Vedtekter

Lover for Færgeli Hytteeierforening

         Vedtatt av årsmøtet 2. juli 1977 og revidert av årsmøtet 6. juni 1997

             I. FORMÅL

§1           Færgeli Hytteeierforening har som formål å ivareta hytteeiernes felles interesser i
               Færgeli allmenning.

               Foreningen skal arbeide for best mulig forståelse og samarbeid mellom medlemmene og
               mellom disse og grunneieren.

                                       II. MEDLEMSKAP

§2           Følgende kan bli medlemmer:

         1.   Eiere av hytter beliggende i Færgeli allmenning. Dog med maksimum to betalende og
               stemmeberettige medlemmer pr. hytte.

         2.   Medlemmer av lag og institusjoner som eier hytte i Færgeli allmenning – dog med tre
               betalende og stemmeberettige medlemmer pr. hytte.

                                 III. MEDLEMENES PLIKTER

§3           Medlemmene plikter etter evne å ta aktivt del i de gjøremål som foreningen setter i verk
               – herunder samlet eller gruppevis dugnadsinnsats i tiltak til felles beste.

               Medlemmene plikter videre å rette seg etter påbud fra grunneierens administrative
               organer så vel om jakt og fiske som om orden og renslighet i området rundt hver hytte,
               samt ved ansvarlig fremferd i skog, mark og på vatnene medvirke til vanlig naturvern.

                                           IV. MEDLEMSKONTINGENT

§4           Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Den gjelder for kalenderåret og forfaller til betaling
               innen 1.mars.

                                   V. ÅRSMØTETIDSPUNKT

§5        Ordinært årsmøte holdes hvert år innen uke 37 og henlegges så vidt mulig til
               hytteområdet.
               Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel.

               Forslag til behandling på årsmøtet må være innkommet til styret senest 1 uke før
               årsmøtet.

               Stemmeberettige og valgbare er alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten
               for inneværende år. 

               Årsmøtet behandler:

         1.   Styrets årsmelding.
         2.   Regnskap og revisjonsrapport.
         3.   Forslag fra styret eller rettidige innkomne forslag fra medlemmene. Saker unntatt 
               lovendringer avgjøres med simpelt flertall på årsmøtet.
         4.   Fastsetting av medlemskontingenten.
         5.   Valg
               a) Leder, som velges ved særskilt valg hvert år.
               b) 2 styremedlemmer med 2 års funksjonstid.
               c) 2 varamedlemmer til styret med 1 års funksjonstid.
               d) 2 revisorer og en vararevisor med 1 års funksjonstid.
               e) Valgnemd med 3 medlemmer og 1 varamedlem med 1 års funksjonstid.

               Ved stemmelikhet på 2 eller flere kandidater under valg på leder, foretas omvalg. Hvis
               dette også viser stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Stemmelikhet ved valg
               på styremedlemmer avgjøres ved loddtrekning uten omvalg.

                                          VI. STYRET

§6           Styret består av leder og 4 styremedlemmer.

               Snarest mulig etter årsmøtet innkaller lederen styret til konstituerende møte, som velger
               nestleder, sekretær og kasserer. 

                                    VII. UTVALG/NEMDER

§7           Utvalg og nemder med spesielle oppdrag kan oppnevnes av årsmøtet, medlemsmøte
               eller av styret. 

                            VIII. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§8        Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når 1/3 av de
                stemmeberettige krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinært årsmøte.
                Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker kravet om møtet gjelder, og som er
                inntatt i innkallingen.

                                     IX.. MEDLEMSMØTER

§9           Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig. Møtene kan bare treffe vedtak i
               ordinære arbeidssaker og eventuelt velge nemder/utvalg.

                                        X.. LOVENDRINGER

§10      Endringer i foreningens lover kan kun foretas på ordinært årsmøte eller ekstraordinært
               årsmøte etter å være rett-tidig kunngjort i innkallingen.

               Lovendringer krever 2/3 flertall av de stemmeberettige medlemmene på årsmøtet.

                              XI. OPPLØSNING AV FORENINGEN

§11  1.  Oppløsning av foreningen kan bare bli vedtatt på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av
               de stemmeberettige medlemmene på årsmøtet.
     
          2.   Sammenslutning med annen forening regnes ikke som oppløsning. Vedtak om
                sammenslutning og nødvendige lovendringer i forbindelse med dette blir å foreta i
                samsvar med § 10 i denne loven.
     
           3.  Blir foreningen oppløst, skal eventuelle eiendeler omsettes og midlene nyttes til fremme
                av fiskepleien i vatnene i allmenningen.