Vedtekter

Lover for Færgeli Hytteeierforening

         Vedtatt av årsmøtet 2. juli 1977 og revidert av årsmøtet 6. juni 1997

I. FORMÅL

§1           Færgeli Hytteeierforening har som formål å ivareta hytteeiernes felles interesser i
Færgeli allmenning.

Foreningen skal arbeide for best mulig forståelse og samarbeid mellom medlemmene og
mellom disse og grunneieren.

II. MEDLEMSKAP

§2           Følgende kan bli medlemmer:

1.   Eiere av hytter beliggende i Færgeli allmenning. Dog med maksimum to betalende og
stemmeberettige medlemmer pr. hytte.

2.   Medlemmer av lag og institusjoner som eier hytte i Færgeli allmenning – dog med tre
betalende og stemmeberettige medlemmer pr. hytte.

III. MEDLEMENES PLIKTER

§3           Medlemmene plikter etter evne å ta aktivt del i de gjøremål som foreningen setter i verk
– herunder samlet eller gruppevis dugnadsinnsats i tiltak til felles beste.

Medlemmene plikter videre å rette seg etter påbud fra grunneierens administrative
organer så vel om jakt og fiske som om orden og renslighet i området rundt hver hytte,
samt ved ansvarlig fremferd i skog, mark og på vatnene medvirke til vanlig naturvern.

IV. MEDLEMSKONTINGENT

§4           Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Den gjelder for kalenderåret og forfaller til betaling
innen 1.mars.

V. ÅRSMØTETIDSPUNKT

§5        Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars og følger kalenderåret.
Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel.

Forslag til behandling på årsmøtet må være innkommet til styret senest 1 uke før
årsmøtet.

Stemmeberettige og valgbare er alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten
for inneværende år.

Årsmøtet behandler:

1.   Styrets årsmelding.
2.   Regnskap og revisjonsrapport.
3.   Forslag fra styret eller rettidige innkomne forslag fra medlemmene. Saker unntatt
lovendringer avgjøres med simpelt flertall på årsmøtet.
4.   Fastsetting av medlemskontingenten.
5.   Valg
a) Leder, som velges ved særskilt valg hvert år.
b) 2 styremedlemmer med 2 års funksjonstid.
c) 2 varamedlemmer til styret med 1 års funksjonstid.
d) 2 revisorer og en vararevisor med 1 års funksjonstid.
e) Valgnemd med 3 medlemmer og 1 varamedlem med 1 års funksjonstid.

Ved stemmelikhet på 2 eller flere kandidater under valg på leder, foretas omvalg. Hvis
dette også viser stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Stemmelikhet ved valg
på styremedlemmer avgjøres ved loddtrekning uten omvalg.

VI. STYRET

§6           Styret består av leder og 4 styremedlemmer.

Snarest mulig etter årsmøtet innkaller lederen styret til konstituerende møte, som velger
nestleder, sekretær og kasserer.

VII. UTVALG/NEMDER

§7           Utvalg og nemder med spesielle oppdrag kan oppnevnes av årsmøtet, medlemsmøte
eller av styret.

VIII. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§8        Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når 1/3 av de
stemmeberettige krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker kravet om møtet gjelder, og som er
inntatt i innkallingen.

IX.. MEDLEMSMØTER

§9           Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig. Møtene kan bare treffe vedtak i
ordinære arbeidssaker og eventuelt velge nemder/utvalg.

X.. LOVENDRINGER

§10      Endringer i foreningens lover kan kun foretas på ordinært årsmøte eller ekstraordinært
årsmøte etter å være rett-tidig kunngjort i innkallingen.

Lovendringer krever 2/3 flertall av de stemmeberettige medlemmene på årsmøtet.

XI. OPPLØSNING AV FORENINGEN

§11  1.  Oppløsning av foreningen kan bare bli vedtatt på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av
de stemmeberettige medlemmene på årsmøtet.

2.   Sammenslutning med annen forening regnes ikke som oppløsning. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i forbindelse med dette blir å foreta i
samsvar med § 10 i denne loven.

3.  Blir foreningen oppløst, skal eventuelle eiendeler omsettes og midlene nyttes til fremme
av fiskepleien i vatnene i allmenningen.