Arkivsaker

Innlegg

081118 Nettstedet har mottatt nedenforstående innlegg fra en av medlemmene i hytteeierforeninga som her gjengis i sin helhet: «Nyvegen» og samarbeidsavtalen med Fergeli Eiendom. Under punkt B står som følger: Større inngrep i tur-/utmarksområder forelegges Fergeli Hytteeierforening til uttalelse. Et vegprosjekt med en kostnadsramme på 5,8 mill. er vel stort nok til at hytteeierforeningen burde fått den nødvendige informasjon fra Fergeli Eiendom. Vegen skal bygges fra begge sider og det skal graves og transporteres fyllmasser fra parkeringsplass «Langvassvegen». Dagens veg til Langvatnet er anlagt på myr og delvis rislagt og ikke dimensjonert for en slik bruk. At Fergeli Eiendom tar i bruk hytteeiernes veg uten nærmere info og avtale er meget beklagelig, men vi tar det som en selvfølge at vegen etter anleggsperioden blir satt i stand til minst dagens standard.

Sprova, 3. november 2018, Leif Karset.


Ny veg til Fergeli

111018 Grunneier har i de siste dagene mottatt positive tilbakemeldinger fra Fylkesmannen og arbeidet med ny veg på sørsida av elva Ferga er besluttet å starte ganske umiddelbart. Entreprenør vil starte med utbygging i begge ender av vegen og planen er at vegen vil stå ferdig allerede 1. juli neste år. Nyvegen skal i følge grunneier få en helt annen standard enn dagens Fergeliveg både med hensyn til møteplasser og vedlikehold. 


Båtkaos

270918  Etter uværet de siste dagene så er det flere båter, spesielt ved Storferga, som trenger førstehjelp. Flere båter ligger delvis under vann og ligger og ruller mot steinene i fjæra. Vi anbefaler sterkt at de som har båter liggende snarest tar en tur.


Oppgradering av sti

030818 Det er blitt foretatt en oppgradering av stien Storferga – toppen av Fergskaret. Rensking av veigrøfter, stubber i stien er fjernet og nye stikkrenner er lagt. Rune Skar med maskin fra Øyvind Vanebo gjorde en svært god jobb. Det vil bli søkt om tilskudd fra hytteeierforeninga i forbindelse med arbeidet.

 

 

 

 

 


Fantastisk sommer i Fergeli

310718 Sommeren har hittil vært helt upåklagelig i Fergeli. Det fine været har gitt oss mange flotte dager enten en vil sitte ved hytteveggen eller bestige fjelltoppene, litt multer skal det også være, men ikke så mye. Arnulf Aas har sendt oss et badebilde fra Stor-Ferga.


Dugnad på Langvass-stien

140618  Etter at kommunen godkjente forlengelse/utbedring av turstien til Langvatnet, ble det lørdag 9. juni utført dugnad. Hele 28 personer med smått og stort deltok i arbeidet i et strålende sommervær. Det ble en veldig positiv dag, både når det gjelder arbeidet som ble utført, men også det sosiale samværet med gode hyttenaboer. Vel utført og takk til hytteeierforeninga for økonomisk støtte!

Fotos: Bodil Gjengaar Lein

 

 

 

 

 

Ferske bjørnespor

280518 Det er observert ferskebjørnespor i Fergeli. Kanskje er det samme bjørnen som har vært på ferde i Osen/Namdalseid som er på vandring. Sporene er observert mellom Setterstjern og Rundhaugvatnet, nærmere bestemt ved Gåslona. Sporene går i retning Langvatnet. Bildet er tatt i går og er av en ganske stor bjørn med skostørrelse over 46, i følge fotograf Kjell M. Vanebo.

Nummermerking av hyttene

250518  Aasmund Sprauten har innhentet pristilbud på skilt for nummermerking av hyttene i Færgeli. Skiltet er hvitt med svart tall og ramme og av typen som anbefales av nødetatene. Reflekterende. Pris pr skilt er kr. 250,- uansett tallmengde på skiltet. Kan bestilles på e-post:  aasmund.s@outlook.com  eller SMS til tlf. 92030483. Oppgi hyttenummeret ved bestilling. Frist for bestilling er satt til 1. juli. Fakturering i etterkant av levering.


Hoggorm

220518  Flere melder nå om observasjoner av hoggorm både ved Rundhaugvatnet, Stor-Ferga og Langvatnet. Hoggormen er mer synlig nå når sola varmer da den da har krøpet fram fra gjemmestedene for å få opp kroppstemperaturen. Hoggorm er i utgangspunktet ikke farlig for folk, men kan nok virke skremmende når den hveser og inntar angrepsposisjon. Dette er imidlertid en forsvarsreaksjon og den vil aldri angripe mennesker uten at den blir skremt eller provosert. Den vil heller flykte om den har mulighet, hogg er siste mulighet.

