringen, gruset opp Nordre parkeringsplass, lagt drensrør og gruset gropa rett etter krysset ved Stor-Ferga. – Og jobbet ovenfor Brønnøysund registret for god kjenning som lag og forening. Vedtektsendring må gjøres for videre arbeid her. Videre har vi fastsatt midlertidig kontingent og satt opp Øystein Ressem og Luige Skrove til å ha ansvar for brøytestikker.

Namsos 170321 – Bjørn Frosthammer, leder

regnskap 2019-2020 revidert                  Saldo 2019-2020 revidert

 


Like før skuddet går! Foto Ole Vanebo

Rapport fra høstjakta

24.02.2021 Grunneier har nå fått inn de fleste jaktrapportene fra høstens småviltjakt. Det er skutt 76 ryper, 5 orrhaner, 1 tiur og 4 harer. Altså er det en økning i skutt vilt fra forrige år. Dette tyder på en oppgang i bestanden da antall jegere er nogenlunde likt. La oss håpe på en fin vår, så vil nok de fleste av kyllingene få en god start. Det er også meldt om at det er skutt en god del rev i området i vinter.

NB: de som ennå ikke har levert rapport må snarest melde fra til grunneier. Fangsrapport er et krav for å få tildelt jaktkort til høsten.


 

Snøskredfare

15.02.2021 Det er nå ekstremt stor snøskredfare etter helgas snøfall. Fergeli har stort sett vært forskånet mot skred, men det er nå stor fare for skred i utsatte helninger. Bildet er fra et ras som gikk i Øyenskavelen på søndag.

 


Regnskap nye Fergelivegen 2020

14.02.2021 Grunneier rapporterer om at regnskap for Fergelivegen 2020 er godkjent av Steinkjer kommune. Fra 2019 ble det overført et underskudd på ca. 8000,-.

Mye snø på etterjulsvinteren som varierte med regn førte til store brøyte- og strøutgifter. Sommervedlikeholdet med lapping av hull og skraping/høvling er sikkert noe likt for hver sommer, litt ekstra ble det imidlertid da det støvet ganske mye utover sommeren og det ble strødd på kalsium for å bedre på dette noe som etter hvert virket positivt. Denne kostnaden alene kom på i underkant av 20 000,-. Førjulsvinteren 2020 ble ganske snøfattig så her ble det spart en del i forhold til «normalen». Totalt for året kom brøyte- og strøutgifter på 157 000,-. Andre utgifter er stort sett sommervedlikehold som lapping av hull, høvling, rensing av grøfter og stikkrenner, setting/opptak av brøytestikker, skilting m.m. Totale utgifter for Fergelivegen 2020 kom på 333 000,-. Inntekter fra vegavgift kom på 342 300,-. Altså et samlet overskudd på kr 9 300,- som overføres til 2021.

I år er det planlagt diverse arbeider på vegen fra Storferga og forbi Lissferga opp mot parkeringa ved Tverelva. I tillegg skal 90-gradersvingen nedenfor sommerparkeringa på Langvassvegen utbedres.

Fullstendig regnskap ligger hos Steinkjer kommune.

Grunneier ønsker å takke for et godt samarbeid med hytteeierforeninga gjennom året.


Mye snø

13.02.2021 Det har sist natt kommet en god del snø i Fergeli, og det er meldt mer snø i ettermiddag og til natta. De fleste hyttene har vel stått en vinterdag før, men det er nå en god del snø på mange hyttetak, bare så det er nevnt.


Helga-rapport

12.02.2021 Det meldes om flott vinterveg utover til Fergeli. Det er skiløype fra Stor-Ferga og utover til Nilsengtangen på Langvatnet. Det er også skuterspor fra Stor-Ferga og utover i retning Rundhaugvatnet etter sommerstien, denne går helt til Sprovsetertjærn. Etter som det fremdeles er overvann på isene så er det ikke kjørt nye skuterspor på vannene. I følge skuterkjører så er det idag strålende sol i fjellet, men vær obs på at det meldes en del snø og vind i natt og i morgen lørdag, så løypene vil trolig fort bli borte.

Ha ei fin helg i fjellet!


Ny sponsor

03.02.2021 Vi har i dag inngått sponsoravtale med en ny byggevareleverandør. I år er det Byggern Malm som trår til og sponser oss med noen kroner. Daglig leder hos Byggern Malm, Jan Roger Aasland, lover at de skal være meget konkurransedyktige i forhold til priser, både på enkeltvarer og byggeprosjekter og håper at mange kunder fra Fergeli-området tar turen innom. -Handler du her så kan du også låne en av våre hengere eller vi kan også tilby bringing av byggevarer til en hyggelig pris gjennom vårt transportfirma, sier Aasland.


Medlemskontingent 2021

27.01.2021 Det er nå utsendt info om betaling av medlemskontingenten i hytteeierforeninga for 2021. Beløpet er uforandret fra i fjor. Flesteparten av hyttene er representerte i vår felles forening, noe vi setter stor pris på. Inntektene til foreninga går til fellesskapet, nå i vinter ble det innkjøpt ny slådd til 24000,-, og skuterkjørerne som kjører opp løyper skal også ha godtgjort sine utgifter. Derfor ønsker vi også nye medlemmer/hytteeiere velkomne i foreninga, info om medlemskap kan leses under menyknappen «Medlemmer».

Som det står i den utsendte kontingent-infoen, så er det mulig for de som ønsker det å betale inn et ekstra beløp som støtte til foreninga.


Skiløyper

16.01.2021 Da er nyslådden tatt i bruk og skiløype er nå kjørt opp fra Storferga om Rundhaugvatnet, Langvatnet og nedover igjen. Det er også skuterspor opp til Setterstjern.

Vi håper på stabilt og godt skiføre utover så blir det anledning til mange fine skiturer i flotte Fergeli.


Snøskuter-transport Fergeli

Tore Vanebo med ny snøskuter levert av Hjelde maskinservice på Snåsa. Tore og Ivar blir våre transportører i vinter.

02.01.2021 Det er også i år Ivar Magne Vanebo som står for snøskuter-transporten i Fergeli. Nytt av året er det at han har fått med seg Tore Vanebo som medhjelper med egen skuter. Dermed skulle all hyttetransport være sikret, både for folk, proviant, ved, materialer m.m. Tlf.nr. til kjørerne finner du under menyknappen «Varetransport» øverst på sida.

Hytteeiere med godkjent byggetillatelse fra Steinkjer kommune kan søke grunneier om å bruke egen skuter til kjøring av materialer.

 

 


Ny slådd

23.12.2020 Hytteeierforeninga bruker nå 24 000,- på kjøp av ny slådd. Dette vil komme alle skifarende i Fergeli til gode, slådden er på 1 meter og 60 cm bredde og sporlegger kan hektes på bak. Nå mangler vi bare snø! Ha ei riktig god jul, alle brukere av Fergeli.


Årsmelding

16.12.2020 Årsmelding er nå lagt ut under Menyknappen «Årsmelding» øverst på sida.


Styremøte

16.12.2020 Referat fra styremøte 10. desember 2020 ligger under Menyknappen «Møter».


Oblater for vegavgift 2021

14.12.2020 Det kan nå kjøpes oblater for 2021. Det er ingen endringer fra 2020.

 • Betale som før via nettbank kr 2000,-, k.nr. 4448.14.19287, og få oblat i posten. Oppgi navn, adr., reg.nr, mail.
 • Det kan også betales via Vipps «Bomveg Fergeli» eller kortnummer 563534. Oppgi navn, adr., reg.nr, mail.
 • Det er halv pris for bil nummer to.

Medlemskap i hytteeierforeninga

05.12.2020 Flere hytter i Fergeli har i det siste skiftet eiere og om noen ønsker å melde seg inn i hytteeierforeninga så kan info ses i menyknappen Medlemmer på linja øverst.

Foreninga er ei felles forening for hytteeierne i Fergeli og godt over 100 hytter er representert og vi vil gjerne ha flere medlemmer. Foreninga drives godt økonomisk med ei beholdning på over 100 000,-, takket være medlemskontingent og annonseinntekter fra denne nettsida. Foreninga gir gjerne økonomisk støtte til tiltak for fellesskapet, bl.a. er det gitt tilskudd til innkjøp av materialer for sti til Langvatnet nord og til Setterstjern, samt gangbro over Tverelva til Finnlia.

Vi minner om at det er inngått rabattavtaler med både leverandøren av propangass, LPG på Sørsileiret, samt hyttebutikken på Nordsileiret i Steinkjer. Er du medlem av hytteeierforeninga får du rabatt på alle handler hos disse to firmaene.


Ny brøyter i vinter

15.11.2020 Marius Stjern Vanebo har gjort en fabelaktig jobb som brøyter av Fergelivegen, og har holdt vegen åpen selv om været har vært krevende til tider. Vegen har stor høydeforskjell og forholdene nederst og øverst kan være vidt forskjellige med snø på fjellet og regn i bygda, men Marius har så langt det har vært mulig holdt vegen framkommelig hver eneste dag. Nå er det Rikki Sæther som overtar brøyting og strøing. For sikkerhets skyld så kan det kanskje være like greit å lagre hans telefonnummer i tilfelle behovet skulle være til stede. Rikki, mobil 952 46 149.


Naust Storferga

01.11.2020 Den nye naustrekka ved Storferga er nå ferdigstilt. Alle de seks naustene ble raskt solgt til hytteeiere i området. Til de som ble for sene i denne omgang, så skal det bygges tilsvarende rekke ved siden av denne. Byggestart vil bli til våren. Kanskje er det på tide å melde interesse allerede nå? Foto: Aasmund Sprauten

 


Oppgradering Storferga

22.09.2020 Som nevnt i sak under pågår det nå en ganske omfattende restaurering og oppgradering av fellesområdet ved Storferga. Aasmund Sprauten fra hytteeierforeninga er primus motor og er her i gang med å skifte ut stolper på sitteplassen. Nye benker, bord, vindskier skal på plass, samt nytt torvtak.

Stolpene på oppslagstavla er også byttet ut og nytt torvtak er pålagt. I tillegg er det ryddet rundt gapahuken og det skal fylles på med pukk foran. Videre skal det ryddes enda mer ned mot vannet der vegetasjonen er tettest. Dette blir flott! Takk til Aasmund som har tatt på seg ansvaret for utførelsen.


Dugnad Langvatnet Nord

20.09.2020 Dugnadsånden er stor i Færgeli hytteeierforening. Etter at det ble anlagt vei fram til Langvatnet ble det ikke behov for den gamle plankestien fram mot Ovesenbukta. Pga at det ble brukt sviller og trykkimp materiale ble det vedtatt i styret at det var nødvendig med en dugnad for å fjerne stien. Vi innkalte til dugnad og var selvfølgelig spent på oppmøte. Det ble over all forventning. Det kom folk fra nesten alle hyttene som hadde parkeringsplass på nordsiden av Langvatnet. I tillegg til å fjerne den gamle plankestien utførte vi også dugnad på parkeringsplassen. Tre lass med subbus og med god hjelp av Pål Sprauten med traktor lånt av Torbjørn Landsem, ble plassen grei. Problemet med parkeringsplassen er at den er dårlig drenert, så vi håper å få hjelp av Olav Tverås som var entreprenør, til å legge kulvert ved innkjøringen  på parkeringsplassen. (Info.: Bjørn Frosthammer) (Fotos: Bjørn Asp)


Oppgradering Storferga

18.09.2020 Det foregår nå en storstilt oppgradering av fellesområder ved Storferga. Dette skjer i regi av hytteeierforening og primus motor er Aasmund Sprauten. Oppslagstavle, gapahuk og benkene får nå en oppshining og pukk skal påkjøres på enkelte steder, trær og kratt fjernes m.m.

Nærmere info. kommer etter hvert.

 

 


Småviltjakta starter

09.09.2020 I morgen 10. september starter småviltjakta i Fergeli. Så om noen observerer folk med gevær så er dette grunnen. Noen smeller vil nok også høres. 15 jegere og noen fuglehunder vil da innta heiene i området.


Årsmøte utsettes

08.09.2020 I vedtak fra styret i møte 2.9.2020 er det bestemt: Årsmøtet utsettes 1 år til høsten 2021 pga Covid-19.

Alle valg i år utsettes/ alle innehar sine  verv  til årsmøte 2021. Årsberetning og regnskap skrives og legges ut på hjemmesida.


Referat styremøte

08.09.2020 Referat fra styremøte 2.9.2020 er nå lagt ut under menyen Møter.


Merking av turstier i Fergeli

02.09.2020 Færgeli Hytteeierforening har inngått avtale med grunneieren i Fergeli Eiendom, Torbjørn Landsem, om rydding, skilting og merking av de mest brukte turstiene i området. Den foreløpige planen går ut på å rydde og merke disse traseer: Til Setterstjønna, Lissferga, Rundhaugvatnet og Langvatnet.

Det er også mulighet å få satt opp merking av «rundturløypa», skiløypa Storferga-Langvatnet-Storferga. Det er planlagt å stedmerke: Storferga, Lissferga, Tverrelva og Langvatnet med skilt. Det er også planlagt å oppgradere oversiktskartet på info-tavla ved Storferga med inntegning av ny veg og merka turstier. Bildet viser et eksempel på hvordan det er gjort i Sør-Beitstad.

Det understrekes at dette er fase 1, det vil bli løpende vurdert om flere turer blir ryddet og merket. Skiltingen og merkingen (+ ryddingen) vil skje etter mal fra Turistforeningen m.fl., og retningslinjene er hentet fra «Turhåndboka».

Det er innhentet pristilbud på skilt, stolper og diverse. Det er også verdiberegnet dugnadsverdi på prosjektet. Søknad om tilskudd vil i løpet av høsten bli sendt til respektive tilskuddsgivere.

Færgeli Hytteeieforening vil med dette bidra til å utvikle og tilrettelegge Fergeli for enda flere «glade» brukere.

GOD TUR


Nye naust

02.09.2020 Det bygges nå 12 naust på parkeringsplassen ved Storferga. Grunnarbeid og støping av plate på det ene bygget er nå ferdig og reisverket er godt i gang. Det blir to bygg a 6 naust i hvert, totalt altså 12 naust. Noen av naustene er allerede avsatt til interesserte hytteeiere i området, men flere er fremdeles ledige. Her er det først til mølla som gjelder. Ta kontakt med grunneier for nærmere info.

 

 


Middels multeår

09.08.2020 Det rapporteres om et middels multeår i Fergeli. Ikke svartår og ikke toppår, men nok til at flere er godt fornøyd med resultatet. Ellers meldes det om til dels store rypekull noe som tegner bra i forhold til høstjakta. Det finnes ennå ledige jaktkort både for 1. og 2. periode.


Jaktkort Fergeli for 2020

27.07.2020 Fra fredag 07.08.20 kl. 18.00 er det anledning til å søke om jaktkort for småvilt i Fergeli. Søknad sendes til; torbjorn.landsem@gmail.com, og det er «først til møllen prinsippet» som gjelder. Det vil bli samme prinsipp som for forrige år slik at det blir kun 15 kort for både 1. og henholdsvis 2. periode og etter 2. periode blir det tillatt jakt for alle som har kjøpt kort. I søknaden det oppgis om det er ønskelig med kort for 2. perioden såfremt 1. perioden er fylt opp.

Som i fjor er både orrhøne og røy fredet i hele jaktperioden fram til jul. Det er «baglimit» på 2 ryper pr jeger pr dag og det er kun tillatt med en jeger pr. hund. I tillegg er det en limit på 14 ryper pr. jeger for hele jaktperioden. Jaktkort er kun gyldig sammen med betalt jegeravgiftskort. Jakten for 1.periode starter 10.09.2020 og start for 2.periode 17.09.2020. Jakten avsluttes den 23.12.2020. Kortet koster kr. 1.500,- inkl. m.v.a. for 1. og 2.periode med hund og kr. 1250,- inkl. m.v.a. uten hund. Etter 2.perioden vil det bli anledning til å kjøpe helga-kort (lørdag og søndag) til en kostnad av kr. 375,- inkl. m.v.a. Jaktrapport skal sendes tilbake innen 01.02.2021. Ser gjerne at tomhylser blir plukket opp og lagt i sekken:-)

For jakting på predatorer kan alle som har fått tildelt jaktkort på småvilt om ønskelig jakte små rovvilt på samme kort i tillatt periode utover vinteren. Det er den enkelte jegers plikt å undersøke hvilket rovvilt som det kan jaktes på og i hvilken periode.

Fergeli Eiendom, Torbjørn Landsem – Mob.91 662 868


Styremøte

20.06.2020 Referat fra siste styremøte er nå lagt ut under menyen «Møter»


Vegstøv

09.06.2020 Det har vært en god del vegstøv etter nye Fergelivegen, men det er i dag kjørt på kalsium som skal binde støvet. Da er det en stor fordel at folk som ferdes holder lav hastighet slik at kalsiumet får tid til å «sette seg» og vi kan få en støvfri veg.