Om den hogger så kan det være for å skremme, og det er ikke alltid den sprøyter ut gift da denne gifta skal brukes til å drepe byttedyr som mus. Men om en tar vanlige forholdsregler med å bruke støvler eller fjellsko så går ikke de små hoggtennene gjennom. Det viktigste er å passe på barna. Og husk at hoggormen er fredet i Norge! God sommer i Fergeli! Foto: Tove Mette Vanebo


Flott isfiskearrangement

030418 Årets isfiskekonkurranse ble arrangert på Rundhaugvatnet under strålende forhold. Værgudene gjorde skikkelig stas på de fremmøtte som plaster på såret for fjorårets avlysning. 35 deltagere stilte til start og 37 nye hull ble boret. I løpet av fiskekonkurransen ble det arrangert natursti i området rundt vatnet. Deltagerne fikk her prøvd seg i både lokalkunnskap og lett blanding. Ett lag fikk full score mens flere var like i nærheten med ni riktige.
Den som hadde best haill under fiskekonkuransen var Aasmund Sprauten. Han vant med knappest mulig margin med kun 1 gram foran Sivert Holstad.
Det var salg av bålkaffe og diverse bakst under hele arrangementet og flere grillet og koste seg i sola. Over 60 tilstedeværende ble talt opp og komiteen takker for en super dag og gleder seg allerede til neste års konkurranse på Storferga. (Tekst: Anders Sprauten)

130318 Fangstrapport småviltjakta i Fergeli. Grunneier korrigerer fangstrapporten da det manglet et par rapporter. Totalt ble det skutt ca 80 ryper og noen orrhaner. Jegeren som fikk størst fangst endte på 22 ryper. Likevel er det en nedgang fra forrige år.

Grunneier ønsker tilbakemeldinger og meninger fra jegerne i området for å kultivere bestanden på best mulig og skånsom måte slik at vi kan ha et flott jaktområde og bra med fugl også i årene som kommer. Kanskje med endringer i daglig baglimit, baglimit for hele sesongen, kortere jaktperiode, spare stamfugl, jakt på predatorer som kråke og rev m.m.  Meninger sendes på epost torbjorn.landsem@gmail.com eller på tlf. 916 62 868.


180218 Flotte forhold! Det meldes nå om flotte forhold i Fergeli, løyper er oppkjørt om Langvatnet, Rundhaugvatnet, Setterstjern og Lissferga. Og med slikt vær som vi har nå så er det bare å få på seg skiene. Gledelig at så mange benytter vårt flott fjellområde, parkeringsplassen var søndag så godt som full av biler.

 

 


050218 AVSLYST! Hytteeierforeningens årsfest lørdag 10. februar er avlyst grunnet lite påmelding.

Komiteen.


050218 Ny nettside! Styret og redaktør av nettsida vurderer å fiffe opp og modernisere nettsida til hytteeierforeninga og vil gjerne ha tips eller komme i kontakt med folk som ser seg kapabel til å bidra til å lage ei ny hjemmeside. Det finnes i dag programmer som gjør det enkelt å lage nye nettsider og vi vil gjerne komme i kontakt med folk i hytteeierforeninga som kan bidra med dette. Er du en datakyndig hytteeier eller kanskje du vet om noen så ta kontakt med formann Bjørn Asp på tlf. 913 43 078.


190118 Det er vinter i Fergeli! Flott brøyta veg! Taksnø omlag 50 cm. +/- etter som! Skiføre godt, bra bæring i snøen! Fint vær denne helgen! Rapport fra Arnulf Aas.


030118 Godt nyttår alle sammen! Vi har mottatt følgende info. fra Fylkesmannen i N-Trøndelag:

«Orientering om vernevedtak – Ferjlia naturreservat

Vi orienterer herved om at Ferjlia naturreservat ble opprettet ved vedtak i Statsråd fredag den 15. desember 2017.

Vedlagt oversendes vernekart og forskrifter for området. Foredraget til statsråd ligger på hjemmesida til Klima- og miljødepartementet, www.md.dep.no.

Området er et frivillige tilbud fra grunneieren, og erstatning til grunneier er oppgjort. Eventuelle andre erstatningskrav må fremmes innen 15. april 2018. Området vil bli grensemerket, og det vil bli satt ut grenseskilt. Jordskifteretten blir bedt om å gjennomføre grensemerkingen, mens Fylkesmannen har ansvaret for skiltene. Statens Naturoppsyn, SNO, blir oppsyn for området, og kan også bli bedt om gjennomføring av eventuelle forvaltningstiltak. Det kan også være aktuelt å lage en informasjonsplakat om området, men det avklares senere.

Miljødirektoratet vil oppnevne forvaltningsmyndighet for områdene. Inntil videre er Fylkesmannen forvaltningsmyndighet.

Forvaltningsplan.

Det skal utarbeides forvaltningsplan for området, jf. verneforskriftens § 10. Forvaltningsplanen utarbeides innenfor rammen av verneforskriften, og skal både være et praktisk instrument for å ivareta verneformålet, og gi forutsigbarhet for brukerne. Eventuelle innspill til forvaltningsplanarbeidet sendes Fylkesmannen innen 15. april 2018. Det vil bli invitert til møte i forbindelse med forvaltningsplanleggingen

Skiløype.

Det kjøres opp en skiløype i området. Dette kan fortsette ifølge verneforskriftens § 6 e ), men er også regulert etter jf. forskrift til motorferdselsloven § 2.3 e) som setter vilkårene for oppkjøring av skiløype, og jf. kommunale vilkår som kan knyttes til denne kjøring, jf. samme paragraf§ 2.3 e) siste ledd. Verneforskriftens aksept av eksisterende traseen er knyttet opp til forvaltningsplanen, og endrer ikke kommunens reguleringsmulighet for oppkjøring av skiløype innen denne traseen.

Siden oppkjøring av skiløypa er knyttet til forvaltningsplan (som kommer senere), så godkjenner
Fylkesmannen i mellomtiden iverksettelse av verneforskriftens§ 6 e) gjennom vedlagte kart som
viser skiløypa.


Med hilsen
Bjørnar Wiseth
Miljøverndirektør»