Det har vært en del hull på parkeringsplassen Nord ved Langvatnet, men dette er også utbedret nå.


Flotte Fergeli

05.06.2020 Nok en fantastisk dag i Fergeli, steikende sol og foreløbig ingen plagsomme insekter. Temperatur rundt 20 grader og snøen har fått fart på seg. Det er nå trillebårføre på det meste av plattingene, kun noen små snøflekker klorer seg fast. Vi ser fram til en strålende sommer og de fleste av hyttene vil nok få godt med besøk nå når vi skal feriere på hjemlige trakter denne sommeren.


Snart isfritt

26.05.2020 Isen er seig i år, men holder nå på å slippe taket. På Stor-Ferga er det nå kun et lite flak igjen, på Liss-Ferga er det rent i den sørlige delen og fremdeles is i den nordlige.


Husk båndtvangen

20.05.2020 Husk at det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august. Det er en del unntak, for hunder i reindrift, bufehund og hunder brukt i aktiv tjeneste i politi-, toll-, militær- og redningsarbeid. Det er nå spesielt viktig da det er reinkalving, fuglene skal legge sine egg, og snart skal flere hundre sau ut i området.


Tverelvbrua revet

19.05.2020 Det informeres til alle hytteeiere og fjellfarende i Fergeli at brua over Tverelva (etter gammelvegen) ble revet sist helg. Rivinga er godkjent av alle impliserte parter, grunneiere, kommuner og som siste instans ble rivinga godkjent av Fylkesmannen i Trøndelag i mars i år.

 

 

 


Nye naust

09.05.2020 Det skal i sommer bygges 12 naust ved den store parkeringsplassen ved Stor-Ferga. Det oppføres i 2 bygg a 6 naust i hver. Her er det anledning for hytteeierne i området å skaffe seg naust, flere har allerede benyttet seg av sjansen og bestilt. De som synes dette kan være av interesse må snarest henvende seg til grunneier Landsem på tlf. 916 62 868. Her er det førstemann til mølla og gravearbeidene starter umiddelbart!


Fin tid i Fergeli

21.04.2020 Det er nå fantastisk flott i Fergeli, skiføret kan ikke bli bedre og det er fremdeles mye snø. Vegen er nyhøvla og er bar og for det meste tørr.


Retningslinjer for motorferdsel i utmark

12.04.2020 Steinkjer kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark som nå også blir gjeldende i Fergeli.

Se retningslinjene!


God påske!

Styret ønsker alle medlemmer en riktig god påske – enten man kan være på hytta eller ikke ! For de som skal og kan bruke hytta og fjellet , håper vi veien har god fremkommelighet både til og fra.

Vennlig hilsen

Bjørn Asp,leder


Påskehandel

Vi minner om at alle medlemmer i hytteeierforeninga har 10 % rabatt på kjøp av propan til hytta hos LPG på Sørsileiret i Steinkjer. Trenger du utstyr til hytta så har vi også rabattavtale hos Steinkjer varme- og hyttesenter. Så det lønner seg å være medlem i hytteeierforeninga!


Båndtvang for hund

01.04.2020 Det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august. Det er en del unntak, for hunder i reindrift, bufehund og hunder brukt i aktiv tjeneste i politi-, toll-, militær- og redningsarbeid.


Scootertransport

Har du behov for scootertransport av varer, ved og materialer, se under menyknappen «Varetransport».


Kjøp av dagskort på Fergelivegen

17.03.2020 Mobilselskapet som samordner betaling for dagskort via mobil til Fergeli har reorganisert og økt administrasjons-prisene med 10-gangen noe som vi fikk beskjed om i dag. Det vil derfor i løpet av kort tid kun bli mulighet til å betale dagskort med Vipps. Det skal som før benyttes vegkort, som ligger i kassen på bomstasjonen, for nødvendig utfylling og legges i bilvinduet som før.

Vegkortene vil bli revidert og lagt i bomkassen i løpet av kort tid.

Fergeli Eiendom


Melding fra grunneier:

15.03.2020 Det forutsettes at alle har fått med seg de kritiske forholdene Norge er i grunnet Corona viruset. Siste melding fra myndigheten er tydelig på at de vil at hyttefolket skal holde seg hjemme og ikke benytte hytten. Foreløpig lyder forskriften på å forby folk å være på hytta i en annen kommune, men dette kan fort bli forandret og hyttefolket oppfordres til fortløpende å følge med på nyhetene hva regjeringen vedtar etter hvert.

Grunneier vil i samråd med hytteforeningen vurdere muligheten for å stenge vegen såfremt påleggene fra regjeringen ikke overholdes. Alle anmodes til å forholde seg til påleggene som har kommet i dag.

NRK: REGJERINGEN VIL FORBY FOLK Å DRA PÅ EN HYTTE I EN ANNEN KOMMUNE.

 Regjeringen vil i dag vedta en ny forskrift som forbyr folk å være på hytta i en annen kommune enn der de bor. Det opplyser helseminister bent Høie til NRK søndag ettermiddag. Det betyr at folk kan tvinges hjem fra hytta med loven i hånd om nødvendig, skriver statskanalen.

Fergeli Eiendom


Regnskap Fergelivegen

For de som er interesserte i regnskapet for Fergelivegen så ligger det ute offentlig på Steinkjer kommunes postliste.


Kjøring/parkering Langvassvegen

Det er nå satt opp skilt for veien fra Storferga og til Langvatnet og ved parkeringsplassene ved Langvatnet. Disse er satt opp for at kun de som har betalt for veien og vedlikehold av veien, skal ha den tilgangen de har betalt for.

Vær vennlig å respekter skiltene. Bjørn Frosthammer ( leder i Nordre Langvatnet veilag)


Referat

Referat fra styremøte 13. februar er lagt ut under menyen «Møter».


Propan-avtale

12.02.2020 Fergeli Hytteeierforening har idag inngått avtale med LPG (på Sørsileiret, Steinkjer) om avtale på propan. Alle medlemmer av hytteeierforeninga får 10 % rabatt på alt av propankjøp.


Skutertransport

Det meldes om at skuterkjørerne, Pål og Ivar, er parate. Telefonnummer til dem finner du under menyen «Varetransport».


Brøyting og vedlikehold av Fergelivegen

05.02.2020 Det meldes idag om fin og godt farbar vinterveg inn til Fergeli og helt inn til Langvatnet. Det har de siste dagene vært varierende vær med både snø og regn, men brøyteansvarlig Marius Stjern Vanebo gjør en formidabel jobb for å holde vegen i best mulig stand også på vinteren. Vi minner igjen om at Fergelivegen er en skogsbilveg klasse 3 og brøyter forholder seg til at det skal brøytes ved minimum 15 cm snø som er vanlig standard på slik veg. Brøyter bor i området og følger godt med på forholdene, men kan kontaktes direkte ved behov. Vær obs  på at det koster en del for hver brøyte-tur  og at vi ikke ringer til brøyter om det strengt tatt ikke er nødvendig. Det kan i så fall føre til økte vegavgifter.

Når det gjelder vegen fra Stor-Ferga og opp til Langvatnet styres nå denne av et eget veglag med eget styre og eventuelle spørsmål angående denne rettes direkte til veglaget ved leder Bjørn Frosthammer og ikke til grunneier. I henhold til intensjonsavtale med grunneier vil kun de som har betalt tilknytningsavgift/engangsinnbetaling ha adgang til å benytte veien.

Husk også at det pågår kjøring med tømmerbil på 40 tonn og at det tas hensyn! Det er brøyta ut flere møteplasser.


Jaktrapport småviltjakta

04.02.2020 Opptelling etter innrapportert resultat viser at det ble skutt ca 50 ryper, 3 orrhaner og en hare siste jaktsesong. Den som hadde flest ryper hadde skutt 12 ryper. Det var forholdsvis lite ryper å se tidlig i sesongen, men flere på senhøsten. Dette burde love godt for en god jaktsesong til høsten.

NB: Det mangler fremdeles et par innrapporteringer og det opplyses om at de som ikke leverer rapport ikke kan forvente å få kjøpt kort kommende høst.


Tømmerkjøring

27.01.2020 Grunneier ønsker å gjøre oss oppmerksom på at det denne uka vil bli omfattende kjøring med tømmerbil på Fergelivegen og ber oss som ferdes etter vegen ta hensyn. Det vil bli rundt 40 – 50 turer med tømmerbil med rundt 40 tonn på hvert lass og det må til enkelte tider påregnes litt ventetid.

Det kom i helga henvendelser om at Fergeli-vegen måtte brøytes grunnet mye snø, men brøyter hadde fått beskjed om å la være å brøyte for å få best mulig kjøreforhold for tømmerbil denne uka og unngå blankis. Vegen ble likevel brøyta etter henvendelse fra hyttefolk.


Regnskap Fergelivegen

27.01.2020 Det meldes fra kommunen i dag om at regnskap for Fergelivegen er godkjent av kommunen for perioden 01.07.-31.12.2019.. Inntekt kr. 156.783 og utgifter kr. 165.009. Et lite underskudd på kr. 8.226 føres over til regnskap for 2020.

Som de fleste vet så har Langvassvegen fra krysset Fergelivegen og utover til Langvatnet et eget regnskap som styres av det nyetablerte veglaget.


Jaktrapport

De som ennå ikke har sendt inn jaktrapport for siste sesong bør gjøre det snarest. De som ikke sender inn vil ikke ha adgang til kort til høsten.


Savnet

21.01.2020 Terje Selen savner hunden Tale som nå har vært borte i over 2 uker. Terje har fortsatt håp om å finne igjen hunden sin og ber oss som ferdes ute i Fergeli om å være obs og titte under hytter og uthus eller hvor det måtte være. Fergeli er ikke langt unna der hunden forsvant og Terje er meget takknemlig for tips og hjelp til å finne hunden.

 


Fiskekort 2020

Det er nå anledning til å kjøpe fiskekort for Fergeli for sesongen 2020. Se info. under menyen Jakt/fiske.


Stiftelsesmøte

Onsdag 15.1. var det stiftelsesmøte for å etablere et veilag for veien fra krysset med nyveien og opp til Langvatnet.

Det var stort oppmøte, 40 personer totalt. Enstemmige vedtak ble gjort vedrørende avtale med grunneier, godkjenning av vedtekter og valg av tillitsvalgte.

Styret består av: leder Bjørn Frosthammer og styremedlemmene Karsten Saugestad, Ulrikke Tverås og Marian B. Rennan.


Sponsorer/annonsører

15.01.2020 Som dere ser i spalten til høyre så har vi en del sponsorer/annonsører. Vi har nå hatt en ny runde med dem og de er med og bidrar med et vesentlig beløp til hytteeierforeninga. Vi henstiller derfor til at vi som medlemmer bruker disse annonsørene så langt det er mulig. Vi som er medlemmer i foreninga får også en fremforhandlet avtale på alt vi handler hos Steinkjer Varme- og hyttesenter. Rabatten avhenger litt av hva som handles, men avtalen er at alle som er medlemmer i hytteeierforeninga skal få en eller annen form for rabatt.


Takket av

Solfrid Skevik ble nylig takket av som mangeårig styremedlem og sekretær i hytteeierforeninga. Vel fortjent blomster ble overlevert. Takk for innsatsen!

Foto: Mona Asp

 


Info. fra arrangementskomiteen

P.g.a. liten interesse for festene i februar har festkomiteen besluttet å arrangere en samling på parkerinsplassen ved Storferja i slutten av mai/starten av juni. Informasjon om dato og opplegg vil bli lagt ut på hjemmesida når det er klart.

Vi minner også om at årets isfiskekonkurranse skal foregå på Lissferja. Det er hytteeierne ved Lissferja som har ansvar for arrangementet.


Er du ennå ikke medlem i hytteeierforeninga?

BLI MEDLEM NÅ!

Dersom du ikke er medlem kan du melde deg inn ved å betale årskontingent på kr. 300,- til konto 4410.37.38455. Husk å oppgi navn på eier og eventuelt medeier. Mailadresse kan også sendes til gbenum@hotmail.com

Hilsen styret


Styremøte

Referat fra styremøte 9. januar ligger under menyen «Møter». Nytt konstituert styre, se under menyen «Styret»


God jul

Redaktør og styret ønsker alle i Fergeli ei riktig god jul og et godt nytt fjellår! Husk småfuglene!


Vegavgift 2020

Dagskort.

 • Betale som før via dagskort som ligger i bomstasjonen, personbil kr 130,-, stor bil 150,-.
 • Nytt er at det også kan betales bompenger via Vipps. Utsteder heter «Bomveg Fergeli» og du kan søke opp navnet eller bruke kortnummer 563534.

Det vil bli satt opp plakat på bomstasjonen.

Årskort.

 • Betale som før via nettbank kr 2000,-, k.nr. 4448.14.19287, og få oblat i posten. Oppgi navn, adr., reg.nr, mail.
 • Det kan også betales via Vipps «Bomveg Fergeli» eller kortnummer 563534. Oppgi navn, adr., reg.nr, mail.
 • Oblater for årskort 2020 har ankommet slik at de som ønsker kan bestille nå.

Kjempefin vinterveg

11.12.2019 Det kom en god del snø i Fergeli siste døgn, mellom 20 og 30 cm. Vegen er nå nybrøyta helt opp til parkeringa ved Langvatnet og er i meget fin forfatning. Bildet er fra den gamle sommerparkeringsplassen og oppover nyvegen.


Vegforlengelse til Langvatnet

08.12.2019 Vegforlengelse  til Langvatne har fått stor oppslutning  og veien er fullfinansiert . Selv om noen ble litt forsinket i forhold til en kort innbetalingsfrist , er pengene nå på konto og vi er istand til å betale kostnadene for vegen.

Det arbeides fortsatt med utvidelse av parkeringsplass Nord, men også dette arbeidet er i sluttfasen. Veien har så langt i vinter hatt god fremkommelighet.

Vi regner med å underskrive vegavtale med grunneier før jul. Videre vil  vi sende ut invitasjon til stiftelsesmøte til alle bruksberettigede. Stiftelsesmøte  må vedta vedtekter for veilaget og velge et «driftsstyre «.

Vi regner med at stiftelsesmøte vil finne sted i 1. halvdel av januar 2020.

Bjørn Asp, leder for interimstyret


Parkeringsplass utvidet

23.11.2019 Den nye parkeringsplassen ved Langvatnet Nord utvides. Sprenging ble foretatt sist mandag. (Foto Bjørn Asp)

Det meldes også om fin og brøyta veg utover. Snødybde mellom 20 – 30 cm.


Søknad om støtte fra Fiskefondet

22.11.2019 Det er nå innsendt søknad om støtte fra Fiskefondet i Verran kommune. Søknaden ser du i sin helhet her:

Til Verran kommunes fond til vilt, fisk og friluftslivsformål

Søknad om økonomisk støtte til fiskeribiologisk undersøkelse av innsjøer i Fergeli.

Fergelia er et viktig friluftsområde med mange hytter og stor utfart. Området omfatter bla Langvatnet, Rundhaugvatnet, Storferja og Litjferja. Disse innsjøene ble sist prøvefisket for 16 år siden, i 2003. Det var tett bestand av  aure i alle fire vatn og røye var i ferd med å etablere seg (utsatt). Det ble den gang innkjøpt garn og satt i verk utfiskingstiltak og et nytt kontrollfiske var planlagt i 2009. Dette ble ikke gjennomført.  Tilstanden til fiskebestandene i dag er derfor noe uklar.

I samarbeide med Færgeli hytteeierforening og grunneier Torbjørn Landsem er det ønskelig med en fiskeundersøkelse i 2020. Undertegnede er bedt om å gjennomføre dette i august/september neste år. Rapport skal være klar i oktober 2020.

Metodikk:  Standard prøvegarnsserie en natt i Langvatn, Rundhaugvatn, Storferja og Litjferja, til sammen 4 netter.  Elektrisk fiske på gytebekker for å vurdere rekruttering.

Bearbeiding av fiskematerialet og beskrivelse av rekruttering, middelvekter, kondisjon, kvalitet og eventuell parasittering. Rapportskriving med forslag til tiltak.

På denne bakgrunn søkes om tilskudd på kr 30.000 til fiskeundersøkelser i fire innsjøer i Fergeli. Hytteeierforeninga vil bidra med dugnadsinnsats.

Med vennlig hilsen

Anton Rikstad – tidligere fiskeforvalter, nå pensjonist


Innbetaling av engangskostnad vei Langvatnet

Til hytteeiere/tomteeiere Langvatnet

Da er veien til  Langvatnet på det nærmeste ferdig. Det gjenstår noe utvidelse av parkeringsplass Nord, slik at det blir mulig med skråparkering på begge sider. Veien har blitt veldig bra. Det viste seg imidlertid vanskelig å bidra med dugnadsinnsats  under byggeprosesssen. Alt arbeid ble utført maskinelt. Dette betyr at engangs-innbetalingen  for den enkelte hytteeier/tomteeier blir noe høyere enn først antatt. Totale kostnader er kr. 1.022.500. Fordelt på 52 interessenter blir beløpet for den enkelte kr. 19.663. Det forutsettes at alle 52 opprettholder avtale om deltakelse. Dersom ikke alle blir med vil det medføre et høyere engangsbeløp, men dette må vi komme tilbake til.
Grunneier vil ihht avtale betale for de 7 hyttetomtene som er lagt ut for salg. Disse er inkludert i de 52 andeler.
I henhold til intensjonsavtale med grunneier vil kun de som har betalt tilknytningsavgift/engangsinnbetaling ha adgang til å benytte veien.
Så snart veien er finansiert vil vi innkalle til stiftelsesmøte for « Langvatnet veilag» og velge et styre, som får den videre praktiske oppfølging av avtale med grunneier, vedlikehold , dugnader m.v.
Langvatnet veilag vil ha ansvar for drift og vedlikehold av veien. Engangsbeløp kr. 19.663  bes innbetalt til Langvatnet veilag (v/Karsten Saugestad). kontonr. 4212.55.44015 snarest mulig og seinest innen 01.11.19.

For interimstyret for Langvatnet veilag

Bjørn Asp


Årsmøte

Referat fra årsmøte 2. oktober kl 19.00 ligger nå under menyen møter.


Styremøte

Referat fra styremøte 2. oktober kl 17.oo ligger nå under menyen møter.


Sandkasser/elgjakt

Sandkasser på Fergelivegen.

I disse dager er det fint høstvær, men det vil høyst sannsynlig komme dager til vinteren hvor det vil være behov for strøsand. Det er derfor satt ut to sandkasser i de to bakkene med størst stigning som er tenkt benyttet til strøing i tilfelle dette skulle bli nødvendig. Sanden er blandet med salt slik at den ikke skal fryse og det er lagt egnede spader i begge kassene. Etter at det er tatt sand fra kassene er det viktig at lokket blir lukket og at det blir lagt litt ballast på slik at det ikke blåser opp og at det snør/regner nedi.

 


Småviltjegere og høstferierende

04.10.2019 Grunneier melder om at det nå i helga ikke vil bli jaktet på elg, så småviltjegere og høstferierende hyttefolk har fri tilgang til hele Fergeli-området uten å måtte ta hensyn til elgdrev og posteringer. Grunneier og styret i foreninga ønsker alle en riktig god høstferie!


 

Vegskilt Ferjlia

30.09.2019 Det har kommet spørsmål om de nye vegskiltene som nylig har kommet opp. Enkelte mener det burde ha stått Fergeli eller Fergelivegen, istedet for Ferjlia. Grunneier har ingen ting med vegnavn og skilting å gjøre, skiltene er Statens vegvesen sin eiendom. Det har vært korrespondanse mellom Statens Vegvesen og Verran kommune angående riktig navn på skiltene, og Verran kommune har slått fast følgende:

«Ferjlia er godkjent som navn på hyttefeltet i Verran. Den godkjente formen kan uten videre brukes på skilt som peker mot hyttefeltet. Verran kommune arbeider nå med navnsetting av vegen, og denne prosessen skal gjennomføres ihht Stadnamnlova §§ 7, 8 og 9, som en ordinær adresseringsprosess.  Dette innebærer bla a tilrådning fra Språkrådet. Det er derfor mulig å gjennomføre skilting på omsøkt sted med henvisning til hytteområde Ferjlia.  Det bør ikke gjennomføres skilting med «Fergelivegen» fra Fv 17 nå.  Resultatet kan bli at vegen får dette navnet, men prosessen kan også gi et annet resultat.»

Altså vil det ihvertfall foreløbig stå Ferjlia på skiltene.


Nye Fergelivegen

29.09.2019 Siste uke hadde det blitt endel hull i vegen og det ble derfor fylt grus i tilnærmet alle hull. Men, i ettermiddag var i praksis all grus borte og hullene tilbake. Det er tidligere informert om at maks hastighet er 50 km/t, men i tilfeller hvor det kommer endel regn må farten tilpasses slik at ikke grusen spruter ut av hullene. Det anmodes derfor at farten tilpasses forholdene og dette gjelder ikke bare hyttefolk, men alle som ferdes på vegen.

Fergeli Eiendom


Referat fra siste styremøte

Referat fra styremøte 23.9. er utlagt under menyen «Møter»


ÅRSMØTE I FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

ONSDAG 2. OKTOBER 2019 KL 19.00

I JADARHEIM GRENDEHUS

SAKLISTE:

 1. ÅPNING
 2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG 2PROTOKOLLUNDERSKRIVERE
 3. STYRETS BERETNING
 4. REGNSKAP OG REVISJONSRAPPORT
 5. MEDLEMSKONTIGENT/BUDSJETT

¤ Styrets forslag: Kontigenten holdes uforandret, kr. 300,- p.å

¤ Budsjett 2019/2020

 1. INNKOMNE FORSLAG
 2. VALG

a: Valg av 2 styremedlemmer for 2 år

b: Valg av 2 varamedlemmer for2år

c: Valg av styreleder for 1 år

d: Valg av 2 revisorer og 1 varamedlemfor 1 år

e: Valg av 2 medlemmer og 1 vara til valgkomite for 1 år

f: Valg av festkomite med inn til 8 personer

 1. AVSLUTNING

Etter avsluttet årsmøte blir det servering, samt en kort orientering om samarbeidet med NTE om kostnader for mulig strømforsyning til Fergeli.

Steinkjer 23. september 2019

Bjørn Asp

styreleder


Styremøte-referat

Referat fra siste styremøte 2. sept. kan nå leses under menyen møter.


Jakt-tid

04.09.2019 Det gjøres oppmerksom på at det snart er jakt-tid i Fergeli. 10. september går startskuddet for småvilt-jakta og det er solgt 15 jakt-kort for Fergeli for første periode. Altså må det forventes en del jegere og hunder i området og sannsynligvis blir det en del smeller. Elg-jakta starter 25. september.

 

 


Skilting av nye Fergeli-vegen

Det er ikke alle som er like lokalkjente i området, derfor har grunneier nå satt opp to midlertidige skilt som viser vegen inn til Fergeli. Det vil komme permanent skilting når søknad er ferdigbehandlet i de rette forum. Avkjøring er som før fra FV17 i Tørringdalen, deretter er det bare å følge skiltinga.

Til opplysning så har det kommet ønske fra vegentreprenøren om at kjørende etter vegen holder seg langt til høyre på vegen nå i innkjøringsfasen. Dette for at hele vegen skal «sette seg» og dermed unngå at det blir to spor midt på vegen.


Kjøp/salg

Det har kommet forespørsel om vi ikke kan ha en egen rubrikk for kjøp og salg på sida vår. Derfor er det nå laget en egen meny-knapp i meny-linja øverst. Ta kontakt med redaktør om du har noe du vil legge ut.


Jaktkort Fergeli for 2019

Fra fredag 09.08.19 kl. 17.00 er det anledning til å søke om jaktkort for småvilt i Fergeli. Søknad sendes til; torbjorn.landsem@gmail.com, og det er «først til møllen prinsippet» som gjelder. Det vil bli samme prinsipp som for forrige år slik at det blir kun 15 kort for både 1. og henholdsvis 2. periode og etter 2. periode blir det tillatt jakt for alle som har kjøpt kort. I søknaden det oppgis om det er ønskelig med kort for 2. perioden såfremt 1. perioden er fylt opp.

Som i fjor er både orrhøne og røy fredet i hele jaktperioden fram til jul. Det er «baglimit» på 2 ryper pr jeger pr dag og det er kun tillatt med en jeger pr. hund. I tillegg er det en limit på 14 ryper pr. jeger for hele jaktperioden. Jaktkort er kun gyldig sammen med betalt jegeravgiftskort. Jakten for 1.periode starter 10.09.2019 og start for 2.periode 17.09.2019. Jakten avsluttes den 23.12.2019. Kortet koster kr. 1.500,- inkl. m.v.a. for 1. og 2.periode med hund og kr. 1250,- inkl. m.v.a. uten hund. Etter 2.perioden vil det bli anledning til å kjøpe helga-kort (lørdag og søndag) til en kostnad av kr. 375,- inkl. m.v.a. Jaktrapport skal sendes tilbake innen 01.02.2020. Ser gjerne at tomhylser blir plukket opp og lagt i sekken:-)

For jakting på predatorer kan alle som har fått tildelt jaktkort på småvilt om ønskelig jakte små rovvilt på samme kort i tillatt periode utover vinteren. Det er den enkelte jegers plikt å undersøke hvilket rovvilt som det kan jaktes på og i hvilken periode.

Fergeli Eiendom, Torbjørn Landsem/s – Mob.91 662 868


Nye Langvass-vegen

04.08.2019 Den nye  vegen opp fra sommerparkeringa mot Langvatnet vil trolig være ferdig rundt midten av september. Lørdag ble det foretatt to sprenginger av et par fjellknauser og hyttefolket på Langvatnet vil nå få en langt enklere adkomst til hyttene sine, spesielt på vinters tid da det er forslag om vinterbrøyting helt fram. Det er entreprenør Olav Tveraas som står for utførelsen også på denne vegen slik som på den nye Fergelivegen.

 

 


Befaring på nyvegen

16.07.2019 Grunneier melder om at det i dag er avholdt ferdigbefaring av nyvegen og på selve vegen ble det ingen anmerkninger, kun justering av snuplass samt pussing av vegkant på et par plasser.
Mange godord fra kontrollørene fra kommunene som roste prosjektet. Kontrollører, entreprenør, planleggere og grunneier er veldig godt fornøyd.

Etter endt befaring ble det kaffe og kaker i gapahuken. Det er også søkt vegvesenet om godkjennelse angående skilting. Skilt vil komme når dette er i orden. Det ble litt til overs av pukk og slitelag som kan benyttes til framtidig vedlikehold.

NB: Det er 50 km fartsgrense på veien og vi ber om at dette respekteres, både for trafikksikkerhet og vegslitasje.


Nye medlemmer

16.07.2019 Vi har forespørsler fra nye hytteeiere i Fergeli om hvordan man blir medlem av hytteeierforeninga. Da er det bare å sende en epost til vår kasserer Geir Benum: gbenum@hotmail.com Medlemskontingent er for tiden kr 300,- pr år pr hytte.


Ny info fra grunneier 26.06.

26.06.2019 Teknisk sjef Gunvor Aursjø i Steinkjer kommune har i dag, sammen med de aktuelle saksbehandlere i Verran og Steinkjer, vurdert forståelsen av enkelt-tur i bompenge-vedtaket på nytt.

Etter denne vurderingen har grunneier fått beskjed om å gå bort fra de tidligere avgifter på kr. 50,- pr døgn og ut fra dette kan det fastslås at en enkel tur i Fergeli vil koste kr. 130,- uansett lengde av opphold.

Saksbehandlerne i kommunene beklager sterkt ovenfor grunneier at enkelt tur kunne tolkes til dagskort ut fra deres ståsted og det vil komme en redegjørelse fra teknisk sjef Gunvor Aursjø i Steinkjer kommune om dette.

Denne redegjørelsen vil vise at det ikke er grunneier som har tatt seg til rette med hensyn til et dagskort. Dagskortet ble til og med kvalitetssikret to ganger fra grunneier til saksbehandlerne i Verran og Steinkjer kommune før det ble gitt info om dette.  Gunvor Aursjø i kommunen har i kveld gitt en redegjørelse angående bompengesaken. Denne kan du lese under dette.

Vi håper med dette at bompengesaken nå kan legges død.

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem

Torbjorn.landsem@gmail.com

Tlf. 91662868

 

 

Til Fergeli Eiendom

v/Torbjørn Landsem

Redegjørelse angående bompenger i Fergeli:

Formannskapet i Verran fattet i sin sak 16/19 følgende vedtak:

 1. Med hjemmel i vegloven § 56 godkjenner Verran kommune følgende satser for bompengeavgift på Vånnåbuvegen/Fergelivegen fra 19.02.2019:

Årskort:                                                              kr. 2000

Enkelttur personbil:                                         kr.    130

Enkelttur stor bil (buss, lastebil):                  kr.    150

Med hensyn til kort nr. 2 til samme husstand gis det 50 % rabatt på årskortet.

 1. Med hjemmel i samme lov gir Verran kommune tillatelse til at det ved utelatt betalt bomavgift kan det kreves kr 500,- i tilleggsavgift av eieren til kjøretøyet.
 2. Det settes som vilkår at det føres eget regnskap for Vånnåbuvegen/Fergelivegen.
 3. Det settes som vilkår at eventuelle overskudd settes av på et fond for vegen til fremtidig drift.

Steinkjer kommune har i sin administrative behandling av saken fattet samme vedtak.

Vedtakene gir søkeren rett til å kreve bompenger for Vånnåbuvegen/Fergelivegen etter de satser som ble omsøkt.

I søknaden er begrepet «enkelttur» benyttet.  Dette er et begrep kommunene har forholdt seg til i behandling av søknaden i begge kommunene.  Begrepet «enkelttur» er ikke et begrep som er endelig definert verken i vegloven eller tilhørende forskrifter.  Begrepet er heller ikke gjort til gjenstand for vurdering i saken i noen av kommunen.  Det må imidlertid legges til grunn at forståelsen av begrepet omfatter en enkelt tur/retur på vegen.  Eksempelvis vil en hytteeier som besøker hytta for ei helg foreta en «enkelttur» fordelt med tur fredag ettermiddag og retur søndag kveld.

I ettertid har du reist spørsmål om forståelsen av begrepet «enkelttur».  Det er angitt en annen mulig forståelse av begrepet, der «enkelttur» blir vurdert som mulig å forstå som tur/retur i løpet av samme døgn.  Det er imidlertid ikke grunnlag for kommunen å vurdere forståelsen av begrepet «enkelttur» som noe annet enn en tur/retur uavhengig av hvor lenge oppholdet i området varer.  Dersom en forståelse av begrepet som tur/retur i løpet av samme døgn skal legges til grunn, må begrepet «døgnsats» benyttes.  Dette er ikke et begrep som er benyttet verken i søknad eller i kommunenes behandling.

Kommunenes administrasjon har i kommunikasjonen med deg gitt informasjon som har gitt grunnlag for å oppfatte at forståelsen «døgnavgift» aksepteres som forståelse av begrepet «enkelttur».

Dette har gitt deg grunnlag for å kommunisere denne forståelsen ut til hytteeierne i området.  I kommunikasjonen har kommunen vært uklar og dermed gitt deg grunnlag for å kommunisere til hytteeierne i god tro en forståelse det ikke er grunnlag for å legge i begrepet.

Med bakgrunn i dette håper kommunene at i det videre ikke skal være grunnlag for uklarheter om hva som er besluttet.  Det er fastsatt en avgift for tur/retur på kr 130, uavhengig av om oppholdet før retur varer ett eller flere døgn.

Overfor deg vil jeg beklage at det har oppstått grunn til annen tolkning, og jeg beklager den uleiligheten dette har skapt for deg.

26. juni 2019

Gunvor Aursjø

Teknisk sjef

Mob 482 49 142

 


Info fra grunneier.

24.06.2019 Avtalen om bruk av den nye Fergeli vegen mellom hytteeiere og grunneier er basert på at det tas sikte på å betrakte denne som helårsveg. Dette innebærer at veger og parkeringsplasser blir brøytet helt fram til Tverrelva.

I følge vedtak fra Verran kommune vil driftskostnadene på årsbasis ligge rundt kr.310.000, men når vi vet at området vegen ligger i er meget snørikt er dette et høyst usikkert anslag. For å dekke driftskostnadene er det bompengene som skal dekke disse kostnadene. Valget for de som skal benytte vegen og området er enten årskort eller dagskort i tråd med vedtaket fra kommunene. For øvrig registreres det at salget av årskort har sunket vesentlig til fordel for dagskort det siste året.

I samtaler med lederen i hytteforeningen i dag har det tydeligvis nådd fram en del kommentarer og misnøye knyttet til at en må betale for hvert døgn en er inne i Fergeli. Alle må jo selvsagt få komme fram med sin mening, men å påstå at det er ulovlig tas det sterkt avstand fra da saken selvsagt på forhånd er avklart med begge kommuner. Ved at en kjører til Fergeli og opptar parkeringsplass og blir i området på dagesvis ved kun å betale kun for en dag er usolidarisk og medfører at det er de med årskort som først og fremst skaffer til veie midler til vedlikeholdet. Såfremt det ikke kommer inn tilstrekkelig med bompenger kan og vil dette kunne medføre til at vegen stenges i perioder vinters tid. Dette igjen vil medføre at grunneier senere er nødt til å søke om ytterligere forhøyelse av kostnadene med årskortet noe som grunneier ville synes være uheldig. Slik som vedtaket fra kommunene lyder vil regnskapet etter to driftsår vise om det er grunnlag for å øke bompengesatsen ytterligere slik at oppnår inndekning av vegvedlikeholdet. I og med at de første årene er prøveår for å se hvordan inntekter og utgifter henger sammen vil dagskortet bli justert som følgende: Det betales kr. 130,- for det første døgnet og kr.50,- for hvert av de resterende døgnene.

I tillegg opplyses det om at vegen vil være kjørbar fra og med 1. juli som planlagt, men grunnet havari på en knuser vil det det siste slitelaget bli påført innen få dager etter åpninga.

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem

Torbjorn.landsem@gmail.com

Tlf. 91662868


Bompengesatser/bomstasjon

Info fra grunneier 19.06.2019

 1.Bompengesatser.

Som kjent søkte Fergeli Eiendom henholdsvis Verran og Steinkjer kommune om å øke bompengesatsene i tilknytning til den nye Fergelivegen. Dette ble innvilget med satser på kr.2.000 for årskort og kr. 130 for dagskort og satsene kan effektueres når nyveien kan tas i bruk fra 01.07.2019.

De som har årskort og har betalt kr. 1000 og fortsatt vil ha årskort betaler inn kr. 1000 senest 10.07.2019. Det er en del som allerede har innbetalt kr. 2000 og disse er registrert. Når det gjelder bil nr. 2 og som det fortsatt ønsker årskort for skal det betales inn kr. 500 innen 10.07.2019. Kontonummer for innbetaling er som før 4448 14 19287.

Når det gjelder dagskort gjelder følgende. Det betales kr. 130 for et dagskort som gjelder i 24 timer. Såfremt en blir lengre enn et døgn skal det betales ytterligere kr.130 for hvert påbegynte døgn. Det er et felt på kortet hvor både varigheten samt total sum som er betalt skal angis av den som kjøper kortet.

2.Bomstasjon.

Eksisterende bomstasjon ved Tverrelva vil bli flyttet til starten av den nye vegen neste uke. Det vil fortsatt være muligheter for å kjøpe dagskort ved Tverrelva fram til den 01.07. ved at dagskort legges ut i kasse som festes på grinda på broen.

Etter hvert som en kommer i orden og alt forhåpentligvis går som det skal, vil gammelvegen bli stengt og etter hvert vil også broen bli revet.

 

Det kan komme noen justeringer da nyveien skal kontrolleres og godkjennes av kommunene og dags dato er det noe usikkert når dette kan skje og det vil da i så fall komme ny info. Selv om en kan begynne å kjøre på nyveien fra 01.07. vil offisiell  åpning skje noe senere.

 

Fergeli Eiendom

Torbjørn Landsem

Torbjorn.landsem@gmail.com

Tlf. 91662868


Avtale vedrørende bruk av den nye Fergelivegen i Steinkjer og Verran kommune.

Styret har drøftet ordlyd og innhold i avtalen og mener at avtaleforslaget i prinsippet ivaretar hytteeiernes rett til adkomst/bruksrett tilsvarende de rettigheter vi har hatt på gammel adkomstveg. Se sak 41/19 i siste styremøte. Avtalen kan leses i sin helhet under menyen Avtaler.


Styremøte

Referat fra siste styremøte, 12. juni, er å finne under menyen «Møter».


Nyvegen

07.06.2019 Bilde fra Fergelivegen tatt i dag 7. juni. Det foregår knusing av stein etter sprengning, valsing og høvling, utkjøring av bærelag på de siste strekningene. Til slutt utkjøring av slitelag. Pr i dag ser det ut til at vegen kan tas i bruk til den 01.07. Mer info kommer etter hvert.


Styremøte

24.05.2019 Referat fra siste styremøte 22.05.2019 ligger under menyknappen Møter.


Sauen er på plass

24.05.2019 Våre venner sauene er nå på tur ut i Fergeli-området i et stort antall. Som brukere av området oppfordres både hytteeiere og trafikanter i området å ta visse forholdsregler. Sørg for at hytter og uthus er i en slik tilstand at sauene ikke kan krabbe under og sette seg fast. Ta også gjerne en titt under bilen før du starter opp da de små lammene har en tendens til å søke ly og skygge under bilene. Husk også at det er båndtvang for hunder. Ha en fin sommer i Fergeli!


Fiskekort i Fergeli

22.05.2019 Det har kommet spørsmål om hvordan man får kjøpt fiskekort for vannene i Fergeli. Informasjon finner du under menyknappen Jakt/fiske øverst på denne sida.


Rapport fra småviltjakta 2018/19

20.05.2019 Jaktrapport for småviltjakta siste sesong foreligger nå og grunneier kan melde om at det ble felt 55 ryper, 1 tiur og 5 orrhaner. Dette er en nedgang fra forrige sesong og tyder på at det var mindre fugl i fjellet da antall jegere var omtrent det samme. Jegeren med best resultat fikk 13 ryper. Det er fremdeles noen få jegere som ikke har levert rapport og det gjøres oppmerksom på at dette er et krav for å få tildelt kort denne høsten.

 


Fe-rista er flytta

Fe-rista ved Tverelvbrua er nå flytta over til nyvegen. Der fe-rista tidligere sto er det nå fylt opp med grus slik at det skal være uproblematisk å passere. Vegen er her blitt noe smalere, men personbiler skal ikke ha problem med å komme fram. Vegskuldra er også tydelig merket med stikker.

Etter som fe-rista nå er borte så er det viktig at vegfarende er påpasselig med å lukke grinda som snart kommer på plass. Våre venner sauene skal igjen til fjells om få dager!

Fe-rista er nå flytta ned mot bygda, ca 200-300 meter opp i nyvegen som tar av fylkesvegen ved Linåsve gård.

 


Påskeinfo.

12.04.2019 De fleste er kjent med at det kan bli fullparkert på parkeringsplassene nå når det nærmer seg påske. Derfor henstilles det om at eventuelle bilhengere blir fjernet så de ikke unødvendig tar opp parkeringsplasser. Grunneier opplyser om at nyvegen ned mot Liss-Ferga også kan benyttes til parkering om nødvendig.

Når det gjelder «gammelvegen» nord for Liss-Ferga så vil denne bli utbedret rett over påske. Overflatevann har gravd ut litt av vegbredden, men dette vil altså bli tatt tak i når påsketrafikken har gitt seg og vegen har tørket opp litt mer.

Påskens faste isfiskekonkurranse går i år ut grunnet dårlig is på Liss-Ferga.

Styret og redaktør ønsker alle ei riktig god påske i Fergeli!

 


Påsketransport med snøscooter

11.04.2019 Snøscooterkjørerne informerer om at det fremdeles er farbart med snøscooter, men de anbefaler at de som skal ha oppkjørt varer bør ta kontakt ganske kjapt. Nattekulda har gjort sitt til at snøbroa fremdeles er holdbar de fleste steder. Det forventes en god del kjøring i helga og kjøring bør bestilles på forhånd for å unngå lang ventetid. Se under menyknappen «Varetransport» for telefonnummer til kjørerne.


Utvidelse av Langvassvegen er i gang

10.04.2019 Maskinfører Bjørn Tore Aune er nå godt igang med utvidelse av Langvassvegen. Etter et par dagers arbeid er det allerede gjort mye og det er nå tydelig å se hvor den ferdige vegen skal gå, også opp til den planlagte parkeringsplassen i nordøst.


Støttespillere

05.04.2019 Som dere ser så har vi en del støttespillere/annonsører som er med og støtter opp om hytteeierforeningen. Beløpene varierer litt, men oppsummert så monner det bra. Så fremt det er mulig så oppfordrer vi til å bruke våre samarbeidspartnere, eksempelvis så tilbyr Steinkjer Varme- og hyttesenter en rabatt på veiledende priser til alle som er medlemmer i hytteeierforeninga. Her kan det være penger å spare! I tillegg jobbes det med å få til en avtale på propangass. Vi legger ut info når den er klar.


Båndtvang

02.04.2019 I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke jager eller forvolder skade på storfesaugeitfjærfereinhest eller vilt, herunder viltets eggreir og bo.

Bestemmelsen gjelder i hele Norge, og kun noen hunder i aktiv tjeneste (for eksempel gjeterhunderpolitihunder og lignende) blir på visse vilkår unntatt fra den (se lov om hundehold, kapittel 2, §9).


34 hyttetomter til salgs

01.04.2019 Da er 34 nye hyttetomter lagt ut for salg i Fergeli. Tomtene selges etter prinsippet først til mølla osv…. Annonse for tomtene er publisert i blant annet magasinet Bil & Fritid som går ut til både Innherred og Namdalen. I tillegg er det som dere kan se annonse på denne nettsida. For ordens skyld så gjøres det oppmerksom på at denne også er fakturert på linje med de andre annonsene på vår nettside. Grunneier kan opplyse om at det allerede har kommet henvendelser og flere som er interesserte kan ta  kontakt på tlf. 916 62 868 eller epost torbjorn.landsem@gmail.com for å sette seg på interesseliste og få tomtekart tilsendt.

Vi ønsker lykke til med innsalget.


Utvidelse av Langvassvegen starter nå!

Det markerte streket viser forlengelsen fra sommerparkeringa

28.03.2019 Grunneier informerer om at entreprenør ønsker å starte på med utvidelse av Langvassvegen umiddelbart mens alt utstyret er på plass. I første omgang vil dette gjelde stien som går rett fram mot nordre siden av Langvatnet. Hytteeierforeningas leder, Bjørn Asp, kan fortelle at det er stor interesse i området for dette vegprosjektet. Så langt har over 80 % av de forespurte hytteeierne gitt positive tilbakemeldinger og er villige til å bidra med en egenandel.

Vegarbeidet vil nødvendigvis medføre at folk som skal til hyttene sine på nordsida vil få litt dårligere framkommelighet en kort periode, men om dere tar vegen til venstre opp fra sommerparkeringa, opp der snøscooterne kjører og ned til høyre igjen når dere kommer opp bakken, så dere kommer inn på den vanlige stien litt lenger opp i traseen. Vegen forventes å bli ferdigstilt i løpet av høsten. Dette blir bra!


«Gjennomslag» for nye Fergeli-vegen

Nyvegen er nå grovplanert helt fram.            Fotograf: Arnulf Aas

21.03.2019 Det er nå gjennomslag for nye Fergeli-vegen. Arbeidet har gått som smurt og maskinfører Bjørn Tore Aune & co i Tverås Maskin har gjort en kjempejobb. Over 7 kilometer veg er nå grovplanert og nå venter topplaget før vegen kan ferdigstilles innen tidsfristen som ble satt til 1. juli.

 

 

 

 


Nye medlemmer

Vi har forespørsler fra nye hytteeiere i Fergeli om hvordan man blir medlem av hytteeierforeninga. Da er det bare å sende en epost til vår kasserer Geir Benum: gbenum@hotmail.com

Medlemskontingent er for tiden kr 300,- pr år pr hytte.


Bomvegavgift Fergeli

Behandling i Formannskapet – 07.03.2019

Rådmannen informerte om at saken i Steinkjer blir behandlet av administrasjonen, etter delegasjonsreglementet, og de har vurdert saken likedan som i Verran.

Det ble også informert om underskrevet avtale – rettigheter vedr. nybygging av Fergelivegen i Steinkjer og Verran kommune – avtale mellom Torbjørn Landsem og grunneierne.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet – 07.03.2019

Enstemmig vedtatt ble:

 1. Med hjemmel i vegloven § 56 godkjenner Verran kommune følgende satser for bompengeavgift på Vånnåbuvegen/Fergelivegen fra 19.02.2019:

Årskort: kr. 2000

Enkelttur personbil: kr. 130

Enkelttur stor bil (buss, lastebil): kr. 150

Med hensyn til kort nr. 2 til samme husstand gis det 50 % rabatt på årskortet.

 1. Med hjemmel i samme lov gir Verran kommune tillatelse til at det ved utelatt betalt bomavgift kan det kreves kr 500,- i tilleggsavgift av eieren til kjøretøyet.
 2. Det settes som vilkår at det føres eget regnskap for Vånnåbuvegen/Fergelivegen.
 3. Det settes som vilkår at eventuelle overskudd settes av på et fond for vegen til fremtidig drift.

Forlengelse av veg mot Langvatnet

I arealplan for Fergeli er det godkjent forlengelse av nåværende veg fra «sommerparkeringa» videre oppover dalen med en trasé mot øst og en trasé mot nordsiden av Langvatnet. I enden av begge traséene er godkjent opparbeiding av parkeringsplass.

Det markerte streket viser forlengelsen fra sommerparkeringa

Grunneier arbeider f.t. med ferdigstillelse av ny veitrasé fram til Storferga. Dersom vegen utover mot Langvatnet også skal ferdigstilles i løpet av våren 2019, ønsker grunneier at det skjer i samarbeide med hytteeierne i området.

I samarbeid med grunneier har vi sett på mulighetene for en forlengelse av vegen samtidig som anleggsmaskinene er i området.

Totale kostnader er beregnet til nærmere 1 mill. kroner. Vi har fått opplyst at prosjektet ikke vil være mva. pliktig. Det er ca. 63 hyttetomter i området. Totalkostnadene forventes redusert betydelig ved dugnadsinnsats, som i stor grad nødvendigvis vil bli maskinbasert. Videre er det så langt uavklart hvor stor andel som kan påregnes fra grunneier.

Totale engangskostnader pr hyttetomt forventes å bli i størrelsesorden 10 – 15.000 kroner. I tillegg kommer årlige kostnader til vedlikehold/brøyting.

Vi er forøvrig enige med grunneier om følgende prinsipper:

– vegen forutsettes å være helårsveg

– det etableres et veglag som administrer vedlikehold/brøyting og kostnadsfordeling

– det etableres en særskilt avtale med grunneier mht. bruksrett mv. for brukerne

– bruksrett til veg og parkeringsarealer begrenses til de som bidrar med finansieringen

– vi håper å unngå egen bomstasjonsløsning

For å få en oversikt over hvor stor interessen er for vegforlengelse, kan svar meddeles pr.  mail eller melding til en av oss undertegnede innen 25.03.19.

Med vennlig hilsen

Bjørn Asp  – Luige Skrove – Pål Sprauten – Bjørn Tverås – Ole Lein  


Kjøreløyver i Fergeli

02.03.2019 Fergeli Eiendom sammen med Verran kommune gir løyver i tilknytning til kjøring i utmarksterreng med scooter i Fergeli. Løyvet gir spesifikke tillatelser primært i forbindelse med kjøring i tilknytning til frakt av byggematerialer til bygging og utvidelser av hytter og bygging av anneks. I tillegg er det utgitt et løyve i tilknytning til handicapkjøring opp til Rundhaugvatnet.

Grunneier har fått signaler om at enkelte som har fått tildelt løyver bruker løyvet til frakting av både personer og annet som ikke inngår i tillatelsen til løyvet. Såfremt det ikke blir en slutt på dette kan det få konsekvenser ved at løyvet inndras. Det er å ønske at de det gjelder tar dette til etterretning.

Fergeli Eiendom, Torbjørn Landsem


Nyvegen tar form

Dette ser ut til å bli en flott nyveg til Fergeli.

03.03.2019 Vi tok en kjapp befaring på nyvegen til Fergeli. Denne ser ut til å bli meget bra. Vegen blir bred og med skikkelige grøfter på sidene som leder bort vannet. Status i dag er at det er trauget ut til ca 100 m vest for Holmvikbekken og kjørt ut forsterkningslag omtrent til Holmvikbekken. Kun ca 700 m gjenstår før en kommer fram til utført uttrauging fra andre enden. Etter planen skal trauging og forsterkningslag være ferdig til 15.03. hvilket ser ut til å holde. Etter dette gjenstår finpuss, noe bærelag og slitelag.

Åpningsdato 1. juli ser ut til å holde i rikt monn.

 


Scootertransport

Telefonnummer til kjørerne finner du under meny-knappen «Varetransport»

Det er nå full fart på scooterkjørerne, Ivar og Pål. Varer og proviant skal kjøres opp til hyttene, og mange sekker ved er allerede på plass i enkelte hytter og mer vil det bli. Det henstilles også til de som skal ha opp byggevarer/materialer m.m. om å ikke vente for lenge, spesielt om det skal bringes med eks. tyngre Byggmakker-biler opp til parkeringsplassen. Vi får håpe på godt scooterføre framover, men vær obs på at påska er ganske sen i år!

 

 


Årsmøte/styremøte

Under menyen møter finner du referater fra siste styremøte samt fra årsmøtet.


Fiskekort

Fiskekort for samtlige vann i Fergeli, sesongen 2019, kan nå bestilles. Se under menyknappen Jakt/fiske.